EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0322

Priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko uz 2021.–2023. gada periodu atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību

COM/2020/322 final

Briselē, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

2020/0144(NLE)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar ko uz 2021.–2023. gada periodu atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Dažu zvejas produktu piegāde ES lielā mērā ir atkarīga no importa. Cenšoties apmierināt pieprasījumu pēc šādiem produktiem, pēdējās desmitgadēs ES ir kļuvusi aizvien atkarīgāka no importa. Patlaban ES zvejas un akvakultūras produkcija apmierina tikai 43 % tās vajadzību. Autonomie zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecības pasākumi ir domāti galvenokārt tam, lai ES zivju apstrādes nozare varētu ar samazinātām nodokļu likmēm vai bez nodokļiem importēt tālākai apstrādei paredzētas izejvielas no trešām valstīm. Lai ES tirgū nodrošinātu godīgu konkurenci starp importētiem un ES izcelsmes zivju produktiem, būtu jāņem vērā arī šo pasākumu ietekme uz ES zivju ražotāju konkurētspēju.

Apvienotā Karaliste izstājās no ES 2020. gada 31. janvārī ar pārejas periodu līdz 2020. gada beigām. Šā priekšlikuma pamatā ir pieņēmums, ka pārejas perioda beigās būs panākta vienošanās par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un Apvienoto Karalisti un tirdzniecības plūsmas starp ES dalībvalstīm un Apvienoto Karalisti varēs turpināties, nepiemērojot ievedmuitas nodokļus. Ja, “Brexit” pārejas periodam beidzoties, tirdzniecības nolīguma nebūs, Padome var nolemt grozīt regulu par autonomām tarifu kvotām (“ATK regula”).

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā rīcībpolitikas jomā

Šī iniciatīva ir saskaņā ar iedibināto ES politiku, kas paredz nodrošināt zvejas produktu pietiekamu piegādi ES apstrādes nozarei.

Saskanība ar citām Savienības rīcībpolitikām

Neattiecas.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 31. pants.

Proporcionalitāte

Rīcībpolitikas izvēle ir samērīga, jo ir atļauts tikai ierobežots katra produkta daudzums, ņemot vērā izmantojuma rādītāju, vajadzību nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES un trešo valstu ražotājiem, pievienoto vērtību un citas tirdzniecības preferences.

Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu, jo muitas savienība ir kopēja politika un tāpēc būtu jāīsteno ar Padomes pieņemtu regulu.

Juridiskā instrumenta izvēle

Neattiecas.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude

Neattiecas.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Apspriešanās ar ES ražotājiem, ES apstrādes uzņēmumiem un dalībvalstu kompetentajām iestādēm notika no 2020. gada janvāra līdz martam, izmantojot anketēšanu. 2020. gada 29. februārī Komisija ar apspriešanās procesa gaitu iepazīstināja arī Tirgu konsultatīvo padomi, kurā pārstāvētas visas ieinteresētās personas (nozare un NVO). Neviena no ieinteresētajām personām neiebilda pret autonomu tarifa kvotu (ATK) saglabāšanu attiecībā uz zvejas produktiem.

Kā parasti ES ražotāji ierosināja minimālisma pieeju (mazāki daudzumi un mazāk produktu), savukārt ES apstrādes nozare ierosināja maksimālisma pieeju (lielāki daudzumi un vairāk produktu). Desmit dalībvalstis, kuras pauda viedokli, vadījās galvenokārt pēc savas valsts attiecīgo nozaru ieteikumiem. Viena valsts skaidri iestājās par pašapgādes un iekšējā iepirkuma maksimālu palielināšanu, kura pamatā būtu ES ražošanas potenciāls un kur par atskaites punktu šā potenciāla analīzei izmantotu kopējo pieļaujamo nozveju (KPN) un kvotu sistēmu.

