EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DP0009

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. septembra lēmums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

OV C 171, 6.5.2021, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 171/35


P9_TA(2019)0009

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. septembra lēmums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Apstiprināšana)

(2021/C 171/09)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2019. gada 9. aprīļa priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku (C9-0028/2019),

ņemot vērā 26. pantu Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1),

ņemot vērā Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu (2),

ņemot vērā savu 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (3),

ņemot vērā Reglamenta 131. pantu,

ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0007/2019),

A.

tā kā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 3. punktā ir noteikts, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) iesniedz Eiropas Parlamentam apstiprināšanai priekšlikumu par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu un ka valdes priekšsēdētāja vietnieku izraugās no ECB Valdes locekļiem;

B.

tā kā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 2. punktā ir noteikts, ka, saskaņā ar minēto regulu ieceļot Uzraudzības valdes locekļus, ievēro dzimumu līdzsvara, pieredzes un kvalifikācijas principus;

C.

tā kā Eiropadome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktu 2012. gada 22. novembrī iecēla Īvu Meršu (Yves Mersch) ECB Valdes locekļa amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku, sākot no 2012. gada 15. decembra;

D.

tā kā ECB ar 2019. gada 9. aprīļa vēstuli iesniedza Parlamentam priekšlikumu iecelt Īvu Meršu par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku uz viņa atlikušo valdes locekļa pilnvaru laiku līdz 2020. gada 14. decembrim;

E.

tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja attiecīgi pārbaudīja piedāvātā kandidāta atbilstību amatam, jo īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības;

F.

tā kā minētā komiteja 2019. gada 4. septembrī rīkoja piedāvātā kandidāta uzklausīšanu, kurā viņš vispirms uzrunāja komiteju un tad atbildēja uz komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem,

1.

apstiprina Īva Merša iecelšanu Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai un dalībvalstu valdībām.

(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 320, 30.11.2013., 1. lpp.

(3)  Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0211.


Top