EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020JC0006

Kopīgs priekšlikums PADOMES IETEIKUMS EIROPADOMEI par lēmuma pieņemšanu, kurā noteikti Savienības stratēģiskie mērķi, kas jāsasniedz ar ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.-2024. gadam

JOIN/2020/6 final

Briselē, 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

2020/0047(NLE)

Kopīgs priekšlikums

PADOMES IETEIKUMS EIROPADOMEI

par lēmuma pieņemšanu, kurā noteikti Savienības stratēģiskie mērķi, kas jāsasniedz ar ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.-2024. gadam
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Savienības ārējā darbība ir vērsta uz to, lai sasniegtu Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā noteiktos mērķus attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību un pamatbrīvību universālumu un nedalāmību.

2.Šajā nolūkā Komisija un Augstais pārstāvis ierosina, lai Padome iesaka Eiropadomei pieņemt Eiropadomes lēmumu, ar ko, izmantojot ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam, nosaka Savienības stratēģiskās intereses un mērķus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 22. panta 1. punktu. Šis lēmums neskar Līgumos noteikto kompetenču sadalījumu un lēmumu pieņemšanas procedūras. Tas neskar arī kvalificēta vairākuma balsošanu gadījumos, kad to pašlaik piemēro.

3.Rīcības plānā ir noteikti sasniedzamie mērķi un konkrēti pasākumi, kas būtu jāveic, lai īstenotu rīcības plānu. Eiropadomes lēmuma pieņemšana nodrošinātu sistēmu, kura ļautu noteikt konkrētus priekšlikumus darbībām vai nostājai, kas Savienībai jāpieņem, īstenojot savus mērķus cilvēktiesību un demokrātijas jomā, un atvieglotu to līdzekļu noteikšanu, kuri Savienībai un dalībvalstīm jāatvēl minēto mērķu sasniegšanai.Kopīgs priekšlikums

PADOMES IETEIKUMS EIROPADOMEI

par lēmuma pieņemšanu, kurā noteikti Savienības stratēģiskie mērķi, kas jāsasniedz ar ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Komisija citās ārējās darbības jomās ierosina Padomei ieteikt Eiropadomei pieņemt lēmumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 22. panta 1. punktu.

Padomei tiek ierosināts ieteikt Eiropadomei pieņemt Eiropadomes lēmuma projektu, kas pievienots šim priekšlikumam.

Top

Briselē, 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

PIELIKUMS

dokumentam kopīgs priekšlikums

PADOMES IETEIKUMS EIROPADOMEI

par lēmuma pieņemšanu, kurā noteikti Savienības stratēģiskie mērķi, kas jāsasniedz ar ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.-2024. gadam


PIELIKUMS

EIROPADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 22. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes ieteikumu,

tā kā:

(1)Savienības starptautiskās darbības pamatā vajadzētu būt principiem, kuri ir iedvesmojuši tās izveidi, attīstību un paplašināšanos un kurus tā tiecas veicināt visā pasaulē, proti, demokrātija, tiesiskums, universālas un nedalāmas cilvēktiesības un pamatbrīvības, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes principi, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību principu ievērošana.

(2)Eiropadomes pieņemtajiem lēmumiem par Savienības stratēģiskajām interesēm un mērķiem vajadzētu attiekties uz Savienības kopējo ārpolitiku, drošības politiku un citām Savienības ārējās darbības jomām. Šādi lēmumi var attiekties uz Savienības attiecībām ar konkrētu valsti vai reģionu, kā arī tiem var būt tematiska ievirze.

(3)Komisijas un Augstā pārstāvja ierosinātā rīcības plāna cilvēktiesību un demokrātijas jomā mērķis ir palielināt Savienības vadošo lomu cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanā un aizsardzībā visā pasaulē, noteikt vērienīgus mērķus, kā arī rīcības un īstenošanas prioritātes, palielināt Savienības ietekmi pasaules mērogā, paplašinot “cilvēktiesību instrumentu kopumu”, un stiprināt vienotu un koordinētu ES, veicinot efektīvāku un saskaņotāku rīcību.

(4)Minētos mērķus īstenos, izmantojot piecus savstarpēji saistītus un savstarpēji pastiprinošus darbības virzienus: iedzīvotāju aizsardzība un iespēju nodrošināšana viņiem; noturīgas, iekļaujošas un demokrātiskas sabiedrības veidošana; globālas cilvēktiesību un demokrātijas sistēmas veicināšana; jaunās tehnoloģijas: iespēju izmantošana un problēmu risināšana; rezultātu sasniegšana, strādājot kopā.

(5)Ir lietderīgi rīcības plānu apstiprināt ar Eiropadomes lēmumu, lai Savienība un dalībvalstis varētu veikt konkrētas īstenošanas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.Savienības ārējai darbībai cilvēktiesību un demokrātijas jomā ir šādi stratēģiskie mērķi:

·ES vadošās lomas stiprināšana cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanā un aizsardzībā visā pasaulē;

·vērienīgu ES mērķu un rīcības prioritāšu noteikšana un koncentrēšanās uz īstenošanu;

·ES ietekmes maksimāla palielināšana pasaules mērogā, paplašinot cilvēktiesību instrumentu kopumu, tā galvenos instrumentus un rīcībpolitikas jomas;

·stiprināt vienotu un koordinētu ES, veicinot efektīvāku un saskaņotāku rīcību.

2.    Šā panta 1. punktā uzskaitītos mērķus īsteno, par prioritāti nosakot iedzīvotāju aizsardzību un iespēju nodrošināšanu viņiem; noturīgas, iekļaujošas un demokrātiskas sabiedrības veidošanu; globālas cilvēktiesību un demokrātijas sistēmas veicināšanu; jaunās tehnoloģijas: iespēju izmantošanu un problēmu risināšanu; un rezultātu sasniegšanu, strādājot kopā. Šim nolūkam sīki izstrādātas darbības ir izklāstītas rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Rīcības plāns aptver laikposmu no 2020. līdz 2024. gadam. Savienība un dalībvalstis dara pieejamus līdzekļus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu rīcības plānā izklāstītos mērķus.

3. pants

Padome un Komisija ar Augstā pārstāvja palīdzību nodrošina saskaņotību starp pasākumiem, kas pieņemti, lai īstenotu rīcības plānu, un citiem pasākumiem Savienības ārējās darbības jomā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropadomes vārdā –    
priekšsēdētājs

C. Michel

Top