EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0471

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura nodibināta ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses, attiecībā uz EK un Farēru salu Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu

COM/2022/471 final

Briselē, 21.9.2022

COM(2022) 471 final

2022/0285(NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura nodibināta ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses, attiecībā uz EK un Farēru salu Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Priekšlikuma priekšmets

Šis priekšlikums attiecas uz Padomes lēmumu, ar ko nosaka nostāju, kura Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura nodibināta ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses 1 (“Nolīgums”). Tas jo īpaši skar nolīguma 31. panta 3. punktu, kas nosaka, ka Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu.

2.Priekšlikuma konteksts

2.1.Nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses

Nolīguma mērķis ir:

paplašinot savstarpējo tirdzniecību, veicināt saskaņotu ekonomisko attiecību attīstību starp Eiropas Savienību (“ES”) un Farēru salām, lai tādējādi sekmētu saimnieciskās darbības uzplaukumu Eiropas Savienībā un Farēru salās, lai uzlabotu dzīves un darba apstākļus un palielinātu ražīgumu un finanšu stabilitāti;

nodrošināt godīgas konkurences apstākļus tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām pusēm,

atceļot tirdzniecības ierobežojumus, veicināt pasaules tirdzniecības saskaņotu attīstību un paplašināšanos 2 .

Nolīgums stājās spēkā 1997. gada 1. janvārī.

2.2.Apvienotā komiteja

EK un Farēru salu Apvienotās komitejas (“Apvienotā komiteja”), kas nodibināta ar nolīguma 31. panta 1. punktu, atbild par nolīguma pārvaldību, tā pareizu īstenošanu un ieteikumu un lēmumu sniegšanu ES un Farēru salu tirdzniecības attiecību jautājumos. Nolīguma 31. panta 3. punkts nosaka, ka Apvienotā komiteja atbild par sava reglamenta pieņemšanu.

2.3.Paredzētais Apvienotās komitejas akts

Patlaban Apvienotā komitejas darbību nosaka novecojis reglaments, kurš pieņemts pirms nolīguma stāšanās spēkā. Tāpēc 2022. gada trešajā ceturksnī Apvienotajai komitejai rakstiskā procedūrā pieņemams lēmums, ar ko nosaka tās reglamentu (“paredzētais akts”).

Paredzētā akta nolūks ir noteikt reglamentu, lai nodrošinātu nolīguma pareizu īstenošanu un pārvaldību un pildītu nolīguma 31. panta 3. punkta noteikto pienākumu.

3.Nostāja, kas jāieņem Savienības vārdā

Ierosinātais Padomes lēmums izveido nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu.

Šādas nostājas pamatā ir Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots Padomes lēmuma priekšlikumam. Apvienotās komitejas reglaments projekts, savukārt, ir pievienots Apvienotās komitejas lēmuma projektam. Reglamenta projekts ietver šādu jautājumus: Apvienotās komitejas funkcija un nosaukums, sastāvs un priekšsēdētājs, sekretariāts, sanāksmju organizēšana, delegāciju sastāvs, sanāksmju darba kārtība, ekspertu uzaicināšana, protokoli, lēmumi un ieteikumi, pārredzamība, valodas, izdevumi, darba grupas un reglamenta grozījumi.

4.Juridiskais pamats

4.1.Procesuālais juridiskais pamats

4.1.1.Principi

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 9. punktā paredzēti lēmumi, ar kuriem nosaka “nostāju, kas Savienības vārdā jāapstiprina kādā ar nolīgumu izveidotā struktūrā, ja šāda struktūra ir tiesīga pieņemt lēmumus ar juridiskām sekām, izņemot lēmumus, kas papildina vai groza attiecīgajā nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu”.

4.1.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Apvienotā komiteja ir struktūra, kas izveidota ar nolīgumu, proti, Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses. Akts, kuru Apvienotā komiteja ir aicināta pieņemt, ir akts ar juridiskām sekām. Paredzētais akts būs saistošs saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem atbilstīgi nolīguma 31. pantam.

