EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0711(01)

Komisijas paziņojums par informāciju par riskiem un neatbilstību Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 periodiskas pārskatīšanas kontekstā 2022/C 265/01

C/2022/4679

OJ C 265, 11.7.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 265/1


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

par informāciju par riskiem un neatbilstību Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 periodiskas pārskatīšanas kontekstā

(2022/C 265/01)

1.   Ievads

Šajā Komisijas paziņojumā ir izskaidroti attiecīgie kritēriji un apsvērumi periodiskas pārskatīšanas kontekstā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 (1) 12. pantu. Šā paziņojuma mērķis ir panākt, lai process būtu pārredzams iedzīvotājiem, uzņēmējiem (operatoriem) un valstu kompetentajām iestādēm gan Savienībā, gan teritorijās un trešās valstīs, no kurām Savienībā ieved nedzīvnieku izcelsmes pārtiku un barību, uz ko attiecas Īstenošanas regula (ES) 2019/1793.

Šis paziņojums ir paredzēts tam, lai iedzīvotājiem, uzņēmējiem (operatoriem) un valstu kompetentajām iestādēm palīdzētu labāk izprast Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 12. panta piemērošanu. Savienības tiesību interpretācija ir vienīgi Eiropas Savienības Tiesas kompetencē. Šajā paziņojumā paustie viedokļi neskar nostāju, kādu Komisija varētu ieņemt Savienības un valstu tiesās.

2.   Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 darbības joma

Īstenošanas regula (ES) 2019/1793 nosaka noteikumus par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktas nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, pamatojoties uz pilnvarojumiem, kas doti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (2) 47. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 54. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 178/2002 (3) 53. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Īstenošanas Regulas (ES) 2019/1793 mērķis ir aizsargāt Savienības patērētājus no zināmiem vai jauniem veselības riskiem vai tāpēc, ka ir pierādījumi par plaši izplatītu smagu neatbilstību Savienības lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību aktiem (sk. 1. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktu Regulā (ES) 2017/625 attiecībā uz nedzīvnieku izcelsmes pārtiku un barību). Īstenošanas Regula (ES) 2019/1793 paredz harmonizētu pieeju oficiālajām kontrolēm, kurās pārbauda noteiktu Savienībā ievestu nedzīvnieku izcelsmes pārtiku un barību, un ar to paredzēts nodrošināt Savienības lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību aktu piemērošanu šādām precēm.

Trešās valstīs cēlušās preces, kam uz laiku jāpiemēro pastiprinātas kontroles, ārkārtas pasākumi vai kuru ievešana Savienībā jāaptur, ir norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 pielikumos. Identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu precēm, uz kurām attiecas kontroļu skaita pagaidu palielināšana un ārkārtas pasākumi, nosaka, jo īpaši ņemot vērā riska pakāpi, kāds saistīts ar attiecīgo apdraudējumu, oficiālo kontroļu gaitā konstatētās neatbilstības, ko iekšējā tirgū atklājušas kompetentās iestādes, un preču noraidīšanas uz robežas faktisko biežumu. Atkarībā no konkrētā apdraudējuma būs jāņem vērā atšķirīgi kritēriji un atšķirsies arī kritērija relatīvais svars (sk. 3.1. un 3.2.2. punktu tālāk tekstā).

Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 pielikumos ir norādīta nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība no konkrētām trešām valstīm un atbilstošie pasākumi, proti:

Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikumā ir norādīta nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība no konkrētām trešām valstīm, uz ko attiecas uz laiku pastiprinātas oficiālās kontroles, kad to ieved Savienībā.

Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikumā ir norādīta pārtika un barība, kam piemēro īpašus nosacījumus (piemēram, prasību uzrādīt oficiālu sertifikātu un laboratorijas analīžu rezultātus), kas reglamentē šo preču ievešanu Savienībā, jo pastāv risks, ka tā ir kontaminēta ar mikotoksīniem (arī aflatoksīniem), pesticīdu atliekām, pentahlorfenolu un dioksīniem vai kontaminēta mikrobioloģiski.

Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 IIa pielikumā ir norādīta nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, kuras importēšana Savienībā ir apturēta.

II un IIa pielikums ir ārkārtas pasākumi Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. panta izpratnē.

Preces ir norādītas pēc trešās valsts, kurā tās ir cēlušās, preces apraksta, kombinētās nomenklatūras (KN) koda, Eiropas Savienības integrētā muitas tarifa (TARIC) klasifikācijas un apdraudējuma. Uz precēm no trešām valstīm var vienlaikus attiekties oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un/vai ārkārtas pasākumi (izņemot ievešanas Savienībā apturēšanu) attiecībā uz vairāk nekā vienu apdraudējumu.

Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 12. pants nosaka, ka Komisijai pielikumos dotie saraksti ir regulāri un ne retāk kā reizi sešos mēnešos jāpārskata, lai ņemtu vērā jauno informāciju par riskiem un neatbilstību. Turklāt, ja rodas jauns risks vai ja ir pierādījumi par plaši izplatītu nopietnu neatbilstību Savienības lauksaimniecības un pārtikas ķēdes tiesību aktiem, jebkurā laikā, reaģējot uz nenovēršamiem riskiem, var veikt aizsardzības pasākumu, kas var būt dažādi — no īpašiem importa nosacījumiem (preces norādīšana I pielikumā vai II pielikumā) līdz ievešanas Savienībā apturēšanai (norādīšana IIa pielikumā) neatkarīgi no regulāras pārskatīšanas.

Vajadzīgie Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 grozījumi tiek pieņemti saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. panta 2. punktā un Regulas (ES) 2017/625 145. panta 2. punktā.

Lai Savienībā ļautu ievest preču sūtījumus, kas no izcelsmes valsts nosūtīti, pirms regulas grozījums stājies spēkā, var būt nepieciešami pārejas periodi. Šādi periodi ļauj operatoriem un trešām valstīm pielāgoties prasībām, kas noteiktas regulā, ar ko groza pielikumos norādītās preces, un vajadzības gadījumā ļauj arī trešo valstu kompetentajām iestādēm organizēt sertificēšanas sistēmu. Noteiktās situācijās, balstoties uz riska pakāpi, pārejas periods var netikt dots.

3.   Pārskatīšanas posmi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 12. pantu.

3.1.    Apdraudējumi, kas iekļauti Īstenošanas regulā (ES) 2019/1793

Preces ir norādītas pēc izcelsmes/KN koda/apdraudējuma kombinācijas.

Īstenošanas regulā (ES) 2019/1793 dotais saraksts ar apdraudējumiem, sakarā ar ko var būt pamats palielināt oficiālo kontroļu biežumu vai noteikt ārkārtas pasākumus, nav izsmeļošs. Patlaban īstenošanas regulā citstarp ir iekļauti šādi apdraudējumi:

(a)

mikrobioloģiskie: Salmonella;

(b)

ķīmiskie:

(i)

kontaminanti: aflatoksīni, pentahlorfenols un dioksīni;

(ii)

Pesticīdu atliekas: to pesticīdu atliekas, kas norādītas saskaņotajā daudzgadu Kopienas kontroles programmā, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (4) 29. panta 2. punktu, un citas tādu pesticīdu atliekas kā, piemēram, amitrāzs, nikotīns, tolfenpirāds, diafentiurons, dikofols, ditiokarbamāti, dinotefurāns, folpets, prohlorāzs, tiofanātmetils, triforīns, acefāts, fentoāts, hlorbufāms, formetanāts, protiofoss, kvinalfoss, karbofurāns, metrafenons;

(iii)

citi apdraudējumi: krāsvielas “Sudan”, rodamīns B, sulfīti, cianīds, etilēnoksīds.

Iepriekš minētais apdraudējumu saraksts var tikt pagarināts noteiktā posmā, kad sakarā ar īpašu apdraudējumu ir jāiekļauj kādas preces no konkrētām valstīm, tāpēc sniegtais saraksts nav izsmeļošs, šajā paziņojumā ir minēti tikai pašreizējie apdraudējumi.

