EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0227

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Somijas pieteikumu EGF/2020/007 FI/Finnair

COM/2021/227 final

Briselē, 6.5.2021

COM(2021) 227 final

2021/0116(BUD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar
Somijas pieteikumu EGF/2020/007 FI/Finnair


PASKAIDROJUMA RAKSTS

PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

1.Noteikumi, kas piemērojami finansiālajiem ieguldījumiem no Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF), ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 1 (“EGF regula”) 2 .

2.2020. gada 30. decembrī Somija iesniedza pieteikumu EGF/2020/007 FI/Finnair, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF pēc darba ņēmēju atlaišanas 3 uzņēmumā Finnair Oyj un vienā apakšuzņēmumā 4  Somijā.

3.Pēc šā pieteikuma izvērtēšanas Komisija saskaņā ar visiem piemērojamajiem EGF regulas noteikumiem secināja, ka nosacījumi EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai ir izpildīti.

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS

EGF pieteikums

EGF/2020/007 FI/Finnair

Dalībvalsts

Somija

Attiecīgais(-ie) reģions(-i) (NUTS 5 2. līmenis)

Helsinki–Ūsimā (FI1B)

Pieteikuma iesniegšanas datums

2020. gada 30. decembris

Pieteikuma saņemšanas apliecinājuma datums

2020. gada 30. decembris

Papildu informācijas pieprasījuma datums

2021. gada 13. janvāris

Papildu informācijas iesniegšanas termiņš

2021. gada 24. februāris

Izvērtējuma pabeigšanas termiņš

2021. gada 19. maijs

Intervences kritērijs

EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts


Galvenais uzņēmums

Finnair Oyj


Attiecīgo uzņēmumu skaits

1

Saimnieciskās darbības nozare(-s)

(NACE 2. redakcijas nodaļa) 6

51. nodaļa (Gaisa transports)

Meitasuzņēmumu, piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumu skaits

1

Pārskata periods (četri mēneši):

2020. gada 25. augusts – 2020. gada 25. decembris

Atlaisto darba ņēmēju skaits pārskata periodā (a)

508

Atlaisto darba ņēmēju skaits pirms vai pēc pārskata perioda (b)

0

Kopējais atlaisto darba ņēmēju skaits (a + b)

508

Atbalsttiesīgo saņēmēju kopskaits

508

Paredzēto atbalsta saņēmēju kopskaits

500

Jauniešu skaits, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), kuriem paredzēts sniegt atbalstu

0

Individualizēto pakalpojumu budžets (EUR)

2 730 600

EGF pasākumu īstenošanas budžets 7 (EUR)

190 000

Kopējais budžets (EUR)

2 920 600

EGF ieguldījums (60 %) (EUR)

1 752 360

PIETEIKUMA IZVĒRTĒJUMS

Procedūra

4.2020. gada 30. decembrī Somija iesniedza pieteikumu EGF/2020/007 FI/Finnair, t. i., 12 nedēļu laikā no dienas, kad bija izpildīti EGF regulas 4. pantā minētie intervences kritēriji. Komisija tajā pašā dienā apstiprināja minētā pieteikuma saņemšanu un 2021. gada 13. janvārī pieprasīja no Somijas papildu informāciju. Šī papildu informācija tika sniegta sešu nedēļu laikā no pieprasījuma dienas. Termiņš, kurš ilgst 12 nedēļas pēc visa pieteikuma iesniegšanas dienas un līdz kuram Komisijai jāpabeidz savs novērtējums par pieteikuma atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, beidzas 2021. gada 19. maijā.

Pieteikuma atbalsttiesīgums

Attiecīgie uzņēmumi un atbalsta saņēmēji

5.Pieteikums ir saistīts ar 508 Finnair Oyj un viena apakšuzņēmuma atlaistajiem darbiniekiem. Finnair darbojas ekonomikas nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 51. nodaļā (Gaisa pārvadājumi). Uzņēmumu veiktās atlaišanas notika NUTS 2. līmeņa reģionā Helsinki–Ūsimā (FI1B).

