EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(13)

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu 2022/C 130/17

PUB/2022/54

OV C 130, 23.3.2022, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 130/20


Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(2022/C 130/17)

Šis paziņojums ir publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 (1) 17. panta 5. punktu.

PAZIŅOJUMS PAR STANDARTA GROZĪJUMU, AR KO GROZA VIENOTO DOKUMENTU

“Mittelrhein”

PDO-DE-A1269-AM01

Paziņojuma datums: 28.12.2021.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1.   Vīna/vīnkopības produktu apraksts un analītiskās un/vai organoleptiskās īpašības

Apraksts:

grozījums attiecībā uz tāda kvalitatīva vīna (Qualitätswein) minimālo dabisko spirta saturu un minimālo misas svaru (kas pārcelts no produkta specifikācijas 5.1. punkta uz 3.2. punktu), kurš gados ar ārkārtējiem laikapstākļiem gatavots no vīnogu šķirnes “Dornfelder”.

No šķirnes “Dornfelder” gatavotā kvalitatīvā vīna standarta vērtības: 8,8 tilp. % kopējais spirta saturs / 68° pēc Eksles (Oechsle) skalas.

PAPILDINĀJUMS:

“Ar atzītās apvienības Schutzgemeinschaft Mittelrhein [Vīna “Mittelrhein” aizsardzības apvienība] valdes lēmumu gados ar ārkārtējiem laikapstākļiem var noteikt, ka vīnogu šķirnes “Dornfelder” minimālā dabiskā spirta satura / minimālā misas svara vērtības var būt šādas: 8,3 tilp. % kopējais spirta saturs / 65° pēc Eksles (Oechsle) skalas. Šāda kārtība attiecas tikai uz to ražas gadu, par kuru ir pieņemts lēmums. Aizsardzības apvienības lēmums tiks paziņots, izmantojot piemērotus publicēšanas līdzekļus.”

Dažādie produkti ir identificēti pēc nosaukumiem, un ir norādīta informācija par to minimālo dabisko spirta saturu / minimālo misas svaru, kā arī to organoleptisko īpašību apraksts.

PAPILDINĀJUMS:

“Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.”

Grozījuma pamatojums:

šķirnes “Dornfelder” vīnogu minimālā spirta satura / minimālā misas svara nelielā samazinājuma mērķis ir atļaut agrāku ražas novākšanu, lai mazinātu jaunu kaitīgo organismu negatīvo ietekmi. Piemēram, 2014. gadā agrīnās sarkanogu šķirnes apdraudēja punktspārnu drozofilas. Ražas novākšanas novilcināšana, pamatojoties uz līdz šim piemērojamo minimālo misas svaru, var ievērojami samazināt šādos gados novākto vīnogu kvalitāti un daudzumu.

Organoleptisko īpašību apraksti ir padarīti niansētāki, lai labāk atspoguļotu dažādos produktus.

Pievienojot bez bagātināšanas ražotu vīnu kopējo spirta saturu, izmanto ES noteikumu atvērtības klauzulu.

2.   Apgabala robežas noteikšana

Apraksts:

no jauna noteikta ar ACVN “Mittelrhein” apzīmētā produkta apgabala robeža.

PAPILDINĀJUMS:

ir uzskaitītas atsevišķu pašvaldību teritorijas, tostarp rajoni un rajonu numuri.

Precīzu noteikto robežu var redzēt kartēs, kurās parādīti iepriekš minēto pašvaldību teritorijās ietilpstošie vīndārzi, ko norobežo zemesgabali. Minētās kartes var aplūkot tīmekļa vietnē www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Grozījuma pamatojums:

šis grozījums attiecībā uz apgabala robežas noteikšanu nav patvaļīgs, bet ir vajadzīgs, lai novērstu ievērojamus nelabvēlīgus apstākļus vīnkopībai un lauksaimniecībai, plašai sabiedrībai un ekosistēmai, kā arī Mittelrhein reģiona kultūrvides ainavai, kas veidojusies laika gaitā.

Apgabala robežas noteikšanas pamatojums ir sīkāk izklāstīts turpmāk.

Norobežoti vīndārzi ir vajadzīgi kvalitātes nodrošināšanai, jo īpaši saistībā ar augu aizsardzības pasākumiem.

Vīnkopībā jāizmanto augu aizsardzības pasākumi, bet tie ne vienmēr ir piemēroti citām kultūrām. Vīndārzu atrašanās līdzās zemei, ko izmanto citiem mērķiem (piemēram, ganībām, aramzemei, augļu vai dārzeņu audzēšanai), bieži rada problēmas, no kurām pēc iespējas būtu jāizvairās.

Jo mazāk saskares punktu starp vīnkopībai izmantoto zemi un citiem mērķiem izmantoto zemi (aramzemi, augļkopības apgabaliem, ganībām utt.), jo mazāka ir saistītā negatīvā ietekme uz vīnogulāju audzēšanu un kvalitāti.

Tas saistīts ar specifiskajām apsaimniekošanas prasībām vīnkopības jomā un jo īpaši augu aizsardzības jomā. Daži no izmantotajiem augu aizsardzības līdzekļiem būtiski atšķiras, jo īpaši attiecībā uz to izmantošanas jomu, atļauju piešķiršanu konkrētai kultūrai vai nogaidīšanas periodiem. Turklāt daudzās Mittelrhein vēsturiskajās nogāzēs augu aizsardzība tiek veikta, līdzekļus izsmidzinot ar helikopteriem, un šādā gadījumā tehnisku un fizisku iemeslu dēļ pastāv lielāks izsmidzināšanas nobīdes risks. Lai smidzināšana ar helikopteriem būtu rezultatīva, lietderīga ir ģeometriska smidzināšanas sistēma, kas izvietota garu, taisnu sliežu veidā gar nogāzi, un vajadzīga nepārtraukta vīndārza platība.

