EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0408(04)

Komisijas Paziņojums Pagaidu regulējums pretmonopola jautājumu novērtēšanai saistībā ar uzņēmumu sadarbību, reaģējot uz steidzamām situācijām, kuras izraisījis pašreizējais Covid-19 uzliesmojums 2020/C 116 I/02

C/2020/3200

OJ C 116I , 8.4.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 116/7


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Pagaidu regulējums pretmonopola jautājumu novērtēšanai saistībā ar uzņēmumu sadarbību, reaģējot uz steidzamām situācijām, kuras izraisījis pašreizējais Covid-19 uzliesmojums

(2020/C 116 I/02)

1.   Covid-19 uzliesmojums, tā ietekme uz ekonomiku un iespējamā pretmonopola ietekme

(1)

Covid-19 uzliesmojums ir nopietna sabiedrības veselības ārkārtas situācija iedzīvotājiem un sabiedrībai. Tas ir arī liels un bezprecedenta satricinājums pasaules un Savienības ekonomikā.

(2)

Šis satricinājums dažādos veidos un dažādā mērā ietekmē visu ekonomiku. Tas ir vispārējs piedāvājuma satricinājums, ko rada piegādes ķēžu pārtrūkšana, apvienojumā ar asimetrisku pieprasījuma satricinājumu, ko izraisa pēkšņs patērētāju pieprasījuma kritums pēc konkrētiem produktiem un pakalpojumiem vai straujš pieprasījuma kāpums pēc citiem produktiem un pakalpojumiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar veselības nozari (satricinājums skar, piemēram, farmācijas uzņēmumus, medicīniskā aprīkojuma un iekārtu ražotājus un to izplatītājus). Šajā posmā valda arī neskaidrība gan par satricinājuma ilgumu, gan intensitāti; tas galvenokārt ir izskaidrojams ar faktoriem, no kuriem ne visi ir uzņēmumu kontrolē, bet drīzāk ir atkarīgi no publisko iestāžu lēmumiem, kurus cita starpā nosaka sabiedrības veselības apsvērumi.

(3)

Tādējādi uzņēmumi saskaras ar ārkārtas problēmām Covid-19 krīzes dēļ, tomēr tiem var būt izšķiroša nozīme krīzes seku pārvarēšanā. Šā laika ārkārtas apstākļi un ar tiem saistītās problēmas var radīt nepieciešamību uzņēmumiem savstarpēji sadarboties, lai pārvarētu vai vismaz mazinātu krīzes sekas iedzīvotāju labā. Ņemot vērā krīzes daudzējādo un asimetrisko būtību, uzņēmumi var saskarties ar dažādām problēmām un tādēļ tiem var nākties izmantot dažādus sadarbības veidus.

(4)

Šis paziņojums attiecas uz iespējamiem uzņēmumu sadarbības veidiem, lai nodrošinātu būtisko ierobežoti pieejamo produktu un pakalpojumu piedāvājumu un pienācīgu izplatīšanu Covid-19 uzliesmojuma laikā un tādējādi novērstu šādu būtisko produktu un pakalpojumu trūkumu, ko galvenokārt rada straujais un eksponenciālais pieprasījuma pieaugums (1). Tas jo īpaši attiecas uz zālēm un medicīnisko aprīkojumu un iekārtām (2), ko izmanto, lai testētu un ārstētu Covid-19 pacientus, vai kas ir nepieciešami, lai mazinātu un, iespējams, tiktu galā ar uzliesmojumu. Lai pārvarētu šo trūkumu, varētu sadarboties attiecīgās nozares uzņēmumi, kā arī uzņēmumi no citām nozarēm (piemēram, konkrēti uzņēmumi, kas daļu savu ražošanas līniju pārveido, lai sāktu ražot ierobežoti pieejamos produktus). Atkarībā no krīzes attīstības Komisija, iespējams, grozīs vai papildinās šo paziņojumu, lai aptvertu vēl citus sadarbības veidus.

(5)

Šā paziņojuma mērķis ir izskaidrot:

a.

galvenos kritērijus, ko Komisija ievēros, novērtējot šos iespējamos sadarbības projektus, kuru mērķis ir novērst būtisko produktu un pakalpojumu trūkumu Covid-19 uzliesmojuma laikā, un nosakot savas noteikumu izpildes panākšanas prioritātes šīs krīzes laikā, un

b.

pagaidu procesu, ko Komisija izņēmuma kārtā ir izveidojusi, lai vajadzības gadījumā uzņēmumiem nodrošinātu ad hoc rakstveida apstiprinājumu saistībā ar konkrētiem un precīzi definētiem sadarbības projektiem šajā kontekstā.

