Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI KOMISIJAS 12. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDU LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA) 2018. FINANŠU GADS

COM/2019/422 final

Briselē, 25.9.2019

COM(2019) 422 final

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

KOMISIJAS 12. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI


par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDU LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA)


2018. FINANŠU GADS


Saturs

1.Budžeta procedūra

1.1.Finanšu shēma

1.2.2018. gada budžeta projekts (BP)

1.3.2018. gada budžeta pieņemšana

1.4.Budžeta grozījumu pieņemšana

2.Apropriāciju pārvaldība

2.1.Saistību apropriāciju pārvaldība

2.1.1.ELFLA lauku attīstības programmas

2.1.2.Tehniskā palīdzība

2.2.Maksājumu apropriāciju pārvaldība

2.2.1.ELFLA lauku attīstības programmas

2.2.2.Tehniskā palīdzība

3.2018. gada ELFLA budžeta izpilde

3.1.Saistību apropriāciju izpilde

3.1.1.ELFLA lauku attīstības programmas

3.1.2.Tehniskā palīdzība

3.2.Maksājumu apropriāciju izpilde

3.2.1.ELFLA lauku attīstības programmas

3.2.2.Tehniskā palīdzība

3.3.Deklarēto izdevumu analīze pa pasākumiem

3.4.ELFLA programmu īstenošana

3.4.1.2007.–2013. gada plānošanas periods

3.4.2.2014.–2020. gada plānošanas periods

1.    Budžeta procedūra

1.1.    Finanšu shēma

Lauku attīstības izdevumus 2018. gadā finansēja no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2014.–2020. gadam. Šī finanšu shēma ir izveidota ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1311/2013. 1. tabulā parādīts līdzekļu sadalījums lauku attīstībai un ar tirgu saistītiem izdevumiem un tiešajiem maksājumiem pēc DFS ikgadējās tehniskās korekcijas.

1. tabula. Finanšu shēma 2014.–2020. gadam

2. IZDEVUMU KATEGORIJA

Miljonos EUR; faktiskās cenas

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KOPĀ

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

No tā:

– Lauku attīstība a), b), c), d), e)

5299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

– Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie atbalsti a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Pēc 351,9 milj. EUR neto pārvietojuma starp ELGF un ELFLA attiecībā uz 2014. finanšu gadu (sīkāk sk. f) piezīmē).

b) Pēc 51,6 milj. EUR neto pārvietojuma starp ELGF un ELFLA attiecībā uz 2015. finanšu gadu (sīkāk sk. f) piezīmē).

c) Pēc 28 milj. EUR neto pārvietojuma starp ELGF un ELFLA attiecībā uz 2014.–2020. finanšu gadu (sīkāk sk. f) piezīmē).

d) Pēc 4313,9 milj. EUR neto pārvietojuma starp ELGF un ELFLA attiecībā uz 2015.–2020. finanšu gadu (sīkāk sk. f) piezīmē).

e) Pēc 2014. gadam paredzētā ELFLA piešķīruma pārplānošanas, piemērojot DFS Regulas (ES) Nr. 1311/2013 19. pantu, kopējā summa 8705 milj. EUR apmērā atvilkta no 2014. gada saistībām un vienlīdzīgi sadalīta 2015. un 2016. gada saistībām.

f) Iepriekš a)–d) piezīmē minētie pārvietojumi lauku attīstībai (ELFLA) ir šādi: 4 milj. EUR 2014.–2020. gadā ik gadu pārvietoti no kokvilnas nozares (Grieķija), pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1307/2013 66. panta 1. punktu; 296,3 milj. EUR, kas paredzēti brīvprātīgai korekcijai, pārvietoti uz 2014. finanšu gadu (UK), pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 73/2009 10.b pantu un 10.c panta 2. punktu; 51,6 milj. EUR kā neiztērētas summas katru gadu pārvietotas uz 2014. un 2015. finanšu gadu (SE un DE), pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 73/2009 136. un 136.b pantu; 4313,9 milj. EUR pārvietoti kā maksājumu samazinājums un elastīgums starp pīlāriem, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1307/2013 7. panta 2. punktu un 14. panta 1. punktu.

1.2.    2018. gada budžeta projekts (BP)

Komisija 2018. gada budžeta projektu (BP) pieņēma un budžeta lēmējinstitūcijai iesniedza 2017. gada 29. jūnijā.