Lauksaimniekiem un vīnkopjiem ir pienākums novērst augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu uz citām kultūrām un nemērķa apgabaliem, kā arī ievērot attāluma prasības. Tāpēc vīndārza robežas tuvumā esošos vīnogulājus nevar apsmidzināt, un tas padara to audzēšanu neiespējamu. Tas pats attiecas uz aramzemi, ganībām un augļkopības zemi, kas robežojas ar vīndārziem. Plaši izkliedēti vīndārzi visiem lauksaimniekiem rada finansiālus zaudējumus. Šī problēma ir īpaši izteikta situācijās, kad tiek izmantota smidzināšana ar helikopteriem, jo saistībā ar paaugstināto nobīdes risku tiem jāievēro īpaši stingras attāluma prasības. Vīndārzus pārvietojot uz apgabaliem, kuros izmanto smidzināšanu ar helikopteriem, iepriekšējie vīndārzi kļūst par nemērķa apgabaliem, uz kuriem attiecas attāluma prasības. Tas šiem vīndārziem rada ekonomiski neizdevīgus apstākļus.

Pat ja augu aizsardzības līdzekļi ir izmantoti pareizi, tie var nonākt blakus esošos zemesgabalos ar atšķirīgu izmantojumu, tādējādi radot nevēlamu veģetatīvu kaitējumu nemērķa apgabalos un konkrētu atlieku klātbūtnes dēļ pasliktinot produktu kvalitāti un tirgojamību. Tā kā dažus augu aizsardzības līdzekļus kultivētajām kultūrām izmantot nedrīkst, atlieku pārbaudēs, pamatojoties uz precīzu analīzi un zemām maksimāli pieļaujamajām atlieku robežvērtībām, var konstatēt, ka produkts nav piemērots laišanai tirgū. Praksē šādi gadījumi notiek bieži. Lai gan piesārņotājus par šādu kaitējumu var saukt pie atbildības, norobežotu vīndārzu uzturēšana var līdz minimumam samazināt perifēros apgabalus un tādējādi novērst problēmas.

Plašas sabiedrības un ekosistēmas aizsardzība, apsaimniekojot stāvas nogāzes

Stāvajām nogāzēm mūsdienās ir svarīga nozīme erozijas un noteces novēršanā. Vīnkopība terasēs un vīndārzu sienas neļauj virszemes ūdeņiem notecēt lejup pa kalnu. Vīnogulāji un augu sega stabilizē augsni un tiek uzturēti, tos pastāvīgi kopjot. Pienācīga augsnes apsaimniekošana nodrošina labu augsnes struktūru un paaugstinātu ūdens infiltrāciju augsnē. Apkopojot var teikt, ka erozija ir samazināta līdz minimumam, ūdens daudzums spēcīga lietus gadījumā tiek mazināts un ir novērsta barības vielu (galvenokārt fosfātu) notece virszemes ūdeņos. Ja aktīva apsaimniekošana nenotiktu, terases un sienas sagrūtu. Augsne aizaugtu ar krūmāju un zaudētu auglību un struktūru. Spēcīga lietus gadījumā sekas būtu erozija, augsnes un barības vielu notece un zemes nogruvumi. Tiktu apdraudēti iedzīvotāji un transports un nodarīti zaudējumi.

Apvienotos vīndārzos var izmantot rezultatīvas apsaimniekošanas un aizsardzības metodes vīnkopības jomā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vīnu ilgtspējīgu ražošanu, svarīgas ir zemas ietekmes augu aizsardzības stratēģijas, kuras rada ieguvumus attiecībā uz kvalitāti, vidi un ekonomiku.

Piemēram, vīnogulāju kožu apkarošanai izmanto feromonus. Šis aizsardzības pasākums darbojas tikai tad, ja feromonu slazdi, kas vajadzīgi, lai ierobežotu vairošanos un apmānītu kaitēkļus, tiek izvietoti pēc iespējas plašākā teritorijā. Līdz ar to ievērojami lētāk ir izvairīties no šo slazdu divkāršas uzstādīšanas — kas vajadzīga tehnisku iemeslu dēļ — vīndārza malās (kur tas robežojas ar citām kultūrām, citiem mērķiem izmantotu apgabalu vai veģetāciju). Ja vīndārzi ir norobežoti, var ievērojami samazināt ar feromonu slazdiem saistīto slogu. Turklāt Reinzeme-Pfalca ir ieviesusi attīstības programmu “EULLE” (vides pasākumi, lauku attīstība, lauksaimniecība un pārtika), kuras ietvaros nepārtrauktiem vīndārzu apgabaliem, kuru platība ir vismaz 2 ha, tiek sniegts atbalsts biotehniskās augu aizsardzības praksei vīnkopībā. Tomēr, ja zemesgabalu platība ir mazāka nekā 2 ha, jo atsevišķi vīndārzi ir pārvietoti uz aramzemi, šis RAK atbalsts atlikušajiem vīndārziem vairs nav pieejams. Tas negatīvi ietekmē šo vīndārzu lauksaimnieku finanses. Tomēr bez minētā finansiālā atbalsta biotehniska augu aizsardzība nav ekonomiski dzīvotspējīga. Rezultātā tiek vairāk izmantoti insekticīdi, kas savukārt negatīvi ietekmē ekosistēmu.

Norobežoti vīndārzi ir vajadzīgi arī no tehniskā un ekonomiskā viedokļa, lai aizsargātu gatavās vīnogas no kaitējuma, ko tām nodara putni, jo tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt rezultatīvu aizsardzību. Savukārt plaši izkliedēti vīndārzi palielina izmaksas un trokšņa piesārņojumu.

Norobežoti vīndārzi palīdz novērst arī medījumdzīvnieku radīto kaitējumu.

Būtisks jautājums vīnkopībā ir pārmērīgi lielās mežacūku populācijas samazināšana. Šī samazināšana cita starpā ir vajadzīga tāpēc, ka par kaitējumu, ko Reinzemes-Pfalcas vīndārziem nodara medījumdzīvnieki, kompensācija parasti netiek maksāta. Norobežoti vīndārzi mazina arī ziņojamā Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu risku, kas ievērojami apdraud lopkopību Vācijā. Patiešām, mežacūku pārvaldīšana norobežotos vīndārzos ir vienkāršāka un lētāka nekā apgabalos, kurus izmanto dažādu kultūru (piemēram, vīnogu, laukaugu un augļu) audzēšanai un kuros mežacūkām bieži vien ir vairāk vietu, kur patverties.

