Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1204(02)

Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importam

C/2018/7950

OJ C 437, 4.12.2018, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 437/32


Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importam

(2018/C 437/08)

Eiropas Komisija (“Komisija”) ir saņēmusi pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu saskaņā ar 19. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulā (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”).

1.   Pārskatīšanas pieprasījums

Pārskatīšanas pieprasījumu iesniedza Electrosteel Castings Ltd (“pieprasījuma iesniedzējs”), ražotājs eksportētājs no Indijas (“attiecīgā valsts”).

Pārskatīšana attiecas tikai uz pieprasījuma iesniedzēja subsidēšanas pārbaudi.

2.   Pārskatāmais ražojums

Pārskatāmais ražojums (“pārskatāmais ražojums”) ir Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) caurules un caurulītes, uz kurām pašlaik attiecas KN kodi ex 7303 00 10 un ex 7303 00 90 (Taric kodi 7303001010, 7303009010), izņemot plastiskā čuguna caurules un caurulītes bez iekšējā un ārējā pārklājuma (“neapstrādātas caurules”).

3.   Spēkā esošie pasākumi

Patlaban ir spēkā galīgais kompensācijas maksājums, kas noteikts ar Komisijas 2016. gada 17. marta Īstenošanas regulu (ES) 2016/387 (2) par Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importu.

Uz pārskatāmo ražojumu attiecas arī galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Komisijas 2016. gada 17. marta Īstenošanas regulu (ES) 2016/388 (3) par Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importu, kura grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1369 (4). Komisija 2018. gada 4. maijā sāka daļēju starpposma pārskatīšanu, kas attiecās tikai uz Electrosteel Castings Ltd dempinga pārbaudi (5).

4.   Pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījuma iesniedzējs ir sniedzis pietiekamus pierādījumus, ka attiecībā uz viņu ir būtiski mainījušies subsidēšanas apstākļi, uz kuru pamata noteikti pasākumi un ka pārmaiņas ir ilglaicīgas.

Pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka turpmāk attiecīgā ražojuma importam, lai neitralizētu kompensējamo subsidēšanu, vairs nav nepieciešams piemērot pasākums pašreizējā apmērā. Pieprasījuma iesniedzējs ir sniedzis pietiekamus pierādījumus, ka tā subsīdijas apjoms ir samazinājies krietni zem maksājuma likmes, kas tam piemērojama patlaban.

Kopējais subsīdijas līmenis ir samazinājies tāpēc, ka vairs netiek piemērota “Mērķa ražojumu shēma”, kas ir iekļauta jaunā shēmā “Preču eksports no Indijas”, no kuras piešķirto subsīdiju apjoms ir mazāks, un mazāks apjoms pieprasījuma iesniedzējam ir piešķirts no citām shēmām, proti, “Nodokļu atmaksas shēmas” un shēmas, ar kuru saskaņā dzelzs rūda tiek nodrošināta par atlīdzību, kas ir mazāka par atbilstīgo. Tiek norādīts, ka attiecībā uz šīm divām subsīdiju programmām pieprasījuma iesniedzējs neapgalvo, ka tās būtu izbeigtas, bet tikai to, ka subsīdiju apjoms ir samazināts vai likvidēts.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ir pietiekami pierādījumi, ka apstākļi attiecībā uz Electrosteel Castings Ltd subsidēšanu ir ievērojami mainījušies, ka pārmaiņas ir ilglaicīgas un tāpēc pasākumi būtu jāpārskata.

Komisija patur tiesības izmeklēt citus attiecīgus subsidēšanas veidus, kas varētu tikt atklāti izmeklēšanas gaitā.

5.   Procedūra

Pēc dalībvalstu informēšanas konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu, kura attiektos tikai uz pieprasījuma iesniedzēja subsidēšanas pārbaudi, Komisija saskaņā ar pamatregulas 19. pantu ar šo sāk pārskatīšanu. Pārskatīšanas mērķis ir noteikt pieteikuma iesniedzēja subsidēšanas likmi, kas izriet no subsidēšanas prakses, kura tam, kā konstatēts, rada priekšrocības.

Pēc pārskatīšanas var būt nepieciešams grozīt maksājuma likmi, kas noteikta to Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importam, kuras ražojuši “visi pārējie uzņēmumi” Indijā, jo kompensācijas maksājuma likme šiem uzņēmumiem noteikta pēc subsīdijas apjoma, kas konstatēts pieprasījuma iesniedzējam.

Indijas valdība ir uzaicināta uz apspriešanos saskaņā ar pamatregulas 10. panta 7. punktu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/825 (6) (TAI modernizācijas pakete), kas stājās spēkā 2018. gada 8. jūnijā, ieviesa vairākas izmaiņas agrāk subsidēšanas procedūrās piemērotajos grafikos un termiņos (7). Konkrēti, termiņš, kurā ieinteresētās personas var pieteikties, ir saīsināts, īpaši tas attiecas uz izmeklēšanas agrīno posmu. Tāpēc Komisija aicina ieinteresētās persona ievērot procedūras posmus un termiņus, kas paredzēti šajā paziņojumā, kā arī nākamajos Komisijas paziņojumos.