Paredzētais akts nepapildina un negroza nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu.

Tādēļ ierosinātā lēmuma procesuālais juridiskais pamats ir LESD 218. panta 9. punkts.

4.2.Materiālais juridiskais pamats

4.2.1.Principi

Lēmumam, ko pieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu, materiālais juridiskais pamats galvenokārt ir atkarīgs no tā, kāds mērķis un saturs ir paredzētajam aktam, attiecībā uz kuru Savienības vārdā tiek ieņemta nostāja. Ja paredzētajam aktam ir divi mērķi vai divi komponenti un viens no tiem ir atzīstams par galveno, bet otram ir pakārtota nozīme, tad lēmums, ko pieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu, jābalsta uz viena materiālā juridiskā pamata, proti, tā, ko prasa galvenais jeb dominējošais mērķis vai komponents.

4.2.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Paredzētā akta mērķis un saturs attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku.

Tāpēc ierosinātā lēmuma materiālais juridiskais pamats ir LESD 207. panta 4. punkta pirmā daļa.

4.3.Secinājums

Ierosinātā lēmuma juridiskajam pamatam vajadzētu būt LESD 207. panta 4. punktam saistībā ar 218. panta 9. punktu.

5.Paredzētā akta publicēšana

Tā kā ar Apvienotās komitejas aktu tiks papildināts nolīguma tiesiskais regulējums, ir lietderīgi to pēc pieņemšanas publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2022/0285 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura nodibināta ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses, attiecībā uz EK un Farēru salu Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (“nolīgums”), Savienība noslēdza ar Padomes Lēmumu 97/126/EK 3 , un tas stājās spēkā 1997. gada 1. janvārī.

(2)Nolīguma 31. panta 1. un 2. punkts nodibina Apvienoto komiteju, kura atbild arī par nolīguma pareizu īstenošanu.

(3)Nolīguma 31. panta 3. punkts nosaka, ka Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu.

(4)Ir lietderīgi noteikt nostāju, kura Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu, jo reglaments būs saistošs Savienībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas jāieņem Savienības vārdā Apvienotajā komitejā attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu, ir atbalstīt šim lēmumam pievienotā Apvienotās komitejas lēmuma projekta pieņemšanu.

2. pants

Apvienotās komitejas lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Komisijai.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1)    OV L 53, 22.2.1997., 2. lpp.
(2)    Nolīguma 1. pants.
(3)    Padomes Lēmums 97/126/EK (1996. gada 6. decembris) par noslēgto nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (OV L 53, 22.2.1997., 1. lpp.).
Top

Briselē, 21.9.2022

COM(2022) 471 final

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums Padomes Lēmums

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura nodibināta ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses, attiecībā uz EK un Farēru salu Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu


PIELIKUMS

PROJEKTS 
EK UN FARĒRU SALU APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2022

(2022. gada xx xxx),

ar ko pieņem tās reglamentu

EK UN FARĒRU SALU APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses 1 , un jo īpaši tā 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)Nolīguma starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (“nolīgums”), 31. panta 1. un 2. punkts nodibina Apvienoto komiteju, kas atbild arī par nolīguma pareizas īstenošanas nodrošināšanu.

(2)Nolīguma 31. panta 3. punkts nosaka, ka Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu.

(3)Tādēļ, lai reglamentētu Apvienotās komitejas darbību, būtu jāpieņem šim lēmumam pievienotais reglaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.


1. pants

Ar šo tiek pieņemts Apvienotās komitejas reglaments, kas izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2022. gada xx. xx

   Apvienotās komitejas vārdā –

   priekšsēdētājs

   Marco Düerkop

PIELIKUMS

REGLAMENTS EK UN FARĒRU SALU APVIENOTAJAI KOMITEJAI,

kas nodibināta ar 31. panta 1. punktu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses

1. PANTS

Apvienotās komitejas funkcija un nosaukums

1.Komiteja, kas nodibināta saskaņā ar 31. panta 1. punktu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (“nolīgums”), atbild par visiem nolīguma 31. pantā minētajiem jautājumiem.