Uzņēmumi un atlaisto darba ņēmēju skaits

Finnair

504

Hub Logistics Finland Oy

4

Kopējais uzņēmumu skaits: 2

Kopējais atlaisto darba ņēmēju skaits: 508

Intervences kritēriji

6.Somijas iestādes iesniedza pieteikumu saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos.

7.Pieteikuma četru mēnešu pārskata periods ir no 2020. gada 25. augusta līdz 2020. gada 25. decembrim.

8.Pārskata periodā atlaisto darba ņēmēju skaits ir šāds:

504 darba ņēmēji atlaisti uzņēmumā Finnair

4 darba ņēmēji atlaisti uzņēmuma Finnair apakšuzņēmumā

Atlaisto darba ņēmēju skaita un darbības beigšanas aprēķināšana

9.Pārskata periodā atlaisto darba ņēmēju skaits ir aprēķināts šādi:

504 darba ņēmēji, sākot no dienas, kad darba devējs saskaņā ar Padomes Direktīvas 98/59/EK 8 3. panta 1. punktu rakstiski paziņojis kompetentajai valsts iestādei par plānoto kolektīvo atlaišanu. Somija pirms Komisijas veiktā izvērtējuma pabeigšanas datuma apstiprināja, ka šie 504 atlaišanas gadījumi ir faktiski notikuši.

4 no datuma, kad darba devējs individuāli paziņo darba ņēmējam par atlaišanu vai darba līguma izbeigšanu.

Atbalsttiesīgie saņēmēji

10.Tāpēc kopējais atbalsttiesīgo saņēmēju skaits ir 508.

Saikne starp darba ņēmēju atlaišanu un globālo finanšu un ekonomikas krīzi

11.2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija (PVO) pasludināja globālo Covid-19 pandēmiju. 2020. gada 27. maija paziņojumā “Eiropas Savienības (ES) budžets — Eiropas atveseļošanas plāna dzinējspēks” 9 Eiropas Komisija paziņoja, ka veselības krīze ir izraisījusi ekonomikas krīzi, un izklāstīja ekonomikas atveseļošanas plānu. Tas ietvēra EGF kā ārkārtas instrumentu, lai palīdzētu cilvēkiem, kas zaudējuši darbu globālās ekonomikas krīzes dēļ.

12.Pandēmija izraisīja smagāko recesiju ES vēsturē. Atbilstoši dokumentam “Komisijas 2021. gada ziemas Eiropas ekonomikas prognozes” 10 ES IKP 2020. gadā ir samazinājies par 6,3 %, bet 2021. gadā tiek prognozēta tā atgūšanās par 3,7 % un par 3,9 % 2022. gadā.

13.Covid-19 pandēmija ir atstājusi ievērojamu iespaidu uz aviācijas nozari ceļojumu ierobežojumu un dramatiskā pasažieru samazinājuma dēļ gaisa satiksmē. Pasažieru skaita samazinājums ir bijis par iemeslu dramatiskam lidsabiedrību ieņēmumu samazinājumam un licis daudzām no tām atlaist darbiniekus vai pasludināt maksātnespēju. 2020. gada aprīlī starptautisko pasažieru gaisa pārvadājumu apjoms, salīdzinot ar 2019. gada aprīli, samazinājās par 98,9 %, un pēc lielākā nozares sabrukuma aviācijas vēsturē 64 % pasaules gaisa kuģu tika novietoti dīkstāvē 11 .

14.2020. gada jūnijā nedaudz palielinājās pasažieru pieprasījums, bet tas saglabājās ievērojami mazākā līmenī, salīdzinot ar laiku pirms krīzes. Visā nozarē pārvadāto pasažieru kilometri samazinājās par 86,5 %, salīdzinot ar 2019. gada jūniju 12 .

