EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0010

Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar ko Polijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 226. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

COM/2019/10 final

Briselē, 23.1.2019

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko Polijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 226. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saskaņā ar 395. panta 1. punktu 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk “PVN direktīva”) Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var atļaut jebkurai dalībvalstij piemērot īpašus pasākumus, lai atkāptos no minētās direktīvas noteikumiem ar nolūku vienkāršot PVN iekasēšanas procedūru vai lai nepieļautu noteiktu veidu nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Ar vēstuli, kas Komisijā reģistrēta 2018. gada 15. maijā, Polija pieprasīja atļauju atkāpties no PVN direktīvas 226. panta prasībām par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rēķinu izsniegšanu un ieviest obligātu dalītā maksājuma mehānismu attiecībā uz tādu preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kas ir saistīti ar paaugstinātu krāpšanas risku un uz ko Polijā parasti attiecas apgrieztās maksāšanas sistēma un solidāra atbildība. Saskaņā ar PVN direktīvas 395. panta 2. punktu Komisija 2018. gada 3. septembra vēstulē informēja pārējās dalībvalstis par Polijas lūgumu. Komisija ar 2018. gada 4. septembra vēstuli paziņoja Polijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga lūguma izvērtēšanai.

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu, Polija paredz attiecībā uz PVN nomaksu ieviest obligāto dalītā maksājuma mehānismu attiecībā uz tādu konkrētu preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kas ir saistīti ar paaugstinātu krāpšanas risku.

Dalītā maksājuma mehānisms ir alternatīva PVN iekasēšanas sistēma. Saskaņā ar standarta procedūru par konkrēto darījumu PVN maksātājs no klienta (vai trešās personas) iekasē ar nodokli apliekamo summu un PVN (ja piemērojams) maksājumu. Tad PVN maksātājs paziņo par šo darījumu periodiskajā PVN deklarācijā. Atkarībā no PVN deklarācijas rezultāta nodokļa maksātājam ir jāmaksā PVN nodokļu iestādēm, vai arī to var atmaksāt nodokļu iestādes. Ja PVN ir jāmaksā, PVN maksātājs savā dalībvalstī PVN maksā periodiski (reizi mēnesī, ceturksnī u. c.). Ar dalīto maksājumu šajos (regulārajos) virknes darījumos tiek ieviestas izmaiņas, jo tiek nodalīta maksājamā PVN summa un maksājamā apliekamā summa. Tad, kad uz piegādātāju attieksies minētie dalītā maksājuma noteikumi, tam būs pienākums papildus parastam bankas kontam atvērt atsevišķu bloķētu PVN kontu. Atsevišķo bloķēto kontu var izmantot tikai tam, lai saņemtu PVN no piegādātāja klientiem un maksātu PVN saviem piegādātājiem. Tādā gadījumā pircējs apliekamo summu parasti maksā piegādātāja parastā bankas kontā, savukārt par piegādi maksājamais PVN būs maksājams piegādātāja bloķētajā PVN bankas kontā.

Polija norāda, ka, lai gan pieņemti vairāki krāpšanas apkarošanas pasākumi (piemēram, ieviesta apgrieztās maksāšanas sistēma un solidāra atbildība klientam, standarta revīzijas lieta, stingrāki noteikumi nodokļu maksātāju PVN reģistrācijai un reģistrācijas atcelšanai, notiek biežākas revīzijas utt.), šie risinājumi joprojām nav pietiekami, lai nepieļautu ar PVN saistītu krāpšanu un palielinātu PVN ieņēmumus. Nesenā pētījumā par PVN iztrūkumu 28 ES dalībvalstīs 1 norādīts, ka Polijā PVN iztrūkums ir 25 %. Polija uzskata, ka obligātā dalītā maksājuma mehānisma piemērošana novērsīs ar PVN saistītu krāpšanu pašā saknē. Dalītā maksājuma modelis panāk, ka nodokļa maksātājs PVN summu, kas noguldīta atsevišķā nodokļa maksātāja PVN kontā, var izmantot tikai ierobežotām vajadzībām, proti, lai nomaksātu PVN nodokļu iestādēm vai par rēķiniem, kas saņemti no piegādātājiem, tādējādi tiek labāk nodrošināts, ka nodokļu iestādes saņem visu PVN summu, kas nodokļu maksātājam būtu jāiemaksā valsts kasē.

Tādējādi Polija 2018. gada 1. jūlijā ieviesa brīvprātīgo dalītā maksājuma mehānismu. Tomēr Polija uzskata, ka ir vērts iet vēl tālāk un ieviest obligāto dalītā maksājuma mehānismu jomās, kuras ir neaizsargātas pret krāpšanu, kas saistīta ar PVN, un kurās krāpšana konstatēta gadiem ilgi. Minētās jomas aptver tādas ekonomikas nozares kā tērauds, lūžņi, elektroniskās ierīces, zelts, krāsainie metāli, degvielas un plastmasa, uz kurām Polijā parasti attiecina apgrieztā maksājuma mehānismu un solidāro atbildību (šā lēmuma pielikumā iekļauts to nozaru saraksts, uz kurām attiecas dalītā maksājuma mehānisms).

