EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0319

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ES un Jordānijas partnerības prioritāšu spēkā esības termiņa pagarināšanu līdz brīdim, kad ES un Jordānija būs pieņēmušas jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus

COM/2021/319 final

Briselē, 16.7.2021

COM(2021) 319 final

2021/0224(NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ES un Jordānijas partnerības prioritāšu spēkā esības termiņa pagarināšanu līdz brīdim, kad ES un Jordānija būs pieņēmušas jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Priekšlikuma priekšmets

Priekšlikumā ir ierosināts lēmums, ar kuru nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, saistībā ar paredzēto lēmuma pieņemšanu par ES un Jordānijas partnerības prioritāšu termiņa pagarināšanu līdz brīdim, kad ES un Jordānija būs pieņēmušas jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus.

2.Priekšlikuma konteksts

2.1.Asociācijas nolīgums

Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgums par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, (“Asociācijas nolīgums”) tika parakstīts 1997. gada 24. novembrī un stājās spēkā 2002. gada 1. maijā. Šis asociācijas nolīgums ir ES un Jordānijas divpusējo attiecību juridiskais pamats. Nolīguma mērķi ir:

nodrošināt pienācīgu pamatu politiskam dialogam, kas ļautu veidoties ciešiem politiskiem sakariem starp Pusēm,

paredzēt nosacījumus pakāpeniskai preču, pakalpojumu un kapitāla tirdzniecības liberalizācijai,

veicināt līdzsvarotu saimniecisko un sociālo sakaru izveidi starp Pusēm, izmantojot dialogu un sadarbību,

uzlabot dzīves un darba apstākļus un veicināt ražīgumu un finansiālo stabilitāti,

veicināt reģionālo sadarbību, lai stiprinātu mierīgu līdzāspastāvēšanu un ekonomisko un politisko stabilitāti,

veicināt sadarbību citās jomās, par kurām ir savstarpēja interese.

2.2.Asociācijas padome

Ar Asociācijas nolīgumu izveido Asociācijas padomi, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus nolīguma mērķu sasniegšanai nolīgumā paredzētajos gadījumos. Tās lēmumi Pusēm ir saistoši. Asociācijas padome var sniegt arī ieteikumus. Saskaņā ar Reglamentu ES un Jordānija pārmaiņus pa 12 mēnešiem vada Asociācijas padomes darbu. Asociācijas padome regulāri sanāk ministru līmenī vienu reizi gadā. Asociācijas padomes ārkārtas sesijas var sasaukt pēc jebkuras Puses pieprasījuma, Pusēm par to vienojoties.

2.3.Paredzētais Asociācijas padomes akts

Asociācijas padomei ir jāpieņem lēmums par ES un Jordānijas partnerības 2016.–2020. gada prioritāšu termiņa pagarināšanu līdz brīdim, kad ES un Jordānija būs pieņēmušas jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus. Saskaņā ar Asociācijas padomes reglamenta 10. pantu lēmumu pieņems, izmantojot rakstveida procedūru.

3.Savienības vārdā ieņemamā nostāja

Nostāja, kas Eiropas Savienībai jāieņem ar Asociācijas nolīgumu izveidotajā Asociācijas padomē, pieņemot lēmumu par to, vai pagarināt ES un Jordānijas prioritāšu termiņu, ir balstīta uz šim lēmumam pievienotā lēmuma tekstu.

Asociācijas padomes 2016. gada decembra Lēmumā Nr. 1/2016 ES un Jordānija vienojās par partnerības 2016.–2018. gada prioritātēm, paredzot tās pārskatīt 2018. gada beigās, lai apsvērtu iespēju to termiņu pagarināt par vēl diviem gadiem, ņemot vērā norises politiskajā, ekonomiskajā un drošības jomā. 2018. gadā pēc partnerības prioritāšu pārskatīšanas abas Puses vienojās pagarināt to spēkā esības termiņu vēl par diviem gadiem, proti, līdz 2020. gada beigām.