Budžeta projektā bija iekļauti 14 372 milj. EUR saistību apropriācijās un 11 848 milj. EUR maksājumu apropriācijās Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Padome savu nostāju par 2018. gada budžeta projektu pieņēma 2017. gada 4. septembrī, bet Eiropas Parlaments savu nostāju pieņēma 2017. gada 25. oktobrī. Bija jāsasauc Samierināšanas komiteja, kas 21 dienas termiņā vienojās par kopīgu dokumentu. Padome un Eiropas Parlaments atsevišķi apstiprināja kopīgo dokumentu 2017. gada 30. novembrī.

1.3.    2018. gada budžeta pieņemšana

2017. gada 30. novembrī pieņemtais 2018. gada budžets attiecībā uz ELFLA bija vienāds ar sākotnējo Komisijas priekšlikumu.

2. tabula

Pieņemtais 2018. gada budžets

Budžeta postenis

Saistību apropriācijas

Maksājumu apropriācijas

(EUR)

(EUR)

2014.–2020. gads

05.046001 (lauku attīstības programmas)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (neoperatīvā tehniskā palīdzība)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (operatīvā tehniskā palīdzība)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Budžeta grozījumu pieņemšana

Budžeta grozījumā Nr. 6 saistību apropriācijas ELFLA tehniskajai palīdzībai 2014.–2020. gadā tika samazinātas par 0,7 milj. EUR.

3. tabula

2018. gada budžets pēc grozījumiem

Budžeta postenis

Saistību apropriācijas

Maksājumu apropriācijas

(EUR)

(EUR)

2014.–2020. gads

05.046001 (lauku attīstības programmas)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (neoperatīvā tehniskā palīdzība)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (operatīvā tehniskā palīdzība)

20 070 000

21 037 093

2.    Apropriāciju pārvaldība

2.1.    Saistību apropriāciju pārvaldība

2.1.1.    ELFLA lauku attīstības programmas

Attiecībā uz saistību apropriācijām, kas paredzētas ELFLA lauku attīstības programmām, 2018. gadam nobalsotais budžets bija 14 347 milj. EUR un pilnībā attiecās uz 2014.–2020. gada programmām.

4. tabula

Saistību apropriāciju pārvaldība 2018. gadā – ELFLA

Budžeta postenis

05.046001

(EUR)

Apropriācijas 2018. gada sākumā

14 346 899 509

2018. gadā pieejamās apropriācijas

14 346 899 509

2018. gadā izlietotās apropriācijas

14 346 899 509

2.1.2.    Tehniskā palīdzība

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 51. panta 1. punktā paredzēts, ka ELFLA līdz 0,25 % no gada piešķīruma drīkst izlietot, lai finansētu tehniskās palīdzības darbības pēc Komisijas iniciatīvas. 2018. gada budžetā šim mērķim atvēlētā sākotnējā summa bija 4,7 milj. EUR neoperatīvajai tehniskajai palīdzībai un 20,8 milj. EUR operatīvajai tehniskajai palīdzībai. Pēdējā minētā summa ar budžeta grozījumu Nr. 6 tika samazināta par 0,7 milj. EUR.

2.2.    Maksājumu apropriāciju pārvaldība

2.2.1.    ELFLA lauku attīstības programmas

2018. gadam nobalsotajā budžetā maksājumu apropriāciju summa 2014.–2020. gada lauku attīstības programmām bija 11 822 milj. EUR. Turklāt pieejamie piešķirtie ieņēmumi, kas pārvietoti no iepriekšējā gada, bija 18,1 milj. EUR, un piešķirtie ieņēmumi, kas iekasēti gada laikā, bija 12,4 milj. EUR. Maksājumu apropriācijas tika pastiprinātas ar a) 4 milj. EUR pārvietojumu no tehniskās palīdzības pozīcijas, b) 150 milj. EUR vispārēju pārvietojumu un c) 64 milj. EUR gada beigu pārvietojumu. Turklāt tika veikts pārvietojums no ELFLA 2007.–2013. gada piešķirtajiem ieņēmumiem 119,0 milj. EUR apmērā, lai pilnībā segtu dalībvalstu 2018. gada trešā ceturkšņa izdevumu deklarācijas. Ņemot vērā visus pārvietojumus, kopējā 2018. gadam pieejamā maksājumu apropriāciju summa bija 12 189,5 milj. EUR. Pavisam tika izlietotas maksājumu apropriācijas 12 173,5 milj. EUR apmērā, bet piešķirtie ieņēmumi 12,4 milj. EUR apmērā tika automātiski pārnesti no 2018. uz 2019. gadu.5. tabula