Sausās vasarās arvien svarīgāka kļūst jo īpaši jaunu vīndārzu pilienveida apūdeņošana. Vīnogulāji bez tās nespētu augt. Norobežoti vīndārzi ir ievērojams ieguvums, kad jābūvē vajadzīgā infrastruktūra (akas, caurules u. c.) un jānodrošina tās darbība. Gan kopīgā ūdens ieguve, gan kopīgā pārvades un sadales līniju izmantošana tajos ir efektīvāka un lētāka.

Apsaimniekošanas prasības attiecībā uz vīnkopību atšķiras no prasībām, piemēram, attiecībā uz laukaugu audzēšanu. Ja šie apgabali vairs netiktu izmantoti vīnkopībai, pastāv risks, ka tie varētu aizaugt ar krūmājiem — jo īpaši stāvajās nogāzēs, jo tās nav piemērotas lauksaimniecībai vai ganībām. Šajos nekultivētajos apgabalos varētu sākt augt nevēlamu kaitīgo organismu, piemēram, punktspārnu drozofilas saimniekaugi (piemēram, kazenes), tādējādi apdraudot blakus esošajos vīndārzos augošo vīnogu veselību un kvalitāti.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēto produktu un tā reputāciju raksturo kultūrvides ainava, kas veidojusies laika gaitā, un dabiskā ainava, kurā ietilpst tradicionālie vīndārzi.

Vīnkopība tradicionālajos vīndārzos, kas ir ainavas iezīme, nosaka vīnkopības reģiona raksturu vietējiem iedzīvotājiem, reģiona vīna nozares dalībniekiem, speciālistiem un patērētājiem. Par to liecina arī fakts, ka vīna reklāmās, iepazīstinot ar vīnkopības reģionu, regulāri tiek izmantoti attēli, kas uzņemti tradicionālajos vīndārzos.

Vīna ražošanas pārcelšana uz tradicionālu aramzemi mainītu šo raksturīgo ainavu un attiecīgi ietekmētu izveidoto kultūrvides ainavu, ko UNESCO pat atzinusi par Pasaules mantojuma vietu. Norādot uz šīs vietas ievērojamo vispārējo vērtību un piemērojamām aizsardzības un apsaimniekošanas prasībām, UNESCO saka šādi: “Īpašumā [Vidusreinas ielejas augšdaļā] veikto pasākumu mērķis galvenokārt ir saglabāt vīnkopības tradīciju stāvajās ielejas nogāzēs, nodrošināt dzīvotnes retām dzīvnieku un augu sugām un kopumā nodrošināt, ka vides stāvoklis paliek nemainīgs.”

Vīnam ir svarīga nozīme arī tūrisma jomā — saistībā ar tradicionālo vīnkopības reģionu un tradicionālajiem vīndārziem. Šis tradicionālais vīnkopības reģions ar savu ainavu un vīndārzu vidē piedāvāto tūrisma piedzīvojumu klāstu (piemēram, Mittelrhein vīna takām, Rheinsteig taku un Reinas piļu taku) nodrošina ekonomisko pamatu daudziem tūrisma nozares uzņēmumiem, piemēram, restorāniem un viesnīcām. Nenosakot apgabala robežas produkta specifikācijā, vīndārzus varētu pārvietot uz zemi, kas pašlaik ir ganības vai aramzeme. Kā jau iepriekš minēts, tas radītu risku, ka daudzi tradicionālie vīndārzi varētu aizaugt ar krūmājiem, jo to nelielā izmēra, īpašību un bieži vien apgrūtinātās sasniedzamības dēļ tie nav piemēroti nekam citam kā vien vīnkopībai. Papildus noteiktajai ietekmei uz vidi vīndārzu aizaugšana ar krūmājiem ietekmētu arī ekonomiku, jo šādas ainavas tūristiem nav vizuāli pievilcīgas.

Specializētās publikācijās prezentētie vīni, kas spēcīgi ietekmē ar ACVN “Mittelrhein” apzīmētā produkta atzīšanu un reputāciju, bieži ir iegūti tradicionālos, apvienotos vīndārzos (piemēram, Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

Kopumā sabiedrība, nozare, patērētāji un tūristi pozitīvi vērtē ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēto produktu un tā nepārtrauktos vīndārzu apgabalus, kas raksturīgi ainavai. Pērkot un dzerot “Mittelrhein” vīnus, patērētāji iztēlojas tradicionālo vīndārzu ainavas, ko pastiprina iespējama brīvdienu pieredze. Tas padara ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēto vīnu īpašu un unikālu.

No iepriekš izklāstītā pamatojuma izriet, ka vīndārzu kultivēšana vienā un, vēlams, norobežotā vietā rada daudz dažādu priekšrocību vīndārzu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kā arī videi un plašai sabiedrībai. Tāpēc, ņemot vērā daudzos iepriekš izklāstītos trūkumus, vairākās vietās izkliedētu vīndārzu īpatsvaram, kas pašlaik ir ļoti neliels, nebūtu jāpalielinās.