Komisijas priekšlikums ir līdzsvarots un balstīts uz savākto datu un informācijas faktisku un objektīvu analīzi. Tas garantē konkurētspējīgu piegādi ES apstrādes nozarei, vienlaikus ņemot vērā ES zivju ražotāju intereses.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Neatkarīgam konsultantam (EUMOFA) tika uzdots novērtēt katra ATK produkta pievienoto vērtību. Šā darba pamatā ir 2015. gadā veikts padziļināts pētījums (atjaunināts 2018. gadā), kurā tika apstiprināts ATK nozīmīgums, atbilstība un lietderība. Lai aprēķinātu katru ierosināto kvotu, tika izmantoti Eurostat un kvotu izmantojuma dati.

Ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējums netika veikts. Priekšlikums attiecas uz patlaban spēkā esošu tiesību aktu, kura termiņš beidzas 2020. gada beigās, tāpēc ietekmes novērtējums nav nepieciešams. Tomēr, pirms priekšlikumu nodeva apspriešanai Padomes darba grupā, notika plaša apspriešanās ar ES ieinteresētajām personām.

Normatīvā atbilstība un vienkāršošana

Neattiecas.

Pamattiesības

Neattiecas.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Šim priekšlikumam nav ietekmes uz Komisijas budžetu.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Neattiecas.

Paskaidrojošie dokumenti (attiecībā uz direktīvām)

Neattiecas.

   Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Neattiecas.

2020/0144 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar ko uz 2021.–2023. gada periodu atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Konkrētu zvejas produktu piegāde Savienībā patlaban ir atkarīga no importa no trešām valstīm. Cenšoties apmierināt pieprasījumu pēc zvejas produktiem, Savienība pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi aizvien atkarīgāka no importa. Lai nodrošinātu, ka zvejas produktu ražošana Savienībā netiek apdraudēta un apstrādes nozare saņem pietiekamas piegādes, atbilstīgā apmērā noteiktu tarifa kvotu robežās būtu jāaptur vai jāsamazina ievedmuitas nodokļu piemērošana vairākiem zvejas produktiem. Lai ES tirgū nodrošinātu godīgu konkurenci starp importētiem un Savienības izcelsmes zivju produktiem, būtu jāņem vērā arī šo pasākumu ietekme uz Savienības zivju ražotāju konkurētspēju.

(2)Ar Padomes Regulu (ES) 2018/1977 1 uz 2019.–2020. gada periodu atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību. Minētās regulas piemērošanas termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, tāpēc būtu jāpieņem jauna regula, kas nosaka tarifa kvotas laikposmam no 2021. gada līdz 2023. gadam.

(3)Visiem Savienības importētājiem vajadzētu būt vienlīdzīgai un pastāvīgai piekļuvei šajā regulā paredzētajām tarifa kvotām, un kvotām noteiktās nodokļa likmes būtu pastāvīgi jāpiemēro visam attiecīgo zvejas produktu importam visās dalībvalstīs, līdz tarifa kvotas ir pilnībā izmantotas.

(4)Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 2 noteikta tarifa kvotu pārvaldības sistēma, kurā ievērota to datumu hronoloģiskā secība, kuros pieņemtas deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā. Ar šo regulu atvērtās tarifa kvotas Komisijai un dalībvalstīm būtu jāpārvalda saskaņā ar minēto sistēmu.

(5)Ir svarīgi nodrošināt pārredzamību, paredzamību un juridisko noteiktību visām ieinteresētajām personām. Tarifa kvotas ir paredzētas tam, lai nodrošinātu pietiekamu zvejas produktu piegādi Savienības apstrādes nozarei, tāpēc būtu jānosaka apstrādes vai operāciju minimums, kas dod tiesības uz kvotu.

(6)Lai nodrošinātu tarifa kvotu kopīgas pārvaldības efektivitāti, būtu jāļauj dalībvalstīm attiecīgās tarifa kvotas izmantot tādā apmērā, kas atbilst to faktiskajam importam. Lai īstenotu šādu pārvaldības metodi, ir vajadzīga cieša sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju, tāpēc Komisijai būtu jāspēj uzraudzīt kvotu izmantojuma tempu un būtu attiecīgi jāinformē dalībvalstis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievedmuitas nodokļa piemērošanu pielikumā uzskaitītajiem produktiem tarifa kvotu robežās aptur vai samazina uz pielikumā norādītajiem periodiem, piemērojot tajā norādītās nodokļa likmes un ievērojot norādītos apjomus.