Maksājumu apropriāciju pārvaldība 2018. gadā

(EUR)

 

ELFLA (2014–2020)

Budžeta postenis — 05.046001

Apropriācijas 2018. gada sākumā

11 822 000 000

Pārvietojums no ELFLA 2014.–2020. gada tehniskās palīdzības pozīcijas

4 000 000

Vispārējs pārvietojums

150 000 000

Gada beigu pārvietojums

64 000 000

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti no 2017. gada

18 098 156

Piešķirtie ieņēmumi, kas iekasēti 2018. gadā

12 400 084

Piešķirto ieņēmumu pārvietojums no ELFLA 2007.–2013. gadam

119 046 270

2018. gadā pieejamās apropriācijas

12 189 544 509

2018. gadā izlietotās apropriācijas

12 173 540 691

2.2.2.    Tehniskā palīdzība

Attiecībā uz ELFLA tehnisko palīdzību kopējās maksājumu apropriācijas 2018. gada budžetā bija 25,7 milj. EUR. Uz ELFLA 2014.–2020. gada programmu pozīciju tika pārvietoti 4,0 milj. EUR, lai pilnībā segtu dalībvalstu 2018. gada trešā ceturkšņa izdevumu deklarācijas. Galīgā maksājumu apropriāciju summa bija 21,7 milj. EUR.

3.    2018. gada ELFLA budžeta izpilde

3.1.    Saistību apropriāciju izpilde

3.1.1.    ELFLA lauku attīstības programmas

2018. gada budžetā ELFLA 2014.–2020. gada programmām saistību uzņemšanās aptvēra pieejamo saistību apropriāciju pilnu summu (14 346,9 milj. EUR).

6. tabulā par katru dalībvalsti parādīts līdzekļu sadalījums, kas noteikts ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/71, un saistību summas 2018. gadā.6. tabula

Regula (ES) Nr. 1305/2013 (ar grozījumiem) salīdzinājumā ar saistību summām 2018. gada beigās

Budžeta postenis: 05.046001

(EUR)

Dalībvalsts

Regula (ES) Nr. 1305/2013

Saistību summas 2018. gadā

Sadalījums 2018. gadā

a)

b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Kopā

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Tehniskā palīdzība

Operatīvās tehniskās palīdzības saistību apropriāciju summa 2014.–2020. gada plānošanas periodam 2018. gada budžetā bija 20,8 milj. EUR. Budžeta grozījumā Nr. 6 šī pozīcija tika samazināta par 0,7 milj. EUR. 7. tabulā parādīts 2018. gadā operatīvajai tehniskajai palīdzībai pieejamo saistību apropriāciju izlietojums. Būtiskākā daļa ir saistīta ar Eiropas Lauku attīstības tīklu, kā arī ar Finanšu instrumentu tehnisko konsultatīvo platformu.

7. tabula

Tehniskā palīdzība – saistību apropriāciju izpilde

Budžeta postenis: 05.046002

(EUR)

Apraksts

Saistību summa

Eiropas Lauku attīstības tīkls

4 629 652

Finanšu instrumentu tehniskā konsultatīvā platforma

4 523 225

Informācijas tehnoloģijas*

2 979 178

Eiropas inovācijas partnerība

2 730 006

Korporatīvā komunikācija

2 140 000

Eiropas [Lauku attīstības] novērtēšanas tīkls

1 900 113

Bioloģiskās lauksaimniecības datubāze

432 796

Revīzija un kontrole

249 774

Logotipu aizsardzība

50 000

Kopā

19 634 744

* Ietverot BCO (platjoslas kompetences birojus).

3.2.    Maksājumu apropriāciju izpilde

3.2.1.    ELFLA lauku attīstības programmas

2014.–2020. gada plānošanas periodā no pieejamajiem 12 189,5 milj. EUR tika izpildītas maksājumu apropriācijas 12 173,5 milj. EUR apmērā. 8. tabulā parādīts 2018. gada maksājumu sadalījums pa deklarēšanas periodiem.


8. tabula

2018. gada maksājumi ELFLA lauku attīstības programmām (miljonos EUR)

2007–2013

2014–2020

 

 

 

Priekšfinansējums (2014–2020)

-

19,5

Maksājumu pieprasījumu atlīdzināšana pirms 2017. g. 4. cet.

