Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0054

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pušu konferencē attiecībā uz grozījumiem Roterdamas konvencijas par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, III pielikumā

COM/2019/54 final

Briselē, 6.2.2019

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pušu konferencē attiecībā uz grozījumiem Roterdamas konvencijas par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, III pielikumā


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Priekšlikuma priekšmets

Šis priekšlikums attiecas uz lēmumu, ar kuru nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Roterdamas konvencijas Pušu konferencē attiecībā uz paredzēto lēmumu pieņemšanu, ar kuriem plānots izdarīt grozījumus Roterdamas konvencijas III pielikumā.

2.Priekšlikuma konteksts

2.1.Roterdamas konvencija

Roterdamas konvencijas par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, (“konvencija”) mērķis ir veicināt pušu kopīgu atbildību un centienus sadarboties starptautiskajā tirdzniecībā ar bīstamām ķimikālijām, lai aizsargātu cilvēka veselību un vidi un veicinātu šādu ķimikāliju lietošanu vidi saudzējošā veidā. Konvencija nosaka juridiski saistošus pienākumus attiecībā uz procedūras, saskaņā ar kuru dodama iepriekš norunāta piekrišana, īstenošanu un aizsargā valstis, it sevišķi jaunattīstības valstis, pret ķimikāliju nevēlamu importu, eksportētājām pusēm uzlikdama eksporta pienākumus.

Minētais nolīgums stājās spēkā 2004. gada 24. februārī.

Eiropas Savienība un visas tās 28 dalībvalstis ir konvencijas puses 1 .

2.2.Roterdamas konvencijas Pušu konference

Pušu konference, kas izveidota ar konvencijas 18. pantu, ir Roterdamas konvencijas pārvaldības struktūra. Šī struktūra parasti tiekas reizi divos gados, lai pārraudzītu konvencijas ieviešanu. Tā arī izskata ķimikālijas, kuras apsvērt ierosinājusi Ķīmisko vielu pārbaudes komiteja.

Saskaņā ar Roterdamas konvencijas Pušu konferences procedūras reglamenta 44. un 45. pantu katrai pusei ir viena balss. Taču tādas reģionālas ekonomiskās integrācijas organizācijas kā ES savas tiesības balsot izmanto par tik balsīm, cik no tās dalībvalstīm ir konvencijas puses.

2.3.Paredzētais Pušu konferences akts

Devītajā kārtējā sanāksmē, kas norisēs no 2019. gada 29. aprīļa līdz 10. maijam, Pušu konference izvērtēs vajadzību pieņemt lēmumus par jaunu ķimikāliju iekļaušanu konvencijas III pielikumā.

Paredzēto aktu mērķis ir konvencijas III pielikuma sarakstā iekļaut jaunas ķimikālijas. Iekļaušana III pielikuma sarakstā nozīmē, ka uz ķimikālijām attieksies konvencijā noteiktā procedūra, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana.

Paredzētie akti pusēm būs saistoši saskaņā ar konvencijas 22. panta 5. punkta c) apakšpunktu, kurā noteikts: “[..] lēmumu par 3. pielikuma grozīšanu depozitārs tūlīt dara zināmu pusēm. Grozījums stājas spēkā attiecībā uz visām pusēm dienā, ko precizē lēmumā.”

3.Savienības vārdā ieņemamā nostāja

Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu lēmumam, ar kuru Savienības vārdā Pušu konferences devītajā sanāksmē atbalsta lēmumus izdarīt grozījumus konvencijas III pielikumā. Ar šiem lēmumiem III pielikumā tiks iekļautas jaunas ķimikālijas, kas nozīmē, ka uz tām attieksies konvencijā noteiktā procedūra, saskaņā ar kuru dodama iepriekš norunāta piekrišana.

Pušu konferencei iesniegto lēmumu priekšlikumu pamatā ir ieteikumi, ko sniegusi Ķīmisko vielu pārbaudes komiteja, kas ir Pušu konferences pārraudzībā esoša palīgstruktūra. Ir konstatēts, ka ķimikālijas, ko Ķīmisko vielu pārbaudes komiteja ieteikusi iekļaut III pielikumā, atbilst konvencijas II pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

Ņemot vērā Savienības vadošo lomu vides politikas veidošanā, tai ir ļoti svarīgi atkārtoti apliecināt savu globālo apņemšanos veicināt starptautisku vides nolīgumu un standartu labāku ieviešanu. Tas paredz, ka Savienība atbalsta un īsteno šādu nolīgumu zinātnisko palīgstruktūru pieņemtos ieteikumus un ievēro šajos nolīgumos noteiktos kritērijus, uz kuriem šie ieteikumi ir balstīti.