3.   Vīna vīnogu šķirnes

Apraksts:

produkta specifikācijas 7. punktā (kas kļūst par 8. punktu) līdz šim bija uzskaitītas šādas vīnogu šķirnes:

Reinzemē-Pfalcā:

baltvīns:

“Auxerrois”, “Bacchus”, “Chardonnay”, “Ehrenbreitsteiner”, “Ehrenfelser”, “Faberrebe”, “Findling”, “Früher Malingre”, “Gelber Muskateller”, “Grauer Burgunder”, “Grüner Silvaner”, “Grüner Veltliner”, “Helios”, “Huxelrebe”, “Johanniter”, “Kerner”, “Müller-Thurgau”, “Muskat-Ottonel”, “Nobling”, “Optima”, “Ortega”, “Osteiner”, “Phoenix”, “Reichensteiner”, “Roter Traminer”, “Sauvignon Blanc”, “Scheurebe”, “Schönburger”, “Weißer Riesling”, “Würzer”,

sarkanvīns un sārtvīns:

“Blauer Frühburgunder”, “Blauer Portugieser”, “Blauer Spätburgunder”, “Cabernet Dorsa”, “Cabernet Sauvignon”, “Dakapo”, Deckrot’, “Dornfelder”, “Dunkelfelder”, “Regent”, “Rotberger”, “Saint-Laurent”,

Ziemeļreinā-Vestfālenē:

baltvīns:

“Auxerrois”, “Bacchus”, “Ehrenfelser”, “Faberrebe”, “Freisamer”, “Früher Malingre”, “Gelber Muskateller”, “Grüner Silvaner”, “Grüner Veltliner”, “Huxelrebe”, “Kanzler”, “Kerner”, “Morio-Muskat”, “Müller-Thurgau”, “Muskat-Ottonel”, “Optima”, “Ortega”, “Perle”, “Phoenix”, “Reichensteiner”, “Rieslaner”, “Roter Traminer”, “Ruländer”, “Scheurebe”, “Siegerrebe”, “Solaris”, “Weißer Burgunder”, “Weißer Elbling”, “Weißer Gutedel”, “Weißer Riesling”, “Würzer”,

sarkanvīns un sārtvīns:

“Blauer Frühburgunder”, “Blauer Limberger”, “Blauer Portugieser”, “Blauer Spätburgunder”, “Domina”, “Dornfelder”, “Dunkelfelder”, “Früher Roter Malvasier”, “Helfensteiner”, “Heroldrebe”, “Regent”, “Rotberger”, “Roter Gutedel”, “Saint-Laurent”.

Reinzemes-Pfalcas un Ziemeļreinas-Vestfālenes vīnogu šķirņu saraksti ir apvienoti, izveidojot kopīgu sarakstu.

PAPILDINĀJUMS:

Vīnogu šķirņu sarakstam ir pievienotas šādas šķirnes:

baltvīni:

“Albalonga”, “Arnsburger”, “Blauer Silvaner”, “Bronner”, “Cabernet Blanc”, “Calardis Blanc”, “Chardonnay Rosé”, “Felicia”, “Früher roter Malvasier”, “Goldmuskateller”, “Goldriesling”, “Hibernal”, “Hölder”, “Juwel”, “Kernling”, “Merzling”, “Muscaris”, “Orion”, “Prinzipal”, “Regner”, “Roter Elbling”, “Roter Gutedel”, “Roter Müller-Thurgau”, “Roter Muskateller”, “Roter Riesling”, “Saphira”, “Sauvignon Cita”, “Sauvignon Gryn”, “Sauvignon Sary”, “Sauvitage”, “Septimer”, “Silcher”, “Sirius”, “Souvignier Gris”, “Staufer”, “Trebbiano di Soave”, “Villaris”,

sarkanvīni un sārtvīni:

“Accent”, “Acolon”, “Allegro”, “Baron”, “Blauburger”, “Blauer Trollinger”, “Blauer Zweigelt”, “Bolero”, “Cabernet Cantor”, “Cabernet Carbon”, “Cabernet Carol”, “Cabernet Cortis”, “Cabernet Cubin”, “Cabernet Dorio”, “Cabernet Franc”, “Cabernet Mitos”, “Cabertin”, “Calandro”, “Färbertraube”, “Hegel”, “Merlot”, “Monarch”, “Müllerrebe”, “Muskattrollinger”, “Neronet”, “Palas”, “Pinotin”, “Piroso”, “Prior”, “Reberger”, “Rondo”, “Rosenmuskateller”, “Rubinet”, “Syrah”, “Tauberschwarz”, “Wildmuskat”.

Pievienoti vīnogu šķirņu sinonīmi.

Grozījuma pamatojums:

iepriekšējais vīnogu šķirņu saraksts bija nepilnīgs. Tas ir paplašināts, lai uzskaitītu visas līdz šim klasificētās vīnogu šķirnes un to sinonīmus.

4.   Saskaņā ar ES vai valsts tiesību aktiem piemērojamās prasības

Apraksts:

produkta specifikācijas 10. punktā ir izklāstītas papildu prasības attiecībā uz marķēšanu.

Mazākas ģeogrāfiskās vienības

PAPILDINĀJUMS:

“Vīndārzu reģistrs ir saraksts, kurā uzskaitīti tādi apgabalu, liela mēroga un atsevišķu vīndārzu, kā arī atklāta lauka sistēmu nosaukumi, ko var izmantot kā mazākas ģeogrāfiskās vienības. Vietu un apgabalu robežas tajā norādītas kadastrālo numuru veidā (rajons, apakšrajons, atklāta lauka sistēma, zemesgabals). To pārvalda Reinzemes-Pfalcas Lauksaimniecības kamera. Ziemeļreinā-Vestfālenē to pārvalda Ziemeļreinas-Vestfālenes Lauksaimniecības kamera. Vīndārzu reģistrs ir izveidots un tiek uzturēts, pamatojoties uz:

Vīna likuma (Weingesetz) 23. panta 3. un 4. punktu,

29. pantu Rīkojumā par vīnu (Weinverordnung),

Federālās zemes Likumu par vietu un apgabalu noteikšanu un vīndārzu reģistru (Likums par vīndārziem) (Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)),

Rīkojumu par vīna nozares tiesību aktu īstenošanu (Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW)),

2. panta 16. punktu Federālās zemes Rīkojumā par pienākumiem vīna nozares tiesību aktu jomā (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Mazas ģeogrāfiskās vienības robežas drīkst mainīt tikai ar kompetentās organizācijas piekrišanu saskaņā ar Vīna likuma 22.g pantu, un kompetentajai organizācijai par jebkādām izmaiņām jāpaziņo Federālajam lauksaimniecības un pārtikas birojam saskaņā ar Vīna likuma 22.g pantu.

