EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0659

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par bioloģiskas lolojumdzīvnieku barības marķēšanu

COM/2022/659 final

Briselē, 28.11.2022

COM(2022) 659 final

2022/0390(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par bioloģiskas lolojumdzīvnieku barības marķēšanu


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

2022. gada 1. janvārī kļuva piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 1 . Tā ir nesusi izmaiņas attiecībā uz lolojumdzīvnieku barību. Līdz 2022. gada 1. janvārim lolojumdzīvnieku, jo īpaši kaķu un suņu barību drīkstēja par bioloģisku marķēt arī tad, ja ne visas lauksaimnieciskās sastāvdaļas tajā bija bioloģiskas, un tas bija iespējams tāpēc, ka dalībvalstis varēja noteikt valsts noteikumus vai, ja tādu nebūtu, pieņemt vai atzīt privātus standartus. Tomēr kopš 2022. gada 1. janvāra lolojumdzīvnieku barību par bioloģisku marķēt vairs nevar, jo kaut arī lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas barības, piemēram, siena un skābbarības, marķēšana Regulā (ES) 2018/848 ir aptverta, konkrētu noteikumu par lolojumdzīvnieku barības marķēšanu regulā nav.

Regulu (ES) 2018/848 piemēro gan produktīvo dzīvnieku, gan lolojumdzīvnieku barībai. Lai gan saskaņā ar minēto regulu bioloģiskas barības ražošanā ir atļauts izmantot arī nebioloģiskas lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas, tomēr, ja bioloģiskas nav visas lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas, tirdzniecības nosaukumā norādi uz bioloģisko ražošanu izmantot nedrīkst. Turklāt uz šādas barības nedrīkst likt Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu. Līdz ar to galapatērētāji netiek tieši informēti par produkta atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem.

Profesionālos operatorus par barības bioloģisko, pārejas un nebioloģisko sastāvdaļu saturu un īpatsvaru informē saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 2.1.2. punktu. Tomēr pašlaik nekādi noteikumi neprasa, lai informāciju par barības bioloģiskajām sastāvdaļām gadījumā, ja ne pilnīgi visas lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas ir bioloģiskas, sniegtu arī mazumtirgotājs, kas barību pārdod tieši galapatērētājam. Turklāt pārtikas un lolojumdzīvnieku barības marķējums ir domāts vieniem un tiem pašiem pircējiem: gan lolojumdzīvnieku barību, gan pārtiku (arī fasēto pārtiku) galapatērētājs iegādājas mazumtirdzniecībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, šā priekšlikuma mērķis ir noteikt īpašus marķēšanas noteikumus lolojumdzīvnieku barībai. Šādi noteikumi ļaus lolojumdzīvnieku, jo īpaši kaķu un suņu barību tirgot ar Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu. Turklāt Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotips būs obligāts fasētai lolojumdzīvnieku barībai, kas marķēta kā bioloģiska.

Priekšlikums mazo, bet augošo bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības sektoru atbalstīs, ļaujot ražotājiem savu produktu noieta veicināšanā izmantot Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu. Turklāt priekšlikums dos iespēju radīt pievienoto vērtību bioloģiskajiem blakusproduktiem, kurus var izmantot lolojumdzīvnieku barības ražošanā, un tādējādi veicinās bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. Tas ir saskaņā ar zaļo kursu, stratēģiju “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģiju, Bioloģiskās ražošanas attīstības rīcības plānu un 25 % mērķrādītāju, kas līdz 2030. gadam jāsasniedz attiecībā uz ES lauksaimniecības zemes platību, ko izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Saskanība ar pašreizējiem konkrētās rīcībpolitikas noteikumiem

Priekšlikums ir saskanīgs ar Regulu (ES) 2018/848. Ierosinātie marķēšanas noteikumi attiecībā uz lolojumdzīvnieku bioloģisko barību atspoguļo pārtikai piemērojamos marķēšanas noteikumus, arī obligāto prasību uz fasētas pārtikas iepakojuma likt Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu. Minēto produktu marķējums ir domāts vieniem un tiem pašiem pircējiem: gan lolojumdzīvnieku barību, gan pārtiku (arī fasēto pārtiku) galapatērētājs iegādājas mazumtirdzniecībā.

Saskanība ar citām Savienības rīcībpolitikām

Priekšlikums ir saskanīgs ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2009, kura nosaka īpašus noteikumus par neproduktīviem dzīvniekiem, piemēram, lolojumdzīvniekiem, paredzētas barības marķēšanu.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punkts.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Uz Regulas (ES) 2018/848 pamata Savienība ir izveidojusi Savienības mēroga bioloģiskās ražošanas shēmu un saskaņotus bioloģiskās ražošanas noteikumus, arī noteikumus par bioloģisko produktu marķēšanu. Tāpēc vienotus noteikumus konkrēti par bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības marķēšanu nevar pietiekami labi izveidot dalībvalstu līmenī.

