Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1205(01)

Komisijas paziņojums, kas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu publicēts lietā AT.39398 – Visa MIF

C/2018/8180

OJ C 438, 5.12.2018, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 438/8


Komisijas paziņojums, kas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu publicēts lietā AT.39398 – Visa MIF

(2018/C 438/03)

1.   Ievads

1.

Ja Komisija plāno pieņemt lēmumu, ar ko pieprasa pārkāpuma izbeigšanu, un iesaistītās personas piedāvā uzņemties saistības, ar kurām tiek kliedētas bažas, ko Komisija paudusi savā sākotnējā novērtējumā, tad saskaņā ar 9. pantu Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1), Komisija var ar lēmumu padarīt šīs saistības attiecīgajiem uzņēmumiem saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz noteiktu laiku, un tajā secina, ka Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Saskaņā ar minētās regulas 27. panta 4. punktu Komisija publicē īsu lietas kopsavilkumu un saistību galveno saturu. Ieinteresētās personas savus apsvērumus var iesniegt Komisijas noteiktajā termiņā.

2.   Lietas kopsavilkums

2.

Komisija 2017. gada 3. augustā pieņēma papildu iebildumu paziņojumu (PIP) pret Visa Inc. un Visa International Services Association. Šis PIP papildina 2013. gada 23. aprīļa papildu iebildumu paziņojumu un 2009. gada 3. aprīļa iebildumu paziņojumu, kas bija adresēti Visa Inc., Visa International Service Association un Visa Europe Limited (2) (visi kopā “Visa”).

3.

Komisija PIP uzsvēra sākotnējo vērtējumu, ka Visa Inc. un Visa International Services Association, nosakot noteikumus par daudzpusējās starpbanku komisijas maksām (“MIF”), kas piemērojamas starpreģionāliem darījumiem, kuri EEZ tirdzniecības vietās tiek veikti ar patērētāju debetkartēm un kredītkartēm, kuras izsniedzis izdevējs (kartes īpašnieka banka), kas atrodas ārpus EEZ, ir pārkāpuši LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu. Tas ietver tiešos darījumus ar karti (kas notiek kartes īpašnieka klātbūtnē, piemēram, maksājot veikalā) un attālinātos darījumus ar karti (kas notiek, kartes īpašniekam klāt neesot, un autentifikācijas detaļas tiek nosūtītas, izmantojot internetu, pastu vai telefonu).

4.

PIP norāda, ka uzņēmuma Visa noteiktie noteikumi uzliek par pienākumu pieņēmējam (tirgotāja bankai) maksāt izdevējam (kartes īpašnieka bankai) starpreģionālas MIF par katru starpreģionālu darījumu, kas veikts EEZ tirdzniecības vietā, un arī, ka uzņēmuma Visa lēmums par starpreģionālo MIF uzskatāms par uzņēmumu asociācijas lēmumu LESD 101. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta 1. punkta izpratnē.

5.

Kā norādīts PIP, kad kartes turētājs izmanto maksājumu karti, lai no tirgotāja iegādātos preces vai pakalpojumus, tirgotājs maksā pieņēmējbankai apkalpošanas maksu. Pieņēmējs patur daļu no šīs maksas (pieņēmēja peļņa), daļu iegūst izdevējs (MIF) un daļu – shēmas operators (šajā gadījumā – Visa). PIP arī norāda, ka apkalpošanas maksa lielākoties tiek noteikta, balstoties uz MIF. Tomēr Komisija savās iepriekšējās lietās ir piekritusi MIF, kas atbilst tā dēvētajai komersanta izvēles neietekmēšanas metodoloģijai (“MIT”) (3). Saskaņā ar šo metodoloģiju starpbanku komisijas maksai vidēji nevajadzētu pārsniegt ar darījumu saistīto labumu, ko tirgotājs gūst, pieņemot maksājumu kartes. Šāda MIF nodrošina, ka tirgotājiem vidēji nav lielas atšķirības starp to, kā pieņemt maksājumu, proti, ar karti vai citiem maksāšanas līdzekļiem, radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp alternatīviem maksājumu instrumentiem.

3.   Piedāvāto saistību galvenais saturs

6.

Visa Inc un Visa International Services Association kā procesā iesaistītās puses nepiekrīt Komisijas sākotnējam vērtējumam. Tomēr, lai kliedētu Komisijas bažas par konkurenci, tie piedāvāja uzņemties saistības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu. Turpmāk ir sniegts īss saistību kopsavilkums, un pilns saistību teksts angļu valodā ir publicēts Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/index_lv.html

7.

Sešus mēnešus pēc datuma, kad Visa saņems Komisijas Lēmuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu oficiālo paziņojumu, Visa apņemas ievērot šādas maksimālās robežvērtības:

a)

starpreģionālā MIF par starpreģionālajiem tiešajiem darījumiem ar debetkarti – ne vairāk kā 0,2 %; un

b)

starpreģionālā MIF par starpreģionālajiem tiešajiem darījumiem ar kredītkarti – ne vairāk kā 0,3 %; un

c)

starpreģionālā MIF par starpreģionālajiem attālinātajiem darījumiem ar debetkarti – ne vairāk kā 1,15 %; un

d)

starpreģionālā MIF par starpreģionālajiem attālinātajiem darījumiem ar kredītkarti – ne vairāk kā 1,5 %.

