EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0369

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Partnerības komitejā, kura izveidota ar Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz to personu sarakstu, kuras darbosies par šķīrējtiesnešiem strīdu izšķiršanas procesā

COM/2019/369 final

Briselē, 28.8.2019

COM(2019) 369 final

2019/0170(NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Partnerības komitejā, kura izveidota ar Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz to personu sarakstu, kuras darbosies par šķīrējtiesnešiem strīdu izšķiršanas procesā


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Priekšlikuma priekšmets

Šis priekšlikums attiecas uz lēmumu, ar ko nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Partnerības komitejā, kura izveidota ar Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (“nolīgums”), saistībā ar tāda lēmuma paredzēto pieņemšanu, ar ko izveido to personu sarakstu, kuras darbosies par šķīrējtiesnešiem strīdu izšķiršanas procesā.

2.Priekšlikuma konteksts

2.1.Nolīgums

Nolīguma mērķis ir paplašināt pašreizējo plašo divpusējo sadarbību ekonomikas, tirdzniecības un politikas jomās, kā arī nozaru politikas jomās, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa pamatu ES un Armēnijas attiecību turpmākai attīstībai. Pastiprinot politisko dialogu un uzlabojot sadarbību daudzās jomās, nolīgums veido pamatu efektīvākai divpusējai sadarbībai ar Armēniju.

Ar Padomes 2017. gada 20. novembra Lēmumu (ES) 2018/104 tika apstiprināta nolīguma parakstīšana un provizoriska piemērošana saskaņā ar nolīguma 385. pantu. Nolīgumu provizoriski piemēro no 2018. gada 1. jūnija.

2.2.Partnerības komiteja

Nolīguma 363. panta 7. punktā ir precizēts, ka Partnerības komiteja tiekas īpašā sastāvā, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar nolīguma VI sadaļu (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi). Saskaņā ar nolīguma 363. panta 1. un 6. punktu Partnerības komiteja palīdz Partnerības padomei pildīt tās pienākumus un veikt tās funkcijas. Tā ir pilnvarota pieņemt lēmumus jomās, kurās Partnerības padome tai ir deleģējusi pilnvaras, un nolīgumā paredzētajos gadījumos. Minētie lēmumi ir saistoši nolīguma Pusēm, un tās veic atbilstīgus pasākumus to īstenošanai.

2.3.Paredzētais Partnerības komitejas akts

Nolīguma VI sadaļas 13. nodaļā izklāstītais šķīrējtiesas process paredz, ka gadījumā, ja Puses nespēj atrisināt domstarpības apspriežoties, Puse, kas pieprasījusi rīkot apspriešanos, var pieprasīt izveidot šķīrējtiesu. Plānotā akta mērķis ir noteikt Savienības nostāju attiecībā uz Partnerības komitejas pieņemtu to personu sarakstu, kuras strīda izšķiršanas procesā vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem.

Nolīguma 339. panta 1. punktā noteikts, ka Partnerības komitejai, pamatojoties uz Pušu sagatavotiem priekšlikumiem, jāizveido vismaz 15 personu saraksts, kuras vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem. Sarakstu veido trīs daļas: viena daļa attiecīgi katrai Pusei, bet vēl viena daļa ir to personu saraksts, kuras nav kādas Puses valstspiederīgie un var būt par šķīrējtiesas priekšsēdētāju. Katrā no šīm daļām ietver vismaz piecas personas.

Šķīrējtiesnešu saraksta projekts attiecīgi ir apspriests ar Armēnijas Republikas valdību, un tajā ir paredzēti pieci šķīrējtiesnešu kandidāti no Savienības, pieci šķīrējtiesnešu kandidāti no Armēnijas Republikas un pieci trešo valstu valstspiederīgie, kuri var būt par šķīrējtiesas priekšsēdētājiem.