Šī iniciatīva arī atbilst Junkera izvirzītajai prioritātei panākt, lai, īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķus, it īpaši labas veselības (3) un atbildīga patēriņa un ražošanas (12) mērķus, un 7. vides rīcības programmu, ES kļūtu par spēcīgāku globālo aktoru.

Tāpēc ierosinātie lēmumi iekļaut III pielikumā acetohloru, karbosulfānu, krizotilazbestu, fentionu (īpaši mazā apjomā lietojamiem jeb ULV preparātiem, kuros aktīvās vielas saturs ir 640 g/l vai vairāk), heksabromciklododekānu, šķidros preparātus (emulģējamos koncentrātus un šķīstošos koncentrātus), kuros parakvāta dihlorīda saturs ir 276 g/l vai vairāk, kas atbilst parakvāta jonu koncentrācijai 200 g/l vai vairāk, un forātu Savienībai būtu jāatbalsta. Šīm ķimikālijām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 649/2012 jau ir piemērojami eksporta ierobežojumi, kas ir līdzīgi konvencijas ierobežojumiem.

Tā kā grozījumi III pielikumā Savienībai būs juridiski saistoši un būs jāatspoguļo Regulā (ES) Nr. 649/2012, ar kuru Roterdamas konvenciju īsteno Savienībā, būtu jānosaka nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Pušu konferencē.

4.Juridiskais pamats

4.1.Procesuālais juridiskais pamats

4.1.1.Principi

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 9. punktā paredzēti lēmumi, ar kuriem nosaka “nostāju, kas Savienības vārdā jāapstiprina kādā ar nolīgumu izveidotā struktūrā, ja šāda struktūra ir tiesīga pieņemt lēmumus ar juridiskām sekām, izņemot lēmumus, kas papildina vai groza attiecīgajā nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu”.

Jēdziens “lēmumi ar juridiskām sekām” ietver aktus, kam ir juridiskas sekas saskaņā ar starptautisko tiesību normām, kuras reglamentē attiecīgo struktūru. Tas ietver arī instrumentus, kas nav saistoši saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, bet kas “var būtiski ietekmēt Savienības likumdevēja pieņemtā tiesiskā regulējuma saturu 2 .

4.1.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Pušu konference ir struktūra, kas izveidota ar nolīgumu, proti, Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem.

Aktam, kuru Pušu konference ir aicināta pieņemt, būs tiesiskas sekas. Paredzētais akts saskaņā ar Roterdamas konvencijas 22. panta 5. punktu būs saistošs starptautisko tiesību nozīmē, un tas būs jāatspoguļo Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulā (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu 3 . Tam par iemeslu ir fakts, ka minētās regulas 23. panta 1. punkts nosaka, ka, balstoties uz izmaiņām konvencijā, ir jāpārskata ķimikāliju saraksts regulas I pielikumā.

Paredzētais akts nepapildina un negroza nolīgumā noteikto institucionālo sistēmu.

Tāpēc ierosinātā lēmuma procesuālais juridiskais pamats ir LESD 218. panta 9. punkts.

4.2.Materiālais juridiskais pamats

4.2.1.Principi

Saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu pieņemama lēmuma materiālais juridiskais pamats galvenokārt ir atkarīgs no tā paredzētā akta mērķa un satura, attiecībā uz kuru ieņem nostāju Savienības vārdā. Ja paredzētajam aktam ir divi mērķi vai divi komponenti un viens ir atzīstams par galveno, bet otrs nav būtisks, tad lēmums, ko pieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu, jābalsta uz viena materiālā juridiskā pamata, proti, tā, ko prasa galvenais vai dominējošais mērķis vai komponents.

