EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AP0118

P9_TA(2022)0118 Lielāks priekšfinansējums no REACT-EU resursiem ***I Eiropas Parlamenta 2022. gada 7. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz lielāku priekšfinansējumu no REACT-EU resursiem un vienības izmaksu ieviešanu (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD)) P9_TC1-COD(2022)0096 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 7. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/…, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz lielāku priekšfinansējumu no REACT-EU resursiem un vienības izmaksu noteikšanu

OV C 434, 15.11.2022, p. 124–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OV C 434, 15.11.2022, p. 87–87 (GA)

15.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 434/124


P9_TA(2022)0118

Lielāks priekšfinansējums no REACT-EU resursiem ***I

Eiropas Parlamenta 2022. gada 7. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz lielāku priekšfinansējumu no REACT-EU resursiem un vienības izmaksu ieviešanu (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

(2022/C 434/25)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2022)0145) un grozīto priekšlikumu (COM(2022)0162),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. panta trešo daļu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0127/2022, C9-0136/2022),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Padomes pārstāvja 2022. gada 6. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 59. un 163. pantu,

1.

pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.

prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.

uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

P9_TC1-COD(2022)0096

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2022. gada 7. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/…, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz lielāku priekšfinansējumu no REACT-EU resursiem un vienības izmaksu noteikšanu

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2022/613.)


Top