Aviopasažieru skaits 13

Pārvadāto pasažieru kilometri visā nozarē – RPK (miljardi mēnesī)

Faktisks

Sezonāli koriģēts

15.Starptautiskais pasažieru pieprasījums 2020. gadā samazinājās par 75,6 %, salīdzinot ar 2019. gadu. Pieejamo sēdvietu kilometros (ASK) mērāmā kapacitāte samazinājās par 68,1 %, un pasažieru aizpildes koeficients (pasažieru aizņemto sēdvietu procentuālais īpatsvars no kopējā pieejamo sēdvietu skaita) samazinājās par 19,2 procentpunktiem līdz 62,8 % 14 .

16.Saskaņā ar Starptautiskās gaisa transporta asociācijas prognozi, lai aviācijas nozare atgrieztos pie pirmskrīzes darbības apjoma, būs nepieciešami 3 līdz 4 gadi 15 .

17.Līdz šim gaisa transporta nozarē ir iesniegti četri pieteikumi EGF atbalstam, trīs no kuriem ir pamatoti ar tirdzniecības procesu globalizāciju 16 un viens ar ekonomisko krīzi, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija 17 .

Notikumi, kas izraisījuši darba ņēmēju atlaišanu un darbības beigšanu

18.Notikumi, kas noveda pie atlaišanas, ir neparedzēta, Covid-19 pandēmijas izraisīta globāla ekonomiskā krīze.

19.Somija ziņoja, ka pandēmijas ietekme ir smagi skārusi Finnair. Pirms Covid-19 uzliesmojuma Finnair bija spēcīgs finanšu stāvoklis. 2019. gadā Finnair ieņēmumi palielinājās par 9,2 %, sasniedzot rekordaugstu atzīmi 3097 miljoni EUR, salīdzinot ar 2836 miljoniem EUR 2018. gadā. Saimnieciskās darbības rādītāji sasniedza 162,8 miljonus EUR, salīdzinot ar 256,3 miljoniem EUR 2018. gadā, un šo samazinājumu par 38 % veicināja degvielas izmaksu, gaisa kuģu materiālu cenu un kapitāla remonta izmaksu palielinājums.

20.Pēdējās desmitgades laikā pasažieru skaits Helsinki–Vantā lidostā ir ievērojami palielinājās. No 2009. līdz 2019. gadam pasažieru skaits palielinājās par 58 % no 12,6 miljoniem līdz 21,9 miljoniem. Starptautisko lidojumu pasažieri veidoja lielāko pasažieru pārvadājumu daļu: 10,2 miljoni 2009. gadā un 18,9 miljoni 2019. gadā 18 . 2019. gadā Finnair pārvadāto pasažieru skaits palielinājās par 10,3 % līdz 14 650 400 pasažieriem, sasniedzot jaunu gada rekordu 19 .

21.2020. gada sākumā pasažieru skaits Helsinki–Vantā lidostā joprojām turpināja augt. 2020. gada janvārī pasažieru skaits uz Ķīnu pieauga par 58 %, salīdzinot ar 2019. gada janvāri. Tomēr 2020. gada februārī epidēmijas dēļ pasažieru skaits strauji samazinājās par 73 %. Finnair nācās atcelt visus lidojumus uz Ķīnas kontinentālo daļu no 2020. gada 6. februāra un uz citiem Āzijas galamērķiem no 2020. gada 4. marta 20 . 2020. gada 13. martā Amerikas Savienoto Valstu valdība ierobežoja visus nebūtiskos ceļojumus uz ASV, tāpēc arī Finnair bija jāatceļ visi lidojumi uz ASV 21 .