Šķīrējtiesnešiem un priekšsēdētājiem, kurus ierosina Savienība un Armēnijas Republika, ir speciālas zināšanas tieslietās, starptautiskajā tirdzniecībā un citos jautājumos, uz ko attiecas nolīguma VI sadaļas noteikumi, un tiem jāatbilst prasībai par neatkarību, kā noteikts nolīguma 339. panta 2. punktā.

3.Savienības vārdā ieņemamā nostāja

Ar nostāju, kas jāieņem Savienības vārdā, tiecas izveidot to personu sarakstu, kuras vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem strīdu izšķiršanas procedūrā.

Lēmums ir juridisks instruments, ar kuru nosaka Savienības nostāju, kas tās vārdā jāieņem Partnerības komitejā.

Ar šo lēmumu, pamatojoties uz nolīguma noteikumiem, īsteno Savienības kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz Austrumu partnervalstīm. Šķīrējtiesnešu saraksta izveide ir juridiska prasība tādu institucionālo struktūru izveidei, kas ļauj Savienībai un Armēnijas Republikai efektīvi risināt divpusējus strīdus attiecībā uz nolīguma sadaļas par tirdzniecību piemērošanu un interpretāciju. Tas atbilst Savienības pieejai strīdu izšķiršanas prasībām, par kurām risinātas sarunas vai kuras tiek īstenotas ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar citiem tirdzniecības partneriem.

4.Juridiskais pamats

4.1.Procesuālais juridiskais pamats

4.1.1.Principi

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 9. punktā paredzēti lēmumi, ar kuriem nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāapstiprina kādā ar nolīgumu izveidotā struktūrā, ja šāda struktūra ir tiesīga pieņemt lēmumus ar juridiskām sekām.

Jēdziens “lēmumi ar juridiskām sekām” ietver aktus, kam ir juridiskas sekas saskaņā ar starptautisko tiesību normām, kuras reglamentē attiecīgo struktūru. Tas ietver arī instrumentus, kas nav saistoši saskaņā ar starptautisko tiesību normām, bet kas “var būtiski ietekmēt Savienības likumdevēja pieņemtā tiesiskā regulējuma saturu” 1 .

4.1.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Partnerības komiteja ir ar nolīgumu izveidota struktūra. Lēmums, kas jāpieņem Partnerības komitejai, ir akts ar juridiskām sekām. Plānotais akts atbilstoši starptautiskajām tiesībām būs Pusēm saistošs saskaņā ar nolīguma 363. panta 6. punktu. Paredzētais akts nepapildina un negroza nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu. Tāpēc ierosinātā lēmuma procesuālais juridiskais pamats ir LESD 218. panta 9. punkts.

4.2.Materiālais juridiskais pamats

4.2.1.Principi

Materiālais juridiskais pamats ir LESD 207. panta 3. punkts un 207. panta 4. punkta pirmā daļa saistībā ar LESD 218. panta 9. punktu.

4.2.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Paredzētā akta galvenais mērķis un saturs attiecas uz Savienības kopējās tirdzniecības politikas īstenošanas nodrošināšanu.

Tāpēc ierosinātā lēmuma materiālais juridiskais pamats ir 207. panta 3. punkts un 207. panta 4. punkta pirmā daļa.

4.3.Secinājums

Ierosinātā lēmuma juridiskajam pamatam vajadzētu būt LESD 207. panta 3. punktam un 207. panta 4. punkta pirmajai daļai saistībā ar LESD 218. panta 9. punktu.

5.Paredzētā akta publicēšana

Partnerības komitejas lēmumu pēc tā pieņemšanas paredzēts publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2019/0170 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Partnerības komitejā, kura izveidota ar Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz to personu sarakstu, kuras darbosies par šķīrējtiesnešiem strīdu izšķiršanas procesā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 3. punktu un 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Saskaņā ar 339. panta 1. punktu Partnerības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (“nolīgums”), Partnerības komiteja izveido vismaz 15 personu sarakstu, kuras vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem.

(2)Nolīgumu provizoriski piemēro no 2018. gada 1. jūnija saskaņā ar tā 385. panta 5. punktu.