Obligāto dalītā maksājuma modeli piemēros attiecīgajai piegādei starp nodokļu maksātājiem (B2B piegāde), un tas attieksies tikai uz elektroniskajiem bankas pārskaitījumiem. Banka darbosies kā maksājuma dalītāja un šo uzdevumu pildīs ar mērķi klienta samaksāto summu pārskaitīt uz attiecīgajiem piegādātāja kontiem, proti, nodokļa summa tiks pārskaitīta uz tirgotāja parasto kontu, bet PVN summa — uz tirgotāja bloķēto PVN kontu. Bloķētā PVN konta līdzekļi piederēs nodokļu maksātājam, tomēr tas šos līdzekļus varēs izlietot būtībā tikai tam, lai maksājamo PVN nomaksātu nodokļu iestādei vai nomaksātu piegādātāju rēķinos uzrādīto PVN.

Ja attiecībā pret aprēķināto PVN izveidojies priekšnodokļa pārpalikums, ko nodokļu maksātājs PVN deklarācijā uzrādījis kā atmaksājamo PVN, saskaņā ar Polijā spēkā esošajiem vispārīgajiem noteikumiem šādu atmaksu 60 dienu laikā veic nodokļu maksātāja parastajā kontā. Lai mazinātu dalītā maksājuma modeļa ietekmi uz tirgotāja naudas plūsmu, Polija paredz ātrāku priekšnodokļa pārpalikuma atmaksas procedūru. Pēc nodokļu maksātāja pieprasījuma atmaksa tiks veikta 25 dienu laikā. Turklāt Polija lūgumā uzsvērusi, ka galvenais uzdevums būs nodrošināt efektīvu un savlaicīgu nodokļa atmaksas procedūru izpildi.

Polija norādījusi, ka dalītā maksājuma sistēmas darbības izmaksām nevajadzētu būt lielām un tās būs pārsvarā saistītas ar sistēmas īstenošanu, uzturēšanu un bankas konta apkalpošanu. Nodokļu maksātājiem neradīsies izdevumi par PVN konta atvēršanu un izmantošanu, jo PVN kontu nodrošinās banka bez komisijas vai maksas.

Obligātais dalītā maksājuma mehānisms attieksies arī uz tiem tirgotājiem, kas Polijā uzņēmējdarbību neveic un kam būs jāatver bankas konts, kura darbība atbilst Polijas banku likumam. Šai saistībā Polija apliecināja Komisijai, ka tirgotājiem, kas uzņēmējdarbību neveic, pienākums atvērt bankas kontu Polijā papildu izmaksas neradīs, jo minētie nodokļu maksātāji bankas kontu Polijā varēs atvērt un uzturēt bez maksas.

Lai dalītā maksājuma mehānisms darbotos netraucēti, informācija par obligātā dalītā maksājuma mehānisma izmantošanu būs uzrādāma piegādātāja izsniegtajā rēķinā. 226. pantā sniegts tās ziņas, kas iekļaujamas rēķinos. Dalībvalstis nedrīkst rēķinā iekļaut papildu ziņas. Tā kā dalītā maksājuma mehānisma piemērošanai rēķinā jāparedz papildu atsauce, Polija pieprasīja atkāpi no PVN direktīvas 226. panta.

Polijas iecerētais obligātais dalītā maksājuma mehānisms nodokļu maksātājiem radīs ievērojamas izmaiņas. Tomēr sistēma jau darbojas, tādēļ nodokļu maksātāji kopš 2018. gada 1. jūlija varēja brīvprātīgi ar to iepazīties.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija uzskata, ka obligātais dalītā maksājuma mehānisms attiecībā uz tādu pielikumā uzskaitīto preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, ar ko saistīts paaugstināts krāpšanas risks, var būt efektīvs, lai cīnītos ar krāpšanu nodokļu jomā. Tādējādi tiek ierosināts atkāpi piešķirt no 2019. gada 1. marta līdz 2022. gada 28. februārim.

Tomēr šī ir nebijusi, plaša tvēruma atkāpe, tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka tiek īstenoti vajadzīgie pēcpasākumi un jo īpaši novērot, kā pasākums ietekmējis ar PVN saistītās krāpšanas apmēru un nodokļu maksātājus (attiecībā uz PVN atmaksu, administratīvo slogu, izmaksām, kas radušās nodokļu maksātājiem, utt.). Tādēļ Polija tiek lūgta ziņojumu par pasākuma ietekmi sniegt astoņpadsmit mēnešus pēc pasākuma stāšanās spēkā.

