EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AT40410(02)

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2020. gada 14. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu (Lieta AT.40410 – Etilēns) (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 4817 final) (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā) 2021/C 24/09

C/2020/4817

OV C 24, 22.1.2021, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 24/14


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2020. gada 14. jūlijs)

par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu

(Lieta AT.40410 – Etilēns)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 4817 final)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2021/C 24/09)

Komisija 2020. gada 14. jūlijā pieņēma lēmumu par procedūrām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1) 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā.

1.   IEVADS

1.

Komisija 2020. gada 14. jūlijā pieņēma lēmumu par vienotu un turpinātu Līguma 101. panta pārkāpumu.

2.

Pārkāpums izpaudās kā sensitīvas komercinformācijas un ar cenu noteikšanu saistītas informācijas apmaiņa, kā arī ar etilēna iegādi saistīta cenas elementa noteikšana. Pārkāpums tika izdarīts laikā no 2011. gada 26. decembra līdz 2017. gada 29. martam. Ģeogrāfiski pārkāpums attiecās uz Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijām Beļģijā, Francijā, Vācijā un Nīderlandē.

3.

Ražojums, uz kuru attiecas lēmums, ir etilēns, kas iepirkts tirdzniecības tirgū. Tas neattiecas uz etilēnu, kas ražots pašu vajadzībām, t.i., uz etilēnu, ko ražotāji ražo un izmanto pašu patēriņam.

4.

Etilēns ir bezkrāsaina uzliesmojoša gāze, ko iegūst no jēlbenzīna un gāzes, izmantojot tvaika krekingu. To plaši izmanto ķīmiskajā rūpniecībā dažādu ķīmisko produktu ražošanai.

5.

Etilēna iepirkuma cena ir atkarīga no nepastāvīgiem tirgus faktoriem (piemēram, izejvielu cenas, piedāvājuma/pieprasījuma attiecības un etilēna izmantošanas pašu vajadzībām). Lai atspoguļotu cenu svārstību risku etilēna piegādes līgumos un lai varētu noteikt etaloncenu etilēna tirdzniecībai, etilēna piegādes nolīgumos, jo īpaši Beļģijā, Francijā, Vācijā un Nīderlandē, bieži atsaucas uz tā saukto etilēna mēneša līguma cenu (MCP), par kuru ziņo privātas un neatkarīgas ziņošanas aģentūras.

6.

MCP nav etilēna neto cena, bet gan ir daļa no cenu noteikšanas formulas dažos etilēna piegādes līgumos, jo īpaši Beļģijā, Francijā, Vācijā un Nīderlandē. Tādējādi MCP tieši ietekmē faktisko etilēna pirkuma cenu, kas samaksāta darījumos, kuri veikti saskaņā ar noteiktiem etilēna piegādes līgumiem, it īpaši Beļģijā, Francijā, Vācijā un Nīderlandē, kā arī noteiktos darījumos etilēna tūlītēju darījumu tirgū.

7.

Lai noteiktu etilēna MCP attiecīgajam nākamajam mēnesim, ir jāpanāk divi atsevišķi, bet identiski divpusēji nolīgumi (ko dēvē arī par “vienošanos”) starp diviem dažādiem piegādātāju un pircēju pāriem (t. i., “2+2” noteikums), kā aprakstīts 8. apsvērumā.

8.

Pēc tam, kad viens piegādātāja un pircēja pāris ir panācis vienošanos par cenu nākamajam mēnesim, viņi par to paziņo privātām un neatkarīgām ziņošanas aģentūrām. Aģentūras šo nolīgumu – “sākotnējo vienošanos” – publicē tirgū. Pēc tam, kad cits pircēja un piegādātāja pāris vienojas par identisku cenu, šī cena kļūst par MCP nākamajam mēnesim ar šo aģentūru publikāciju starpniecību. Aģentūras sacenšas, lai būtu pirmās, kas ziņo par MCP.

9.

Uzņēmumi brīvprātīgi piedalās MCP vienošanās procesā. Tādējādi daži uzņēmumi var piedalīties procesā ļoti bieži, savukārt citi var nepiedalīties nemaz. Turklāt uzņēmumiem, kas piedalās, nav pienākuma iesniegt visu attiecīgo informāciju ziņošanas aģentūrām. Sarunas par vienošanos parasti notiek pēc tam, kad iepriekšējā mēneša pēdējās dienās ir publicētas attiecīgo tirgus analītiķu cenu prognozes. Šā lēmuma adresāti (kopā “puses” vai atsevišķi “puse”) regulāri katru mēnesi piedalījās sarunās par vienošanos; tie bija arī starp pusēm, kas pieņem vienošanos.

10.

