EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX1130(01)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu regulai par Eiropas Savienības vīna, stipro alkoholisko dzērienu un lauksaimniecības produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām 2022/C 454/04 [Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē https://edps.europa.eu]

OV C 454, 30.11.2022, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/112


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu regulai par Eiropas Savienības vīna, stipro alkoholisko dzērienu un lauksaimniecības produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām

(2022/C 454/04)

[Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē https://edps.europa.eu]

Eiropas Komisija 2022. gada 2. maijā pieņēma priekšlikumu regulai par Eiropas Savienības vīna, stipro alkoholisko dzērienu un lauksaimniecības produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013, (ES) 2017/1001 un (ES) 2019/787 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (“priekšlikumu”).

Priekšlikuma vispārīgie mērķi ir divējādi: nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) efektīvu aizsardzību Savienībā, tostarp efektīvus reģistrācijas procesus, lai taisnīgi atalgotu ražotājus par viņu centieniem un veicinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (ĢIN) ieviešanu visā Savienībā.

EDAU atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ir noteikti Komisijas un dalībvalstu kompetento iestāžu uzdevumi attiecībā uz personas datu apstrādi procedūrās saskaņā ar šo priekšlikumu.

Tajā pašā laikā EDAU iesaka skaidri norādīt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) lomu kā kopīgam pārzinim kopā ar Eiropas Komisiju. Turklāt EDAU iesaka paredzēt kārtību, kas paredzēta 28. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes (2018. gada 23. oktobra Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (1) (ESDAR), un/vai 26. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (2) (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (VDAR). Šajā sakarībā EDAU iesaka iekļaut pilnvaras Komisijai pieņemt īstenošanas aktu, lai aptvertu sīki izstrādātu kārtību, kā nodrošināt atbilstību datu aizsardzības prasībām.

EDAU iesaka pašā priekšlikumā identificēt dažādas personas datu kategorijas, kas iekļaujamas pavaddokumentos, kuri pievienoti reģistrācijas pieteikumiem, iebildumiem un oficiāliem komentāriem, izrakstiem no Savienības reģistra un vienotajam dokumentam. Priekšlikumā būtu arī jānorāda, kādos apstākļos un/vai ar kādiem nosacījumiem ir jādara publiski pieejamas personas datu kategorijas, un skaidri jānosaka, kādiem mērķiem. Turklāt, lai ierobežotu personas datu publiskošanu, EDAU iesaka izvērtēt, vai būtu lietderīgi ieviest procedūru, saskaņā ar kuru tikai personām, kas pierāda likumīgas intereses, ir piekļuve papildu personas datu kategorijām, piemēram, kontaktinformācijai.

Visbeidzot, EDAU uzskata, ka izvēlētais datu glabāšanas periods dokumentiem, kas saistīti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu anulēšanu, ir vēl jāpamato.

1.   IEVADS

1.

Eiropas Komisija 2022. gada 2. maijā nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības vīna, stipro alkoholisko dzērienu un lauksaimniecības produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013, (ES) 2017/1001 un (ES) 2019/787 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (3) (“priekšlikumu”).

2.

Priekšlikuma vispārējie mērķi ir šādi: a) nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību (“IĪT”) efektīvu aizsardzību Savienībā, tostarp efektīvus reģistrācijas procesus, un b) palielināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (“ĢIN”) izmantošanu visā Savienībā, lai sniegtu labumu lauku ekonomikai (4).

3.

Priekšlikums grozītu pašreizējo tiesisko regulējumu attiecībā uz ĢIN, lai saskaņotu tos noteikumus, kas ir kopīgi visām nozarēm, jo īpaši procedūras nosaukuma reģistrēšanai vai produkta specifikācijas grozīšanai, nosaukumu aizsardzību, kā arī pārbaudes un izpildi (5). Ar to arī ievieš Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) iesaisti reģistrācijas procedūrā. Konkrētāk, lai gan valsts līmeņa novērtējums paliktu dalībvalstu ziņā, EUIPO sniegtu tehnisko palīdzību Komisijai pieteikumu un iebildumu izskatīšanas laikā ES līmenī (6).

4.

Šis EDAU atzinums ir sniegts pēc Eiropas Komisijas 2022. gada 23. maijs apspriešanās saskaņā ar ESDAR 42. panta 1. punktu. Šajā sakarībā EDAU aicina likumdevējus vienā no priekšlikuma apsvērumiem iekļaut skaidru atsauci uz šo apspriešanos.

4.   SECINĀJUMI

23.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EDAU:

(1)

atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā noteiktajās procedūrās ir skaidri noteikti persondatu apstrādes pārziņi;

(2)

iesaka skaidri definēt EUIPO kā “kopīgā pārziņa” lomu kopā ar Eiropas Komisiju saskaņā ar 3. pantu ESDAR 28. panta un VDAR 26. panta nozīmē;

(3)

iesaka priekšlikumā precizēt personas datu kategorijas, kas ir vajadzīgas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un garantēto tradicionālo īpatnību reģistrācijas, grozīšanas vai anulēšanas procedūru pareizai pārvaldībai, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde aprobežojas ar to, kas ir tieši saistīts un nepieciešams, lai sasniegtu priekšlikumā noteiktos mērķus;

(4)

iesaka priekšlikumā noteikt, kuras personas datu kategorijas būtu jādara publiski pieejamas, un skaidri noteikt, kādiem nolūkiem, un vai būtu jāparedz procedūra, lai nodrošinātu, ka tikai personām, kas pierāda likumīgas intereses, ir piekļuve papildu personas datu kategorijām, piemēram, kontaktinformācijai;

(5)

ja nav papildu pamatojuma, iesaka saīsināt paredzēto glabāšanas periodu dokumentiem, kas saistīti ar ĢIN reģistrācijas anulēšanu, ciktāl tie attiecas uz personas datiem.

Briselē, 2022. gada 18. jūlijs

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(2)  OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.

(3)  COM(2022) 134 final.

(4)  COM(2022) 134 final, 2. lpp.

(5)  COM(2022) 134 final l/2, 4. lpp.

(6)  COM(2022) 134 final l/2, 10. lpp.


Top