3.2.    Informācijas vākšana

Tālāk ir aprakstīti informācijas avoti, iegūstamā informācija un katras preces informācijas vākšanas atsauces periods.

3.2.1   Informācijas avoti

Lai savāktu informāciju, kas vajadzīga saistībā ar iespējamiem Regulas (ES) 2019/1793 grozījumiem, tiek izmantoti vairāki informācijas avoti:

(a)

starp Komisiju un dalībvalstīm apmainītā informācija – priekšlikumi iekļaut jaunas produkta/apdraudējuma kombinācijas, piezīmes, grozījumu pieprasījumi;

(b)

no trešām valstīm saņemtā informācija, trešo valstu veiktie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgām Savienības prasībām;

(c)

informācija par Komisijas veiktajām kontrolēm trešās valstīs saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 120. pantu – revīzijas ziņojumi;

(d)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) informācija;

(e)

TRACES-NT sistēmā reģistrētie oficiālo kontroļu rezultāti.

3.2.2   Par katru preci iegūtā informācija

(a)

TRACES-NT sistēmā reģistrētais dalībvalstu veikto oficiālo kontroļu iznākums attiecībā uz norādītajām precēm:

(i)

Savienībā importēto nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumu kopskaits;

(ii)

Attiecībā uz Savienībā importētajiem nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumiem dalībvalstu kompetento iestāžu veikto identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu kopskaits;

(iii)

nelabvēlīgu kontroles rezultātu kopskaits, kas atklāti fiziskajās kontrolpārbaudēs (laboratorijas analīzēs) attiecībā uz konkrēto apdraudējumu, saistībā ar kuru prece ir iekļauta sarakstā;

(iv)

sūtījumu nelabvēlīgu kontroles rezultātu procentuālā attiecība pret identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu skaitu attiecībā uz apdraudējumu, saistībā ar kuru konkrētā prece ir iekļauta sarakstā;

(b)

paziņojumi ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF) un paziņojumi par neatbilstību Administratīvās palīdzības un sadarbības (APS) sistēmā un paziņojumi APS sistēmās par krāpšanu pārtikas jomā: RASFF sistēmā reģistrēto paziņojumu skaits par noraidīšanu uz robežas un APS paziņojumu par neatbilstību un APS paziņojumu par krāpšanu pārtikas jomā skaits attiecībā uz izcelsmes/produkta/apdraudējuma kombinācijām;

(c)

attiecīgo preču tirdzniecības apjomi saskaņā ar Eurostat datiem.

3.2.3   Informācijas vākšanas atsauces periods

Atsauces periods, kurā Komisijai jāvāc 3.2.2. punktā aprakstītā informācija par katru preci, atbilst visam pusgadam (iepriekšējā vai tajā pašā gadā) pirms jaunas pārskatīšanas sākuma. Atsauces periods (pusgads) ir no konkrētā gada janvāra līdz jūnijam un no jūlija līdz decembrim. Lai lēmums būtu pilnīgi apzināts, tiek ņemtas vērā jaunākās norises un tendences, ja tās ir būtiskas saistībā ar konkrētu tendenču novērtēšanu. Attiecībā uz precēm, kas pielikumā norādītas pirmo reizi, var ņemt vērā datus par vairākiem pusgadiem.

3.3.    Informācijas analīze

3.3.1.   Informācijas analizēšanas posmi

Regulāras pārskatīšanas process sākas ar 3.2.3. punktā aprakstītās attiecīgās informācijas vākšanu un pieejamās informācijas analizēšanu. Analīzes rezultāti, izcelsmes/preces/apdraudējuma kombinācijas pārskatīšana un ierosinātie pielikumu grozījumi tiek apspriesti ar dalībvalstīm Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas darba grupā. Rezultāti, par kurām panākta vienošanās ar dalībvalstīm, tiek iesniegti Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā (5) dalībvalstu atzinuma saņemšanai.