Lēmums ir adresēts šādām juridiskām personām, kas ir daļa no šādiem uzņēmumiem (“puses”):

a)

Westlake Chemical Corporation, Westlake Germany GmbH & Co. KG, Vinnolit GmbH & Co. KG un Vinnolit Holdings GmbH (“Westlake”)

b)

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (2) un Vestolit GmbH (“Orbia”)

c)

Clariant AG un Clariant International AG (“Clariant”)

d)

Celanese Corporation, Celanese Services Germany GmbH un Celanese Europe B.V. (“Celanese”)

2.   LIETAS APRAKSTS

2.1.   Procedūra

11.

Pēc Westlake 2016. gada jūnijā iesniegtā pieteikuma par atbrīvojumu no naudas soda atbilstīgi 2006. gada Paziņojumam par iecietības programmu (3) attiecībā uz slepenu saziņu ar citiem etilēna pircējiem EEZ. Pēc nepaziņotām pārbaudēm Orbia2017. gada 23. maijā iesniedza pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda vai, alternatīvi, par naudas soda samazināšanu atbilstīgi Paziņojumam par iecietības programmu. 2017. gada 6. jūnijāClariant iesniedza pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda vai, alternatīvi, par naudas soda samazināšanu atbilstīgi Paziņojumam par iecietības programmu. 2017. gada 3. jūlijāCelanese iesniedza pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda vai, alternatīvi, par naudas soda samazināšanu atbilstīgi Paziņojumam par iecietības programmu.

12.

Komisija 2018. gada 10. jūlijā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 6. punktam ierosināja pret pusēm vērstu lietas izskatīšanu, lai sāktu ar tām izlīguma sarunas. Izlīguma sanāksmes un saziņa starp Komisiju un katru pusi notika laikposmā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada novembrim. Pēc tam visas puses saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 773/2004 10. panta 2. punktu iesniedza savus oficiālos izlīguma lūgumus (4).

13.

Komisija 2020. gada 7. februārī pieņēma pusēm adresētu iebildumu paziņojumu. Visas puses atbildēja uz iebildumu paziņojumu, apstiprinot, ka tajā ir atspoguļots to izlīguma iesniegumu saturs un ka tās joprojām apņemas turpināt izlīguma procedūru.

14.

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja sniedza labvēlīgu atzinumu 2020. gada 10. jūlijā.

15.

Komisija lēmumu pieņēma 2020. gada 14. jūlijā.

2.2.   Pārkāpuma Kopsavilkums

16.

Ar šo lēmumu tika konstatēts vienots un turpināts pārkāpums, kas ietvēra apmaiņu ar sensitīvu komercinformāciju un ar cenu noteikšanu saistītu informāciju, kā arī cenu elementa, proti, MCP, noteikšanu saistībā ar etilēna iepirkšanu Savienības dalībvalstīs Beļģijā, Francijā, Vācijā un Nīderlandē. Pārkāpuma mērķis bija ietekmēt MCP sarunas par labu pircējiem, lai tie varētu pirkt etilēnu par zemāko iespējamo cenu, ko pārdevēji pieņēma “vienošanās” procesā. Puses koordinēja savu turpmāko rīcību, izmantojot divpusējus kontaktus saistībā ar MCP, savu turpmāko rīcību tirgū MCP“vienošanās” sarunu laikā ar etilēna pārdevējiem un saistībā ar tirgus tendenču ņemšanu vērā, gan pirms MCP“vienošanās” sarunām, gan to laikā.

2.2.1.   Ilgums

17.

Turpmāk norādīts katras puses dalības ilgums pārkāpumos:

Pārkāpums

Uzņēmums

Sākums

Beigas

 

Westlake

26.12.2011.

29.6.2016. (5)

Orbia

17.11.2015.

28.3.2017.

 

Clariant

26.12.2011.

29.3.2017.

 

Celanese

18.1.2012.

28.3.2017.

2.3.   Adresāti

2.3.1.   Westlake

18.

Uzņēmumi Vinnolit GmbH & Co. KG (par tā tiešo dalību no 2011. gada 26. decembra līdz 2016. gada 29. jūnijam), Westlake Chemical Corporation (kā Vinnolit GmbH & Co. KG galvenais mātesuzņēmums no 2014. gada 31. jūlija līdz 2016. gada 29. jūnijam), Westlake Germany GmbH & Co KG (kā Vinnolit GmbH un Co. KG netiešais mātesuzņēmums no 2014. gada 31. jūlija līdz 2016. gada 29. jūnijam) un Vinnolit Holdings GmbH (kā Vinnolit GmbH & Co. KG tiešais mātesuzņēmums no 2011. gada 26. decembra līdz 2016. gada 29. jūnijam) ir solidāri atbildīgi par pārkāpumu.

2.3.2.   Orbia

19.

Uzņēmumi Vestolit GmbH (par tā tiešo dalību), Orbia Advance Corporation un S.A.B. de C.V. ir solidāri atbildīgi par pārkāpumu. (kā Vestolit GmbH mātes uzņēmums) no 2015. gada 17. novembra līdz 2017. gada 28. martam.