Grozījuma pamatojums:

noteikumi par marķēšanu jāpapildina tā, lai tie attiektos uz mazākām ģeogrāfiskām vienībām un atspoguļotu spēkā esošos tiesību aktus.”

5.   Kontroles iestādes

Apraksts:

papildinājumi saistībā ar produkta specifikācijas 11. punktā norādītajām kontroles iestādēm un to uzdevumiem.

PAPILDINĀJUMS:

“Lauksaimniecības kamerai uzraudzības uzdevumu veikšanā palīdzēs:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Reinzemes-Pfalcas testēšanas birojs)

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Fakss +49 2619149190

E-pasts: poststelle@lua.rlp.de

Ziemeļreinā-Vestfālenē:

Ziemeļreinas-Vestfālenes Lauksaimniecības kameras direktors kā federālās zemes komisārs:

Fachgebiet 63 — Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2215340561

Fakss +49 2215340196561

E-pasts: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Ziemeļreinas-Vestfālenes Dabas, vides un patērētāju aizsardzības aģentūra)

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Fakss +49 23613053786

E-pasts: abteilung8@lanuv.nrw.de”.

Grozījuma pamatojums:

kā kontroles iestāde ir jāpievieno Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Reinzemes-Pfalcas testēšanas birojs), jo tā šajā apgabalā veic uzraudzības uzdevumus. Ir mainījusies Ziemeļreinas-Vestfālenes Lauksaimniecības kameras adrese.

6.   Cits

Apraksts:

redakcionālas izmaiņas saskaņā ar ES prasībām.

Grozījuma pamatojums:

redakcionālas izmaiņas bija jāveic, lai nodrošinātu atbilstību ES prasībām.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1.   Produkta nosaukums

Mittelrhein

2.   Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids

ACVN — aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3.   Vīnkopības produktu kategorijas

1.

Vīns

5.

Kvalitatīvs dzirkstošais vīns

8.

Pusdzirkstošais vīns

4.   Vīna(-u) apraksts

1.   Kvalitatīvs baltvīns (Qualitätswein)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Baltvīns

Baltvīni pamatā ir gaiši zaļā vai intensīvi tumši zeltainā, vai pat dzintara krāsā. To aromātā parasti jūtamas gan svaigo, gan eksotisko augļu notis, dažkārt — ziedu vai garšvielu notis. Atkarībā no tā, kā vīns ir izturēts, tam var piemist arī tikko jaušams vai izteikts fenolu un grauzdējumu aromāts. Baltvīniem parasti ir maiga vai spēcīga garša un eleganta vai dzīvīga skābuma struktūra.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

2.   Kvalitatīvs sarkanvīns (Qualitätswein)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Sarkanvīns

Konkrēti, sarkanvīni ir ūdeņaini sarkanā vai tumši violetā, vai pat zilganā krāsā, kurā dažkārt vērojamas brūnganas nokrāsas. To aromāts parasti ir augļains, ar ogu niansēm. Tiem var piemist arī pikants, piezemēts raksturs un šokolādes notis. Atkarībā no izturēšanas veida, tiem var piemist arī tikko jaušams vai izteikts fenolu un grauzdējumu aromāts. Parasti tiem ir maiga vai bagātīga garša un samtaini maiga vai mērena skābuma struktūra.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

3.   Sārtvīns, Weißherbst un Blanc de Noir kvalitatīvs vīns (Qualitätswein)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Sārtvīns, Weißherbst, Blanc de Noir

Sārtvīni mēdz būt viegli vai izteikti gaiši sarkanā krāsā. Weißherbst vīni mēdz būt gaiši vai vidēji rozā krāsā. Blanc de Noir vīni ir baltvīna krāsā. Aromāti parasti ir augļaini, ar sarkano ogu un sarkano augļu notīm. Var būt arī pikanti aromāti. Blanc de Noir vīnu aromāti parasti ir augļaini un svaigi, ar ogu notīm un dažkārt arī izsmalcinātām ziedu vai pikantuma īpašībām. Parasti tiem ir maiga vai bagātīga garša, kuras pamatā ir maigs vai dzīvīgs skābums.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

4.   Kvalitatīvs Rotling vīns (Qualitätswein)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Rotling vīni mēdz būt viegli vai izteikti gaiši sarkanā krāsā. To aromāti parasti ir augļaini vai var būt nedaudz pikanti, ar ogu, sēkleņaugļu un citrusaugļu notīm. Tiem mēdz būt maiga vai bagātīga garša un dzīvīga skābuma struktūra.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

5.   Vīns ar īpašo apzīmējumu “Kabinett” (Prädikatswein Kabinett)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Vīns ar īpašo apzīmējumu “Kabinett”

“Mittelrhein” vīni ar īpašo apzīmējumu “Kabinett” parasti ir augļaini un svaigi vīni ar dzīvīgu skābumu un mērenu spirta saturu.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

6.   Vīns ar īpašo apzīmējumu “Spätlese” (Prädikatswein Spätlese)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Vīns ar īpašo apzīmējumu “Spätlese”

“Mittelrhein” vīniem ar īpašo apzīmējumu “Spätlese” mēdz būt intensīvi dzelteno augļu aromāti un maiga, līdzsvarota skābuma struktūra.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

7.   Vīns ar īpašo apzīmējumu “Auslese” (Prädikatswein Auslese)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Vīns ar īpašo apzīmējumu “Auslese”

“Mittelrhein” vīniem ar īpašo apzīmējumu “Auslese” mēdz būt intensīva krāsa, un tiem piemīt dzelteno — dažkārt eksotisko — augļu aromāts. Dižciltīgās puves skartas ogas var arī radīt izsmalcinātas medu atgādinošas un smaržaugu nianses.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

8.   Vīns ar īpašo apzīmējumu “Beerenauslese” (Prädikatswein Beerenauslese)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Vīns ar īpašo apzīmējumu “Beerenauslese”