2.   Galvenie kritēriji pretmonopola novērtējumā attiecībā uz uzņēmumu sadarbības projektiem, kuri paredzēti būtisko produktu un pakalpojumu trūkuma novēršanai Covid-19 uzliesmojuma laikā

(6)

Kopš Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 stāšanās spēkā (3) uzņēmumi vairs nevar paziņot savus nolīgumus Komisijai, lai saņemtu individuālu atbrīvojumu no LESD 101. panta, bet tie ir paši atbildīgi par savu nolīgumu un darbību likumības novērtēšanu. Šī pašnovērtējuma sistēma, kuras pamatā ir Komisijas sniegtie plašie norādījumi (4), tagad ir konsolidēta.

(7)

Komisija saprot, ka sadarbība starp uzņēmumiem varētu palīdzēt efektīvāk novērst būtisko produktu un pakalpojumu trūkumu Covid-19 uzliesmojuma laikā un šajā sakarā, lai atvieglotu pašnovērtēšanu, uzņēmumiem varētu būt vajadzīgi konkrēti norādījumi par to sadarbības iniciatīvām. Var pat būt lietderīgi nodrošināt uzņēmumiem ad hoc atgriezenisko saiti vai apstiprinājumu par konkrētu sadarbības iniciatīvu likumību. Tāpēc Komisija ir gatava sniegt šādus norādījumus un apstiprinājumu uzņēmumiem vai uzņēmumu apvienībām, lai veicinātu iniciatīvas, kuras jāīsteno ātri, lai efektīvi novērstu Covid-19 uzliesmojumu, jo īpaši gadījumos, kad joprojām var būt neskaidrība par to, vai šādas iniciatīvas ir saderīgas ar ES konkurences tiesību aktiem (5). Šajā nolūkā Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts jau ir izveidojis īpašu tīmekļa vietni (https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html) un īpašu pastkastīti (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu), ko var izmantot, lai meklētu vai lūgtu neformālus norādījumus par konkrētām iniciatīvām.

(8)

Daudzas ES dalībvalstis ir norādījušas, ka tās jau saskaras ar tādu zāļu trūkumu, ko izmanto Covid-19 pacientu ārstēšanai, vai paredz, ka šāds trūkums radīsies ļoti drīz (6). Pēdējo nedēļu laikā Komisija ir saņēmusi vairākus pieprasījumus no uzņēmumiem un arodasociācijām, kuros lūgti norādījumi par to paredzēto sadarbību, jo īpaši veselības nozarē un ņemot vērā Covid-19 pacientu ārstēšanā slimnīcās izmantoto absolūti nepieciešamo zāļu trūkuma risku.

(9)

Šie pieprasījumi sniedz noderīgus piemērus sadarbības veidiem, kas varētu būt vajadzīgi, lai novērstu ārkārtas situācijas saistībā ar pašreizējo Covid-19 uzliesmojumu, un to novērtējumam saskaņā ar LESD 101. pantu atbilstoši turpmāk izklāstītajam.

(10)

Plaisu starp pieprasījumu un piedāvājumu var palīdzēt mazināt dažādi pasākumi. Tas varētu prasīt tādu produktu ļoti ievērojamu un strauju ražošanas palielināšanu, kas ir vajadzīgi, bet kuru piedāvājums ir nepietiekams, savukārt tas var izraisīt citu produktu ražošanas samazināšanu. Tas varētu arī prasīt krājumu pārdali, kas nozīmētu, ka uzņēmumiem jāvienojas apmainīties ar informāciju / paziņot informāciju par noietu un krājumiem. Lai palielinātu ražošanu, uzņēmumiem varētu nākties pārorientēt dažu nebūtisko/netrūkstošo zāļu (vai citu produktu) ražošanas līnijas uz zālēm (vai citiem produktiem), kas nepieciešamas uzliesmojuma novēršanai. Turklāt izlaidi varētu palielināt vēl vairāk un efektīvāk, ja konkrētā ražotnē tiktu ražotas tikai vienas zāles (pretstatā ražošanas pārorientēšanai starp dažādiem produktiem, kam nepieciešama laikietilpīga iekārtu tīrīšana utt.), līdzsvarojot apjomradītus ietaupījumus ar vajadzību izvairīties no pārliecīgas paļaušanās uz kādu konkrētu ražotni.