Saskanība ar esošajiem rīcībpolitikas noteikumiem konkrētajā rīcībpolitikas jomā

Pamatojoties uz PVN direktīvas 395. pantu, atkāpi var atļaut, lai vienkāršotu PVN iekasēšanas procedūru vai lai nepieļautu noteiktu veidu nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Polija pieprasīja atkāpi, lai cīnītos ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas nozarēs, kurās ar PVN saistīta krāpšana konstatēta gadiem ilgi. Atkāpe ir saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/784 2 Itālijai tika piešķirta līdzīga atkāpe piemērot dalītā maksājuma mehānismu. Atbilstoši Itālijas dalītā maksājuma sistēmai maksājamais PVN tiek iemaksāts bloķētā nodokļu iestāžu PVN kontā. Itālijas atkāpe tiek attiecināta uz piegādi valsts sektora iestādēm, valsts sektora iestāžu kontrolē esošām vienībām un vairākiem biržā kotētiem uzņēmumiem. 

Arī Rumānija ir pieprasījusi atkāpi par dalītā maksājuma mehānisma piemērošanu konkrētu nodokļu maksātāju veiktai piegādei. Rumānijas dalītā maksājumā mehānisms rada nopietnas bažas par tā samērīgumu un saderību ar Līgumu. Tādēļ Komisija iebilda pret Rumānijas atkāpes pieprasījumu 3 .

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

PVN direktīvas 395. pants.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Vadoties pēc PVN direktīvas noteikuma, kurš ir šā priekšlikuma pamatā, subsidiaritātes principu nepiemēro.

Proporcionalitāte

Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu šādu iemeslu dēļ.

Šis lēmums attiecas uz atļauju, ko piešķir dalībvalstij pēc tās pieprasījuma, un tas neuzliek nekādus pienākumus.

Atkāpe ir ierobežota laika ziņā un attiecas tikai uz konkrētu piegādi, tās tvērumā ir nozares, kurās notiek krāpšana nodokļu jomā un kuras tādēļ izraisa būtiskas problēmas. Tādēļ īpašais pasākums ir proporcionāls izvirzītajam mērķim, proti, apkarot krāpšanu nodokļu jomā.

Šī ir nebijusi, plaša tvēruma atkāpe, tādēļ Polija tiek aicināta astoņpadsmit mēnešus pēc atkāpes stāšanās spēkā Polijā sniegt ziņojumu par to, kā pasākums ietekmējis ar PVN saistītās krāpšanas apmēru un nodokļu maksātājus (saistībā ar PVN atmaksu, administratīvo slogu, izmaksām, kas rodas nodokļu maksātājiem, utt.).

Juridiskā instrumenta izvēle

Ierosinātais juridiskais instruments: Padomes Īstenošanas lēmums.

Saskaņā ar PVN direktīvas 395. pantu atkāpe no kopējiem PVN noteikumiem ir pieļaujama vienīgi ar Padomes atļauju, ko tā ar vienprātīgu lēmumu pieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Padomes īstenošanas lēmums ir vispiemērotākais instruments, jo to var adresēt atsevišķai dalībvalstij.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Šā priekšlikuma pamatā ir Polijas pieprasījums, un tas attiecas vienīgi uz šo dalībvalsti.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Neatkarīgu ekspertu atzinums nebija vajadzīgs.

Ietekmes novērtējums

Saskaņā ar priekšlikumu Padomes Īstenošanas lēmumam Polijai tiek atļauts atkāpties no PVN direktīvas 226. panta un attiecībā uz PVN nomaksu par konkrētām precēm un pakalpojumiem ieviest obligāto dalītā maksājuma mehānismu.

Padomes Īstenošanas lēmuma priekšlikuma mērķis ir, nosakot, ka maksājamo PVN iemaksā bloķētā piegādātāja PVN bankas kontā, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, kas notiek tādā veidā, ka pret krāpšanu neaizsargātu preču un pakalpojumu piegādātāji nemaksā PVN. PVN summu, kas noguldīta atsevišķā nodokļa maksātāja PVN kontā, var izmantot tikai ierobežotām vajadzībām, proti, lai nomaksātu PVN nodokļu iestādei vai par rēķiniem, kas saņemti no piegādātājiem, tādējādi tiek labāk nodrošināts, ka nodokļu iestādes saņem visu PVN summu, kas nodokļu maksātājam būtu jāiemaksā valsts kasē.

Bloķētā PVN konta līdzekļus nodokļu maksātājs var izlietot tikai tam, lai nomaksātu maksājamo PVN nodokļu iestādei vai piegādātāju izsniegtajos rēķinos uzrādīto PVN, kas tādējādi ietekmē tirgotāja naudas plūsmu. Lai mazinātu negatīvo ietekmi, gadījumiem, kad nodokļu iestādes atzīst, ka attiecībā pret aprēķināto PVN izveidojies priekšnodokļa pārpalikums, Polija paredz ātrāku priekšnodokļa atmaksas procedūru. Pēc nodokļu maksātāja pieprasījuma atmaksa tiks veikta 25 dienu laikā, nevis parastajā procedūrā noteikto 60 dienu laikā. Turklāt Polija lūgumā uzsvērusi, ka galvenais uzdevums būs nodrošināt efektīvu un savlaicīgu nodokļa atmaksu.