2.Komitejas dokumentos, kā arī lēmumos un ieteikumos, minēto komiteju dēvē par “EK un Farēru salu Apvienoto komiteju” (“Apvienotā komiteja”).

2. PANTS

Sastāvs un priekšsēdētājs

1.Atbilstoši nolīguma 32. pantam Apvienotajā komitejā ir Eiropas Savienības un Farēru salu valdības augstāko amatpersonu līmeņa pārstāvji vai viņu ieceltas personas.

2.Katra Puse pēc kārtas uzņemas Apvienotās komitejas priekšsēdību. Pusi, kura uzņemas priekšsēdību, pārstāv augsta līmeņa amatpersona, kas pilda Apvienotās komitejas priekšsēdētāja pienākumus. Uzskata, ka priekšsēdētājs ir pilnvarots pārstāvēt Pusi, kura uzņemas priekšsēdību, līdz dienai, kad viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei jauno priekšsēdētāju.

3.Piemērojot 2. punktu, katra kalendārā gada sākumā priekšsēdība pāriet no vienas Puses otrai, un tās ilgums ir viens gads. Pirmā priekšsēdība sākas reglamenta pieņemšanas dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

4.Puses pārliecinās, lai Puse, kura uzņemas priekšsēdību, priekšsēdības gadā arī organizētu ikgadējo Apvienoto komitejas sanāksmi saskaņā ar šā reglamenta 4. panta 1. punktu un 4. panta 2. punktu.

3. PANTS

Sekretariāts

1.Eiropas Komisijas amatpersona un Farēru salu amatpersona darbojas kopā kā Apvienotās komitejas sekretāri.

2.Puses viena otrai paziņo tās amatpersonas vārdu un uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju, kura attiecīgās Puses uzdevumā ir Apvienotās komitejas sekretariāta locekle un attiecīgo Pusi pārstāv. Uzskata, ka šī amatpersona turpina pildīt sekretariāta locekļa pienākumus, pārstāvēdama šo Pusi, līdz dienai, kad šī Puse ir paziņojusi otrai Pusei jaunu locekli.

4. PANTS

Sanāksmes

1.Ja vien priekšsēdētājs un otras Puses pārstāvis Apvienotajā komitejā nenosaka citādi, Apvienotā komiteja sanāk reizi gadā, lai izskatītu šā nolīguma vispārējo darbību. Papildus Apvienotā komiteja sanāk, kad tas vajadzīgs īpašu apstākļu dēļ vai steidzamos gadījumos pēc jebkuras Puses līguma.

2.Ja vien priekšsēdētājs un otras Puses pārstāvis Apvienotajā komitejā nelemj citādi, sanāksmes notiek noliktā dienā un laikā pārmaiņus Briselē un Touršhavnā.

3.Sanāksmes sasauc priekšsēdētājs.

4.Sanāksme var notikt klātienē, videokonferences veidā vai jebkādā citā veidā.

5. PANTS

Delegācijas

Pieņemamā termiņā pirms sanāksmes amatpersona, kas pilda Apvienotās komitejas sekretāra pienākumus vienas Puses uzdevumā, informē amatpersonu, kas pilda otras Puses sekretāra pienākumus, par to, kāds ir plānotais attiecīgi Eiropas Savienības un Farēru salu delegāciju sastāvs. Sarakstos norāda katra delegācijas locekļa vārdu un uzvārdu un amatu.

6. PANTS

Sanāksmju darba kārtība

1.Apvienotās komitejas sekretārs vismaz 14 dienas pirms sanāksmes sagatavo provizorisku darba kārtību, pamatojoties uz tās Puses priekšlikumu, kura rīko sanāksmi, un nosaka termiņu, kurā otra Puse var sniegt piezīmes.

2.Katras sanāksmes sākumā Apvienotā komiteja pieņem darba kārtību. Jautājumus, kas nav iekļauti provizoriskajā darba kārtībā, var iekļaut darba kārtībā, panākot konsensu.