2. pants

Šīs regulas 1. pantā minētās tarifa kvotas pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 49.–54. pantu.

3. pants

Uz tarifa kvotām attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 3 254. pantu.

4. pants

1.Ievedmuitas nodokļa piemērošanas apturēšana vai samazināšana attiecas tikai uz produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā.

2.Tarifa kvotas nav pieejamas produktiem, kuru apstrādi veic mazumtirdzniecības vai ēdināšanas uzņēmumos.

3.Tarifa kvotas nav pieejamas produktiem, kas paredzēti tikai vienai vai vairākām šādām operācijām:

a)tīrīšana, ķidāšana, astes atdalīšana, galvas atdalīšana;

b)griešana;

c)atsevišķi ātri sasaldētu fileju pārpakošana;

d)paraugošana, šķirošana;

e)marķēšana;

f)iepakošana;

g)atdzesēšana;

h)sasaldēšana;

i)dziļā sasaldēšana;

j)defrostēšana;

k)glazēšana ar ledu;

l)atkausēšana;

m)atdalīšana.

4.Atkāpjoties no 3. punkta, tarifa kvotas ir pieejamas produktiem, kas paredzēti vienai vai vairākām šādām operācijām:

a)sakubošana;

b)sagriešana gredzenos, sagriešana sloksnēs — attiecībā uz izejvielām ar KN kodu 0307 43 91, 0307 43 92 un 0307 43 99;

c)filetēšana;

d)plētņu ražošana;

e)saldētu bloku sagriešana;

f)ar starplikām atdalītu saldētu filejas bloku sadalīšana;

g)sagriešana šķēlēs — attiecībā uz izejvielām ar KN kodu ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 un ex 0303 89 90;

h)produktu ar KN kodu 0306 16 99 (TARIC 20. un 30. apakšgrupa), 0306 17 92 (TARIC 20. apakšgrupa), 0306 17 99 (TARIC 10. apakšgrupa), 0306 35 90 (TARIC 12., 14., 92. un 93. apakšgrupa), 0306 36 90 (TARIC 20. un 30. apakšgrupa), 1605 21 90 (TARIC 45., 55. un 62. apakšgrupa) un 1605 29 00 (TARIC 50., 55. un 60. apakšgrupa) apstrāde ar aizsarggāzēm, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 4 I pielikuma definīcijai.

5. pants

Komisija un dalībvalstu muitas dienesti cieši sadarbojas, lai nodrošinātu pienācīgu šīs regulas piemērošanas pārvaldību un kontroli.

6. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājsTiesību akta priekšlikuma finanšu pārskats “Ieņēmumi”

1.PRIEKŠLIKUMA NOSAUKUMS

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko uz 2021.–2023. gada periodu atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību

2.BUDŽETA POZĪCIJAS

Nodaļa un pants: 1.2. nodaļa, 1.2.0. pants

3.FINANSIĀLĀ IETEKME

◻ Priekšlikumam nav finansiālas ietekmes

Priekšlikumam nav finansiālas ietekmes uz izdevumiem, taču tam ir finansiāla ietekme uz ieņēmumiem.

(miljonos EUR, viena zīme aiz komata 5 )

Ieņēmumu pozīcija 6

N gads

N+1 gads

N+2 gads

1.2.0. pants

219,2

219,2

219,2

4.KRĀPŠANAS APKAROŠANAS PASĀKUMI

Pārbaudes attiecībā uz dažu to produktu galīgo izmantošanu, uz kuriem attiecas šī regula, veiks saskaņā ar 254. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

5.CITAS PIEZĪMES

Regulas galvenā ietekme izpaužas kā ieņēmumu zaudējums Eiropas Savienībai. Pamatojoties uz jaunāko pilnīgo statistiku (2018. gads), šīs regulas piemērošanas ietekmi uz ieņēmumu zaudējumiem par pirmo gadu triju gadu laikposmā, kurš sākas 2021. gadā, var novērtēt 219,2 miljonu EUR apmērā.