Arī uz tirgotājiem, kuri Polijā uzņēmējdarbību neveic, obligātais dalītā maksājuma mehānisms attieksies tad, kad tie piegādā preces un sniedz pakalpojumus, uz kuriem Polijā attiecas obligātais dalītā maksājuma mehānisms. Minētajiem tirgotājiem būs jāatver bankas konts, kura darbība atbilst Polijas banku likumam. Šai saistībā Polija apliecināja Komisijai, ka tirgotājiem, kas uzņēmējdarbību neveic, pienākums atvērt bankas kontu Polijā papildu izmaksas neradīs, jo minētie nodokļu maksātāji bankas kontu Polijā varēs atvērt un uzturēt bez maksas.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Pasākumam nebūs negatīvas ietekmes uz Savienības pašu resursiem, ko veido PVN.

5.CITI ELEMENTI

Priekšlikumā ir iekļauta turpināmības klauzula; automātisks termiņš.

2019/0007 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko Polijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 226. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 4 un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Ar vēstuli, kas Komisijā reģistrēta 2018. gada 15. maijā, Polija pieprasīja atļauju atkāpties no Direktīvas 2006/112/EK 226. panta un pieprasīt rēķinos, kas izsniegti par tādu preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar paaugstinātu krāpšanas risku un uz ko Polijā parasti attiecas apgrieztās maksāšanas mehānisms un solidāra atbildība, iekļaut īpašu paziņojumu par to, ka pievienotās vērtības nodoklis (PVN) iemaksājams bloķētā PVN kontā. Polija pieprasīja atkāpi uz trim gadiem, no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

(2)Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punkta otro daļu Komisija ar 2018. gada 3. septembra vēstuli nosūtīja pārējām dalībvalstīm Polijas iesniegto lūgumu. Komisija ar 2018. gada 4. septembra vēstuli paziņoja Polijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga lūguma izvērtēšanai.

(3)Lai gan Polija veikusi daudzus krāpšanas apkarošanas pasākumus (piemēram, ieviesta apgrieztās maksāšanas sistēma un solidāra atbildība klientam, standarta revīzijas lieta, stingrāki noteikumi nodokļu maksātāju PVN reģistrācijai un reģistrācijas atcelšanai, notiek biežākas revīzijas utt.), tā uzskata, ka šie risinājumi joprojām nav pietiekami, lai nepieļautu ar PVN saistītu krāpšanu.

(4)Polija uzskata, ka dalītā maksājuma mehānisma piemērošana izskaudīs ar PVN saistītu krāpšanu. Tā kā dalītā maksājuma modelī nodokļa maksātājs PVN summu, kas noguldīta atsevišķā nodokļa maksātāja PVN kontā, var izmantot tikai ierobežotām vajadzībām, proti, lai nomaksātu PVN nodokļu iestādei vai par rēķiniem, kas saņemti no piegādātājiem, tā tiek labāk nodrošināts, ka nodokļu iestādes saņem visu PVN summu, kas nodokļu maksātājam būtu jāiemaksā Polijas valsts kasē.

(5)Polija 2018. gada 1. jūlijā ieviesa brīvprātīgo dalītā maksājuma mehānismu. Polija uzskata, ka obligātais dalītā maksājuma mehānisms būtu jāievieš jomās, kuras ir neaizsargātas pret krāpšanu, kas saistīta ar PVN. Minēto jomu vidū ir tādas ekonomikas nozares kā tērauds, lūžņi, elektroniskās ierīces, zelts, krāsainie metāli, degvielas un plastmasa, un uz tām Polijā parasti attiecina apgrieztā maksājuma mehānismu un solidāro atbildību.

(6)Obligāto dalītā maksājuma modeli piemēros pielikumā uzskaitīto preču un pakalpojumu piegādei starp nodokļu maksātājiem (uzņēmumu darījumos ar uzņēmumiem veiktas piegādes (B2B)), un tas attieksies tikai uz elektroniskajiem bankas pārskaitījumiem.

(7)Ja attiecībā pret aprēķināto PVN izveidojies priekšnodokļa pārpalikums, ko nodokļu maksātājs PVN deklarācijā uzrādījis kā atmaksājamo PVN, parasti šādu atmaksu 60 dienu laikā veic nodokļu maksātāja parastajā kontā. Tomēr Polija paziņoja, ka šāda atmaksa par darījumiem, uz kuriem attiecas obligātais dalītā maksājuma modelis, tiks veikta 25 dienu laikā pēc pieprasījuma, ko iesniedzis nodokļa maksātājs, kam ir bloķētais PVN konts.

(8)Nodokļu maksātājiem neradīsies izdevumi par PVN konta atvēršanu un darbību, jo par PVN kontu nebūs nekādas bankas komisijas un maksas.

(9)Obligātais dalītā maksājuma mehānisms attieksies arī uz visiem tirgotājiem, arī tiem, kas Polijā uzņēmējdarbību neveic, un tirgotājiem būs jāatver bankas konts, kura darbība atbilst Polijas banku likumam. Šai saistībā Polija apliecināja, ka tirgotājiem pienākums atvērt bankas kontu Polijā papildu izmaksas neradīs, jo minētie nodokļu maksātāji Polijā varēs bez maksas atvērt un uzturēt bankas kontu PVN maksājumiem.

