EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0004

Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar kuru attiecībā uz Kamerūnu groza Īstenošanas lēmumu 2014/170/ES, ar ko izveido nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu

COM/2023/4 final

Briselē, 5.1.2023

COM(2023) 4 final

2023/0003(NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar kuru attiecībā uz Kamerūnu groza Īstenošanas lēmumu 2014/170/ES, ar ko izveido nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Šis priekšlikums attiecas uz Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 1 (“NNN zvejas regula”).

Vispārīgais konteksts

Šis priekšlikums ir sagatavots NNN zvejas regulas īstenošanas kontekstā un izriet no analīzes un dialoga procedūrām, kuras veiktas saskaņā ar NNN zvejas regulā noteiktajām materiālajām un procesuālajām prasībām, kas cita starpā paredz, ka visām valstīm būtu jāpilda pienākumi, kuri saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tām uzlikti kā karoga, ostas, piekrastes vai tirgus valstīm, lai novērstu, aizkavētu un izskaustu NNN zveju.

Spēkā esošie noteikumi priekšlikuma jomā

Komisijas lēmums (2021. gada 17. februāris) (OV C 59, 19.2.2021., 1. lpp.) par Kamerūnas Republikas informēšanu par iespējamību, ka tā varētu tikt noteikta par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valsti, ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

Komisijas 2023. gada 5. janvāra Īstenošanas lēmums 2 , ar kuru Kamerūnu nosaka par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valsti.

Atbilstība pārējiem Savienības mērķiem un politikas virzieniem

Neattiecas.

2.APSPRIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Procedūrā iesaistītajām ieinteresētajām personām saskaņā ar NNN zvejas regulas noteikumiem ir bijusi iespēja analīzes un dialoga procedūru laikā aizstāvēt savas intereses.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Neatkarīgu ekspertu atzinums nebija vajadzīgs.

Ietekmes novērtējums

Šis priekšlikums ir sagatavots, īstenojot NNN zvejas regulu.

NNN zvejas regulā nav paredzēti noteikumi par vispārēju ietekmes novērtējumu, bet sniegts pilnīgs vērtējamo nosacījumu uzskaitījums.

3.PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI

Ierosināto pasākumu kopsavilkums

2021. gada 17. februārī Komisija ar Komisijas lēmumu Kamerūnai paziņoja, ka Komisija apsver iespēju, ievērojot NNN zvejas regulu, noteikt Kamerūnu par nesadarbīgu trešo valsti.

Komisija attiecībā uz Kamerūnu sāka īstenot demaršus. Šajos demaršos cita starpā ietilpa darbības, ar ko tā šādu rīcību pamatoja, deva valstij iespēju sniegt atbildes un atspēkojumus un deva tiesības lūgt un iesniegt papildu informāciju, piedāvāja rīcības plānus, kā situāciju labot, kā arī deva pietiekami daudz laika atbilžu sniegšanai un pienācīgu laiku situācijas labošanai.

2023. gada 5. janvārī Komisija ar Komisijas Īstenošanas lēmumu noteica Kamerūnu par vienu no trešām valstīm, kuras Komisija, ievērojot NNN zvejas regulu, uzskata par nesadarbīgu trešo valsti.

Pievienotais Padomes īstenošanas lēmuma priekšlikums ir balstīts uz konstatējumiem, kuri apstiprinājuši, ka Kamerūna nav izpildījusi pienākumus, kas tai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām jāpilda kā karoga, ostas, piekrastes vai tirgus valstij.

Tāpēc Padomei tiek ierosināts pievienoto lēmuma priekšlikumu pieņemt.

Juridiskais pamats

Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu NNN zveju.

Subsidiaritātes princips

Priekšlikums ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē. Tāpēc subsidiaritātes principu nepiemēro.

Proporcionalitātes princips

Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu šādu iemeslu dēļ.

Rīcības forma ir aprakstīta NNN zvejas regulā un neparedz valstu lēmumus.

Prasība pierādīt, ka finansiālais un administratīvais slogs Savienībai, valstu valdībām, reģionālām un vietējām iestādēm, ekonomikas dalībniekiem un iedzīvotājiem ir samazināts līdz minimumam un proporcionāls priekšlikuma mērķim, nav piemērojama.