22.Gan Somijā, gan citās galamērķa valstīs spēkā esošie ierobežojumi ir ļoti ietekmējuši Finnair darbību, jo īpaši attiecībā uz starptautiskajiem un starpkontinentālajiem lidojumiem. 2020. gada aprīlī gaisa satiksme Helsinki–Vantā lidostā gandrīz pilnībā apstājās, paliekot tikai 1 % līmenī salīdzinājumā ar 2019. gada aprīli (21 000 pasažieru 2020. gada aprīlī, salīdzinot ar 1,8 miljoniem 2019. gada aprīlī). Otrajā ceturksnī, salīdzinot 2020. ar 2019. gadu, lidojumu skaits starp Finnair Āzijas un Eiropas galamērķiem samazinājās par 92,1 %. Pasažieru skaits samazinājās par 97,5 % no 3,9 miljoniem līdz 98 000 pasažieru, un pasažieru pārvadājumu kapacitāte (ASK) samazinājās par 97,2 % 22 .

23.Finnair gada pārskats par 2020. gadu uzrādīja strauju ieņēmumu kritumu par 73,2 % (no 3097,7 miljoniem EUR līdz 829,2 miljoniem EUR), pasažieru skaits samazinājās par 76,2 % (no 14,7 miljoniem līdz 3,5 miljoniem), un uzņēmums bija uzkrājis darbības zaudējumus 464,5 miljonu EUR apmērā 23 .

24.Finnair bija jāsamazina izmaksas, lai risinātu šo krīzi, un ietaupījumi tika veikti nekustamo īpašumu, lidmašīnu nomas, IT (klientu procesu digitalizācija un automatizācija), pārdošanas un izplatīšanas izmaksu jomās, kā arī administrācijas izmaksās un kompensāciju struktūrās. Tas noveda pie darbaspēka samazinājuma par 1000 pozīcijām 24 .

Paredzamā atlaišanas ietekme uz ekonomiku un nodarbinātību vietējā, reģionālā un valsts līmenī

25.Aviācijas nozares ieguldījums Somijas ekonomikā ir ievērojams. 2020. gadā nozarē strādāja 42 000 cilvēku (23 000 tiešo un 19 000 netiešo darbvietu), un tās devums Somijas IKP bija 8,8 miljardi EUR, tādējādi veidojot 3,2 % no kopējā IKP 25 . Finnair ir lielākā Somijas lidsabiedrība, un tās centrs atrodas Helsinki–Vantā lidostā. 2019. gada beigās Finnair bija 6788 darbinieki un uzņēmums veica pārvadājumus uz 132 galamērķiem 26 .

26.Darbinieku atlaišana Finnair ir būtiski ietekmējusi valsts ekonomiku. NUTS 2 reģions, kuru ietekmējusi atlaišana, ir Helsinku–Ūsimā reģions, kur atrodas Finnair darbības centrs. Laikā no 2020. gada februāra līdz aprīlim bezdarbnieku, kuri meklē darbu, skaits Helsinku–Ūsimā reģionā palielinājās par 22,5 % no 68 016 līdz 83 340. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu un neskatoties uz nodarbinātības saglabāšanas pasākumiem, bezdarba līmenis Helsinku–Ūsimā reģionā palielinājās par 0,8 procentpunktiem — no 6,4 % 2019. gadā līdz 7,2 % 2020. gadā 27 .

27.2020. gadā bezdarba līmenis valstī bija 7,8 %, t. i., par 1,1 procentpunktu lielāks nekā 2019. gadā 28 . Somijas Finanšu ministrija lēsa, ka bezdarba līmenis 2021. gadā turpinās pieaugt līdz 8,2 % , bet pēc tam samazināsies līdz 7,8 % 2022. gadā 29 .

28.Krīzes rezultātā pieaugošā bezdarba dēļ bijušo Finnair darbinieku atgriešanās darba tirgū būs sarežģīta. Somijas iestādes norāda, ka atlaistajiem darbiniekiem ir nepieciešami pielāgoti darba meklēšanas norādījumi un atbalsts, kā arī pielāgota kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, lai palielinātu viņu iespējas atsākt strādāt.