(10)Polijas iecerētais obligātais dalītā maksājuma mehānisms nodokļu maksātājiem radīs ievērojamas izmaiņas. Tomēr sistēma jau darbojas, tādēļ nodokļu maksātāji kopš 2018. gada 1. jūlija varēja brīvprātīgi ar to iepazīties.

(11)Komisija uzskata, ka obligātais dalītā maksājuma mehānisms tādu preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, ar ko saistīts paaugstināts krāpšanas risks, var būt efektīvs, lai cīnītos ar krāpšanu nodokļu jomā. Parasti atkāpes piešķir uz ierobežotu laiku. Polijas pieprasītā atkāpe tādējādi tiek atļauta no 2019. gada 1. marta līdz 2022. gada 28. februārim.

(12)Šī ir nebijusi, plaša tvēruma atkāpe, tādēļ ir svarīgi nodrošināt vajadzīgos pēcpasākumus un jo īpaši novērot, kā pasākums ietekmējis ar PVN saistītās krāpšanas apmēru un nodokļu maksātājus (attiecībā uz PVN atmaksu, administratīvo slogu, izmaksām, kas radušās nodokļu maksātājiem, utt.). Būtu jānosaka, ka Polija sniedz pārskatu par pasākuma ietekmi astoņpadsmit mēnešus pēc valsts pasākuma stāšanās spēkā Polijā.

(13)Šai atkāpei nebūs negatīvas ietekmes uz galapatēriņa posmā iekasētajiem kopējiem nodokļa ieņēmumiem, un tai nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz Savienības pašu resursiem, ko veido PVN,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 226. panta, Polijai tiek atļauts iekļaut īpašu prasību PVN par rēķiniem, kas izsniegti par šā lēmuma pielikumā uzskaitīto preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kas notikusi starp nodokļu maksātājiem, iemaksāt atsevišķā un bloķētā piegādātāja bankas kontā, kas atvērts Polijā, ja maksājumi par piegādi tiek veikti ar elektroniskajiem bankas pārskaitījumiem.

2. pants

Polija paziņo Komisijai par 1. pantā minēto valsts pasākumu.

Polija 18 mēnešos pēc 1. pantā minētā pasākuma stāšanās spēkā Polijā iesniedz Komisijai ziņojumu par to, kā pasākums kopumā ietekmējis ar PVN saistītās krāpšanas apmēru un attiecīgos nodokļu maksātājus.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2019. gada 1. marta līdz 2022. gada 28. februārim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Polijas Republikai.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs

(1)    Pētījums un ziņojumi par PVN iztrūkumu 28 ES dalībvalstīs. 2018. gada nobeiguma ziņojums.
(2)    Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/784 (2017. gada 25. aprīlis), ar ko Itālijas Republikai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 206. un 226. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1401, OV L 118, 6.5.2017., 17. lpp.
(3)    Komisijas Paziņojums Padomei, kas sniegts saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK 395. pantu, COM/2018/666 final.
(4)    OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.
Top

Briselē, 23.1.2019

COM(2019) 10 final

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmums,

ar ko Polijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 226. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu


PIELIKUMS. Tādu preču un pakalpojumu piegādes saraksts, uz kuriem attiecas 1. pants

Lēmuma 1. pantu piemēro šādu preču un pakalpojumu piegādei, kas aprakstīti atbilstoši Polijas produktu un pakalpojumu klasifikācijai (PKWiU):

N.p.k.

PKWiU

Preču (preču grupas) nosaukums / pakalpojuma (pakalpojumu grupas) nosaukums

1.

24.10.12.0

Ferosakausējumi

2.

24.10.14.0

Granulas un pulveris, čuguna, spoguļčuguna vai tērauda

3.

24.10.31.0

Plakani neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >=600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti

4.

24.10.32.0

Plakani neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti

5.

24.10.35.0

Plakani citāda leģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, izņemot elektrotehniskā silīcijtērauda ražojumus

6.

24.10.36.0

Plakani citāda leģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, izņemot elektrotehniskā silīcijtērauda ražojumus

7.

24.10.41.0

Plakani neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >=600 mm, pēc aukstās velmēšanas tālāk neapstrādāti

8.

24.10.43.0

Plakani citāda neleģētā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, izņemot elektrotehniskā silīcijtērauda ražojumus

9.

24.10.51.0

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

10.

24.10.52.0

Plakani citāda leģētā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

11.

24.10.61.0

Karsti velmēti neleģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

12.

24.10.62.0

Citādi tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus

13.

24.10.65.0

Karsti velmēti citāda leģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

14.

24.10.66.0

Citādi leģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus

15.

24.10.71.0

Neleģētā tērauda nenoslēgtie profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti

16.

24.10.73.0

Citādi leģētā tērauda nenoslēgtie profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti

17.

24.31.10.0

Neleģētā tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

18.

24.31.20.0

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili

19.

24.32.10.0

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi bez pārklājuma, ar platumu < 600 mm

20.

24.32.20.0

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu, ar platumu < 600 mm

21.