7. PANTS

Ekspertu uzaicināšana

Apvienotās komitejas Puses, savstarpēji vienojoties, var uzaicināt ekspertus (t. i., nevalstiskā sektora amatpersonas) piedalīties Apvienotās komitejas sanāksmēs, lai sniegtu informāciju konkrētos jautājumos, un tikai tajās sanāksmes daļās, kurās šādi konkrēti jautājumi tiek apspriesti.

8. PANTS

Protokols

1.Ja vien priekšsēdētājs un otras Puses pārstāvis Apvienotajā komitejā nelemj citādi, katras sanāksmes protokola projektu 15 dienu laikā pēc sanāksmes beigām sagatavo sanāksmes rīkotājas Puses amatpersona, kas pilda sekretariāta locekļa pienākumus. Protokola projekts tiek nosūtīts sekretariāta otras Puses loceklim piezīmju sniegšanai.

2.Gadījumos kad šie reglamenta noteikumi attiecas uz apakškomiteju sanāksmi, apakškomitejas sanāksmes protokolu dara pieejamu visām turpmākajām Apvienotās komitejas sanāksmēm.

3.Protokolā parasti sniedz kopsavilkumu par katru darba kārtības punktu, vajadzības gadījumā norādot:

(a)visus Apvienotajai komitejai iesniegtos dokumentus,

(b)visus paziņojumus, ko Apvienotajā komitejā Pušu pārstāvis lūdzis iekļaut protokolā, un

(c)konkrētos punktos pieņemtos lēmumus, sniegtos ieteikumus, paziņojumus, par kuriem panākta vienošanās, un pieņemtos secinājumus.

4.Protokolā iekļauj sarakstu ar visiem Apvienotās komitejas lēmumiem, kas kopš Apvienotās komitejas pēdējās sanāksmes pieņemti rakstiskā procedūrā, ievērojot 9. panta 2. punktu.

5.Protokola pielikumā norāda arī visu to personu vārdus un uzvārdus, amatus un funkcijas, kuras piedalījās Apvienotās komitejas sanāksmē.

6.Sekretārs koriģē protokola projektu, ņemot vērā saņemtās piezīmes, un pārskatīto protokola projektu Puses apstiprina 30 dienu laikā no sanāksmes dienas vai līdz jebkurai citai dienai, par kuru vienojušās Puses. Pēc apstiprināšanas sekretariāts sagatavo divus protokola oriģinālus, un katra Puse saņem vienu protokola oriģinālu.

9. PANTS

Lēmumi un ieteikumi

1.Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumus un ieteikumus visos jautājumos, kuros to paredz nolīgums. Apvienotā komiteja vienojoties pieņem lēmumus un ieteikumus, panākot konsensu, saskaņā ar nolīguma 31. panta 1. punktu un 32. panta 2. punktu.

2.Sanāksmju starplaikā Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumus vai ieteikumus rakstiskā procedūrā.

3.Lēmuma vai ieteikuma projekta tekstu sekretariāta tās Puses loceklis, kura to ierosinājusi, rakstiski iesniedz sekretariāta otras Puses loceklim Apvienotās komitejas darba valodā. Lai paustu piekrišanu lēmuma vai ieteikuma projektam, otrai Pusei ir viens mēnesis vai garāks termiņš, ko norādījusi projektu ierosinājusī Puse. Ja otra Puse nepauž piekrišanu, ierosināto lēmumu vai ieteikumu apspriež un var pieņemt nākamajā Apvienotās komitejas sanāksmē. Lēmumu vai ieteikumu projektus uzskata par pieņemtiem, tiklīdz otra Puse ir paudusi piekrišanu, un tos iekļauj Apvienotās komitejas sanāksmes protokolā, ievērojot 8. panta 3. punktu.

4.Ja Apvienotā komiteja saskaņā ar nolīgumu ir tiesīga pieņemt lēmumus vai ieteikumus, šādus aktus sauc attiecīgi par “lēmumu” vai “ieteikumu”. Apvienotās komitejas sekretariāts katram lēmumam vai ieteikumam piešķir pieaugošu kārtas numuru, norāda pieņemšanas datumu un sniedz tā priekšmeta aprakstu. Katrā lēmumā un ieteikumā tiek norādīta tā spēkā stāšanās diena.