Proporcionalitāte

Priekšlikumā ierosināti kodolīgi un mērķtiecīgi noteikumi, kas papildina bioloģisko produktu marķēšanas jomā pastāvošo tiesisko regulējumu. Šie noteikumi nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai sasniegtu nosprausto mērķi — izstrādāt noteikumus par bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības marķēšanu.

Juridiskā instrumenta izvēle

Ierosinātie noteikumi par bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības marķēšanu dalībvalstīm būs jāpiemēro tiešā veidā. Tā kā patlaban spēkā ir Regula (ES) 2018/848, piemērotākais instruments, ar kuru pieņemt īpašus noteikumus par bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības marķēšanu, ir Eiropas Parlamenta un Padomes regula.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes

Uz lietu neattiecas.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Uz lietu neattiecas.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Uz lietu neattiecas.

Ietekmes novērtējums

Uz lietu neattiecas.

Normatīvā atbilstība un vienkāršošana

Uz lietu neattiecas.

Pamattiesības

Uz lietu neattiecas.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Nav.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Uz lietu neattiecas.

Skaidrojošie dokumenti (direktīvām)

Uz lietu neattiecas.

Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Priekšlikumā ierosināts noteikt īpašus noteikumus par bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības marķēšanu. Lai lolojumdzīvnieku barību varētu marķēt par bioloģisku un uz tās likt Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu, vismaz 95 % lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļu pēc svara būs jābūt bioloģiskām. Ja bioloģiskas būs mazāk nekā 95 % lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļu, atsauci uz bioloģiskumu drīkstēs sastāvdaļu sarakstā izmantot tikai pie bioloģiskajām sastāvdaļām un ar norādi par bioloģisko sastāvdaļu kopējo procentuālo daļu no lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļu kopējā daudzuma.

2022/0390 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par bioloģiskas lolojumdzīvnieku barības marķēšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 2 ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 3 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 4 nosaka noteikumus par barības marķēšanu, un to piemēro gan produktīvo dzīvnieku, gan lolojumdzīvnieku barībai. Saskaņā ar minēto regulu bioloģiskas barības ražošanā ir atļauts izmantot arī nebioloģiskas lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas, tomēr, ja bioloģiskas nav pilnīgi visas lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas, tirdzniecības nosaukumā norādi uz bioloģisko ražošanu izmantot nedrīkst. Turklāt uz šādas barības nedrīkst likt Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu. Līdz ar to galapatērētāji netiek tieši informēti par produkta atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem.

(2)Profesionālos operatorus par barības bioloģisko, pārejas un nebioloģisko sastāvdaļu saturu un īpatsvaru informē saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 2.1.2. punktu. Tomēr pašlaik nekādi noteikumi neprasa, lai informāciju par barības bioloģiskajām sastāvdaļām gadījumā, ja bioloģiskas nav pilnīgi visas lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas, sniegtu arī mazumtirgotājs, kas barību pārdod tieši galapatērētājam. Tas jo sevišķi attiecas uz lolojumdzīvnieku barību.

(3)Pirms Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas un saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 889/2008 5 95. panta 5. punktu dažas dalībvalstis bija noteikušas valsts noteikumus vai atzinušas privātus standartus, kuri pēc analoģijas ar noteikumiem par pārstrādātu bioloģisko pārtiku ļauj lolojumdzīvnieku barības tirdzniecības nosaukumā iekļaut norādi uz bioloģisko ražošanu, ja pēc svara vismaz 95 % produkta lauksaimniecisko sastāvdaļu ir bioloģiskās sastāvdaļas.

(4)Gan lolojumdzīvnieku bioloģisko barību, gan bioloģisko pārtiku galapatērētājs iegādājas galvenokārt mazumtirdzniecībā, tāpēc bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības marķēšanas noteikumiem Savienības līmenī būtu jāatspoguļo bioloģiskās pārtikas marķēšanas noteikumi. Informācija par atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem būtu jāsniedz, tirdzniecības nosaukumā iekļaujot norādi uz bioloģisko ražošanu un lietojot Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu. Lai vairotu informētību par atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem, Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipam vajadzētu būt obligātam visai fasētajai lolojumdzīvnieku barībai, kas atbilst Regulas (ES) 2018/848 un šīs regulas prasībām un ir ražota Savienībā, tāpat kā fasētas pārtikas gadījumā tas noteikts Regulas (ES) 2018/848 32. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(5)Lai sekmētu lolojumdzīvnieku barības sektora tālāku attīstību, ir lietderīgi ieviest īpašus noteikumus par bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības marķēšanu, par tirdzniecības nosaukuma un sastāvdaļu saraksta papildināšanu ar norādi uz bioloģisko ražošanu un par Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipa izmantošanu.