2.3.3.   Clariant

20.

Uzņēmumi Clariant International AG (par tā tiešo dalību) un Clariant AG (kā Clariant International AG mātes uzņēmums) ir solidāri atbildīgi par pārkāpumu no 2011. gada 26. decembra līdz 2017. gada 29. martam..

2.3.4.   Celanese

21.

Uzņēmumi Celanese Services Germany GmbH (par tā tiešo dalību no 2012. gada 18. janvāra līdz 2016. gada 20. janvārim), Celanese Europe B.V. (par tā tiešo dalību no 2016. gada 21. janvāra līdz 2017. gada 28. martam un kā Celanese Services Germany GmbH netiešais mātesuzņēmums no 2012. gada 18. janvāra līdz 2016. gada 20. janvārim) un Celanese Corporation (kā Celanese Services Germany GmbH un Celanese Europe B.V. mātesuzņēmums) no 2012. gada 18. janvāra līdz 2017. gada 28. martam ir solidāri atbildīgi par pārkāpumu.

2.4.   Aizsardzības pasākumi

22.

Ar lēmumu piemēro 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai (6).

2.4.1.   Naudas soda pamatsumma

23.

Ņemot vērā, ka šī lieta attiecas uz iepirkumu karteli, tika ņemta vērā attiecīgā iepirkumu vērtība nevis pārdošanas vērtība (šo pieeju Vispārējā tiesa apstiprināja lietā AT.40018 – Automašīnu akumulatoru pārstrāde T-222/17 – Recylex).

24.

Pārkāpums neattiecas uz visiem pušu veiktajiem etilēna pirkumiem. Tas attiecas uz pirkumiem, kas veikti, izmantojot MCP cenu noteikšanas formulas. Tāpēc, lai ņemtu vērā šo elementu, saglabātās vērtības ir to iepirkumu vērtības, kas veikti saskaņā ar etilēna piegādes līgumiem, izmantojot cenu formulu, kas balstīta uz MCP, kā arī to uz MCP balstīto iepirkumu vērtības, ko puses veikušas etilēna tūlītēju darījumu tirgū 2016. gadā (2015. gadā attiecībā uz pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda Westlake) Beļģijā, Vācijā, Francijā un Nīderlandē.

25.

Ņemot vērā pārkāpuma raksturu un tā ģeogrāfisko mērogu, naudas sodu mainīgā summa, kā arī papildu summa (“preventīvais komponents”) ir noteikta 15 % apmērā no pirkumu apjoma vērtības par pārkāpumu.

26.

Lai pilnībā ņemtu vērā katras atsevišķās puses faktisko dalības ilgumu pārkāpumā, mainīgā summa tiek reizināta ar gadu skaitu vai attiecīgi ar gada daļu skaitu, kuru laikā katra puse piedalījās pārkāpumos. Ilguma reizinātāju aprēķina, pamatojoties uz kalendārajām dienām.

2.4.2.   Pamatsummas koriģēšana

27.

Šajā gadījumā nav konstatēti atbildību pastiprinoši vai mīkstinoši apstākļi, izņemot recidīvismu Clariant gadījumā. Clariant ir izdarījis karteļa pārkāpumu iepriekšējā lietā (AT.37773 – MHES kartelis). Tādējādi pamatsumma par pārkāpumu uzņēmumam Clariant ir palielināta par 50%.

2.4.3.   Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 37. punkta piemērošana

28.

Saskaņā ar Komisijas neseno praksi attiecībā uz iepirkumu karteļiem (lieta AT.40018 – Automašīnu akumulatoru pārstrāde) (7) preventīvā nolūkā tiek piemērots īpašs naudas sodu palielinājums. Šis palielinājums atspoguļo faktu, ka karteļu dalībnieku mērķis bija samazināt cenas, nevis saglabāt augstākas cenas. Jo sekmīgāk karteļa dalībnieki iepirkuma kartelī ir samazinājuši pirkuma cenu, jo mazāka būtu to pirkumu vērtība, par kuriem tiek aprēķināts naudas sods.

29.

Ņemot vērā, ka kartelis šajā lietā ir iepirkumu kartelis, iepirkumu vērtība pati par sevi, visticamāk, nebūs atbilstoša aizstājējvērtība, lai atspoguļotu šī pārkāpuma ekonomisko nozīmi. Tas ir arī tāpēc, ka parasti reāli strādājošā uzņēmumā pirkumi vērtības izteiksmē ir mazāki nekā pārdošanas apjomi, tādējādi sistemātiski nosakot zemāku sākumsummu naudas soda aprēķināšanai.

30.

Līdz ar to Komisija saskaņā ar 2006. gada pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 37. punktu visiem lietas dalībniekiem piemēroja naudas soda palielinājumu par 10%.