8.

Minētās saistības ir spēkā piecus gadus un sešus mēnešus pēc saistību lēmuma paziņošanas uzņēmumam Visa.

9.

Vēlākais 12 darbdienu laikā pēc saistību lēmuma paziņošanas Visa par to informē katru pieņēmēju, kas pieņem starpreģionālus darījumus ar Visa kartēm, un nosaka prasību, lai tie visi savukārt nekavējoties paziņotu saviem attiecīgajiem tirgotājiem, ka: i) ir pieņemtas saistības un ka ii) visām starpreģionālajām MIF tiks noteiktas maksimālās robežvērtības attiecībā uz visiem turpmākajiem starpreģionālajiem darījumiem ar debetkartēm un kredītkartēm visā saistību periodā. Turklāt, vēlākais 12 darbdienu laikā pēc saistību lēmuma paziņošanas Visa arī publicē skaidri redzamā un viegli pieejamā veidā uz uzņēmuma Visa Eiropas mājas lapas visas starpreģionālās MIF par starpreģionālajiem tiešajiem un attālinātajiem darījumiem ar debetkarti un ar kredītkarti.

10.

Visa neapiet vai nemēģina apiet minētās saistības nedz tieši, nedz arī netieši ar kādu darbību vai bezdarbību. Jo īpaši no saistību lēmuma paziņošanas dienas Visa atturēsies no jebkādas prakses, kuras mērķis vai ietekme ir līdzvērtīga starpreģionālas MIF piemērošanai. Tas ietver jo īpaši (bet ne tikai) īstenošanas programmas vai jaunus noteikumus, ar kuru palīdzību Visa shēmas vai citas maksas no EEZ esošajiem pieņēmējiem pārnes uz izdevējiem ārpus EEZ.

11.

Neapejot savas saistības, Visa var pieņemt atbilstošus patērētāju aizsardzības pasākumus, jo īpaši attiecībā uz krāpšanu, valūtas konvertēšanu, atmaksām un atgūšanu, lai nodrošinātu, ka patērētājus nelabvēlīgi neietekmē starpreģionālo MIF izmaiņas.

12.

Visa ieceļ pilnvarotu uzraudzības personu, kas uzraudzīs Visa rīcības atbilstību saistībām. Pirms uzraudzības personas iecelšanas Komisijai ir tiesības apstiprināt vai noraidīt ierosināto kandidatūru.

13.

Pašreiz notiekošā pretmonopola izmeklēšana (sk. iepriekš 2. iedaļu) pret Visa paliek atklāta, kamēr tiek gaidīts turpmāks Komisijas novērtējums, kurā, iespējams, tiks ietvertas piezīmes, kas saņemtas, atbildot uz šo paziņojumu.

4.   Aicinājums iesniegt piezīmes

14.

Komisija atkarībā no tirgus pārbaudes rezultātiem plāno pieņemt lēmumu saskaņā ar 9. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 1/2003, ar ko tā pasludinātu par saistošām iepriekš apkopotās un Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicētās saistības.

15.

Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt savus apsvērumus par ierosinātajām saistībām. Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Ieinteresētās trešās personas tiek lūgtas iesniegt arī savu piezīmju nekonfidenciālu versiju, kurā informācija, ko tās uzskata par komercnoslēpumiem un cita veida konfidenciālu informāciju, ir svītrota un attiecīgi aizstāta ar nekonfidenciālu kopsavilkumu vai ar vārdiem “komercnoslēpumi” vai “konfidenciāli”.

16.

Atbildes un piezīmes vēlams pamatot un minēt tajās attiecīgos faktus. Ja konstatējat kādas problēmas saistībā ar kādu ierosināto saistību daļu, lūdzam ierosināt iespējamo risinājumu.

17.

Apsvērumus Komisijai ar atsauces numuru AT.39398 – Visa MIF var nosūtīt pa e-pastu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), pa faksu (+32 22950128) vai pa pastu uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. No 2009. gada 1. decembra EK līguma 81. un 82. pants kļuva par attiecīgi LESD 101. un 102. pantu. Abi noteikumu kopumi būtībā ir identiski. Šajā paziņojumā atsauces uz LESD 101. un 102. pantu vajadzības gadījumā jāsaprot kā atsauces uz EK līguma 81. un 82. pantu.

(2)  2016. gada 3. jūnijā tika pabeigta Visa Inc. un Visa Europe apvienošana, un Visa Inc. ieguva Visa Europe. Tā rezultātā Visa Europe vairs nav atsevišķs uzņēmums. Tāpēc jebkura atsauce uz Visa Europe tekstā jālasa kā atsauce uz laikposmu līdz 2016. gada 3. jūnijam.

(3)  Informāciju par komersanta izvēles neietekmēšanas metodoloģiju skatīt Komisijas 2015. gada Aptaujas par skaidras naudas un karšu apstrādes izmaksām kopsavilkumā, 3. lpp., kas ir pieejams: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.


Top