“Mittelrhein” vīnus ar īpašo apzīmējumu “Trockenbeerenauslese” gatavo no pārgatavām, žuvušām vai dižciltīgās puves skartām ogām, tāpēc tie mēdz būt intensīvi zeltaini dzeltenā vai dzintara krāsā, un tiem raksturīga nedaudz lielāka viskozitāte. Garšas ziņā tiem parasti piemīt izteikti augļains saldums un maiga, bet jūtama skābuma struktūra. To aromāts mēdz būt intensīvi augļains vai pikants, vai pat tāds, kas atgādina garšaugus, ar gatavu vai pārgatavu augļu, žuvušu augļu un medus notīm.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

9.   Vīns ar īpašo apzīmējumu “Eiswein” (Prädikatswein Eiswein)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Vīns ar īpašo apzīmējumu “Eiswein”

“Mittelrhein” vīnus ar īpašo apzīmējumu “Eiswein” iegūst no dabiski sasalušām vīnogām, un tas nozīmē, ka vīnogu sastāvdaļas tajos ir ļoti koncentrētas. Ledus vīniem parasti raksturīgs intensīvs saldums, kas apvienots ar spēcīgu skābumu. To aromāti lielākoties ir augļaini, un dižciltīgā puve tos ietekmējusi mazāk nekā Beerenauslese un Trockenbeerenauslese vīnu aromātus.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

10.   Vīns ar īpašo apzīmējumu “Trockenbeerenauslese” (Prädikatswein Trockenbeerenauslese)

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Vīns ar īpašo apzīmējumu “Trockenbeerenauslese”

“Mittelrhein” vīnus ar īpašo apzīmējumu “Trockenbeerenauslese” gatavo no pārgatavām, žuvušām vai dižciltīgās puves skartām ogām, tāpēc tie mēdz būt intensīvi zeltaini dzeltenā vai dzintara krāsā, un tiem raksturīga nedaudz lielāka viskozitāte. Garšas ziņā tiem parasti piemīt izteikti augļains saldums un maiga, bet jūtama skābuma struktūra. To aromāts mēdz būt intensīvi augļains vai pikants, vai pat tāds, kas atgādina garšaugus, ar gatavu vai pārgatavu augļu, žuvušu augļu un medus notīm. Principā Trockenbeerenauslese vīni ir koncentrētāki nekā Beerenauslese vīni, jo tajos ir vairāk dižciltīgās puves skartu vai žuvušu ogu.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

11.   Kvalitatīvs dzirkstošais, pusdzirkstošais vīns

ĪSS APRAKSTS

“Mittelrhein” produktiem raksturīgās īpašības piešķir dažādās augsnes formācijas.

Kvalitatīvs dzirkstošais vīns

Kvalitatīviem dzirkstošajiem vīniem raksturīga bagātīga un spēcīga dzirkstīšana, un tiem parasti ir svaigu vai nobriedušu augļu garša, kurā jūtama rauga piegarša, un dzīvīga skābuma struktūra. Aromātus raksturo bāzes vīna veids, izmantotās vīnogu šķirnes un tas, cik ilgi vīns turēts uz nogulsnēm.

Crémant vīniem raksturīga intensīva un smalka dzirkstīšana. Parasti tiem ir svaigu un nobriedušu augļu vai rauga un garšvielu garša un maiga skābuma struktūra. To aromātus raksturo bāzes vīna veids, izmantotās vīnogu šķirnes un tas, cik ilgi vīns turēts uz nogulsnēm.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Pusdzirkstošais vīns

Pusdzirkstošajiem vīniem raksturīga smalka un bagātīga dzirkstīšana, un tie ir augļaini un svaigi. Atkarībā no vīna veida to aromāti atbilst aprakstītajiem baltvīnu, sārtvīnu un sarkanvīnu aromātiem.

Ar ACVN “Mittelrhein” apzīmēta un bez bagātināšanas ražota vīna kopējais spirta saturs drīkst pārsniegt 15 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām skaitlis nav norādīts, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos litrā)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos litrā)

 

5.   Vīndarības metodes

5.1.   Īpašās vīndarības metodes

1.

Visi produkti

Īpaša vīndarības metode

Piemēro spēkā esošos tiesību aktus.

2.

Visi produkti

Attiecīgie ierobežojumi vīnu gatavošanā

Piemēro spēkā esošos tiesību aktus.

3.

Visi produkti

Audzēšanas metodes

Piemēro spēkā esošos tiesību aktus.

5.2.   Maksimālais ražas iznākums

105 hektolitri no hektāra

6.   Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals

Ar ACVN apzīmētā produkta apgabalā ietilpst vīndārzi šādu pašvaldību teritorijā: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau (1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Ziemeļreina-Vestfālene

Ar ACVN apzīmētā produkta apgabalā ietilpst vīndārzi, kas atrodas Königswinter pilsētas Oberdollendorf, Niederdollendorf un Königswinter rajonā, Bad Honnef pilsētas Honnef (Rhöndorf) rajonā un Bonnas Kessenich rajonā.

Precīzu noteikto robežu var redzēt kartēs, kurās parādīti iepriekš minēto pašvaldību teritorijās ietilpstošie vīndārzi, ko norobežo zemesgabali. Minētās kartes var aplūkot tīmekļa vietnē www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Qualitätswein (kvalitatīvu vīnu), Prädikatswein (vīnu ar īpašu apzīmējumu), Sekt b.A. (kvalitatīvu dzirkstošo vīnu no noteiktiem reģioniem) vai Qualitätsperlwein b.A. (kvalitatīvu pusdzirkstošo vīnu no noteiktiem reģioniem), kas apzīmēts ar aizsargāto nosaukumu “Mittelrhein”, drīkst ražot apgabalā, kurš nav noteiktais reģions, bet kurā ievāktas vīnogas un kurš norādīts marķējumā, ja ražošanas apgabals atrodas tajā pašā federālajā zemē vai blakus esošā federālajā zemē.