(11)

Tas liecina, ka reakcijai uz ārkārtas situācijām saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu varētu būt nepieciešamas dažādas sadarbības pakāpes, kas radītu dažāda apmēra bažas par pretmonopola noteikumu ievērošanu.

(12)

Pamatojoties uz jaunāko pieredzi, Komisija uzskata, ka sadarbība veselības nozarē varētu, piemēram, aprobežoties ar to, ka arodasociācijai (vai neatkarīgam padomdevējam, neatkarīgam pakalpojumu sniedzējam vai publiskai struktūrai) uztic, piemēram:

a.

koordinēt izmantojamo materiālu kopīgu transportēšanu;

b.

palīdzēt noteikt tās būtiskās zāles, kuru, ņemot vērā prognozēto ražošanas apjomu, varētu pietrūkt;

c.

apkopot informāciju par ražošanu un jaudām, neapmainoties ar atsevišķu uzņēmumu informāciju;

d.

izstrādāt modeli, lai prognozētu pieprasījumu dalībvalsts līmenī un apzinātu piedāvājuma nepietiekamību;

e.

apmainīties ar apkopoto informāciju par piedāvājuma nepietiekamību un pieprasīt, lai iesaistītie uzņēmumi, individuāli un neapmainoties ar minēto informāciju ar konkurentiem, norādītu, vai tie var nodrošināt piedāvājumu, lai apmierinātu pieprasījumu (izmantojot esošos krājumus vai palielinot ražošanu).

(13)

Šādas darbības nerada bažas par pretmonopola noteikumu ievērošanu, ja uz tām attiecas pietiekami aizsargpasākumi (piemēram, konkurentu rīcībā nedrīkst nonākt individualizēta informācija par uzņēmumiem), kā norādīts Komisijas Pamatnostādnēs par LESD 101. panta piemērojamību horizontālās sadarbības nolīgumiem (7).

(14)

Lai pārvarētu kritisko piedāvājuma trūkumu, sadarbībai veselības nozarē, iespējams, pat vajadzētu būt plašākai. Tā, piemēram, varētu būt vajadzīga arī ražošanas reorganizācijas koordinēšanai ar mērķi palielināt un optimizēt izlaidi tā, lai visi uzņēmumi nekoncentrētos uz vienām vai dažām zālēm, kamēr citas zāles netiktu ražotas pietiekamā daudzumā, ja šāda reorganizācija ļautu ražotajiem apmierināt pieprasījumu pēc steidzami nepieciešamām zālēm visās dalībvalstīs.

(15)

Ražošanas, krājumu pārvaldības un potenciāli arī izplatīšanas pielāgošanas pasākumu nolūkā nozarē var būt nepieciešama apmaiņa ar sensitīvu komercinformāciju un zināma koordinācija attiecībā uz to, kura ražotne ražo kādas zāles, lai visi uzņēmumi nekoncentrētos uz vienām vai dažām zālēm, kamēr citas netiktu ražotas pietiekamā daudzumā. Saskaņā ar ES konkurences noteikumiem šāda apmaiņa un koordinācija starp uzņēmumiem parastos apstākļos ir problemātiska. Tomēr pašreizējos ārkārtas apstākļos šādi pasākumi nebūtu problemātiski no ES konkurences tiesību aktu viedokļa vai, ņemot vērā ārkārtas situāciju un pasākumu pagaidu raksturu, tie nebūtu Komisijai izpildes panākšanas prioritāte, ciktāl šādi pasākumi būtu: i) izstrādāti un objektīvi nepieciešami, lai visefektīvākajā veidā faktiski palielinātu izlaidi un novērstu būtisko produktu vai pakalpojumu, piemēram, to, ko izmanto Covid-19 pacientu ārstēšanai, trūkumu vai izvairītos no tā; ii) pagaidu (t. i., tos piemēro tikai tik ilgi, kamēr pastāv trūkuma risks, vai jebkurā gadījumā Covid-19 uzliesmojuma laikā); un iii) apmērā, kas nepārsniedz to, kas ir absolūti nepieciešams, lai sasniegtu mērķi novērst piedāvājuma trūkumu vai izvairīties no tā. Uzņēmumiem būtu jādokumentē visas apmaiņas un nolīgumi starp tiem un pēc pieprasījuma jādara dokumenti pieejami Komisijai. Tas, ka sadarbību veicina un/vai koordinē publiska iestāde (vai ka to īsteno publiskas iestādes izveidotā satvarā), arī ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, lai secinātu, ka šāda sadarbība nav problemātiska no ES konkurences tiesību viedokļa vai ka tā Komisijai nav izpildes panākšanas prioritāte.

