EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX1201(01)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par ieteikumu Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas par Eiropas Padomes Konvenciju par mākslīgo intelektu, cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu 2022/C 458/04 [Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē https://edps.europa.eu]

OJ C 458, 1.12.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 458/4


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par ieteikumu Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas par Eiropas Padomes Konvenciju par mākslīgo intelektu, cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu

(2022/C 458/04)

[Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē https://edps.europa.eu]

Eiropas Komisija 2022. gada 18. augustā nāca klajā ar ieteikumu Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas par Eiropas Padomes Konvenciju par mākslīgo intelektu (MI), cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu (“Konvencija”) saskaņā ar LESD 218. pantu.

Ņemot vērā mākslīgā intelekta pārrobežu raksturu, EDAU atzinīgi vērtē Eiropas Padomes vispārējo mērķi izstrādāt pirmo juridiski saistošo starptautisko instrumentu mākslīgā intelekta jomā, pamatojoties uz Eiropas Padomes standartiem cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā. Attiecīgi EDAU atbalsta sarunu sākšanu Savienības vārdā par konvenciju un pauž gandarījumu par Savienības lomu uzticama mākslīgā intelekta veicināšanā, kas atbilst Savienības vērtībām.

EDAU ņem vērā to, ka konvencijas priekšmetu ES reglamentētu ierosinātais mākslīgā intelekta akts, un atzīst Komisijas mērķi nodrošināt konvencijas saderību ar ierosināto mākslīgā intelekta aktu, ņemot vērā likumdošanas procesa turpmāko attīstību. Tomēr EDAU uzskata, ka konvencija ir svarīga iespēja papildināt ierosināto Mākslīgā intelekta aktu, stiprinot visu to personu pamattiesību aizsardzību, kuras skar makslīgā intelekta sistēmas, un tādēļ iestājas par to, lai konvencija sniegtu skaidrus un stingrus aizsardzības pasākumus personām, kuras skar mākslīgā intelekta sistēmu izmantošana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EDAU sniedz četrus galvenos ieteikumus par sarunu norādēm:

konvencijas apspriešanas vispārīgajos mērķos lielāka uzmanība būtu jāpievērš aizsardzības pasākumiem un tiesībām, kas jānodrošina personām un personu grupām, uz kurām attiecas makslīgā intelekta sistēmas, saskaņā ar Eiropas Padomes galveno uzmanību un mērķiem;

īpašā direktīvā būtu jāiekļauj skaidra atsauce uz konvencijas atbilstību spēkā esošajam ES tiesiskajam regulējumam datu aizsardzības jomā;

saskaņā ar uz risku balstīto pieeju būtu jāievieš mērķis noteikt aizliegumu mākslīgā intelekta sistēmām, kas rada nepieņemamus riskus;

konvencijai būtu jāveicina integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma pieejas pieņemšana visos mākslīgā intelekta sistēmu dzīves cikla posmos.

Turklāt atzinumā ir sniegti papildu ieteikumi par minimālo procesuālo garantiju iekļaušanu konvencijā, kā arī minimālās prasības attiecībā uz pārredzamību, izskaidrojamību un revidējamību, atbilstības un kontroles mehānismiem, par pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm, kas konvencijas pusēm jāizraugās, lai uzraudzītu garantijas un tiesības, kas jānodrošina saskaņā ar konvenciju.

1.   IEVADS

1.

Eiropas Komisija 2022. gada 18. augustā nāca klajā ar ieteikumu Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas par Eiropas Padomes Konvenciju par mākslīgo intelektu (MI), cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu (1) saskaņā ar LESD 218. pantu (“ieteikums”).

2.

Ieteikuma mērķis ir pilnvarot Savienības vārdā sākt sarunas par gaidāmo Eiropas Padomes konvenciju par mākslīgo intelektu, cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu (“Konvencija”), pieņemt sarunu norādes un iecelt Komisiju par Savienības sarunu vedēju (2).

3.

Paskaidrojuma rakstā (3) Komisija uzsver, ka sarunas par konvenciju attiecas uz jautājumiem, kas ir ekskluzīvā Savienības kompetencē, arī tāpēc, ka būtiski pārklājas Eiropas Padomes Mākslīgā intelekta komitejas (CAI) izplatītās konvencijas “nulles projekts”, no vienas puses, un Komisijas priekšlikums regulai par mākslīgo intelektu (“ierosinātais MI akts”) (4), no otras puses, to darbības jomas un satura ziņā (5).

4.

Ieteikuma paskaidrojuma rakstā (6) ir uzsvērts, ka “nulles projektā” ir ierosināts iekļaut šādus noteikumus:

(pamatkonvencijas) mērķis un darbības joma;

Mākslīgā intelekta sistēmas, dzīves cikla, piegādātāja, lietotāja un “mākslīgā intelekta subjekta” definīcijas;

daži pamatprincipi, tostarp procesuālās garantijas un mākslīgā intelekta subjektu tiesības, kas attiektos uz visām mākslīgā intelekta sistēmām neatkarīgi no to riska līmeņa;

papildu pasākumi publiskajam sektoram, kā arī mākslīgā intelekta sistēmām, kas rada “nepieņemamu” un “nozīmīgu” riska līmeni, kas noteikts, pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma metodiku (jānosaka konvencijas pielikumā);

pušu pārraudzības un sadarbības mehānisms;

nobeiguma noteikumi, tostarp iespēja ES dalībvalstīm piemērot ES tiesību aktus savstarpējās attiecībās jautājumos, uz kuriem attiecas konvencija, un iespēja Savienībai pievienoties konvencijai.