3.3.2.   Informācijas analīzē izmantojamie apsvērumi

Novērtējot savākto informāciju iespējamiem Regulas (ES) 2019/1793 grozījumiem, ņem vērā vairākus faktorus.

Analīzes pamatā izmanto visu par konkrētu preci savākto informāciju, kas minēta 3.2.2. punktā. Tomēr katru gadījumu novērtē atsevišķi atkarībā no izcelsmes/preces/apdraudējuma kombinācijas. Proti, pasākumus var saglabāt arī tad, ja faktiskā tirdzniecība ir pārtraukta, bet nav pierādījumu, ka riska pārvaldība attiecībā uz relevanto apdraudējumu būtu uzlabojusies, un tāpēc joprojām ir apdraudējums preces izcelsmes vietā un saskaņā ar pieejamo informāciju – risks, ka uz Savienību tiek eksportētas nedrošas preces.

Apsveramo faktoru vidū ir sezonas tirdzniecības modeļi, laika tendences un tirdzniecības apjomi.

Ja trešā valstī tiek konstatēta iespējama sistēmiska problēma, kas pārsniedz atsevišķu operatoru atbildību par eksporta atbilstību Savienības noteikumiem, un ja dalībvalstis ziņo par neatbilstību līmeni, kas būtiski neuzlabojas, ievieš saskaņotu un pakāpenisku reakciju atkarībā no problēmas mēroga un tā, kā to var novērst:

(a)

iekļaušana I pielikumā / I pielikumā jau iekļauto produktu biežāka kontrole (kā pasākums, kas skar operatorus, kuri importē Savienībā nedzīvnieku pārtikas un barības sūtījumus, un netieši – trešās valstis);

(b)

iekļaušana II pielikumā / tiek ieviesti īpaši importa nosacījumi, kur eksportētāju trešo valstu kompetentajām iestādēm tiek noteikta īpaša atbildība, saskaņā ar kuru to pienākums ir izcelsmes valstī veikt testus un apliecināt, ka sūtījumi atbilst Savienības noteikumiem;

(c)

iekļaušana IIa pielikumā / ja Savienībā importē nedzīvnieku izcelsmes pārtiku vai barību, kas rada nopietnu risku cilvēka veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi, smagu/atkārtotu veselības problēmu un/vai neatrisinātu sistēmisku problēmu dēļ kā visstingrāko pasākumu var noteikt, ka konkrētu preču ievešana Savienībā ir apturēta.

3.4.    Iespējamie grozījumi informācijas analīzes rezultātā

Lēmumus par katru konkrēto preci pieņem, pamatojoties uz informācijas analīzi un apspriedēm ar dalībvalstīm darba grupas sanāksmēs par pagaidu pasākumiem attiecībā uz nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības importu. Par katru konkrēto preci lemj, katru gadījumu izskatot atsevišķi, ņemot vērā visus šos faktorus: apdraudējumu, neizpildes biežumu, tirdzniecības apjomus, problēmas mērogu un paredzējumu, ka problēma tiks apmierinoši atrisināta.

Iespējamie lēmumi par Regulas (ES) 2019/1793 pielikumu grozīšanu ir šādi:

(a)

preces iekļaušana pielikumā;

(b)

preces svītrošana no pielikuma;

(c)

preces svītrošana no viena pielikuma un tās pārcelšana uz citu pielikumu;

(d)

izmaiņas prasībā attiecībā uz to, cik bieži veicamas identitātes kontrolpārbaudes un fiziskās kontrolpārbaudes, kad prece tiek ievesta Savienībā: biežāk vai retāk. Nosaka šādu biežumu: 5 %, 10 %, 20 %, 30 % vai 50 %.

No gadījuma uz gadījumu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums var atšķirties atkarībā no iepriekš 3.1. un 3.2. punktā aprakstīto dažādo faktoru kombinācijas un darba grupas sanāksmēs panāktās vienošanās ar dalībvalstīm.