(16)

Gadījumā, ja publiskās iestādes pieprasa, lai uzņēmumi obligāti uz laiku sadarbotos, reaģējot uz steidzamām situācijām, kas saistītas ar pašreizējo Covid-19 uzliesmojumu (piemēram, organizētu ražošanu un piegādi, lai apmierinātu steidzamo vajadzību nodrošināt veselības aprūpes darbību Covid-19 pacientu labā), šāda sadarbība ir atļauta.

3.   Ārkārtas procedūra ad hoc norādījumu sniegšanai par konkrētiem sadarbības projektiem, kuru mērķis ir novērst būtisko produktu un pakalpojumu trūkumu Covid-19 uzliesmojuma laikā

(17)

Komisija ar Konkurences ģenerāldirektorāta starpniecību turpinās sniegt norādījumus uzņēmumiem un arodasociācijām par konkrētām ES mēroga sadarbības iniciatīvām, kuras ir jāīsteno ātri, lai efektīvi novērstu Covid-19 uzliesmojumu, jo īpaši gadījumos, kad joprojām ir neskaidrība par to, vai šādas iniciatīvas ir saderīgas ar ES konkurences tiesību aktiem.

(18)

Lai palielinātu juridiskās noteiktības pakāpi attiecībā uz pretmonopola norādījumu sniegšanu termiņā, kas atbilst konkrētu situāciju steidzamībai saistībā ar pašreizējo Covid-19 uzliesmojumu, Komisija ar Konkurences ģenerāldirektorāta starpniecību izņēmuma kārtā un pēc saviem ieskatiem ir gatava sniegt šādus norādījumus, izmantojot ad hoc“apstiprinājuma” vēstuli.

4.   Secinājumi

(19)

Komisija apzinās ārkārtas problēmas, ar kurām uzņēmumi saskaras Covid-19 uzliesmojuma dēļ, un to būtisko nozīmi šīs krīzes seku pārvarēšanā. Komisija rosina konkurenci nodrošinošu sadarbību, kura paredzēta, lai risinātu šīs problēmas, jo īpaši reaģējot uz steidzamām situācijām, kas saistītas ar pašreizējo Covid-19 uzliesmojumu, un tā ir apņēmusies sniegt pretmonopola norādījumus un atbalstu, lai atvieglotu pienācīgu un ātru tādas sadarbības īstenošanu, kas vajadzīga, lai pārvarētu krīzi iedzīvotāju labā.

(20)

Tajā pašā laikā Komisija uzsver, ka šajos ārkārtas apstākļos ir svarīgāk nekā jebkad agrāk nodrošināt, lai uzņēmumi un patērētāji saņemtu aizsardzību saskaņā ar konkurences tiesību aktiem. Tādēļ tā turpinās rūpīgi un aktīvi uzraudzīt attiecīgās tirgus norises, lai atklātu gadījumus, kad uzņēmumi izmanto pašreizējo situāciju, lai pārkāptu ES pretmonopola tiesību aktus, noslēdzot pret konkurenci vērstus nolīgumus vai ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli. Konkrēti, Komisija nepieļaus, ka uzņēmumi oportūnistiski cenšas izmantot krīzi, lai īstenotu pret konkurenci vērstas slepenas vienošanās vai ļaunprātīgi izmantotu savu dominējošo stāvokli (tostarp tādu dominējošo stāvokli, ko rada šīs krīzes īpašie apstākļi), piemēram, izmantojot klientus un patērētājus (proti, nosakot cenas, kas pārsniedz parasto līmeni konkurences apstākļos) vai ierobežojot ražošanu, kas galu galā kaitē patērētājiem (proti, kavējot centienus paplašināt ražošanu, lai novērstu piedāvājuma trūkumu). Tādējādi Komisija mudina uzņēmumus un iedzīvotājus, izmantojot to rīcībā esošos parastos instrumentus, turpināt ziņot par visiem tiem karteļiem un citiem pretmonopola pārkāpumiem, tostarp par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kurus tie ir pamanījuši (8).