Juridisko instrumentu izvēle

Ierosinātais juridiskais instruments: lēmums.

Citi instrumenti nebūtu piemēroti šāda iemesla dēļ:

citi instrumenti nebūtu piemēroti tāpēc, ka NNN zvejas regulā alternatīvas nav paredzētas.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Priekšlikums Savienības budžetu neietekmē.

2023/0003 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar kuru attiecībā uz Kamerūnu groza Īstenošanas lēmumu 2014/170/ES, ar ko izveido nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008 (2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 3 (NNN zvejas regula), un jo īpaši tās 33. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

IEVADS

(1)Ar NNN zvejas regulu ir izveidota Savienības sistēma, kā aizkavēt, novērst un izskaust nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju.

(2)NNN zvejas regulas VI nodaļā ir paredzēta nesadarbīgu trešo valstu noteikšanas procedūra, demarši attiecībā uz šādām valstīm, šādu valstu saraksta izveidošana, svītrošana no minētā saraksta, minētā saraksta publiskošana un ārkārtas pasākumi.

(3)2014. gada 24. martā Padome pieņēma Īstenošanas lēmumu 2014/170/ES 4 , ar ko izveido NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

(4)Saskaņā ar NNN zvejas regulas 32. pantu Komisija ar Komisijas 2021. gada 17. februāra lēmumu (“2021. gada 17. februāra lēmums”) 5 Kamerūnas Republikai (turpmāk “Kamerūna”) paziņoja, ka tā varētu tikt noteikta par valsti, kuru Komisija uzskata par nesadarbīgu trešo valsti.

(5)2021. gada 17. februāra lēmumā Komisija iekļāva informāciju par galvenajiem faktiem un apsvērumiem, kas būtu šādas iespējamās noteikšanas pamatā.

(6)Lēmums Kamerūnai tika paziņots kopā ar vēstuli, kurā Kamerūna tika aicināta ciešā sadarbībā ar Komisiju īstenot rīcības plānu, lai konstatētos trūkumus novērstu.

(7)Ar 2021. gada 17. februāra lēmumu Komisija sāka dialoga procesu ar Kamerūnu.

(8)Komisija aicināja Kamerūnu jo īpaši i) veikt visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu Komisijas ierosinātajā rīcības plānā ietvertās darbības, un ii) novērtēt Komisijas ierosinātajā rīcības plānā ietverto darbību īstenošanu.

(9)Kamerūnai tika dota iespēja atbildēt uz 2021. gada 17. februāra lēmumu, kā arī uz visu citu relevanto informāciju, kuru bija sniegusi Komisija, un iesniegt pierādījumus, kas atspēko vai papildina 2021. gada 17. februāra lēmumā minētos faktus. Kamerūnai tika apliecināts, ka tai ir tiesības lūgt vai sniegt papildu informāciju.

(10)Komisija turpināja vākt un verificēt visu relevanto informāciju. Mutiskās un rakstiskās piezīmes, ko Kamerūna iesniedza pēc 2021. gada 17. februāra lēmuma, tika izskatītas un ņemtas vērā. Kamerūna tika mutiski vai rakstiski informēta par Komisijas apsvērumiem.

(11)Pamatojoties uz apkopoto informāciju, Komisija nāca pie secinājuma, ka Kamerūna nav pietiekami risinājusi 2021. gada 17. februāra lēmumā norādītos problemātiskos jautājumus un novērsusi trūkumus. Turklāt Komisija secināja, ka rīcības plānā ierosinātie pasākumi nav īstenoti pilnībā.

(12)Tāpēc Komisija pieņēma 2023. gada 5. janvāra Īstenošanas lēmumu, ar kuru Kamerūnu noteica par NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valsti. 

(13)Balstoties uz Komisijas veikto izmeklēšanu un risināto dialogu, arī korespondenci un noritējušajām sanāksmēm, kā arī iemesliem, kas bija 2021. gada 17. februāra lēmuma un 2023. gada 5. janvāra Īstenošanas lēmuma pamatā, ar kuru Kamerūnu nosaka par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valsti, ir pamatoti Kamerūnu iekļaut NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstā.