(3)Saskaņā ar nolīguma 339. panta 1. punktu Savienība un Armēnijas Republika ir ierosinājušas savus kandidātus, kuri vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem, un ir vienojušās par pieciem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri var būt par šķīrējtiesas priekšsēdētājiem.

(4)Ir lietderīgi, ka Partnerības komiteja izveido šķīrējtiesnešu sarakstu.

(5)Partnerības komitejas lēmumu pēc tā pieņemšanas publicē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas saskaņā ar nolīguma 339. panta 1. punktu Savienības vārdā jāieņem ar nolīgumu izveidotās Partnerības komitejā attiecībā uz to personu saraksta pieņemšanu, kuras vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem, pamatā ir Partnerības komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Šis lēmums ir adresēts Komisijai.

Partnerības komitejas lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs

(1)    ES Tiesas 2014. gada 7. oktobra spriedums, Vācija/Padome, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61.64. punkts.
Top

Briselē, 28.8.2019

COM(2019) 369 final

PIELIKUMS

dokumentam

Padomes lēmums

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Partnerības komitejā, kura izveidota ar Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz to personu sarakstu, kuras darbosies par šķīrējtiesnešiem strīdu izšķiršanas procesā


PIELIKUMS

PROJEKTS

ES UN ARMĒNIJAS REPUBLIKAS PARTNERĪBAS komitejas Lēmums Nr. XX/XX

(XXX),

ar kuru izveido šķīrējtiesnešu sarakstu, kas minēts 339. panta 1. punktā Visaptverošajā un pastiprinātajā partnerības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses

PARTNERĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses (“nolīgums”), un jo īpaši tā 339. panta 1. punktu,

tā kā:

1)Saskaņā ar nolīguma 339. panta 1. punktu Partnerības komiteja izveido vismaz 15 personu sarakstu, kuras vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem.

2)Nolīguma 339. panta 1. punktā paredzēts, ka sarakstu veido trīs daļas: viena daļa attiecīgi katrai Pusei, bet vēl viena daļa ir to personu saraksts, kuras nav kādas Puses valstspiederīgie un var būt par šķīrējtiesas priekšsēdētāju. Katrā no šīm daļām ietver vismaz piecas personas.

3)Eiropas Savienība un Armēnijas Republika katra ir ieteikušas piecus šķīrējtiesnešu kandidātus, un tās ir vienojušās par pieciem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri var būt par šķīrējtiesas priekšsēdētāju. Visas sarakstā iekļautās personas vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem.

4)Lai nodrošinātu nolīguma un jo īpaši tā VI sadaļas 13. nodaļas pareizu darbību, saraksts ir jāpieņem Partnerības komitejai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

To personu saraksts, kuras vēlas un spēj būt par šķīrējtiesnešiem saskaņā ar nolīguma 339. panta 1. punktu, ir norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

[Vieta] …,

Partnerības komitejas vārdā

Priekšsēdētājs

PIELIKUMS

ŠĶĪRĒJTIESNEŠU SARAKSTS, KAS MINĒTS 339. PANTĀ VISAPTVEROŠAJĀ UN PASTIPRINĀTAJĀ PARTNERĪBAS NOLĪGUMĀ STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENU, UN TO DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN ARMĒNIJAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES

Eiropas Savienības ierosinātie šķīrējtiesneši

1.Claus-Dieter EHLERMANN 

2.Giorgio SACERDOTI 

3.Jacques BOURGEOIS

4.Pieter Jan KUIJPER

5.Ramon TORRENT

Armēnijas ierosinātie šķīrējtiesneši

1.Nora SARGSYAN

2.Arman SARGSYAN

3.Grigor BEKMEZYAN

4.Levon GEVORGYAN

5.Mushegh MANUKYAN

Priekšsēdētāji 

1.William Davey (ASV)

2.Helge Seland (Norvēģija)

3.Maryse Robert (Kanāda)

4.Christian Häberli (Šveice) 

5.Merit Janow (ASV)

Top