5.1.   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas pieprasījuma iesniedzējam un attiecīgās eksportētājvalsts iestādēm. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Iepriekš minētā anketa pieprasījuma iesniedzējam ir pieejama ieinteresētajām personām izskatāmajos dokumentos un Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē.

5.2.   Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.3.   Ieinteresētās personas

Lai piedalītos izmeklēšanā, ieinteresētajām personām, piemēram, ražotājiem eksportētājiem, Savienības ražotājiem, importētājiem un to pārstāvju apvienībām, lietotājiem un to pārstāvju apvienībām un patērētāju pārstāvju organizācijām vispirms ir jāpierāda, ka pastāv objektīva saikne starp to darbībām un pārskatāmo ražojumu.

Personas atzīšana par ieinteresēto personu neskar pamatregulas 28. panta piemērošanu.

Ieinteresētajām personām pieejamajiem dokumentiem var piekļūt lapā Tron.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Lai saņemtu piekļuves tiesības, lūdzam sekot norādījumiem minētajā lapā.

5.4.   Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti.

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iesniegšanas iemesli, kā arī kopsavilkums par to, ko ieinteresētā persona uzklausīšanā vēlas apspriest. Uzklausīšanā tiks aplūkoti tikai tie jautājumi, ko ieinteresētās personas būs iepriekš iesniegušas rakstiski.

Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar attiecīgajām personām.

Norādītais laikposms neskar Komisijas dienestu tiesības pienācīgi pamatotos gadījumos pieņemt uzklausīšanu ārpus minētā laikposma un Komisijas tiesības noraidīt uzklausīšanu pienācīgi pamatotos gadījumos. Ja Komisijas dienesti noraida uzklausīšanas pieprasījumu, attiecīgā persona tiek informēta par šāda atteikuma iemesliem.

Uzklausīšanā principā nevar sniegt faktu informāciju, kas vēl nav iekļauta lietas materiālos. Tomēr labas pārvaldības labad un lai Komisijas dienesti varētu turpināt izmeklēšanu, ieinteresētās personas var tikt aicinātas pēc uzklausīšanas iesniegt jaunu faktu informāciju.

5.5.   Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Uz informāciju, kas tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu vajadzībām iesniegta Komisijai, neattiecas autortiesības. Ieinteresētajām personām, pirms tās iesniedz Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem attiecas trešās personas autortiesības, no autortiesību īpašnieka ir jāprasa īpaša atļauja, kas nepārprotami ļauj a) Komisijai šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras vajadzībām izmantot informāciju un datus un b) sniegt informāciju un/vai datus šīs izmeklēšanas ieinteresētajām personām tādā veidā, kas tām ļauj izmantot tiesības uz aizstāvību.

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi Limited (8). Personas, kas šīs izmeklēšanas gaitā iesniedz informāciju, ir aicinātas pamatot savu lūgumu saglabāt konfidencialitāti.

Ieinteresētajām personām, kuras sniedz informāciju ar norādi Limited, saskaņā ar pamatregulas 29. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi For inspection by interested parties. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību.

Ja persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nenorāda pamatotu iemeslu, kāpēc tā lūdz saglabāt konfidencialitāti, vai nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formātā un kvalitātē, Komisija šādu konfidenciālu informāciju var neņemt vērā, ja vien no uzticamiem avotiem nevar pietiekami pierādīt, ka informācija ir pareiza.

Ieinteresētās personas tiek aicinātas visu informāciju un pieteikumus, ieskaitot skenētas pilnvaras un izziņas, iesniegt pa e-pastu, savukārt apjomīgas atbildes – CD-ROM vai DVD, ko iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ar ierakstītu vēstuli. Ja ieinteresētās personas atbild pa e-pastu, tās piekrīt noteikumiem, kas piemērojami dokumentu elektroniskai iesniegšanai saskaņā ar noteikumiem dokumentā “SARAKSTE AR EIROPAS KOMISIJU TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS LIETĀS”, kas publicēts Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (9). Ieinteresētajām personām ir jānorāda savs nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un derīga e-pasta adrese un ir jānodrošina, ka norādītā e-pasta adrese ir funkcionējoša, oficiāla darba e-pasta adrese un ka e-pasts ik dienu tiek pārbaudīts. Kad būs iesniegta kontaktinformācija, Komisija sazināsies ar ieinteresētajām personām tikai pa e-pastu, ja vien tās nebūs nepārprotami paudušas prasību visus dokumentus no Komisijas saņemt ar citiem saziņas līdzekļiem vai ja nosūtāmā dokumenta veida dēļ tas jāsūta ar ierakstītu vēstuli. Iepriekš minētajās instrukcijās par saziņu ar ieinteresētajām personām ieinteresētās personas var iepazīties ar papildu noteikumiem un informāciju par saraksti ar Komisiju, arī ar principiem, kas piemērojami pa e-pastu sūtāmai informācijai.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: TRADE-DCIT-Subsidy-R696@ec.europa.eu

6.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 22. panta 1. punktu tiks pabeigta 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.   Iespēja iesniegt piezīmes par citu personu iesniegto informāciju

Lai nodrošinātu tiesības uz aizstāvību, ieinteresētajām personām būtu vajadzīga iespēja sniegt piezīmes par informāciju, ko iesniegušas pārējās ieinteresētās personas. To darot, ieinteresētās personas var aplūkot tikai tos jautājumus, kas jau apskatīti pārējo ieinteresēto personu iesniegtajā informācijā, un nevar izvirzīt jaunus jautājumus.