24.33.11.0

Neleģētā tērauda nenoslēgtie profili, auksti veidoti vai locīti

22.

24.33.20.0

Profilētas neleģētā tērauda loksnes

23.

24.34.11.0

Neleģētā tērauda auksti stieptas stieples

24.

24.41.10.0

Sudrabs, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

25.

ex 24.41.20.0

Zelts, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā, izņemot ieguldījumu zeltu likuma 121. panta nozīmē, uz ko attiecas 27. numurs

26.

24.41.30.0

Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

27.

Neatkarīgi no apzīmējuma PKWiU

Ieguldījumu zelts likuma 121. panta nozīmē

28.

ex 24.41.40.0

Parastais metāls vai sudrabs, zeltīts, daļēji apstrādāts – tikai sudrabots, zeltīts, daļēji apstrādāts

29.

ex 24.41.50.0

Parastais metāls, ar sudraba pārklājumu, un parastais metāls, sudrabs vai platinēts zelts, daļēji apstrādāts – tikai sudrabots, zeltīts, daļēji apstrādāts

30.

24.42.11.0

Neapstrādāts alumīnijs

31.

24.43.11.0

Neapstrādāts svins

32.

24.43.12.0

Neapstrādāts cinks

33.

24.43.13.0

Neapstrādāta alva

34.

24.44.12.0

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

35.

24.44.13.0

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti; vara ligatūras

36.

24.44.21.0

Vara pulveri un plēksnes

37.

24.44.22.0

Vara stieņi un profili

38.

24.44.23.0

Vara stieples

39.

24.45.11.0

Neapstrādāts niķelis

40.

ex 24.45.30.0

Citādi krāsainie metāli un izstrādājumi no tiem; metālkeramika; pelni un atliekas, kas satur metālus un metālu savienojumus, – tikai parasto metālu atgriezumi un lūžņi

41.

ex 26.11.30.0

Elektroniskās integrālās shēmas – tikai procesori

42.

ex 26.20.11.0

Portatīvas datu apstrādes iekārtas, ar svaru <= 10 kg, piemēram, klēpjdatori un piezīmjdatori; Rokas datori (piemēram, piezīmjdatori) un tamlīdzīgi datori – tikai portatīvie datori, piemēram, planšetdatori, piezīmjdatori, klēpjdatori

43.

ex 26.30.22.0

Tālruņi šūnu tīkliem vai citādi bezvadu tīkli – tikai mobilie tālruņi, ieskaitot viedtālruņus

44.

ex 26.40.60.0

Videospēļu konsoles (tādas, ko izmanto ar televīzijas uztvērēju vai atsevišķu ekrānu) un citādas spēļu vai azartspēļu ierīces ar elektronisko displeju – izņemot to daļas un piederumus

45.

ex 32.12.13.0

Juvelierizstrādājumi un to daļas, kā arī citādi juvelierizstrādājumi un to daļas, no zelta un sudraba vai no metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu – tikai juvelierizstrādājumu daļas un citādu zelta, sudraba un platīna juvelierizstrādājumu daļas, piemēram, negatavi vai nepabeigti juvelierizstrādājumi un atsevišķas ar dārgmetālu plaķētas vai platinētas juvelierizstrādājumu daļas

46.

38.11.49.0

Vraki, izņemot kuģošanas līdzekļus un citus peldlīdzekļus, demontāžai

47.

38.11.51.0

Stikla atkritumi

48.

38.11.52.0

Papīra un kartona atkritumi

49.

38.11.54.0

Citādi kaučuka atkritumi

50.

38.11.55.0

Plastmasu atkritumi

51.

38.11.58.0

Metālu saturoši atkritumi, izņemot bīstamos atkritumus

52.

38.12.26.0

Bīstamie metāla atgriezumi

53.

38.12.27

Atkritumi un defektīvi galvaniskie elementi un akumulatori; izlietoti galvaniskie elementi un akumulatori un elektriskie akumulatori

54.

38.32.2

Otrreizējās metāla izejvielas

55.

38.32.31.0

Otrreizējās stikla izejvielas

56.

38.32.32.0

Otrreizējās papīra un kartona izejvielas

57.

38.32.33.0

Otrreizējās plastmasu izejvielas

58.

38.32.34.0

Otrreizējās kaučuka izejvielas

59.

24.20.11.0

Tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados

60.

24.20.12.0

Tērauda bezšuvju urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, ko izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā

61.

24.20.13.0

Citādas tērauda caurules un caurulītes ar apaļu šķērsgriezumu

62.

24.20.31.0

Tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, metinātas, ar ārējo diametru <= 406,4 mm

63.

24.20.33.0

Citādas tērauda caurules un caurulītes ar apaļu šķērsgriezumu, metinātas, ar ārējo diametru <= 406,4 mm

64.

24.20.34.0

Caurules un caurulītes ar neapaļu šķērsgriezumu, metinātas, ar ārējo diametru <= 406,4 mm

65.

