EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019BP0012

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu — palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+” (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

OV C 171, 6.5.2021, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 171/39


P9_TA(2019)0012

Budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana: “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu — palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+” (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

(2021/C 171/12)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1), un jo īpaši tās 44. pantu,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2018. gada 12. decembrī (2),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (3),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (4),

ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (5),

ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu, ko Komisija pieņēma 2019. gada 15. maijā (COM(2019)0320),

ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu, ko Padome pieņēma 2019. gada 3. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (11731/2019 – C9-0112/2019),

ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0004/2019),

A.

tā kā pēc Parlamenta pieprasījuma Eiropas Parlaments un Padome saistībā ar 2019. gada budžeta procedūru nolēma “2019. gadā budžeta grozījumā iekļaut 100 miljonus EUR, lai nodrošinātu palielinājumu programmām “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”; Parlaments un Padome aicināja Komisiju šo budžeta grozījumu, kurā nebūs iekļauti citi elementi, iesniegt, “tiklīdz 2019. gada pavasarī būs pabeigta daudzgadu finanšu shēmas 2020. gadam tehniskā korekcija, ietverot saistību vispārējās rezerves aprēķināšanu”;

B.

tā kā Komisija attiecīgi ir ierosinājusi grozīt 2019. gada budžetu, lai atspoguļotu šo vienošanos;

C.

tā kā Komisija ir ierosinājusi piešķirt papildu 80 miljonus EUR, lai palielinātu līdzekļus pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, un papildu 20 miljonus EUR “Erasmus+” budžetam; tā kā vienošanās par 2019. gadu budžetu neparedzēja nekādas norādes par katra instrumenta īpatsvaru kopējā palielinājumā;

D.

tā kā saistībā ar līdzekļu palielinājumu programmai “Apvārsnis 2020” Komisija ir ierosinājusi piešķirt papildu 34,6 miljonus EUR programmas “Apvārsnis 2020” budžeta postenī 08 02 03 04 —“Resursefektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide”, lai veicinātu 2019. gada pasākumus, kas vērsti pret klimata pārmaiņām, jo īpaši attiecībā uz akumulatoriem, videi draudzīgiem transportlīdzekļiem un aviācijas ekoloģizāciju, un papildu 45,4 miljonus EUR programmas “Apvārsnis 2020” budžeta postenī 08 02 01 02 — “Pētniecības stiprināšana nākotnes un jaunajās tehnoloģijās”, lai palielinātu līdzekļus saistībā ar tematiem “Radikāla nulles emisiju enerģijas ražošana nolūkā panākt pilnīgu dekarbonizāciju” un “Ar enerģētiku un klimata pārmaiņām saistītas tehnoloģijas”;

E.

tā kā Komisija ir ierosinājusi palielināt līdzekļus programmai “Erasmus+” tās mobilitātes pamatdarbībām, jo īpaši augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības jomā, kā arī profesionālās izcilības centriem; tā kā tā ir arī ierosinājusi daļu līdzekļu palielinājuma novirzīt nesen saistībā ar Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam izstrādātam būtiskam pasākumam “Eiropas universitātes”, lai veicinātu izcilību, inovāciju un iekļaušanu augstākajā izglītībā visā Eiropā,

1.

ņem vērā Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu, kas ir izstrādāts, lai nodrošinātu papildu 100 miljonus EUR saistību apropriāciju programmām “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”, tādējādi atspoguļojot 2019. gada budžeta sarunās Parlamenta un Padomes panākto vienošanos; norāda, ka šajā posmā nav ierosināti nekādi maksājumu apropriāciju palielinājumi;

2.

ņemot vērā programmu profilus, norāda — lai gan līdz 2019. gada beigām varbūt nebūs nepieciešams palielināt programmas “Apvārsnis 2020” maksājumu apropriācijas, sakarā ar saistību apropriāciju palielinājumu programmai “Erasmus+” visticamāk vēl šogad būs jāpalielina maksājumu apropriācijas; prasa Komisijai informēt budžeta lēmējinstitūciju par to, kā tā plāno segt šīs pieaugošās maksājumu vajadzības;

3.

apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu;

4.

uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2019 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.

uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1)  OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(2)  OV L 67, 7.3.2019.

(3)  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)  OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.


Top