7.   Galvenā(-ās) vīna vīnogu šķirne(-es)

 

“Accent”

 

“Acolon”

 

“Albalonga”

 

“Allegro”

 

“Arnsburger”

 

“Auxerrois” — “Auxerrois blanc”, “Pinot Auxerrois”

 

“Bacchus”

 

“Baron”

 

“Blauburger”

 

“Blauer Frühburgunder” — “Frühburgunder”, “Pinot Noir Precoce”, ‘Pinot “Madeleine”, “Madeleine Noir”

 

“Blauer Limberger” — “Limberger”, “Lemberger”, “Blaufränkisch”

 

“Blauer Portugieser” — “Portugieser”

 

“Blauer Silvaner”

 

“Blauer Spätburgunder” — “Spätburgunder”, “Pinot Nero”, “Pinot Noir”, “Samtrot”

 

“Blauer Trollinger” — “Trollinger”, “Vernatsch”

 

“Blauer Zweigelt” — “Zweigelt”, “Zweigeltrebe”, “Rotburger”

 

“Bolero”

 

“Bronner”

 

“Cabernet Blanc”

 

“Cabernet Carbon”

 

“Cabernet Carol”

 

“Cabernet Cortis”

 

“Cabernet Cubin” — “Cubin”

 

“Cabernet Dorio” — “Dorio”

 

“Cabernet Dorsa” — “Dorsa”

 

“Cabernet Franc”

 

“Cabernet Mitos” — “Mitos”

 

“Cabernet Sauvignon”

 

“Cabertin”

 

“Calandro”

 

“Chardonnay”

 

“Chardonnay Rosé”

 

“Dakapo”

 

“Deckrot”

 

“Domina”

 

“Dornfelder”

 

“Dunkelfelder”

 

“Ehrenbreitsteiner”

 

“Ehrenfelser”

 

“Faberrebe” — “Faber”

 

“Findling”

 

“Freisamer”

 

“Früher Malingre” — “Malinger”

 

“Früher Roter Malvasier” — “Malvoisie”, “Malvasier”, “Früher Malvasier”

 

“Färbertraube”

 

“Gelber Muskateller” — “Muskateller”, “Muscat Blanc”, “Muscat”, “Moscato”

 

“Goldriesling”

 

“Grüner Silvaner” — “Silvaner”, “Sylvaner”

 

“Grüner Veltliner” — “Veltliner”

 

“Hegel”

 

“Helfensteiner”

 

“Helios”

 

“Heroldrebe”

 

“Hibernal”

 

“Huxelrebe” — “Huxel”

 

“Hölder”

 

“Johanniter”

 

“Juwel”

 

“Kanzler”

 

“Kerner”

 

“Kernling”

 

“Merlot”

 

“Merzling”

 

“Monarch”

 

“Morio Muskat”

 

“Muscaris”

 

“Muskat Ottonel”

 

“Muskat Trollinger”

 

“Müller Thurgau” — “Rivaner”

 

“Müllerrebe” — “Schwarzriesling”, “Pinot Meunier”

 

“Neronet”

 

“Nobling”

 

“Optima 113” — “Optima”

 

“Orion”

 

“Ortega”

 

“Osteiner”

 

“Palas”

 

“Perle”

 

“Phoenix” — “Phönix”

 

“Pinotin”

 

“Piroso”

 

“Prinzipal”

 

“Prior”

 

“Reberger”

 

“Regent”

 

“Regner”

 

“Reichensteiner”

 

“Rieslaner”

 

“Rondo”

 

“Rotberger”

 

“Roter Elbling” — “Elbling Rouge”

 

“Roter Gutedel” — “Chasselas Rouge”

 

“Roter Muskateller”

 

“Roter Riesling”

 

“Roter Traminer” — “Traminer”, “Gewürztraminer”, “Clevner”

 

“Rubinet”

 

“Ruländer” — “Pinot Gris”, “Pinot Grigio”, “Grauburgunder”, “Grauer Burgunder”

 

“Saint Laurent” — “St. Laurent”, “Sankt Laurent”

 

“Saphira”

 

“Sauvignon Blanc”

 

“Sauvignon Cita”

 

“Sauvignon Gryn”

 

“Sauvignon Sary”

 

“Scheurebe”

 

“Schönburger”

 

“Septimer”

 

“Siegerrebe” — “Sieger”

 

“Silcher”

 

“Sirius”

 

“Solaris”

 

“Souvignier Gris”

 

“Staufer”

 

“Syrah” — “Shiraz”

 

“Tauberschwarz”

 

“Villaris”

 

“Weißer Burgunder” — “Pinot Blanc”, “Pinot Bianco”, “Weißburgunder”

 

“Weißer Elbling” — “Elbling”

 

“Weißer Gutedel” — “Chasselas”, “Chasselas Blanc”, “Fendant Blanc”“Gutedel”

 

“Weißer Riesling” — “Riesling”, “Riesling renano”, “Rheinriesling”, “Klingelberger”

 

“Wildmuskat”

 

“Würzer”

8.   Saiknes vai saikņu apraksts

“Mittelrhein” vīnkopības apgabals atrodas starp Bingeni un Bonnu, robežojas ar Siebengebirge augstienēm, un tā garums ir aptuveni 110 km. Ielejas pamatne ir šaura; tikai 200–220 metru augstumā virs jūras līmeņa šaurā V veida ieleja izplešas, radot plakankalnes ieleju ar jau sen izveidotiem līdzenumiem. Vīnkopībai izmantotie apgabali Mittelrhein ielejā atrodas aptuveni 55–350 metru augstumā virs jūras līmeņa; vīndārzu vidējais augstums ir 170 metri virs jūras līmeņa. Vīndārzi Mittelrhein ielejas augšdaļā ir vērsti galvenokārt uz dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem; vīnkopība Mittelrhein ielejas lejasdaļā galvenokārt notiek zemē, kas vērsta uz dienvidiem un dienvidrietumiem. Kopumā Mittelrhein ielejas vīndārzu vidējais vērsums ir 168° (uz dienvidiem un dienvidaustrumiem).