Saistībā ar notiekošo ES partnerības ar dienvidu kaimiņreģionu atjaunošanas procesu un pēc daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam un jaunā Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) pieņemšanas ir plānots 2021. gadā sagatavot un pieņemt jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus ar dienvidu kaimiņreģiona valstīm, tostarp Jordāniju. Šajā sakarā un lai izvairītos no pārtraukuma starp ES un Jordānijas partnerības prioritāšu termiņa beigām un jaunu prioritāšu pieņemšanu, Pušu interesēs ir pagarināt pašreizējo partnerības prioritāšu termiņu līdz brīdim, kad būs pieņemtas jaunas atjauninātas prioritātes.

4.Juridiskais pamats

4.1.Procesuālais juridiskais pamats

4.1.1.Principi

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 9. punktā ir paredzēta iespēja pieņemt lēmumus, kas nosaka “nostāju, kas Savienības vārdā jāapstiprina kādā ar nolīgumu izveidotā struktūrā, ja šāda struktūra ir tiesīga pieņemt lēmumus ar juridiskām sekām, izņemot lēmumus, kas papildina vai groza attiecīgajā nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu”.

Jēdziens “lēmumi ar juridiskām sekām” ietver aktus, kam ir juridiskas sekas saskaņā ar starptautisko tiesību normām, kuras reglamentē attiecīgo struktūru. Tas ietver arī instrumentus, kas nav saistoši saskaņā ar starptautisko tiesību normām, bet kas “var būtiski ietekmēt Savienības likumdevēja pieņemtā tiesiskā regulējuma saturu 1 .

4.1.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Asociācijas padome ir struktūra, kas izveidota ar nolīgumu, proti, Asociācijas nolīgumu.

Akts, ko Asociācijas padome tiek aicināta pieņemt, ir lēmums ar juridiskām sekām. Paredzētajam aktam ir juridiskas sekas, jo tas pagarinās pašreizējo partnerības prioritāšu termiņu līdz brīdim, kad būs pieņemti jauni atjaunināti kopīgie dokumenti.

Tāpēc ierosinātā lēmuma procesuālais juridiskais pamats ir LESD 218. panta 9. punkts.

4.2.Materiālais juridiskais pamats

4.2.1.Principi

Saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu pieņemamā lēmuma materiālais juridiskais pamats galvenokārt ir atkarīgs no tā paredzētā akta mērķa un satura, attiecībā uz kuru ieņem nostāju Savienības vārdā. Ja paredzētajam aktam ir divi mērķi vai divi komponenti un viens ir atzīstams par galveno, bet otrs nav būtisks, tad lēmums, ko pieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu, jābalsta uz viena materiālā juridiskā pamata, proti, tā, ko prasa galvenais jeb dominējošais mērķis vai komponents.

4.2.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Paredzētā akta galvenais mērķis un saturs attiecas uz sadarbību ar trešo valsti saistībā ar asociācijas nolīgumu un Eiropas kaimiņattiecību politiku.

Tāpēc ierosinātā lēmuma materiālais juridiskais pamats ir 217. pants.

4.3.Secinājums

Ierosinātā lēmuma juridiskajam pamatam vajadzētu būt LESD 217. pantam saistībā ar LESD 218. panta 9. punktu.

5.Paredzētā akta publicēšana

Ņemot vērā, ka ar Asociācijas padomes aktu tiks grozīts ES un Jordānijas partnerības prioritāšu spēkā esības termiņš, tas būtu jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiklīdz tas būs pieņemts.

2021/0224 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ES un Jordānijas partnerības prioritāšu spēkā esības termiņa pagarināšanu līdz brīdim, kad ES un Jordānija būs pieņēmušas jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgums par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, tika parakstīts 1997. gada 24. novembrī un stājās spēkā 2002. gada 1. maijā 2 .

(2)ES un Jordānijas partnerības prioritātes Asociācijas padome pieņēma 2016. gada decembrī 3 un 2018. gadā pagarināja to termiņu līdz 2020. gada beigām 4 .

(3)Vēstuļu apmaiņā abas Puses vienojās par to, ka ES un Jordānijas partnerības prioritātes joprojām ir spēkā kā pamatdokuments partnerības stiprināšanai, kamēr nav pieņemti jauni atjaunināti kopīgi dokumenti.

(4)Saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīguma 91. panta 1. punktu Asociācijas padome var pieņemt lēmumus, lai sasniegtu nolīguma mērķus.

