EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0312

Eiropas Parlamenta 2021. gada 24. jūnijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu (ES) 2017/625 (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)) [Grozījumi 1 – 7, ja vien nav norādīts citādi]

OJ C 81, 18.2.2022, p. 184–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 81/184


P9_TA(2021)0312

Oficiālās kontroles, ko dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam ***I

Eiropas Parlamenta 2021. gada 24. jūnijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu (ES) 2017/625 (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)) (1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

[Grozījumi 1 – 7, ja vien nav norādīts citādi]

(2022/C 81/20)

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI (*1)

Komisijas priekšlikumā

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/…

ar ko groza Regulu (ES) 2017/625 attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, kuras veic no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam un Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz putnu un zaķveidīgo gaļas tiešu piegādi [Gr. 8., 10. un 11.]

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 114. pantu un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/625 (4) ir paredzēti noteikumi par tādu oficiālo kontroļu veikšanu, kuru mērķis cita starpā ir pārbaudīt atbilstību noteikumiem par pārtikas un barības nekaitīgumu.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/6 (5) cita starpā ir paredzēti noteikumi par veterināro zāļu kontroli un lietošanu , īpašu uzmanību pievēršot mikrobu rezistencei .

(3)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/6 tiek nodrošināta piesardzīgāka un atbildīgāka antimikrobiālo līdzekļu lietošana dzīvniekiem, cita starpā aizliedzot antimikrobiālo līdzekļu lietošanu augšanas veicināšanai un produktivitātes palielināšanai un tādu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, kas paredzēti konkrētu infekciju ārstēšanai cilvēkiem. Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktu operatoriem trešās valstīs ir jāievēro minētie aizliegumi, kad tie eksportē dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus uz Savienību. Kā uzsvērts minētās regulas 49. apsvērumā, ir svarīgi ņemt vērā mikrobu rezistences attīstības starptautisko dimensiju un veikt nediskriminējošus un samērīgus pasākumus, vienlaikus ievērojot Savienības saistības saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem .

(4)

Regulas (ES) 2019/6 118. pants ir balstīts uz Komisijas 2017. gada 29. jūnija paziņojumu “Eiropas “Viena veselība” rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai”, sekmējot rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem novēršanu un kontroli un veicinot antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgāku un atbildīgāku lietošanu dzīvniekiem. ▌

(5)

Lai nodrošinātu, ka tiek faktiski ievērots aizliegums antimikrobiālos līdzekļus lietot dzīvnieku augšanas un produktivitātes veicināšanas nolūkos un aizliegums lietot antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervēti noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem, Regulas (ES) 2017/625 darbības jomā būtu jāiekļauj oficiālās kontroles, ko veic, lai pārbaudītu uz Savienību eksportētu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu atbilstību Regulas (ES) 2019/6 118. panta 1. punktam , vienlaikus arī šeit ievērojot Savienības saistības saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem .

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 18. panta 7. punkta g) apakšpunktu Komisijai ir jāpieņem konkrēti noteikumi par oficiālo kontroļu veikšanu atbilstīgi kritērijiem un nosacījumiem, pēc kuriem nosaka, kad attiecībā uz ķemmīšgliemenēm, jūras vēderkājiem un jūras gurķiem nav jāklasificē ražošanas un pārvietošanas teritorijas. Jūras gurķu klase ietilpst adatādaiņu tipā. Adatādaiņi parasti nav filtrētāji. Līdz ar to risks, ka šādi dzīvnieki varētu uzkrāt ar fekālo piesārņojumu saistītus mikroorganismus, ir niecīgs. Turklāt nav zināma nekāda epidemioloģiska informācija, ar ko sabiedrības veselības riskus varētu sasaistīt ar adatādaiņiem, kas nav filtrētāji. Tādēļ Regulas (ES) 2017/625 18. panta 7. punkta g) apakšpunktā paredzētā iespēja atkāpties no prasības klasificēt ražošanas un pārvietošanas teritorijas būtu jāattiecina uz visiem adatādaiņiem, kas nav filtrētāji, piemēram, uz jūras ežu klases dzīvniekiem, un šī iespēja nebūtu jāattiecina tikai uz jūras gurķiem. Tā paša iemesla dēļ būtu jāprecizē, ka Komisijas noteiktie nosacījumi klasificēto ražošanas un pārvietošanas teritoriju klasificēšanai un uzraudzībai attiecas uz dzīvām gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras vēderkājiem, izņemot tos jūras vēderkājus un adatādaiņus, kas nav filtrētāji. Attiecīgi būtu jāsaskaņo Regulas (ES) 2017/625 18. panta 6., 7. un 8. punktā lietotā terminoloģija.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta e) apakšpunktu kompetentajām iestādēm robežkontroles punktā, kur notiek pirmā atvešana Savienībā, jāveic oficiālās kontroles katram tādu dzīvnieku un preču sūtījumam, kam cita starpā piemēro ārkārtas pasākumus, kuri paredzēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 (6) 249. pantu pieņemtos tiesību aktos. Tomēr Regulas (ES) 2016/429 249. pants neattiecas uz Komisijas ārkārtas pasākumiem. Minētā kļūda būtu jālabo un būtu jāiekļauj atsauce uz Regulas (ES) 2016/429 261. pantu.

(8)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, ļaut veikt oficiālas kontroles attiecībā uz antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko ieved Savienībā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) 2017/625.

(10)

Regulu (ES) 2019/6 piemēro no 2022. gada 28. janvāra, tāpēc attiecīgie šīs regulas noteikumi būtu jāpiemēro no tā paša datuma,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) 2017/625 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/6 (*2); tomēr šo regulu piemēro oficiālajām kontrolēm, ko veic, lai pārbaudītu atbilstību minētās regulas 118. panta 1. punktam.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (OV L 4, 7.1.2019., 43. lpp.).”;"

2)

regulas 18. pantu groza šādi:

a)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.     Lai veiktu 1. punktā minētās oficiālās kontroles attiecībā uz dzīvām gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras vēderkājiem, kompetentās iestādes klasificē ražošanas un pārvietošanas teritorijas.”;

b)

panta 7. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

kritērijiem un nosacījumiem, pēc kuriem, atkāpjoties no 6. punkta, nosaka, kad nav jāklasificē ražošanas un pārvietošanas teritorijas attiecībā uz:

i)

ķemmīšgliemenēm un,

ii)

ja tie nav filtrētāji: adatādaiņiem un jūras vēderkājiem;”;

c)

panta 8. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

nosacījumiem, pēc kuriem klasificē un uzrauga dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras vēderkāju klasificētas ražošanas un pārvietošanas teritorijas;”;

3)

regulas 47. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

dzīvnieki un preces, kam piemēro ārkārtas pasākumu, kurš paredzēts tiesību aktos, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantu, Regulas (ES) 2016/429 261. pantu vai Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu, 40. panta 3. punktu, 41. panta 3. punktu, 49. panta 1. punktu, 53. panta 3. punktu un 54. panta 3. punktu, un kurš paredz, ka minēto ar Kombinētās nomenklatūras kodiem identificēto dzīvnieku vai preču sūtījumiem, tos ievedot Savienībā, ir jāpiemēro oficiālās kontroles;”.

1.a pants

Regulu (EK) Nr. 853/2004 groza šādi:

egulas 1. panta 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“(d)

tiešu piegādi, ja ražotājs mazos daudzumos piegādā tādu putnu un zaķveidīgo gaļu, kas nokauti saimniecībā, galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu tieši piegādā galapatērētājam;”. [Gr. 8., 10. un 11.]

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no … [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

Tomēr 1. panta 1. punktu piemēro no 2022. gada 28. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A9-0195/2021).

(*1)  Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.

(2)  2021. gada 9. jūnija atzinums (Oficialajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Eiropas Parlamenta … nostāja [(OV …)] [(Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta)] [un Padomes … lēmums].

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (OV L 4, 7.1.2019., 43. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).


Top