1.PROCEDŪRA ATTIECĪBĀ UZ KAMERŪNU

(14)2021. gada 17. februārī Komisija, ievērojot NNN zvejas regulas 32. pantu, Kamerūnai paziņoja, ka tā apsver iespēju Kamerūnu noteikt par nesadarbīgu trešo valsti, un aicināja Kamerūnu ciešā sadarbībā ar tās dienestiem īstenot rīcības plānu, kas vajadzīgs, lai 2021. gada 17. februāra lēmumā norādītos trūkumus novērstu. Kopš minētā lēmuma Kamerūna ir rakstiski darījusi zināmu savu viedokli un virtuāli tikusies ar Komisijas pārstāvjiem, lai apspriestu relevantus jautājumus. Komisija Kamerūnai ir rakstiski sniegusi relevanto informāciju. Komisija ir turpinājusi vākt un verificēt visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu. Mutiskās un rakstiskās piezīmes, ko Kamerūna iesniedza pēc 2021. gada 17. februāra lēmuma, ir izskatītas un ņemtas vērā, turklāt Kamerūna ir mutiski vai rakstiski informēta par Komisijas apsvērumiem. Komisija 2023. gada 5. janvāra Īstenošanas lēmumā, ar kuru Kamerūnu nosaka par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valsti, ir nākusi pie secinājuma, ka Kamerūna nav pietiekami risinājusi 2021. gada 17. februāra lēmumā aprakstītos problemātiskos jautājumus un novērsusi trūkumus. Turklāt Komisija ir secinājusi, ka rīcības plānā ierosinātie pasākumi nav īstenoti pilnībā.

2.NESADARBĪGAS TREŠĀS VALSTS STATUSA NOTEIKŠANA KAMERŪNAI

(15)2021. gada 17. februāra lēmumā Komisija analizēja Kamerūnas pienākumus un izvērtēja, kā Kamerūna ir pildījusi saistības, kas tai jāpilda kā karoga, ostas, piekrastes vai tirgus valstij. Minētajā analīzē Komisija ņēma vērā kritērijus, kas minēti NNN zvejas regulas 31. panta 4.–7. punktā.

(16)Komisija Kamerūnas saistību izpildi izskatīja 2021. gada 17. februāra lēmuma konstatējumu kontekstā un ņemot vērā Kamerūnas sniegto relevanto informāciju, ierosināto rīcības plānu un pasākumus, kas veikti, lai situāciju labotu.

(17)Galvenie Komisijas konstatētie trūkumi bija saistīti ar vairākiem starptautiskajās tiesībās noteikto saistību neizpildes gadījumiem, kas jo īpaši saistīti ar atbilstoša un atjaunināta tiesiskā regulējuma pieņemšanu, skaidru un pārredzamu reģistrācijas un licencēšanas procedūru trūkumu un rezultatīvas un pienācīgas zvejas kuģu uzraudzības trūkumu. Konstatētie trūkumi vispārīgāk attiecas uz zvejas kuģu reģistrācijas nosacījumiem un to kontroli saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tika konstatēts, ka netiek ievēroti arī relevantu struktūru ieteikumi un rezolūcijas, piemēram, FAO Starptautiskais nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanas plāns (NNN zvejas SRP) 6 un FAO Karoga valsts darbības brīvprātīgās vadlīnijas 7 . Tomēr nesaistošu ieteikumu un rezolūciju nekonsekventa ievērošana tika uzskatīta tikai par papildinošiem, nevis galvenajiem pierādījumiem.

(18)Tāpēc Komisija, ievērojot NNN zvejas regulu, ar 2023. gada 5. janvāra Īstenošanas lēmumu Kamerūnu noteica par nesadarbīgu trešo valsti.

(19)Attiecībā uz iespējamiem ierobežojumiem, ar kuriem saskaras Kamerūna kā jaunattīstības valsts, jāpiebilst, ka Kamerūnas vispārējais attīstības līmenis neietekmē tās īpašo attīstības statusu un vispārējo sniegumu zvejniecības jomā.

