EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2019. gada 13. februāris) par priekšlikumu Padomes lēmumam par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 84/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2019. gada 13. februāris)

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2018. gada 19. decembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu (turpmāk – “ierosinātais lēmums”) (1).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātais lēmums ir saistīts ar ECB un Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS). ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

1.

ECB ņem vērā ierosināto lēmumu, ar kuru Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) vārdā tiek apstiprināts Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk – “izstāšanās līgums”). ECB it īpaši ņem vērā izstāšanās līguma noteikumus par to, ka tiek atlīdzināts iemaksātais kapitāls, ko Anglijas Banka nodrošinājusi ECB (2), un ka pārejas periodā Anglijas Banka piedalās institucionālajā kārtībā, kas noteikta LESD 282. un 283. pantā un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos (turpmāk – “ECBS Statūti”) (3). ECB arī ņem vērā izstāšanās līguma noteikumus par to, ka Apvienotajā Karalistē tiek piemēroti Eiropas Savienības tiesību noteikumi, kuri attiecas uz piekļuvi Eiropas Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru dokumentiem (4), ka Apvienotajā Karalistē ECB tiek piemēroti noteikti ECBS Statūtu panti (5) un ka Apvienotajā Karalistē ECB, tās struktūru locekļiem, tās darbiniekiem un nacionālo centrālo banku (NCB) pārstāvjiem ECBS tiek piemērotas noteiktas privilēģijas un imunitāte (6).

2.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu izstāšanās līgumā nosaka kārtību, kādā Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un Euratom, un ņem vērā tās turpmākās attiecības ar Eiropas Savienību. Līgums par Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām tiks noslēgts pēc tam, kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti. Saskaņā ar LESD 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu un attiecīgo Eiropas Savienības judikatūru (7), ciktāl līgums par Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām ir ECB kompetencē, par šādu līgumu būtu jāapspriežas ar ECB.

3.

Ar izstāšanās līgumu tiek izveidota Apvienotā komiteja, kas būs atbildīga par izstāšanās līguma īstenošanu un piemērošanu. Ierosinātajā lēmumā precizēts, ka Apvienotajā komitejā un tās specializētajās komitejās Eiropas Savienību pārstāvēs Komisija (8). Dažādos izstāšanās līgumā noteiktajos gadījumos Apvienotā komiteja būs pilnvarota pieņem lēmumus, kas būs saistoši Eiropas Savienībai un Apvienotajai Karalistei, un Eiropas Savienībai un Apvienotajai Karalistei būs jāīsteno šie lēmumi (9). Saskaņā ar LESD 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu un Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktā noteikto savstarpējas sadarbības principu, ja Apvienotās komitejas lēmumi ir ECB kompetencē, par šādiem lēmumiem būtu jāapspriežas ar ECB.

4.

Izstāšanās līgumā noteikts, ka ECB, tās struktūru locekļiem, tās darbiniekiem un NCB pārstāvjiem ECBS, kuri piedalās ECB darbībās, tiks piemērotas noteiktas Eiropas Savienībai piemērojamās privilēģijas un imunitāte (10). Izstāšanās līgumā noteiktas dažādas prasības, saskaņā ar kurām Eiropas Savienībai jāsniedz Apvienotajai Karalistei informācija vai paziņojumi par noteiktiem aspektiem, kas ir būtiski attiecībā uz šādām privilēģijām un imunitāti (11). Komisija ierosinātā lēmuma paskaidrojuma rakstā ir precizējusi, ka šāda informācijas vai paziņojumu sniegšana principā būtu jāveic Komisijai Eiropas Savienības vārdā, vajadzības gadījumā balstoties uz dalībvalstu vai citu iestāžu, vai attiecīgo Eiropas Savienības struktūru vai vienību sniegto informāciju (12). ECB ņem vērā šo precizējumu un ir gatava sniegt Komisijai attiecīgo informāciju, kas attiecīgos gadījumos jānosūta Apvienotajai Karalistei.

Šo atzinumu publicēs ECB interneta vietnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 13. februārī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 834 final.

(2)  Sk. izstāšanās līguma 149. pantu.

(3)  Sk. izstāšanās līguma 128. panta 4. punktu.

(4)  Sk. izstāšanās līguma 122. pantu.

(5)  Sk. izstāšanās līguma 123. pantu.

(6)  Sk. izstāšanās līguma 117. pantu.

(7)  Sk., piem., Tiesas spriedumu, 1974. gada 30. aprīlis, R. & V. Haegeman/Beļģijas valsts, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, 5. punkts; Tiesas spriedumu, 1994. gada 9. augusts, Francijas Republika/Eiropas Kopienu Komisija, C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, 15.–17. punkts. Sk. arī ECB Atzinumu CON/2005/7. Visi ECB atzinumi tiek publicēti ECB interneta vietnē.

(8)  Sk. ierosinātā lēmuma 2. pantu.

(9)  Sk. izstāšanās līguma 164. un 166. pantu.

(10)  Sk. izstāšanās līguma 117. pantu.

(11)  Sk., piem., izstāšanās līguma 102. pantu, 103. pantu un 116. panta 3. punktu.

(12)  Sk. paskaidrojuma raksta 4. lpp.


Top