Paredzētie atbalsta saņēmēji un ierosinātās darbības

Paredzētie atbalsta saņēmēji

29.No 508 atbalsttiesīgajām personām, to atlaisto darba ņēmēju aplēstais skaits, kas varētu piedalīties EGF pasākumos, ir 500. Šo darba ņēmēju sadalījums pēc to dzimuma, valstspiederības un vecuma ir šāds:

Kategorija

Paredzēto atbalsta saņēmēju skaits

Dzimums:

Vīrieši:

280

(56,00 %)

Sievietes:

220

(44,00 %)

Valstspiederība:

ES valstspiederīgie:

493

(98,60 %)

nav ES valstspiederīgie:

7

(1,40 %)

Vecuma grupa:

15–24 gadi:

19

(3,80 %)

25–29 gadi:

28

(5,60 %)

30–54 gadi:

312

(62,40 %)

55–64 gadi:

141

(28,20 %)

vecāki par 64 gadiem:

0

(0,00 %)

Ierosināto darbību atbalsttiesīgums

30.Atlaistajiem darba ņēmējiem sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver šādas darbības.

Konsultācijas un citi sagatavošanās pasākumi. Tie ietver 1) ekspertu novērtējumu par darba meklētāja profesionālajām kompetencēm un pakalpojumu vajadzībām; 2) kompetences novērtējumu, lai kartētu dalībniekus atbilstoši viņu kompetencēm un darba perspektīvām; 3) darba meklētāju apmācības un informāciju par darba tirgu; 4) karjeras konsultācijas un individuālu, intensīvu apmācību, lai atbalstītu un virzītu dalībniekus darba meklējumos.

Nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi. Šis pasākums nodrošinās profesionālās orientācijas un darba meklējumu konsultācijas, palīdzību, darba spēju novērtēšanu un izmēģinājumus. Tiks organizēti arī personāla atlases un informēšanas pasākumi.

Apmācība. Tiks nodrošināta Somijas iestāžu izstrādāta pielāgota programma “Turpmākā izglītība ar uzņēmumiem (F.E.C.) 30 ”, kuras mērķis ir apvienot amata kandidātus un uzņēmumus, kuri meklē darbiniekus. Dalībnieki saņems arī profesionālās kvalifikācijas apmācības, tostarp tādos tematos kā biznesa attīstība, vadītāju apmācība, cilvēkresursi, pārdošana un mārketings, mākslīgais intelekts (MI), digitālā drošība, robotika, finanšu pārvaldība, projektu vadība utt.

Algas subsīdija. Šis pasākums atbalstīs nodarbinātību jaunā darba vietā, samazinot algu izmaksas. Algas subsīdija būs 30–50 % no algu izmaksām, un tā tiks maksāta darba devējam. Subsīdijas apmērs un ilgums ir atkarīgs no bezdarba perioda ilguma.

Uzņēmējdarbības sākšanas dotācija. Dotācijas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības sākšanu un atsevišķu personu nodarbinātību. Uzņēmējdarbības sākšanas dotācija nodrošina ienākumus topošajam uzņēmējam laikā, kas saskaņā ar aprēķiniem nepieciešams pilna laika uzņēmējdarbības uzsākšanai un izveidei (līdz 12 mēnešiem).

Ceļa naudu, izmitināšanas un pārcelšanās pabalstus var piešķirt, lai segtu ar to saistītos izdevumus, kas radušies darba meklēšanas vai apmācību laikā.

31.Šeit aprakstītās ierosinātās darbības ir aktīvi darba tirgus pasākumi atbilstīgi EGF regulas 7. pantā noteiktajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

32.Somija ir sniegusi nepieciešamo informāciju par darbībām, kas attiecīgajiem uzņēmumiem ir obligāti jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem. Tā ir apliecinājusi, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās minētās darbības.

Aplēstais budžets

33.Aplēstās kopējās izmaksas ir 2 920 600 EUR, kas ietver izdevumus par individualizētiem pakalpojumiem 2 730 600 EUR apmērā un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un publicitātes, kontroles un ziņošanas darbībām 190 000 EUR apmērā.

34.Kopējais finansiālais ieguldījums, kas pieprasīts no EGF, ir 1 752 360 EUR (60 % no kopējām izmaksām).