(20)Ņemot vērā 2021. gada 17. februāra lēmumu un 2023. gada 5. janvāra Īstenošanas lēmumu, kā arī Komisijas noturēto dialogu ar Kamerūnu un tā iznākumu, var secināt, ka ar Kamerūnas veiktajām darbībām, ņemot vērā pienākumus, kas šai valstij uzlikti kā karoga valstij, nepietiek, lai izpildītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas 91., 92., 94., 117. un 118. pantu.

(21)Tātad Kamerūna nav izpildījusi pienākumu censties novērst, aizkavēt un izskaust NNN zveju, ko Kamerūnai kā karoga valstij uzliek starptautiskās tiesības.

3.NESADARBĪGU TREŠO VALSTU SARAKSTA IZVEIDE

(22)Ņemot vērā secinājumus, kas izdarīti par Kamerūnu, minētā valsts saskaņā ar NNN zvejas regulas 33. pantu būtu jāpievieno nesadarbīgu trešo valstu sarakstam, kas izveidots ar Īstenošanas lēmumu 2014/170/ES. Tādēļ Īstenošanas lēmums 2014/170/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(23)No Kamerūnas iekļaušanas šajā sarakstā, kurā uzskaitītās valstis nesadarbojas NNN zvejas apkarošanā, izriet NNN zvejas regulas 38. pantā noteikto pasākumu piemērošana. NNN zvejas regulas 38. panta 1. punkts paredz aizliegumu importēt nesadarbīgu valstu karoga kuģu nozvejotus zvejas produktus. Kamerūnas gadījumā šim importa aizliegumam būtu jāaptver visi krājumi un sugas atbilstoši NNN zvejas regulas 2. panta 8. punktā dotajai definīcijai, jo pienācīgu NNN zvejas apkarošanas pasākumu trūkums, kura dēļ Kamerūna noteikta par nesadarbīgu trešo valsti, neskar tikai kādu atsevišķu krājumu vai sugu vien.

(24)Jāatzīmē, ka NNN zveja cita starpā noplicina zivju krājumus, iznīcina jūras dzīvotnes, apdraud jūras resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, izkropļo konkurenci, apdraud nodrošinātību ar pārtiku, nostāda neizdevīgā situācijā likumpaklausīgus zvejniekus un novājina piekrastes kopienas. Ņemot vērā ar NNN zveju saistīto problēmu apmēru, tiek uzskatīts, ka Savienībai steidzami jāīsteno pasākumi attiecībā uz Kamerūnu kā nesadarbīgu valsti. Tādēļ šim lēmumam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(25)Ja Kamerūna pierādīs, ka ir labojusi situāciju, kuras dēļ tā iekļauta sarakstā, Padomei ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar NNN zvejas regulas 34. panta 1. punktu Kamerūna no nesadarbīgu trešo valstu saraksta būs jāsvītro. Pieņemot lēmumu par svītrošanu no saraksta, būtu jāņem vērā arī tas, vai Kamerūna ir veikusi konkrētus pasākumus, kuru rezultātā tiktu panākta noturīga situācijas uzlabošanās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2014/170/ES pielikumā pievieno Kamerūnu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs

(1)    OV C 59, 19.2.2021., 1. lpp.
(2)    Tiks publicēts OV 2023. gada sākumā.
(3)    OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.
(4)    Padomes Īstenošanas lēmums (2014. gada 24. marts), ar ko izveido NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (OV L 91, 27.3.2014., 43. lpp.).
(5)    Komisijas lēmums (2021. gada 17. februāris) par Kamerūnas Republikas informēšanu par iespējamību, ka tā varētu tikt noteikta par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valsti (OV CI 59, 19.2.2021., 1. lpp.).
(6)    Starptautiskais nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas aizkavēšanas, novēršanas un izskaušanas rīcības plāns, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 2001.
(7)    Karoga valsts darbības brīvprātīgās vadlīnijas, 2014. gada marts, pieejamas vietnē http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf .
Top