5.

Ieteikuma 6. un 7. apsvērumā ir uzsvērts, ka konvencijas noslēgšana var ietekmēt esošos un paredzamos Savienības noteikumus. Lai aizsargātu Savienības tiesību integritāti un nodrošinātu starptautisko tiesību normu un Savienības tiesību aktu konsekvenci, Komisija būtu jāpilnvaro Savienības vārdā risināt sarunas par konvenciju.

6.

Šis EDAU atzinums ir sniegts pēc Eiropas Komisijas 2022. gada 18. augustā apspriešanās saskaņā ar ESDAR (7) 42. panta 1. punktu. EDAU atzinīgi vērtē atsauci uz šo apspriešanos ieteikuma 8. apsvērumā.

8.   SECINĀJUMI

49.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EDAU sniedz šādus ieteikumus:

(1)

piešķirt lielāku nozīmi mērķim “nodrošināt augsta līmeņa cilvēktiesību aizsardzību un Eiropas vērtību saglabāšanu” saskaņā ar Eiropas Padomes būtību un pilnvarām;

(2)

svītrot vārdus “tostarp” pēc vārdiem “ES vienotā tirgus tiesību aktiem un citām tiesību jomām” direktīvās (5) un (11), lai labāk atspoguļotu mijiedarbību starp vispārējiem principiem un pamattiesībām, no vienas puses, un sekundārajiem tiesību aktiem (ES vienotā tirgus tiesības un citas tiesību jomas), no otras puses;

(3)

pievienot īpašu norādi, kurā atgādināts, ka ir jāpanāk pareizais līdzsvars starp sabiedrības interesēm un to personu interesēm, uz kurām attiecas mākslīgā intelekta sistēmas, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību tiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī citām attiecīgajām pamattiesībām, jo īpaši tiesībām uz nevainīguma prezumpciju un taisnīgu tiesu, tiesībām uz labu pārvaldību un nediskriminācijas principu;

(4)

norādē precizēt, ka konvencijā būtu jāparedz noteiktas minimālās procesuālās garantijas un tiesības personām, kuras skar mākslīgā intelekta sistēmu izmantošana;

(5)

norādē precizēt, ka konvencijā būtu jāparedz prasību minimums attiecībā uz mākslīgā intelekta sistēmu pārredzamību, izskaidrojamību un revidējamību;

(6)

norādē (14) iekļaut norādi, ka ir jānovērtē un jāmazina arī mākslīgā intelekta sistēmu radītie sabiedrības/grupas riski;

(7)

sarunu norādēs precizēt, ka konkrētas mākslīgā intelekta sistēmas, kas rada nepieņemamus riskus, ir jāaizliedz, kā arī sniegt šādu mākslīgā intelekta sistēmu indikatīvu sarakstu;

(8)

iekļaut sarunu norādes, saskaņā ar kurām konvencijai ir jāveicina integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma pieejas pieņemšana visos mākslīgā intelekta sistēmu dzīves cikla posmos;

(9)

precizēt norādes saturu (17):

augsta riska mākslīgā intelekta ir jāveic trešās personas ex ante atbilstības novērtējums;

ja notiek būtiskas izmaiņas, augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām ir jāpiemēro jauna atbilstības novērtēšanas procedūra;

precizēt sertifikātu priekšmetu un juridiskās sekas;

precizēt, ka tehniskie standarti, no vienas puses, var pozitīvi ietekmēt produktu un pakalpojumu saskaņošanu; no otras puses, to uzdevums ir sniegt tiesību aktos jau noteikto noteikumu tehniskās specifikācijas;

(10)

iekļaut norādi, saskaņā ar kuru konvencijā ir jāparedz, ka kompetentajām uzraudzības iestādēm jāpiešķir atbilstīgas izmeklēšanas un izpildes pilnvaras;

(11)

pievienot sarunu norādes, kuru mērķis ir nodrošināt, ka konvencija atvieglo un veicina pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

Briselē, 2022. gada 13. oktobrī

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2022) 414 galīgā redakcija.

(2)  COM(2022) 414 final, 3. lpp.

(3)  COM(2022) 414 final, 5. lpp.

(4)  Priekšlikums Regulai, kurā tiek izklāstīti saskaņoti noteikumi par mākslīgo intelektu (mākslīgā intelekta akts) un ar ko groza dažus Savienības tiesību aktus, COM(2021) 206 final.

(5)  Skatīt arī Ieteikuma 5. apsvērumu.

(6)  COM(2022) 414 final 2 un 3. lpp.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


Top