(5)Asociācijas padomei ir rakstveida procedūrā jāpieņem lēmums par ES un Jordānijas partnerības prioritāšu termiņa pagarināšanu līdz brīdim, kad ES un Jordānija būs pieņēmušas jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus.

(6)Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, jo attiecīgais lēmums Savienībai būs saistošs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kas izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ES un Jordānijas partnerības prioritāšu termiņa pagarināšanu līdz brīdim, kad ES un Jordānija būs pieņēmušas jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus, pamatā ir ES un Jordānijas Asociācijas padomes lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Komisijai.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1)    ES Tiesas spriedums, 2014. gada 7. oktobris, Vācija/ Padome, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61.–64. punkts.
(2)    Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgums par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, OV L 129, 15.5.2002., 3. lpp.
(3)    ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 19. decembris), vienojoties par ES un Jordānijas partnerības prioritātēm, OV L 355, 24.12.2016., 31. lpp.
(4)    ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2018 (2018. gada 12. decembris), ar kuru vienojas par ES un Jordānijas partnerības prioritāšu pagarināšanu, OV L 8, 10.1.2019., 34. lpp.
Top

Briselē, 16.7.2021

COM(2021) 319 final

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums — PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ES un Jordānijas partnerības prioritāšu spēkā esības termiņa pagarināšanu līdz brīdim, kad ES un Jordānija būs pieņēmušas jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus
PIELIKUMS

ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES [dd.mm.gggg.] 

LĒMUMS Nr. xx/2021 

par vienošanos pagarināt ES un Jordānijas partnerības prioritāšu spēkā esības termiņu

ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordāniju, no otras puses (“Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums”),

tā kā:

(1)Eiropas un Vidusjūras reģiona valsts nolīgumu par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordāniju, no otras puses, tika parakstīts 1997. gada 24. novembrī un stājās spēkā 2002. gada 1. maijā.

(2)Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 91. pants pilnvaro Asociācijas padomi pieņemt lēmumus nolīguma mērķu sasniegšanai.

(3)Nolīguma 101. pants nosaka, ka pusēm ir jāveic visi vajadzīgie vispārīgie vai īpašie pasākumi, lai izpildītu saistības, kas izriet no nolīguma, un jānodrošina nolīgumā izklāstīto mērķu sasniegšana.

(4)Asociācijas padome 2016. gada 19. decembra Lēmumā Nr. 1/2016 vienojās par ES un Jordānijas partnerības prioritātēm 2016.–2018. gadam, uz kuru pamata varētu saliedēt partnerību, tiecoties atbalstīt un nostiprināt Jordānijas izturētspēju un stabilitāti, tajā pašā laikā pievēršoties ieilgušā Sīrijas konflikta ietekmei 1 .

(5)Ar 2018. gada 12. decembra Lēmumu Nr. 1/2018 Asociācijas padome nolēma pagarināt ES un Jordānijas partnerības prioritāšu spēkā esības termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim 2 .

(6)Vēstuļu apmaiņā abas puses vienojās par to, ka ES un Jordānijas partnerības prioritātes turpina būt spēkā kā pamatdokuments partnerības nostiprināšanai līdz brīdim, kad tiks pieņemti jauni atjaunināti kopīgi dokumenti.

(7)Asociācijas padomes reglamenta 10. pantā ir paredzēta iespēja pieņemt lēmumus rakstveida procedūrā starp sesijām, ja puses tam piekrīt,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Asociācijas padome, izmantojot rakstveida procedūru, nolemj, ka ES un Jordānijas partnerības prioritāšu, kuras pievienotas tās 2016. gada 19. decembra Lēmumam Nr. 1/2016, termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad ES un Jordānija pieņems jaunus atjauninātus kopīgos dokumentus.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

xx, [diena.mēnesis.gads]

   Asociācijas padomes vārdā —

(1)    ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 19. decembris), vienojoties par ES un Jordānijas partnerības prioritātēm, OV L 355, 24.12.2016., 31. lpp.
(2)    ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2018 (2018. gada 12. decembris), ar kuru vienojas par ES un Jordānijas partnerības prioritāšu pagarināšanu, OV L 8, 10.1.2019., 34. lpp.
Top