Norādītā summa ir aprēķināta, pamatojoties uz vislielākās labvēlības režīma nodokļa likmēm, kvotu pilnīgu izmantošanu un vidējo cenu (EUR) par tonnu, kā arī uz to, ka 80 % no nodokļu summas ir iekļauti ES budžetā (219,2 miljoni EUR = 80 % no 274,0 miljoniem EUR). Šādā veidā ir aprēķināta maksimālā ieņēmumu zaudējuma vērtība, jo Kopiena piešķir labvēlīgākas tirdzniecības preferences dažādām trešo valstu grupām (VPS režīma valstis, VPS+ režīma valstis, BTN valstis).

Tāpēc faktiskais ieņēmumu zaudējums parasti ir mazāks, jo vislielākās labvēlības režīma nodokļus nepiemēro visam.

(1)

   Padomes Regula (ES) 2018/1977 (2018. gada 11. decembris), ar ko laikposmam no 2019. gada līdz 2020. gadam atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 317, 11.12.2018., 2. lpp.).

(2)

   Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(3)

   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(4)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).
(5)    Gada summas jāaplēš, izmantojot formulu, kas iekļauta 5. iedaļā, un tas jānorāda zemsvītras piezīmē, piemēram, “indikatīva summa, aprēķināta pēc saskaņotas formulas”. Par pirmo gadu gada summu parasti maksā bez samazinājuma vai proporcionalitātes piemērošanas.
(6)    Tradicionālo pašu resursu (lauksaimniecības nodokļi, cukura nodevas, muitas nodokļi) gadījumā jānorāda neto summas, t. i., bruto summas, no kurām atskaitītas iekasēšanas izmaksas 20 % apmērā.
Top

Briselē, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums, PADOMES REGULA,

ar ko uz 2021.–2023. gada periodu atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību


Kārtas Nr.

KN kods

TARIC kods

Apraksts

Kvotas ikgadējais apjoms (tonnās) 1

Kvotas nodoklis

Kvotas periods

09.2746

ex 0302 89 90

30

Purpura lutjānzivs (Lutjanus purpureus), svaiga, atdzesēta, apstrādei

1 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2748

ex 0302 91 00

ex 0303 91 90

ex 0305 20 00

96

96

31

Zivju ikri, svaigi, atdzesēti vai saldēti, sālīti vai sālījumā, apstrādei

5 700

0%

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2750

ex 0305 20 00 35

35

Zivju ikri, mazgāti, attīrīti no blakusesošajiem orgāniem un vienkārši sālīti vai sālījumā, kaviāra aizstājēju izgatavošanai

1 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2759

ex 0302 51 10

ex 0302 51 90

ex 0302 59 10

ex 0303 63 10

ex 0303 63 30

ex 0303 63 90

ex 0303 69 10

20

10

10

10

10

10

10

Menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmenca (Boreaogadus saida), izņemot aknas, ikrus un pieņus, svaiga, atdzesēta vai saldēta, apstrādei

95 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023. 

09.2760

ex 0303 66 11

ex 0303 66 12

ex 0303 66 13

ex 0303 66 19

 
ex 0303 89 70

ex 0303 89 90

10

10

10

 
11

91

 
10

30

Heks (Merluccius spp., izņemot Merluccius merluccius, Urophycis spp.) un Amerikas vēdzeļzutis (Genypterus blacodes un Genypterus capensis), saldēts, apstrādei

10 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2761

ex 0304 79 50

ex 0304 79 90

ex 0304 95 90

10

11

17

11 
17

Makrurons (Macruronus spp.), saldētas filejas un citāda saldēta gaļa, apstrādei

17 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2762

ex 0306 11 10

ex 0306 11 90

ex 0306 31 00

10

20

10

Langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), dzīvi, atdzesēti, saldēti, apstrādei

200

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2765

ex 0305 62 00

ex 0305 69 10

20

25

29

10

Menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmenca (Boreogadus saida), sālīta vai sālījumā, bet ne žāvēta vai kūpināta, apstrādei 

2 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2770

ex 0303 59 10 


ex 0305 63 00

10 


10

Anšovs (Engraulis anchoita un Engraulis capensis), saldēts, apstrādei un anšovs (Engraulis anchoita), sālīts vai sālījumā, bet ne žāvēts vai kūpināts, apstrādei 