3.5.    Procedūra

Grozošā akta projektu, ko sagatavo, ņemot vērā informācijas analīzi un darba grupas sanāksmēs ar dalībvalstīm notikušo apspriežu iznākumu, iesniedz Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai atzinuma izdošanai. Ja, pastāvīgajai komitejai balsojot, iegūts labvēlīgs atzinums, Komisija grozošā akta projektu pieņem un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ES OV). Periodā, kopš saņemts labvēlīgs komitejas atzinums un pirms Komisija pieņem aktu, Komisija attiecīgajai trešai valstij nosūta vēstuli, kurā to informē par plānotajām izmaiņām (piemēram, par iekļaušanu pielikumos vai svītrošanu no tiem, identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežuma izmaiņām) attiecībā uz precēm, kas norādītas grozošā akta projekta pielikumos. Pēc publicēšanas ES OV Savienība Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) iesniedz paziņojumu par sanitāriju un fitosanitāriju (SFS).

4.   Glosārijs

APS

Administratīvās palīdzības un sadarbības (APS) sistēma ir Komisijas izstrādāta un pārvaldīta sistēma, kurā Savienības pārtikas krāpšanas apkarošanas tīkla dalībnieki apmainās ar informāciju. Dalībvalsts var sazināties ar citas dalībvalsts kompetento iestādi un apmainīties ar informāciju drošā veidā, un no šīs informācijas apmaiņas var izrietēt administratīvas darbības, administratīvas sankcijas vai tiesvedība. 2020. gadā tā tika pilnībā integrēta ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (iRASFF).

Atbilstība

Atbilstība noteikumiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punktā.

KN kods

Kombinētās nomenklatūras kods (KN kods) ir preču klasifikācijas līdzeklis, kas izveidots, lai izpildītu gan kopējā muitas tarifa, gan Savienības ārējās tirdzniecības statistikas prasības. To izmanto galvenokārt tad, kad preces tiek deklarētas Savienības muitā, un pēc tā nosaka, cik liela muitas nodokļa likme piemērojama. Tas atbilst preču nomenklatūrai, kas noteikta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā. Tā ietver harmonizētās sistēmas nomenklatūru.

TARIC klasifikācija

Tā atbilst integrētam Savienības tarifam, pamatojoties uz kombinēto nomenklatūru. Tā inter alia ietver papildu nodalījumus, sauktus par TARIC apakšpozīcijām, kas vajadzīgi, lai aprakstītu preces, kurām piemēro īpašos Savienības pasākumus, un muitas nodokļa un citu piemērojamo ievedmaksu likmes, kā noteikts Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 2. pantā.

Sūtījums

Tas, kā definēts Regulas (ES) 2017/625 3. panta 37. punktā, atbilst kādam daudzumam preču, uz kurām attiecas viens un tas pats oficiālais sertifikāts, oficiālais apliecinājums vai jebkāda cita veida dokuments, kuras ved ar to pašu transportlīdzekli no tās pašas teritorijas vai trešās valsts un kuras – izņemot preces, uz kurām attiecas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētie noteikumi, – atbilst vienam un tam pašam preču veidam, klasei vai aprakstam.

EFSA

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir Eiropas aģentūra, ko Savienība izveidoja 2002. gadā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002. Tās pienākums ir novērtēt risku visā pārtikas ķēdē un sniegt neatkarīgu zinātnisku padomu lēmumu pieņēmējiem, kuri Savienībā regulē pārtikas nekaitīgumu. Tā darbojas neatkarīgi no Eiropas Savienības likumdošanas un izpildu iestādēm (Komisijas, Padomes un Parlamenta) un Savienības dalībvalstīm.

Ievešana Savienībā

Kā definēts Regulas (ES) 2017/625 3. panta 40. punktā, preču ievešana vienā no minētās regulas I pielikumā norādītajām teritorijām no citām teritorijām.

ES

Eiropas Savienība

Eurostat

Eurostat ir Savienības statistikas birojs. Tas Savienības līmenī koordinē statistikas darbu un nodrošina augstas kvalitātes statistiku un datus par Savienību.

Nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība

Ar “nedzīvnieku izcelsmes pārtiku un barību” saprot “pārtiku” atbilstoši definīcijai Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. pantā, t. i., jebkuru apstrādātu, daļēji apstrādātu vai neapstrādātu vielu vai produktu, kas paredzēts cilvēku uzturam vai ko var pamatoti uzskatīt, ka cilvēki tos lietos uzturā, un “barību” atbilstoši definīcijai Regulas (EK) Nr. 178/2002 3. panta 4. punktā, t. i., jebkuru pārstrādātu, daļēji pārstrādātu vai nepārstrādātu augu (piemēram, augļi un dārzeņi, garšvielas, tējas) izcelsmes vai citas nedzīvnieku, piemēram, minerālu (sāls), izcelsmes vielu vai produktu, ko paredzēts izbarot dzīvniekiem.

Apdraudējums

Kā definēts Regulas (ES) 2017/625 3. panta 23. punktā, jebkurš ierosinātājs vai apstāklis, kas var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību, dzīvnieku labturību vai vidi.

Pārtikas un barības imports

Ar pārtikas un barības importu saprot ārpussavienības pārtiku un barību, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība un ko paredzēts laist Savienības tirgū vai kas paredzēta privātai lietošanai vai patēriņam Savienības muitas teritorijā.

Oficiālās kontroles

Oficiālās kontroles ir definētas Regulas (ES) 2017/625 2. panta 1. punktā kā darbības, ko veic kompetentās iestādes vai deleģētās institūcijas, vai fiziskas personas, kam saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 ir deleģēti noteikti oficiālās kontroles uzdevumi, lai pārbaudītu, a) vai operatori ievēro minēto regulu un 1. panta 2. punkta noteikumus, un un b) vai dzīvnieki vai preces atbilst prasībām, kas noteiktas 1. panta 2. punkta noteikumos, arī attiecībā uz oficiāla sertifikāta vai oficiāla apliecinājuma izdošanu.

ES OV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis (ES OV) ir Eiropas Savienības oficiālais izdevums.

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā darbojas visu dalībvalstu pārstāvji, un to vada Komisijas pārstāvis. Tai ir svarīgs uzdevums gādāt, lai Savienības pasākumi pārtikas un barības nekaitīguma jomā, dzīvnieku veselības un labturības jomā un augu veselības jomā būtu praktiski un efektīvi. Tā izdod atzinumus par to pasākumu projektiem, kurus Komisija plāno pieņemt. Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas mandāts ietver visu pārtikas piegādes ķēdi no dzīvnieku veselībai saimniecībā līdz patērētāja galdam, palīdzot Savienībai efektīvi tikt galā ar veselības risku katrā ražošanas ķēdes posmā.

Laišana tirgū

Laišana tirgū ir definēta Regulas (EK) Nr. 178/2002 3. panta 8. punktā kā pārtikas vai barības turēšana pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana pārdošanai vai jebkura cita veida nodošana par maksu vai bez tās, un pārdošana, izplatīšana un citāda nodošana.

RASFF

Ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā (RASFF) ir iedibināta ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantu kā ātras reaģēšanas sistēma, kurā paziņo par tiešu vai netiešu risku cilvēka veselībai, kas rodas no pārtikas vai barības, un tas ir tīkls, kurā darbojas Savienības dalībvalstis, Komisija kā sistēmas dalībniece un pārvaldītāja, kā arī EFSA. Tajā piedalās arī Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis un EBTA Uzraudzības iestāde. Dažādie paziņojumu veidi ir definēti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1715 2. pantā. Minētajā regulā ir noteikti arī īstenošanas pasākumi, kas vajadzīgi, lai RASFF varētu efektīvi darboties. RASFF paziņojumi, kas klasificēti kā atteikumi uz robežas, attiecas uz tādas pārtikas, barības vai pārtikas kontaktmateriāla sūtījumi, kuru ievešanu Savienībā kompetentā iestāde Savienības robežkontroles punktā ir atteikusi, pamatojoties uz risku cilvēka veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi.