(6)Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, proti, pieņemot vienotus noteikumus par bioloģiskās lolojumdzīvnieku barības marķēšanu, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nosaka vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka īpašas marķēšanas prasības lolojumdzīvnieku barībai, kas ražota saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 noteikumiem par bioloģisko ražošanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas.

1.“Lolojumdzīvnieku barība” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009 6 3. panta 2. punkta f) apakšpunktā definētiem lolojumdzīvniekiem paredzēta barība.

2.“Fasēta lolojumdzīvnieku barība” ir jebkura atsevišķa lolojumdzīvnieku barības vienība, kas tādā veidolā ir gatava nodošanai galapatērētājam un ietver arī iepakojumu, kurā tā ievietota pirms piedāvāšanas pārdošanai; šāds iepakojums barību var aptvert pilnībā vai daļēji, taču vienmēr tā, ka iepakojuma saturu nav iespējams izmainīt citādi, kā vien iepakojumu atverot vai nomainot; fasēta lolojumdzīvnieku barība nav tāda, kas pēc galapatērētāja lūguma iepakota tirdzniecības vietā vai fasēta tiešas pārdošanas nolūkā.

3. pants

Lolojumdzīvnieku barības marķējumā iekļauta norāde uz bioloģisko ražošanu

1.Regulas (ES) 2018/848 30. panta 1. punktā minētās norādes lolojumdzīvnieku barības gadījumā izmantot drīkst:

(a)tirdzniecības nosaukumā un sastāvdaļu sarakstā ar noteikumu, ka:

i)lolojumdzīvnieku barība atbilst sīki izstrādātajiem ražošanas noteikumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma V daļā, un pārstrādes paņēmieniem, kas noteikti saskaņā ar minētās regulas 17. panta 3. punktu, un

ii)pēc svara vismaz 95 % no produkta lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļām ir iegūtas bioloģiskajā ražošanā;

(b)tikai sastāvdaļu sarakstā ar noteikumu, ka:

i)pēc svara mazāk nekā 95 % no produkta lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļām ir iegūtas bioloģiskajā ražošanā un ar noteikumu, ka minētās sastāvdaļas atbilst Regulā (ES) 2018/848 izklāstītajiem ražošanas noteikumiem;

ii)lolojumdzīvnieku barības pārstrādē izmanto vienīgi tādas barības piedevas un pārstrādes palīglīdzekļus, kas ir atļauti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 24. pantu, un

iii)lolojumdzīvnieku barība atbilst sīki izstrādātajiem ražošanas noteikumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma V daļas 1.5., 2.1., 2.2. un 2.4. punktā, un pārstrādes paņēmieniem, kas noteikti saskaņā ar minētās regulas 17. panta 3. punktu.

2.Šā panta 1. punktā minētajā sastāvdaļu sarakstā norāda, kuras sastāvdaļas ir bioloģiskas. Norādes uz bioloģisko ražošanu drīkst izdarīt tikai attiecībā uz bioloģiskajām sastāvdaļām.

3.Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā sastāvdaļu sarakstā iekļauj norādi par bioloģisko sastāvdaļu kopējo procentuālo daļu no lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļu kopējā daudzuma.

4.Regulas (ES) 2018/848 30. panta 1. punktā minētās norādes un šā panta 3. punktā minēto procentuālo daļu atveidojošās rakstzīmes ir tādā pašā krāsā, izmērā un šriftā kā pārējās norādes, kas iekļautas šā panta 1. punktā minētajā sastāvdaļu sarakstā.

4. pants

ES bioloģiskās ražošanas logotipa izmantošana lolojumdzīvnieku barības marķējumā

1.Regulas (ES) 2018/848 33. pantā minēto Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu drīkst izmantot tikai tādas lolojumdzīvnieku barības marķējumā, noformējumā un reklāmā, kas atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem.

2.Fasētai lolojumdzīvnieku barībai, kas apzīmēta ar Regulas (ES) 2018/848 30. panta 1. punktā minētu norādi, uz iepakojuma liek Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logotipu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —    Padomes vārdā —

priekšsēdētāja    priekšsēdētājs

(1)    OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.
(2)    OV C […], […], […]. lpp.
(3)    OV C […], […], […]. lpp.
(4)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.). 
(5)    Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.).
(6)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (Barības tirdzniecības regula) (OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.).
Top