1 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2772

ex 0304 93 10

ex 0304 94 10

ex 0304 95 10

ex 0304 99 10

10

10

10

10

Surimi, saldēti, apstrādei

60 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2774

ex 0304 74 19

ex 0304 74 19

ex 0304 95 50

10

10

10

20

Klusā okeāna heks (Merluccius productus) un Argentīnas merlūza (Merluccius hubbsi), saldētas filejas un citāda saldēta gaļa, apstrādei

25 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2776

ex 0304 71 10

ex 0304 71 90

ex 0304 95 21

ex 0304 95 25

10

10

10

10

Menca (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), saldētas filejas un saldēta gaļa, apstrādei

50 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2777

ex 0303 67 00

ex 0304 75 00

ex 0304 94 90

10

10

10

Mintajs (Theragra chalcogramma), saldēts, saldētas filejas un citāda saldēta gaļa, apstrādei

320 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2778

ex 0304 83 90 
ex 0304 99 99

21 
65

Plekstveidīgās zivis, saldētas filejas un citāda saldēta gaļa (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), apstrādei

10 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2785

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

10

10

21

Kalmāra (Ommastrephes spp. – izņemot Todarodes sagittatus (sinonīms Ommastrephes sagittatus) –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) un Illex spp. ķermenis 2 , saldēts, ar ādu un spurām, apstrādei

20 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2786

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

20

20 
29

Kalmārs (Ommastrephes spp. – izņemot Todarodes sagittatus (sinonīms Ommastrephes sagittatus) –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) un Illex spp., saldēts, nesadalīts vai taustekļi un spuras, apstrādei

5 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2788

ex 0302 41 00

ex 0303 51 00

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

10

10

10

10

Siļķe (Clupea harengus, Clupea pallasii), kuras svars gabalā pārsniedz 100 g vai kuras plētnes svars pārsniedz 80 g, izņemot aknas, ikrus un pieņus, apstrādei

8 000 3

0 %

1.10.2021.–31.12.2021.

1.10.2021.–31.12.2021.

1.10.2022.–31.12.2022.

09.2790

ex 1604 14 26 
ex 1604 14 36

ex 1604 14 46 

10

10

11 
21

92

94

Tunzivs un svītrainās tunzivs filejas, t. s. “pusliemeņi”, apstrādei

30 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2794

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

45

62

50

55

Pandalus borealis un Pandalus montagui sugas garneles, termiski apstrādātas un lobītas, apstrādei

3500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2798

ex 0306 16 99

ex 0306 35 90

20

30

12

14

92

93

Pandalus borealis un Pandalus montagui sugas garneles, čaulā, svaigas, atdzesētas vai saldētas, apstrādei

2 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2800

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

55

60

Pandalus jordani sugas garneles, termiski apstrādātas un lobītas, apstrādei

2000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2802

ex 0306 17 92 

ex 0306 36 90

20 

30

Penaeus vannamei un Penaeus monodon sugas garneles, čaulā vai bez tās, svaigas, atdzesētas vai saldētas, termiski neapstrādātas, apstrādei

40 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2822

ex 0303 11 00

ex 0303 12 00

20

20

Oncorhynchus nerka (nerka (sarkanais lasis)) un Oncorhynchus kisutch sugas Klusā okeāna lasis, bez galvas, ķidāts, apstrādei

10 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2824

ex 0302 52 00 
ex 0303 64 00

10

10

Pikša (Melanogrammus aeglefinus), svaiga, atdzesēta vai saldēta, bez galvas un žaunām, ķidāta, apstrādei

3 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2826

ex 0306 17 99

ex 0306 36 90    

10

20

Pleoticus muelleri sugas garneles, čaulā vai bez tās, svaigas, atdzesētas vai saldētas, apstrādei

6 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

(1)    Tīrsvars, ja nav noteikts citādi.
(2)    Galvkāja ķermenis vai kalmārs bez galvas un bez taustekļiem, ar ādu un spurām.
(3)    Sausais tīrsvars.
Top