Mittelrhein ielejas apgabalā dominē devona ieži. Plaši izplatīts ir kvarcīta smilšakmens un slāneklis; mazākā mērā sastopami dzelzi un silīciju saturoši mezglainie slānekļi un kvarcīti. Terciārā perioda ieži ir sastopami tikai apgabalā ap Königswinter. To vidū ir trahīts, trahīta tufs, bazalts un latīts (vulkāniskas izcelsmes efuzīvie ieži), kas liecina par agrāku vulkānisko aktivitāti. Reinas palienēs parasti ir vairāki metri biezu smilšu un mālu, kas bieži vien ir kaļķaini. Mittelrhein ielejas vīnogulāju saknes lielākoties stiepjas augsnē, kuras cilmiezis sastāv no devona slānekļa. Dominējošie augsnes veidi tur ir brūnaugsnes un regosoli.

Uz auglīgā lesa un lesa smilšmāla plaši izplatītas ir parabrūnas augsnes.

Vīnkopība notiek arī palieņu daļās un apakšējās terasēs. Augsnes tipoloģijas ziņā šiem apgabaliem raksturīgas aluviālas augsnes un brūnaugsnes. Uz terciārajiem vulkāniskajiem iežiem ir sastopamas brūnaugsnes, regosoli un klinšainas augsnes (rankers).

Saskaņā ar laikapstākļu datiem gada vidējā temperatūra ir 9,7 °C, bet vidējā temperatūra augšanas sezonā ir 14,2 °C. Gada vidējais nokrišņu daudzums ir 665 mm, un aptuveni 60 % no tiem vērojami augšanas sezonā.

Šajā sezonā vīnogulāji Mittelrhein apgabalā vidēji saņem aptuveni 615 000 Wh/m2 tiešas saules gaismas. Vīnu tipoloģiju nosaka ilgā augšanas sezona, kā arī audzēšanas apgabala īpašais reljefs, mikroklimatiskie apstākļi, augsnes raksturīgais sastāvs un lielais cilvēku ieguldījums.

Nelielā struktūra un stāvās nogāzes ierobežo tehnisko iekārtu izmantošanu vīndārzos, tāpēc vīndārzu kopšana ir ļoti darbietilpīga, bet tai ir stabilizējoša ietekme uz ražu. Tā dod ievērojamu ieguldījumu ražas kvalitātē attiecībā uz vīnu dabisko minimālo spirta saturu, raksturīgajiem aromātiem un skābuma līdzsvaru. Cilvēka ietekme ir balstīta uz gadsimtiem senām vīnkopības tradīcijām. Audzējot Prädikatswein (vīna ar īpašu apzīmējumu) ražošanai paredzēto primāro produktu (vīnogas), vīnkopis augšanas sezonā var veikt īpašus augu aizsardzības pasākumus, piemēram, noņemt lapas, kas aizsedz vīnogas, vai retināt ķekarus, lai panāktu labāku kvalitāti un vīnogu sastāvdaļu intensīvāku sastāvu. Turklāt galaproduktu Prädikatswein var ietekmēt papildu cilvēkfaktors — dažādas nogatavināšanas metodes, ko izmanto pagrabā.

9.   Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)

Vīns, kvalitatīvs dzirkstošais vīns, pusdzirkstošais vīns

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu.

Nosacījuma apraksts:

pirms tādu tradicionālo apzīmējumu izmantošanas marķējumā kā Qualitätswein (kvalitatīvs vīns), Prädikatswein (vīns ar īpašu apzīmējumu), Qualitätsperlwein b.A. (kvalitatīvs pusdzirkstošais vīns no noteiktiem reģioniem) vai Sekt b.A. (kvalitatīvs dzirkstošais vīns no noteiktiem reģioniem) vīns ir oficiāli jāpārbauda. Marķējumā jānorāda šajā saistībā piešķirtais pārbaudes numurs (amtliche Prüfungsnummer jeb A.P.-Nr.). Tas aizstāj partijas numuru.

Papildus aizsargātajam vīna nosaukumam vīna un vīna produktu marķējumā jāiekļauj kāds no tradicionālajiem apzīmējumiem, kas uzskaitīti produkta specifikācijas 5. punkta a) apakšpunktā. Produkta specifikācijas 5. punkta b) apakšpunktā uzskaitīto tradicionālo apzīmējumu izmantošana nav obligāta.

Vīndārzu reģistrs ir saraksts, kurā uzskaitīti tādi apgabalu, liela mēroga un atsevišķu vīndārzu, kā arī atklāta lauka sistēmu nosaukumi, ko var izmantot kā mazākas ģeogrāfiskās vienības. Vietu un apgabalu robežas tajā norādītas kadastrālo numuru veidā (rajons, apakšrajons, atklāta lauka sistēma, zemesgabals). To pārvalda Reinzemes-Pfalcas Lauksaimniecības kamera. Ziemeļreinā-Vestfālenē to pārvalda saskaņā ar 2013. gada 12. decembra Rīkojumu par vīna nozares tiesību aktu īstenošanu (Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (Weinrechtsdurchführungsverordnung - WeinR-DVO NRW)). Vīndārzu reģistrs ir izveidots un tiek uzturēts, pamatojoties uz:

Vīna likuma (Weingesetz) 23. panta 3. un 4. punktu,

29. pantu Rīkojumā par vīnu (Weinverordnung),

Federālās zemes Likumu par vietu un apgabalu noteikšanu un vīndārzu reģistru (Likums par vīndārziem) (Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)),

Rīkojumu par vīna nozares tiesību aktu īstenošanu (WeinR-DVO NRW),

2. panta 16. punktu Federālās zemes Rīkojumā par pienākumiem vīna nozares tiesību aktu jomā (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Mazas ģeogrāfiskās vienības robežas drīkst mainīt tikai ar kompetentās organizācijas piekrišanu saskaņā ar Vīna likuma 22.g pantu, un kompetentajai organizācijai par jebkādām izmaiņām jāpaziņo Federālajam lauksaimniecības un pārtikas birojam saskaņā ar Vīna likuma 22.g pantu.

Saite uz produkta specifikāciju

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.


Top