(21)

Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma ietekmi, kas prasa tūlītēju rīcību, Komisija piemēros šo paziņojumu no 8. aprīļa. Pamatojoties uz Covid-19 uzliesmojuma attīstību, Komisija var pārskatīt paziņojumu. Paziņojumu piemēro, līdz Komisija to atsauc (kad tā uzskata, ka attiecīgie ārkārtas apstākļi vairs nepastāv).

(1)  Citi faktori, kas pastiprina trūkumu, ir apjomīga piesardzības krājumu veidošana visā izplatīšanas ķēdē, rūpnīcu slēgšana karantīnas vai ārlieguma pasākumu dēļ, loģistikas problēmas, ko rada robežu slēgšana, eksporta aizliegumi, norobežošanas trešās valstīs, kas apgādā ES.

(2)  Ja nav norādīts citādi, atsauces uz zālēm šajā paziņojumā attiecas arī uz medicīnisko aprīkojumu un iekārtām.

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003, 1. lpp..).

(4)  Komisija ir izdevusi vairākus pamatnostādņu kopumus, kas var palīdzēt uzņēmumiem novērtēt to uzņēmējdarbības noteikumu saderību ar ES konkurences tiesību aktiem (sk. jo īpaši Komisijas paziņojumu – Pamatnostādnes par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu (OV C 101, 27.4.2004, 97. lpp.) (“Pamatnostādnes par 101. panta 3. punktu”), Komisijas paziņojumu – Pamatnostādnes par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta piemērojamību horizontālās sadarbības nolīgumiem (OV C 11, 14.1.2011., 1. lpp.) (“Horizontālās pamatnostādnes”) un Komisijas paziņojumu – Pamatnostādnes vertikālo ierobežojumu jomā (OV C 130, 19.5.2010., 1. lpp.) (“Vertikālās pamatnostādnes”). Sk. arī Komisijas Regulu (ES) Nr. 1217/2010 (2010. gada 14. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām pētniecības un izstrādes nolīgumu kategorijām (OV L 335, 18.12.2010., 36. lpp.) (“Pētniecības un izstrādes nolīgumu grupu atbrīvojuma regula”), Komisijas Regulu (ES) Nr. 1218/2010 (2010. gada 14. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām specializācijas nolīgumu kategorijām (OV L 335, 18.12.2010., 43. lpp.) (“Specializācijas nolīgumu grupu atbrīvojuma regula”), Komisijas Regulu (ES) Nr. 316/2014 (2014. gada 21. marts) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (OV L 93, 28.3.2014., 17. lpp.) (“Tehnoloģiju pārneses grupu atbrīvojuma regula”), Komisijas Regulu (ES) Nr. 330/2010 (2010. gada 20. aprīlis) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām (OV L 102, 23.4.2010., 1. lpp.) (“Vertikālo nolīgumu grupu atbrīvojuma regula”).

(5)  Sk. arī kopīgo paziņojumu par pretmonopola noteikumu piemērošanu Covid-19 krīzes laikā, ko kopīgi izdevusi Eiropas Komisija, EBTA Uzraudzības iestāde un valstu konkurences iestādes, kuras kopā veido Eiropas Konkurences tīklu (https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf).

(6)  Sk. arī 2020. gada 8. aprīlī pieņemtās Komisijas Vadlīnijas par optimālu un racionālu apgādi ar zālēm, lai novērstu zāļu deficītu Covid-19 uzliesmojuma laikā.

(7)  Komisijas paziņojums – Pamatnostādnes par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta piemērojamību horizontālās sadarbības nolīgumiem (OV C 11, 14.1.2011., 1. lpp.).

(8)  Papildus parastajiem kanāliem saziņai ar Eiropas Komisiju vai pretmonopola sūdzības iesniegšanai (https://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.html) indivīdi var anonīmi palīdzēt cīņā pret karteļiem un citām pret konkurenci vērstām darbībām, izmantojot Komisijas trauksmes cēlēju rīku (https://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html). Komisijas iecietības programma, kas ļauj uzņēmumiem ziņot par savu dalību kartelī apmaiņā pret tiem uzliktā naudas soda samazināšanu, joprojām ir pilnībā piemērojama arī šajos ārkārtas laikos (https://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html).


Top