Risks

Kā definēts Regulas (ES) 2017/625 3. panta 24. punktā, tā ir iespējamas nelabvēlīgas ietekmes uz cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, dzīvnieku labturību vai vidi un šīs ietekmes smaguma, kas izriet no apdraudējuma, funkcija.

SFS

Sanitārija un fitosanitārija (SFS)

TRACES-NT

Integrētā datorizētā veterinārā sistēma TRACES ir Komisijas tiešsaistes platforma daudzās valodās sanitāro un fitosanitāro nosacījumu sertificēšanai, kas atvieglo dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības, kā arī augu importu Savienībā un Savienības iekšējo tirdzniecību un Savienības dzīvnieku un atsevišķu dzīvnieku izcelsmes produktu eksportu. Rīka TRACES New Technology (TRACES-NT) jaunais izlaidums ietver elektronisku sertifikāciju, kas ļauj kompetentajām iestādēm gan Savienībā, gan trešās valstīs digitāli apzīmogot oficiālos dokumentus un sertifikātus vai parakstīt lēmumu par sūtījumu, padarot papīra sertifikāciju par novecojušu.

PTO

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) risina sarunas par globālajiem starptautiskās tirdzniecības noteikumiem. Tās galvenā funkcija ir nodrošināt, lai tirdzniecība noritētu, cik vien iespējams raiti, paredzami un brīvi.

PTO līgumā par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu ir noteikts, ka valstīm jāziņo, ja tās mainījušas savus sanitāros vai fitosanitāros pasākumus. SFS pasākumi ir jebkurš pasākums, kas piemērots, i) lai aizsargātu cilvēka vai dzīvnieku dzīvību vai veselību no riska, ko rada pārtikas produktos, dzērienos vai barībā esošas piedevas, kontaminanti, toksīni vai slimības izraisoši organismi; ii) lai aizsargātu cilvēka dzīvību vai veselību no riska, ko rada dzīvnieku, augu vai to produktu pārnēsātas slimības vai kaitēkļu iekļūšana, ieviešanās vai izplatīšanās; iii) lai aizsargātu dzīvnieku vai augu dzīvību vai veselību no riska, ko rada kaitēkļu, slimību, slimību pārnēsātāju organismu vai slimības izraisošu organismu iekļūšana, ieviešanās vai izplatīšanās, vai iv) lai novērstu vai ierobežotu citu kaitējumu, ko rada kaitēkļu iekļūšana, ieviešanās vai izplatīšanās.

Līgumā teikts, ka: sanitārie vai fitosanitārie pasākumi ietver visus attiecīgos likumus, rīkojumus, noteikumus, prasības un procedūras, kā arī galaprodukcijas kritērijus, apstrādi un ražošanas metodes; pārbaudes, inspekcijas, sertifikācijas un novērtēšanas procedūras; karantīnas apstrādes, ietverot attiecīgās prasības, kas saistītas ar dzīvnieku vai augu transportēšanu, kā arī materiālus, kas nepieciešami to izdzīvošanai transportēšanas laikā; noteikumus par attiecīgajām statistiskajām metodēm, paraugu ņemšanu un riska novērtēšanas metodēm un iepakošanas un marķēšanas prasības, kas tieši saistītas ar pārtikas nekaitīgumu.

SFS līgumā noteikts, ka valstīm PTO jāpaziņo par ierosinātiem jauniem sanitārajiem un fitosanitārajiem noteikumiem vai esošo noteikumu izmaiņām, kad: i) vai nu nav starptautiska standarta, vadlīnijas vai ieteikuma, vai arī ii) ierosinātā SFS noteikuma saturs pēc būtības nav tāds pats kā starptautiska standarta, vadlīnijas vai ieteikuma saturs, un abos gadījumos, ja: iii) noteikums var būtiski ietekmēt citu valstu tirdzniecību.


(1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1793 (2019. gada 22. oktobris) par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 (OV L 277, 29.10.2019., 89. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).

(5)  Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja (europa.eu)


Top