Darbības

Aplēstais dalībnieku skaits

Aplēstās izmaksas par vienu dalībnieku 
(EUR) 31

Aplēstās kopējās izmaksas

(EUR) 32  

Individualizēti pakalpojumi (darbības saskaņā ar EGF regulas 7. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu)

Konsultācijas un citi sagatavošanās pasākumi

450

1556

700 000

Nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi

500

400

200 000

Apmācība

300

4333

1 300 000

Starpsumma (a):

Procentuāli no individualizēto pakalpojumu kopuma:

2 200 000

(80,57 %)

Pabalsti un stimuli (darbības saskaņā ar EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu)

Algas subsīdija

60

6000

360 000

Ceļa nauda, izmitināšanas un pārcelšanās pabalsti

25

200

5000

Uzņēmējdarbības sākšanas dotācija

20

8280

165 600

Starpsumma (b):

Procentuāli no individualizēto pakalpojumu kopuma:

530 600

(19,43 %)

Darbības saskaņā ar EGF regulas 7. panta 4. punktu

1. Sagatavošanās pasākumi

0

2. Pārvaldība

160 000

3. Informācija un publicitāte

15 000

4. Kontrole un ziņošana

15 000

Starpsumma (c):

Procentuāli no kopējām izmaksām:

190 000

(6,51 %)

Kopējās izmaksas (a + b + c):

2 920 600

EGF ieguldījums (60 % no kopējām izmaksām)

1 752 360

35.To darbību izmaksas, kuras iepriekš minētajā tabulā noteiktas kā darbības saskaņā ar EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nepārsniedz 35 % no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām. Somija apstiprināja, ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos.

36.Somija apstiprināja, ka ieguldījumu izmaksas pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un darba ņēmēju pārņemšanai nepārsniegs 15 000 EUR vienam atbalsta saņēmējam.

Izdevumu atbalsttiesīguma periods

37.Somija sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem 2020. gada 21. oktobrī. Tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem, kas saistīti ar šīm darbībām, ir no 2020. gada 21. oktobra līdz 2022. gada 30. decembrim.

38.Somijai 2020. gada 21. oktobrī sāka rasties administratīvie izdevumi saistībā ar EGF īstenošanu. Tāpēc par izdevumiem saistībā ar sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un publicitātes, kontroles un ziņošanas darbībām ir tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu no 2020. gada 21. oktobra līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Papildināmība ar darbībām, ko finansē no valsts vai Savienības fondiem

39.Valsts priekšfinansējums vai līdzfinansējums tiek nodrošināts no Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas (MEAE) Administratīvās nodaļas valsts nodarbinātības dienestu budžeta. Dažus pakalpojumus finansēs arī no ekonomiskās attīstības, transporta un vides centru (ELY centru) un nodarbinātības un ekonomiskās attīstības biroju (TE biroji) darbības izdevumiem.

40.Somija ir apstiprinājusi, ka iepriekš aprakstītie pasākumi, kas saņem EGF finansiālu ieguldījumu, nesaņems finansiālus ieguldījumus no citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem 33 .

Procedūras, ko ievēro, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai viņu pārstāvjiem, vai sociālajiem partneriem, kā arī vietējām un reģionālām iestādēm

41.Somija ir norādījusi, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar darba grupu. Sagatavošanās aktivitātes ietvēra tikšanās ar Ekonomikas attīstības, transporta un vides centru un Ūsimā TE biroju, Finnair un arodbiedrību pārstāvjiem, proti, Ilmailualan Unioni (IAU), Finnairin insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt (FINTO), Auto ja Kuljetusalan Työnpersonäliitto ry (AKT) un Trade Union Pro arodbiedrību.