2.4.4.   Ierobežojuma (10 % no apgrozījuma) piemērošana

31.

Neviens no aprēķinātajiem naudas sodiem nepārsniedz 10 % no attiecīgās puses pasaules mēroga apgrozījuma 2019. gadā.

2.4.5.   2006. gada Paziņojuma par iecietības programmu piemērošana – naudas sodu samazināšana

32.

Westlake bija pirmais uzņēmums, kas iesniedza informāciju un pierādījumus, kuri pārkāpuma gadījumā atbilda 2006. gada Paziņojuma par iecietības programmu 8. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem. Tādējādi uzņēmumam Westlake tiek piešķirts atbrīvojums no naudas soda par pārkāpumu.

33.

Orbia bija pirmais uzņēmums, kas izpildīja 2006. gada Paziņojuma par iecietības programmu 24. un 25. punkta prasības. Orbia iesniedza noteiktus vērtīgus tā laika pierādījumus, kas apstiprināja pušu dalību pārkāpumā, kā arī pierādījumus, kas sniedza papildu pamatinformāciju par pārkāpumu, tā apjomu un mērķi, pušu dalību pārkāpumā un attiecīgo nozari. Tomēr noteikta informācija, kas tika sniegta pieteikumā, jau bija Komisijas rīcībā. Tāpēc Orbia ir piešķirts naudas soda par pārkāpumu samazinājums 45 % apmērā.

34.

Clariant bija otrais uzņēmums, kas izpildīja 2006. gada Paziņojuma par iecietības programmu 24. un 25. punkta prasības. Clariant sniedza dažus vērtīgus tā laika pierādījumus par slepenu saziņu ar citiem karteļu dalībniekiem. Uzņēmums arī sniedza apstiprinošus pierādījumus un detalizētu informāciju, sniedzot papildu ziņas par pārkāpumu un attiecīgo nozari un apstiprinot pārkāpuma esamību Komisijas noteiktajā termiņā. Tāpēc Clariant ir piešķirts naudas soda par pārkāpumu samazinājums 30 % apmērā.

35.

Celanese bija trešais uzņēmums, kas izpildīja 2006. gada Paziņojuma par iecietības programmu 24. un 25. punkta prasības. Uzņēmums Celanese sniedza pierādījumus par dažiem slepeniem kontaktiem ar citām pārkāpuma pusēm. Tas sniedza arī sīku informāciju par izmeklētās rīcības vēsturisko attīstību un darbību. Uzņēmums sniedza arī informāciju par faktiem un pierādījumiem, kam ir apstiprinošs raksturs, sniedzot papildu ziņas par pārkāpumu un par citu pārkāpumā iesaistīto pušu turpmāku līdzdalību. Tāpēc Celanese ir piešķirts naudas soda par pārkāpumu samazinājums 20 % apmērā.

2.4.6.   Paziņojuma par izlīgumu piemērošana

36.

Pamatojoties uz Paziņojuma par izlīgumu piemērošanu, katrai pusei piemērotais naudas sodu apmērs tika samazināts par 10 %. Šis samazinājums tika piemērots papildus samazinājumam, kuru šiem uzņēmumiem piešķīra saskaņā ar Paziņojumu par iecietības programmu.

3.   SECINĀJUMS

37.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punktu tika uzlikti šādi naudas sodi par pārkāpumu:

a)

uzņēmumiem Vinnolit GmbH & Co. KG, Vinnolit Holdings GmbH, Westlake Chemical Corporation un Westlake Germany GmbH & Co. KG solidāri: 0 EUR;

b)

uzņēmumiem Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. un Vestolit GmbH solidāri: 22 367 000 EUR;

c)

uzņēmumiem Clariant International AG un Clariant AG solidāri: 155 769 000 EUR;

d)

uzņēmumiem Celanese Services Germany GmbH, Celanese Europe B.V. un Celanese Corporation solidāri: 66 484 000 EUR;

e)

uzņēmumiem Celanese Europe B.V. un Celanese Corporation solidāri: 15 823 000 EUR.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 1. lpp.).

(2)  Līdz 2019. gada 5. septembrim juridisko personu sauca par Mexichem S.A.B. de C.V.

(3)  OV C 298, 8.12.2006., 17. lpp.

(4)  OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.

(5)  Pieteikuma par atbrīvojumu no naudas soda iesniegšanas datums.

(6)  OV C 210, 1.9.2006., 2. lpp.

(7)  Kā apstiprināts lietā T-222/17, Recylex S.A. Fonderie et Manufacture de Métaux S.A. and Harz-Metall GmbH v Commission, ECLI:EU:T:2019:356, 124. punkts un T-240/17, Campine NV and Campine Recycling NV v Commission, ECLI:EU:T:2019:778, 342.–349. punkts.


Top