Ja vien nav norādīts citādi, piezīmes par informāciju, ko, reaģējot uz izpaustajiem galīgajiem konstatējumiem, sniegušas pārējās ieinteresētās personas, jāiesniedz 5 dienu laikā no termiņa, kad iesniedzamas piezīmes par galīgajiem konstatējumiem. Ja galīgā informācija tiek izpausta papildus, tad piezīmes, ko, reaģējot uz papildus izpausto informāciju, par sniegto informāciju sniedz pārējās ieinteresētās personas, jāiesniedz 1 dienas laikā no termiņa, kad iesniedzamas piezīmes par minēto izpausto informāciju, ja vien nav norādīts citādi.

Lai izmeklēšanu pabeigtu obligātajā termiņā, Komisija vairs nepieņems dokumentus no ieinteresētajām personām pēc termiņa, kurā sniedzamas piezīmes par izpausto galīgo informāciju, vai attiecīgā gadījumā pēc termiņa, kurā sniedzamas piezīmes par papildus izpausto galīgo informāciju.

8.   Šajā paziņojumā noteikto termiņu pagarināšana

Pieprasīt jebkura šajā paziņojumā noteikta termiņa pagarinājumu var tikai ārkārtas apstākļos, un pagarinājums tiek piešķirts tikai ar pienācīgu pamatojumu.

Pagarināt termiņu, kurā sniedzamas atbildes uz anketas jautājumiem, var tikai tad, ja ir pienācīgs pamatojums, un parasti pagarinājums nepārsniedz 3 papildu dienas. Šādi pagarinājumi parasti nepārsniedz 7 dienas. Tā termiņa pagarinājums, kurā iesniedzama pārējā šajā paziņojumā norādītā informācija, principā nepārsniedz 3 dienas, ja vien netiek pierādīts, ka bijuši ārkārtas apstākļi.

9.   Nesadarbošanās

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 28. pantu pagaidu vai galīgus apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 28. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

Ja atbilde netiek sniegta elektroniskā veidā, to neuzskata par nesadarbošanos, ja ieinteresētā persona pierāda, ka atbildes sniegšana prasītajā veidā sagādātu nesamērīgu papildu apgrūtinājumu vai nesamērīgus papildu izdevumus. Ieinteresētajai personai būtu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju.

10.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un visus pārējos pieprasījumus par ieinteresēto personu un trešo personu tiesībām uz aizstāvību, kuri varētu rasties procedūras gaitā.

Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu un mediāciju starp ieinteresēto(-ajām) personu(-ām) un Komisijas dienestiem, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumu pamatojumu. Šādai uzklausīšanai būtu jānotiek tikai tad, ja pienācīgā laikā jautājumi nav atrisināti ar Komisijas dienestiem.

Lai neapdraudētu pareizu procedūras norisi, visi pieprasījumi ir jāiesniedz laikus un bez kavēšanās. Tālab ieinteresētajām personām uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanās jāpieprasa iespējami drīz pēc notikuma, kura dēļ vajadzīga šāda iesaistīšanās. Lai pieprasītu uzklausīšanu ar Komisijas dienestiem, 5.3. punktā paredzētais laikposms mutatis mutandis attiecas uz uzklausīšanas pieprasījumiem ar uzklausīšanas amatpersonu. Ja uzklausīšanas pieprasījumi ir iesniegti ar novēlotiem termiņiem, uzklausīšanas amatpersona, pienācīgi ņemot vērā labas pārvaldības intereses un izmeklēšanas savlaicīgu pabeigšanu, izskatīs šādu kavētu pieprasījumu iemeslus, izvirzīto jautājumu raksturu un šo jautājumu ietekmi uz aizstāvības tiesībām.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

11.   Personas datu apstrāde

Šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (10).


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(2)  OV L 73, 18.3.2016., 1. lpp.

(3)  OV L 73, 18.3.2016., 53. lpp.

(4)  Komisijas 2016. gada 11. augusta Īstenošanas regula (ES) 2016/1369, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/388, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importam (OV L 217, 12.8.2016., 4. lpp.).

(5)  Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami Indijas izcelsmes plastiskā čuguna (saukta arī par čugunu ar lodveida grafītu) cauruļu un caurulīšu importam (OV C 157, 4.5.2018., 3. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/825, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV L 143, 7.6.2018., 1. lpp.).

(7)  Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process ĢD TRADE tīmekļa vietnē http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(8)  Dokumentu ar norādi Limited uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 29. pantu Regulā (ES) 2016/1037 (OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.) un 12. pantu PTO Nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem. Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(9)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

(10)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Top