24.20.40.0

Tērauda cauruļu un caurulīšu savienotājelementi, nelieti

66.

ex 25.11.23.0

Citādas konstrukcijas un konstrukciju daļas, plāksnes, stieņi, leņķi, fasonprofili un līdzīgi izstrādājumi no dzelzs, tērauda vai alumīnija – tikai tērauda

67.

ex 25.93.13.0

Dzelzs, tērauda vai vara stiepļu pinumi, režģi, tīkli un žogi; dzelzs, tērauda vai vara perforētas vilktas loksnes – tikai tērauda

68.

 

Benzīns, dīzeļdegviela, gāzveida kurināmais – akcīzes nodokļa noteikumu nozīmē

69.

 

Sadzīves krāšņu kurināmais un ziežeļļa – akcīzes nodokļa noteikumu nozīmē

70.

ex 10.4

Dzīvnieku un augu eļļas un tauki – tikai rapšu eļļa

71.

ex 20.59.12.0

Emulsijas virsmas jutīguma iegūšanai, izmantošanai fotogrāfijā; Fotoķimikālijas, citur neklasificētas (c.n.) – tikai toneri bez drukāšanas galviņas datu automātiskajām apstrādes iekārtām

72.

ex 20.59.30.0

Rakstāmmašīnu tintes, rakstāmtintes un citas tintes – tikai tintes patronas bez drukāšanas galviņas datu automātiskajām apstrādes iekārtām

73.

ex 22.21.30.0

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un plastmasas lentes, kas nav stiegrotas, kārtainas vai savienotas ar citiem materiāliem

74.

ex 26.20.21.0

Atmiņas bloki – tikai cietie diski (HDD)

75.

ex 26.20.22.0

Cietvielu atmiņas ierīces – tikai SSD

76.

ex 26.70.13.0

Digitālās fotokameras un videokameras – tikai digitālās kameras

77.

ex 28.23.26.0

Fotokopētāju daļas un piederumi – tikai tintes patronas un printeru drukāšanas galviņas datu automātiskajām apstrādes iekārtām, toneri ar printeru drukāšanas galviņu datu automātiskajām apstrādes iekārtām

78.

ex 58.29.11.0

Operētājsistēmu paketes – tikai SSD

79.

ex 58.29.29.0

Citādas programmatūras pakotnes – tikai SSD

80.

ex 59.11.23.0

Citādi video un videoieraksti diskos, magnētiskajās lentēs un tamlīdzīgos datu nesējos – tikai SSD

81.

Neatkarīgi no apzīmējuma PKWiU

Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pārskaitīšanas pakalpojumi saskaņā ar 2015. gada 12. jūnija Likumu par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (Oficiālais Vēstnesis, 2017., 568. punkts)

82.

41.00.30.0

Dzīvojamo ēku būvdarbi (jaunbūves, esošu ēku rekonstrukcijas vai renovācijas darbi)

83.

41.00.40.0

Nedzīvojamo ēku būvdarbi (jaunbūves, esošu ēku pārbūve vai renovācija)

84.

42.11.20.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot automaģistrāļu, ceļu, ielu un citu satiksmes vai gājēju ceļu un skrejceļu būvniecību

85.

42.12.20.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot dzelzceļu un metro būvniecību

86.

42.13.20.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot tiltu un tuneļu būvniecību

87.

42.21.21.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot tiltu un pārvades cauruļvadu būvniecību

88.

42.21.22.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot sadales tīklu būvniecību, ieskaitot palīgdarbus

89.

42.21.23.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot apūdeņošanas sistēmu (kanalizācijas sistēmas), ūdensvadu, ūdens attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju būvniecību

90.

42.21.24.0

Būvdarbi, ieskaitot aku un ūdens ieguves vietu urbumus un septisko tvertņu uzstādīšanu

91.

42.22.21.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot telesakaru un energoapgādes līniju būvniecību

92.

42.22.22.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot telesakaru un enerģijas sadales līniju būvniecību

93.

42.22.23.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot spēkstaciju būvniecību

94.

42.91.20.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot kuģu piestātņu, ostas būvju, dambju, aizsprostu un saistītu hidromehānisko iekārtu būvniecību

95.

42.99.21.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot ražotņu un raktuvju būvniecību

96.

42.99.22.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot stadionu un sporta laukumu būvniecību

97.

42.99.29.0

Vispārīgie būvdarbi, ieskaitot citu inženierbūvju būvniecību

98.

43.11.10.0

Darbi, ieskaitot ēku nojaukšanas darbus

99.

43.12.11.0

Darbi, ieskaitot būvlaukumu sagatavošanas darbus, izņemot zemesdarbus

100.

43.12.12.0

Zemesdarbi: rakšanas, tranšeju rakšanas un zemes aizvākšanas darbi

101.

43.13.10.0

Darbi, ieskaitot rakšanas darbus un inženierģeologiskos urbšanas darbus

102.

43.21.10.1

Darbi, ieskaitot elektrodrošības instalāciju uzstādīšanu

103.

43.21.10.2

Darbi, ieskaitot citādu elektrodrošības instalāciju uzstādīšanu

104.

43.22.11.0

Darbi, ieskaitot santehnikas un drenāžas darbus

105.