Ja ar paredzēto aktu vienlaikus vēlas sasniegt vairākus mērķus vai tam ir vairāki komponenti, kuri ir nesaraujami saistīti un no kuriem neviens nav pakārtots citam, saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu pieņemama lēmuma materiālajā juridiskajā pamatā izņēmuma kārtā jāietver dažādie atbilstīgie juridiskie pamati.

4.2.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Paredzētais akts īsteno mērķus vides un tirdzniecības jomā, kā arī tam ir šo jomu komponenti. Šie paredzētā akta elementi ir nesaraujami saistīti un nav pakārtoti cits citam.

Tāpēc ierosinātā lēmuma materiālajā juridiskajā pamatā ir iekļauti šādi noteikumi: 192. panta 1. punkts un 207. panta 3. punkts un 4. punkta pirmā daļa.

4.3.Secinājums

Par ierosinātā lēmuma juridisko pamatu būtu jānosaka LESD 192. panta 1. punkts un 207. panta 3. punkts un 4. punkta pirmā daļa sasaistē ar LESD 218. panta 9. punktu.

2019/0026 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pušu konferencē attiecībā uz grozījumiem Roterdamas konvencijas par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, III pielikumā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu un 207. panta 3. punktu un 4. punkta pirmo daļu sasaistē ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, (“konvencija”) stājās spēkā 2004. gada 24. februārī, un Savienības vārdā to noslēdza ar Padomes Lēmumu 2006/730/EK 4 .

(2)Roterdamas konvenciju Savienībā īsteno ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 649/2012 5 .

(3)Atbilstīgi konvencijas 7. pantam grozījumus III pielikumā var pieņemt Pušu konference.

(4)Paredzams, ka Roterdamas konvencijas Pušu konferences devītajā sanāksmē tiks pieņemti lēmumi par jaunu ķimikāliju iekļaušanu III pielikumā.

(5)Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Pušu konferencē, jo grozījumi III pielikumā Savienībai būs saistoši.

(6)Lai nodrošinātu to, ka importētājas valstis saņem Roterdamas konvencijas sniegto aizsardzību, un tā kā ir izpildīti visi attiecīgie konvencijas kritēriji, ir nepieciešams un ir lietderīgi atbalstīt Ķīmisko vielu pārskatīšanas komitejas (Roterdamas konvencijas palīgstruktūra) ieteikumu Roterdamas konvencijas III pielikumā iekļaut acetohloru, karbosulfānu, krizotilazbestu, fentionu (īpaši mazā apjomā lietojamiem jeb ULV preparātiem, kuros aktīvās vielas saturs ir 640 g/l vai vairāk), heksabromciklododekānu, forātu un šķidros preparātus (emulģējamos koncentrātus un šķīstošos koncentrātus), kuros parakvāta dihlorīda saturs ir 276 g/l vai vairāk, kas atbilst parakvāta jonu koncentrācijai 200 g/l vai vairāk. Minētās vielas Savienībā jau ir aizliegtas vai to lietojums stingri ierobežots, un tāpēc uz tām attiecas eksporta prasības, kas atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 649/2012 ir stingrākas par Roterdamas konvencijā noteiktajām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Roterdamas konvencijas Pušu konferences devītajā sanāksmē, ir tāda, ka Savienība atbalsta Roterdamas konvencijas par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, III pielikuma grozījumu pieņemšanu attiecībā uz to, ka tajā iekļauj acetohloru, karbosulfānu, krizotilazbestu, fentionu (īpaši mazā apjomā lietojamiem jeb ULV preparātiem, kuros aktīvās vielas saturs ir 640 g/l vai vairāk), heksabromciklododekānu, forātu un šķidros preparātus (emulģējamos koncentrātus un šķīstošos koncentrātus), kuros parakvāta dihlorīda saturs ir 276 g/l vai vairāk, kas atbilst parakvāta jonu koncentrācijai 200 g/l vai vairāk.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Komisijai.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs

(1)    Padomes 2006. gada 25. septembra Lēmums 2006/730/EK, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 299, 28.10.2006., 23.–25. lpp.).
(2)    Tiesas spriedums, 2014. gada 7. oktobris, Vācija/Padome, C-399/12, EU:C:2014:2258, 61.–64. punkts.
(3)    OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.
(4)    Padomes 2006. gada 25. septembra Lēmums 2006/730/EK, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 299, 28.10.2006., 23.–25. lpp.).
(5)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.).
Top