Pārvaldības un kontroles sistēmas

42.Pieteikums ietver pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu, kurā norādīti iesaistīto struktūru pienākumi. Somija ir paziņojusi Komisijai, ka finansiālo ieguldījumu pārvaldīs Ekonomikas un nodarbinātības ministrija, kas darbojas kā EGF vadošā un sertifikācijas iestāde un kā starpniekinstitūcija, kas izplata EGF līdzekļus. EGF pārvaldības funkcijas ir piešķirtas Reģionu un izaugsmes pakalpojumu departamentam, kas darbojas arī kā Eiropas Sociālā fonda vadošā iestāde. Ekonomikas attīstības, transporta un vides centri (ELY centri) ir atbildīgi par EGF finansēto pasākumu īstenošanu.

43.Attiecībā uz sertifikācijas iestādes lomu, to uzņemas Cilvēkresursu un administrācijas nodaļa. Attiecībā uz revīziju atbildīgā iestāde ir neatkarīgā Iekšējās revīzijas nodaļa, kas darbojas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas pastāvīgā sekretāra pakļautībā.

Saistības, ko uzņemas attiecīgā dalībvalsts

44.Somija ir sniegusi visus nepieciešamos apliecinājumus tam, ka:

piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanai tiks piemēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi,

ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības par kolektīvo atlaišanu,

Finnair, kurš pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, ir ievērojis juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu, un ir sniedzis darba ņēmējiem atbilstošu palīdzību,

ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī netiks pieļauta nekāda veida dubultā finansēšana,

ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības,

EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

IETEKME UZ BUDŽETU

Budžeta priekšlikums

45.EGF nepārsniedz maksimālo gada apjomu 186 miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās), kā paredzēts 8. panta 1. punktā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulā (ES, Euratom) Nr. 2020/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam 34 .

46.Pēc pieteikuma izskatīšanas attiecībā uz EGF regulas 13. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem un ņemot vērā paredzēto atbalsta saņēmēju skaitu, ierosinātās darbības un aplēstās izmaksas, Komisija ierosina izmantot EGF līdzekļus 1 752 360 EUR apmērā, kas veido 60 % no kopējām ierosināto darbību izmaksām, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar pieteikumu.

47.Lēmuma priekšlikumu par EGF izmantošanu kopīgi pieņems Eiropas Parlaments un Padome, kā noteikts 9. punktā Iestāžu Nolīgumā (2020. gada 16. decembris) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai 35 .

Saistītie tiesību akti

48.Vienlaikus ar priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegs priekšlikumu par līdzekļu pārvietošanu uz attiecīgo budžeta pozīciju 1 752 360 EUR apmērā.

49.Tajā pašā laikā, kad Komisija pieņems šo priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, tā ar īstenošanas aktu pieņems lēmumu par finansiālo ieguldījumu, kas stājas spēkā dienā, kad Eiropas Parlaments un Padome pieņem ierosināto lēmumu izmantot EGF.

2021/0116 (BUD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar
Somijas pieteikumu EGF/2020/007 FI/
Finnair

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 36 , un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

Ņemot vērā Iestāžu Nolīgumu (2020. gada 16. decembris) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai 37 , un jo īpaši tā 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, jo globalizācijas rezultātā ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai sākas jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)EGF nepārsniedz maksimālo gada apjomu 186 miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) 2020/2093 38 8. panta 1. punktā.

(3)Somija 2020. gada 30. decembrī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu uzņēmumā Finnair Oyj un vienā apakšuzņēmumā Somijā. Pieteikums tika papildināts ar papildu informāciju, kas iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. panta prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4)Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu 1 752 360 EUR apmērā saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu.