43.22.12.0

Darbi, ieskaitot siltumierīču, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzstādīšanas darbus

106.

43.22.20.0

Darbi, ieskaitot gāzes iekārtu uzstādīšanu

107.

43.29.11.0

Siltumizolācijas ierīkošanas darbi

108.

43.29.12.0

Žogu uzstādīšana

109.

43.29.19.0

Citādi citur neklasificēti uzstādīšanas darbi

110.

43.31.10.0

Apmetēju darbi

111.

43.32.10.0

Galdnieku darbu uzstādīšanas darbi

112.

43.33.10.0

Darbi, ieskaitot grīdu likšanas un sienu apdares darbus

113.

43.33.21.0

Darbi, ieskaitot grīdas un sienu segumu no terrazzo, marmora, granīta vai slānekļa ieklāšanas darbus

114.

43.33.29.0

Citādi darbi, ieskaitot grīdu likšanas darbus un sienu apdari (ieskaitot tapešu līmēšanas darbus), c.n.

115.

43.34.10.0

Krāsošanas darbi

116.

43.34.20.0

Stikla ražošanas darbi

117.

43.39.11.0

Darbi, ieskaitot apdari

118.

43.39.19.0

Darbi, ieskaitot citādus pabeigšanas darbus, c.n.

119.

43.91.11.0

Darbi, ieskaitot jumtu konstrukciju būvi

120.

43.91.19.0

Darbi, ieskaitot citādus jumiķu darbus

121.

43.99.10.0

Darbi, ieskaitot mitrumu un ūdeni necaurlaidīgas izolācijas uzstādīšanu

122.

43.99.20.0

Darbi, ieskaitot sastatņu uzstādīšanas un nojaukšanas darbus

123.

43.99.30.0

Darbi, ieskaitot pamatu likšanas darbus, arī pāļu dzīšana

124.

43.99.40.0

Betonēšanas darbi

125.

43.99.50.0

Darbi, ieskaitot tērauda konstrukciju uzstādīšanu

126.

43.99.60.0

Darbi, ieskaitot ķieģeļu un akmens struktūru uzstādīšanu

127.

43.99.70.0

Darbi, ieskaitot saliekamu konstrukciju montāžu un uzstādīšanu

128.

43.99.90.0

Darbi, ieskaitot citādus specializētos darbus, c.n.

129.

05.10.10.0

Akmeņogles

130.

05.20.10.0

Brūnogles

131.

19.10.10.0

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

132.

19.20.11.0

Briketes un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm

133.

19.20.12.0

Briketes un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no brūnoglēm

134.

ex 26.70.13.0

Digitālās fotokameras un digitālās kameras – tikai digitālās kameras

135.

26.40.20.0

Televīzijas uztvērēji, apvienoti vai neapvienoti vienā korpusā ar radiouztvērējiem vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

136.

26.20.1

Datori un citādas datu automātiskās apstrādes iekārtas

137.

30.91.20.0

Motociklu un blakusvāģu daļas un piederumi

138.

27.20.2

Elektriskie akumulatori un to daļas

139.

28.11.41.0

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju daļas, izņemot lidaparātu dzinēju daļas

140.

ex 29.31.10.0

Aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi vadu komplekti izmantošanai spēkratos, gaisa kuģos un kuģos – tikai aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi vadu komplekti izmantošanai spēkratos 

141.

29.31.21.0

Aizdedzes sveces; aizdedzes magneto; līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori; magnētiskie spararati; sadalītāji; indukcijas spoles

142.

29.31.22.0

Motoru starteri un divfunkciju starterģeneratori; citādi ģeneratori un citāds iekšdedzes dzinēju aprīkojums

143.

29.31.23.0

Mehānisko transportlīdzekļu elektriskās signālierīces, vējstiklu tīrītāji, vējstiklu pretapledojuma un pretsvīduma ierīces

144.

29.31.30.0

Mehānisko transportlīdzekļu citu elektrisko ierīču daļas

145.

29.32.20.0

Drošības jostas, drošības spilveni un virsbūves daļas un piederumi

146.

29.32.30.0

Mehānisko transportlīdzekļu daļas un piederumi, c.n., izņemot motociklu daļas un piederumus

147.

45.31.1

Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu tirdzniecības pakalpojumi, izņemot motociklu daļas un piederumus

148.

45.32.1

Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu mazumtirdzniecība specializētos veikalos, izņemot motociklu daļas un piederumus

149.

45.32.2

Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu cita veida mazumtirdzniecība, izņemot motociklu daļas un piederumus

150.

ex 45.40.10.0

Motociklu, to detaļu un piederumu vairumtirdzniecība – tikai motociklu daļu un piederumu tirdzniecība

151.

ex 45.40.20.0

Motociklu, to daļu un piederumu mazumtirdzniecība specializētos veikalos – tikai motociklu daļu un piederumu tirdzniecība

152.

ex 45.40.30.0

Citādi motociklu, to daļu un piederumu mazumtirdzniecības pakalpojumi – tikai motociklu daļu un piederumu mazumtirdzniecība

Top