-

6,3

Maksājumu pieprasījumu atlīdzināšana par 2017. g. 4. cet.

-

4460,8

Maksājumu pieprasījumu atlīdzināšana par 2018. g. 1. cet.

-

2616,1

Maksājumu pieprasījumu atlīdzināšana par 2018. g. 2. cet.

-

2402,3

Maksājumu pieprasījumu atlīdzināšana par 2018. g. 3. cet.

-

2668,6

Slēgšanas maksājumi vai pozitīvie maksājumi 2007.–2013. gadā

271,9

-

Kopā 2018. gadā

271,9

12 173,5

Nākamajā diagrammā redzams maksājumu apropriāciju ikmēneša izlietojums gada laikā (no 2018. gada janvāra līdz decembrim).

1. diagramma9.a un 9.b tabulā parādīts Komisijas izmaksāto summu sadalījums pa dalībvalstīm un pa deklarēšanas periodiem 2018. budžeta gadā.

9.a tabula. ELFLA (2007–2013)

Faktiskie maksājumi no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

ELFLA (2007–2013), budžeta postenis 05.040501 (EUR)

Dalībvalsts

Pozitīvie maksājumi, galvenokārt pēc Tiesas spriedumiem

Slēgšana

Kopā

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Kopā

47 161 052

224 768 001

271 929 0539.b tabula. ELFLA (2014–2020)

Faktiskie maksājumi no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

ELFLA (2014–2020), budžeta postenis 05.046001

(EUR)

Dalībvalsts

Priekšfi-nansējums

Pirms 2017. g. 4. cet.

2017. g. 4. cet.

2018. g. 1. cet.

2018. g. 2. cet.

2018. g. 3. cet.

Kopā

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165 429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1 591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Kopā

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 69110. tabulā par katru dalībvalsti sniegts attiecībā uz ELFLA 2014.–2020. gada programmām veikto maksājumu salīdzinājums starp 2018. un 2017. gadu. Salīdzinājumā ar 2017. gadu kopumā maksājumi ir palielinājušies par 10 % (12,2 mljrd. EUR salīdzinājumā ar 11,1 mljrd. EUR).

10. tabula

Maksājumi dalībvalstīm – 2018. un 2017. gada salīdzinājums – ELFLA (2014–2020)

(EUR)

Dalīb-valsts

2017

2018

2018. un 2017. gada summu starpība

Starpposma maksājumi

Priekšfi-nansējums

Kopā

Starpposma maksājumi

Priekšfi-nansējums

Kopā

(EUR)

(%)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

–10 190 845

–10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

–128 101 102

–18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

–28 659 482

–1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

–43 279

–0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

–34 502 805

–13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67%

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

–21 199 854

–4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

–423 016 301

–26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Kopā

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Tehniskā palīdzība 

Operatīvās tehniskās palīdzības maksājumu apropriāciju summa 2014.–2020. gada plānošanas periodam bija 21,0 milj. EUR. Daļa no šīm apropriācijām (4,0 milj. EUR) tika pārvietota, lai segtu maksājumu vajadzības, kas saistītas ar ELFLA 2014.–2020. gada lauku attīstības programmām.

11. tabulā attēloti maksājumi, kas sagrupēti pa galvenajām darbībām. Būtiskākā daļa saistīta ar Eiropas Lauku attīstības tīklu.

11. tabula

 

Tehniskā palīdzība – maksājumu apropriāciju izpilde

Budžeta postenis: 05.046002

(EUR)

Apraksts

Samaksātā summa

Eiropas Lauku attīstības tīkls

3 914 519

Informācijas tehnoloģijas*

2 822 364

Eiropas inovācijas partnerība

2 468 602

Finanšu instrumentu tehniskā konsultatīvā platforma

1 800 000

Eiropas [Lauku attīstības] novērtēšanas tīkls

1 589 121

Revīzija un kontrole

410 785

Bioloģiskās lauksaimniecības datubāze

135 317

Logotipu aizsardzība

40 000

Kopā

13 180 708

* Ietverot platjoslas kompetences birojus.