(5)Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu 1 752 360 EUR saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [tā pieņemšanas datums] 39*.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —    Padomes vārdā —

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)    OV L 347, 20.12.2013, 855. lpp.
(2)    Regulu (ES) Nr. 1309/2013 piemēro visiem pieteikumiem, kas saņemti līdz 2020. gada 31. decembrim.
(3)    EGF regulas 3. panta nozīmē.
(4)    Hub Logistics Finland Oy, kas atrodas Helsinku–Ūsimā reģionā.
(5)    Komisijas Regula (ES) Nr. 1046/2012 (2012. gada 8. novembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).
(6)    OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.
(7)    Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 7. panta 4. punktu.
(8)    Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.).
(9)    COM(2020) 442 final.
(10)    2021. gada ziemas ekonomikas prognoze https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast-challenging-winter-light-end-tunnel_en .
(11)    ATAG. 2020. gada ziņojums par aviācijas pārrobežu ieguvumiem “Aviation Benefits Beyond Borders Report”: https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf .
(12)    IATA: Aviopasažieru tirgus analīze, 2020. gada jūnijs: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---june-20202/ .
(13)    Turpat.
(14)    IATA: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-02-03-02/ .
(15)    IATA: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-07-28-02/ .
(16)    EGF/2017/009 FR/Air France, COM(2018) 230; EGF/2013/014 FR Air France, COM(2014) 701 un EGF/2015/004 IT Alitalia, COM(2015) 397.
(17)    EGF/2020/004 NL/KLM, COM(2021)226.
(18)    Finavia gada pārskats par 2019. gadu: https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/Tilinpäätös%202019.pdf .
(19)    Finnair gada pārskats par 2019. gadu: https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/en/reports-and-presentation/2020/annual-report-2019.pdf .
(20)     https://news.cision.com/finnair/r/finnair-cancels-all-flights-to-mainland-china-between-february-6-and-february-29--2020--customers-to,c3024652 .
(21)     https://news.cision.com/finnair/r/finnair-cancels-flights-to-us-and-delhi,c3057949  
(22)    Finnair gada pārskats par 2020. gadu: https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/en/reports-and-presentation/2020/half-year-2020-report-en.pdf .
(23)     https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/en/reports-and-presentation/2021/annual-report-2020.pdf .
(24)     https://company.finnair.com/en/media/all-releases/news?id=3751510 un https://www.aviation24.be/airlines/finnair/finnair-targets-100-million-euros-cost-base-reductions-plans-to-reduce-1-000-jobs/ .
(25)    Gaisa transporta darba grupa (ATAG), Aviācijas pārrobežu ieguvumi (“Aviation Benefits Beyond Borders”): https://aviationbenefits.org/downloads/aviation-benefits-beyond-borders-2020/ .
(26)    Finnair gada pārskats par 2019. gadu: https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/en/reports-and-presentation/2020/annual-report-2019.pdf .
(27)    Somijas statistikas datubāze https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/ .
(28)     https://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tie_001_en.html .
(29)    Somijas statistikas iestāde https://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tie_001_en.html un https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162542/TEM%20työmarkkinaennuste%20syksy%202020.pdf .
(30)     https://www.aaltopro.fi/en/services-in-change-situations/f.e.c.-programs-and-recruitment .
(31)    Lai izvairītos no zīmju norādīšanas aiz komata, aplēstās izmaksas uz vienu darba ņēmēju tika noapaļotas. Tomēr noapaļošana neietekmē katra pasākuma kopējās izmaksas, kas paliek tādas pašas kā Somijas iesniegtajā pieteikumā.
(32)    Noapaļošanas dēļ kopsummas nesakrīt.
(33)    2020. gada 18. maijā Eiropas Komisija apstiprināja Somijas atbalsta pasākumu, kas sastāv no valsts garantijas Finnair aizdevumam 600 miljonu EUR apmērā, lai mazinātu koronavīrusa uzliesmojuma ekonomisko ietekmi uz uzņēmumu. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1032 .
(34)    OV L 433I, 22.12.2020, 15. lpp.
(35)    OV L 433I, 22.12.2020., 29. lpp.
(36)    OV L 347, 20.12.2013, 855. lpp.
(37)    OV L 433I, 22.12.2020, 29. lpp.
(38)    Padomes Regula (ES, Euratom) 2020/2093 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (OV L 433I, 22.12.2020., 11. lpp.).
(39) *     Datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.
Top