5.Apvienotās komitejas pieņemtie lēmumi un ieteikumi tiek sagatavoti divos eksemplāros, to autentiskumu apstiprina Puses, un katrai Pusei tiek nosūtīts viens eksemplārs.

10. PANTS

Pārredzamība

1.Puses var vienoties rīkot atklātas sanāksmes.

2.Katra Puse var nolemt publicēt Apvienotās komitejas lēmumus un ieteikumus savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā vai tiešsaistē.

3.Ja vien priekšsēdētājs un otras Puses pārstāvis Apvienotajā komitejā nelemj citādi, visi Puses iesniegtie dokumenti būtu jāuzskata par konfidenciāliem.

4.Pirms Apvienotās komitejas sanāksmes publisko provizorisku sanāksmes darba kārtību. Kad sanāksmes protokols saskaņā ar 8. pantu ir apstiprināts, to publisko.

5.Šā panta 2.–4. punktā minētos dokumentus publicē saskaņā ar katras Puses piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem.

11. PANTS

Valodas

1.Apvienotās komitejas darba valoda ir angļu valoda.

2.Apvienotā komiteja pieņem lēmumus par nolīguma grozīšanu vai interpretāciju nolīguma autentisko tekstu valodās. Visus pārējos Apvienotās komitejas lēmumus, ieskaitot lēmumu, ar kuru pieņem šo reglamentu, pieņem šā panta 1. punktā minētajā darba valodā.

3.Katra Puse atbild par lēmumu un citu dokumentu tulkošanu savā/savās oficiālajā(-ās) valodā(-ās), ja tas nepieciešams saskaņā ar šo pantu, un tā sedz izdevumus, kas saistīti ar šādiem tulkojumiem.

12. PANTS

Izdevumi

1.Katra Puse sedz visus izdevumus, kas tai radušies saistībā ar piedalīšanos Apvienotās komitejas sanāksmēs: jo īpaši attiecībā uz personālu, ceļa un uzturēšanās izdevumiem un attiecībā uz videokonferenču vai telekonferenču, pasta un telesakaru izdevumiem.

2.Izdevumus, kas saistīti ar sanāksmju organizēšanu un dokumentu pavairošanu, sedz tā Puse, kura rīko sanāksmi.

3.Izdevumus, kas saistīti ar mutisko tulkošanu sanāksmju laikā uz Apvienotās komitejas darba valodu un no tās, sedz tā Puse, kura rīko sanāksmi.

13. PANTS

Darba grupas

1.Lai efektīvi pildītu savus uzdevumus, Apvienotā komiteja var izveidot darba grupas, kuras tās pakļautībā risina ar nolīgumu saistītus konkrētus jautājumus. Tālab Apvienotā komiteja nosaka šādu darba grupu sastāvu un uzdevumus.

2.Saskaņā ar nolīguma 33. panta 3. punktu Apvienotā komiteja uzrauga visu saskaņā ar nolīgumu izveidoto darba grupu darbu.

3.Apvienotajai komitejai rakstiski tiek darīti zināmi kontaktpunkti, kurus saskaņā ar šo nolīgumu izraudzījušās darba grupas. Visu attiecīgo korespondenci, dokumentus un saziņu starp katras darba grupas kontaktpunktiem par nolīguma īstenošanu vienlaikus nosūta Apvienotās komitejas sekretariātam.

4.Darba grupas ziņo Apvienotajai komitejai par katras sanāksmes rezultātiem un secinājumiem.

5.Šo reglamentu mutatis mutandis piemēro darba grupām, kas izveidotas saskaņā ar nolīgumu.

14. PANTS

Reglamenta grozījumi

Šo reglamentu var grozīt saskaņā ar 9. pantu rakstiski ar Apvienotās komitejas lēmumu.

(1)    OV L 53, 22.2.1997., 2. lpp.
Top