3.3.    Deklarēto izdevumu analīze pa pasākumiem

12. tabulā parādīti dalībvalstu deklarētie lauku attīstības maksājumu pieprasījumi pa pasākumiem 2018. gadā (2017. g. 4. cet.–2018. g. 3. cet.), deklarētie kumulatīvie izdevumi kopš plānošanas perioda sākuma, kā arī ELFLA 2014.–2020. gada programmu finanšu plāns.

ELFLA 2014.–2020. gada programmu izdevumi 2018. gadā galvenokārt attiecās uz 13. pasākumu (maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi), 04. pasākumu (ieguldījumi materiālajos aktīvos) un 10. pasākumu (agrovide un klimats).12. tabula

Deklarētie ELFLA izdevumi 2018. gadā (2017. g. 4. cet.–2018. g. 3. cet.) un kumulatīvo izdevumu kopsumma (2014. g. 4. cet.–2018. g. 3. cet.)

salīdzinājumā ar finanšu plāniem – ELFLA (2014–2020)

 

Deklarētie izdevumi 2018. gadā (2017. g. 4. cet.–2018. g. 3. cet.)

Kumulatīvie deklarētie izdevumi (2014. g. 4. cet.–2018. g. 3. cet.)

2014.–2020. gada finanšu plāni

ELFLA pasākums

(milj. EUR)

(%)

(milj. EUR)

(%)

(milj. EUR)

(%)

01. pasākums

Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1093,9

1,1 %

02. pasākums

Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

03. pasākums

Lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitātes shēmas

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

04. pasākums

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

2354,1

19,4 %

5165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

05. pasākums

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

06. pasākums

Lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība

750,3

6,2 %

2027,7

6,1 %

6929,4

6,9 %

07. pasākums

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

691,8

5,7 %

1380,6

4,1 %

6809,6

6,8 %

08. pasākums

Ieguldījumi meža platības paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

354,8

2,9 %

1024,8

3,1 %

4470,3

4,5 %

09. pasākums

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

10. pasākums

Agrovide un klimats

2234,6

18,4 %

7359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

11. pasākums

Bioloģiskā lauksaimniecība

1147,1

9,4 %

2886,4

8,7 %

7046,2

7,0 %

12. pasākums

Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

13. pasākums

Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

2727,8

22,4 %

9261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

14. pasākums

Dzīvnieku labturība

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1727,9

1,7 %

15. pasākums

Meža vides un klimata pakalpojumi un meža saglabāšana

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

16. pasākums

Sadarbība

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1753,1

1,8 %

17. pasākums

Riska pārvaldība

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1638,0

1,6 %

18. pasākums

Horvātijas valsts papildu tiešo maksājumu finansēšana

–0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

19. pasākums

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA))

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7003,6

7,0 %

20. pasākums

Dalībvalstu tehniskā palīdzība

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2158,4

2,2 %

113. pasākums

Priekšlaicīga pensionēšanās

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

131. pasākums

No Kopienas tiesību aktiem izrietošo standartu ievērošana

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

341. pasākums

Prasmju apguve, iedzīvināšana un īstenošana

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Pavisam kopā

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Dalībvalstis savus izdevumus deklarē katru ceturksni. Tomēr n gada 4. ceturkšņa deklarācijas iesniedz n+1 gada janvārī. Tādējādi Komisijas attiecīgie atlīdzinājumi dalībvalstīm n gadā tiek veikti par laiku no n–1 gada 4. ceturkšņa līdz n gada 3. ceturksnim.3.4.    ELFLA programmu īstenošana

3.4.1.    2007.–2013. gada plānošanas periods

2. diagrammā parādīti 2007.–2013. gada lauku attīstības programmu apguves rādītāji pa dalībvalstīm: maksājumi no plānošanas perioda sākuma līdz 2018. gada 31. decembrim, ieskaitot slēgšanas maksājumus par programmām, kas šajā datumā jau ir slēgtas, salīdzinājumā ar kopējo 2007.–2013. gada piešķīrumu.

Līdz 2018. gada beigām atcelto saistību summa sasniedza 1974 milj. EUR.

3.4.2.    2014.–2020. gada plānošanas periods

3. diagrammā parādīti 2014.–2020. gada lauku attīstības programmu apguves rādītāji pa dalībvalstīm: maksājumi no plānošanas perioda sākuma, ieskaitot par 2018. gada 4. ceturksni veiktos maksājumus, kas atlīdzināti 2019. finanšu gadā, salīdzinājumā ar kopējo 2014.–2020. gada piešķīrumu.

 

Top