Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0614

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam

COM/2018/614 final

Briselē, 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Pierādījumi liecina, ka dalībvalstīm konkrētajā grāmatvedības gadā izmaksātais ikgadējais priekšfinansējums, ko dzēš pēc pārskatu akceptēšanas, rada ievērojama apmēra ikgadējos iekasēšanas rīkojumus (piemēram, 2017. gadā 6,6 miljardi EUR). Praksē tas nozīmē, ka no dalībvalstīm tiek pieprasītas iemaksas Savienības budžetā par maksājumu apropriācijām, ko izmanto, lai dalībvalstīm samaksātu ikgadējo priekšfinansējumu, kas gadu vēlāk lielā mērā atkal ir jāatgūst.

Tāpēc, lai palielinātu pārskatāmību un veicinātu budžeta plānošanas prognozējamību, kā arī stabilāku un prognozējamāku maksājumu profilu, pašreizējā 2021.–2023. gada īstenošanas perioda pēdējos trīs gados, kas pārklājas ar nākamo īstenošanas periodu, kurš sākas 2021. gadā, tiek ierosināts samazināt ikgadējā priekšfinansējuma apmēru līdz nepieciešamajam minimumam. Šajā pieejā tiek ņemtas vērā arī maksājumu vajadzības, kas izriet no priekšfinansējuma kārtības, kura ierosināta 2021.–2027. gada programmām, kurās gada laikā sešās daļās tiktu izmaksāts tikai sākotnējais priekšfinansējums 1 . Par šādu nodomu jau iepriekš ziņoja Komisija 2 .

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šis priekšlikums ir saskanīgs ar noteikumiem par Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu budžeta pārvaldību, kā noteikts Regulā (ES) 1303/2013 3 . Ar grozījumu minētajos noteikumos netiek ieviestas strukturālas izmaiņas.

Atbilstība pārējiem Savienības politikas virzieniem

Šis priekšlikums saskan ar citiem priekšlikumiem un iniciatīvām, ko pieņēmusi Eiropas Komisija. Tas ir arī saskanīgs ar pareizas budžeta pārvaldības prasībām.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Regulā (ES) Nr. 1303/2013 ir paredzēti kopīgi noteikumi, kas piemērojami ESI fondiem. Pamatojoties uz dalītas pārvaldības principu, ko īsteno Eiropas Komisija un dalībvalstis, šajā regulā ir ietverti noteikumi, kas reglamentē plānošanas procesu, kā arī programmu administrēšanu (arī finanšu pārvaldību), uzraudzību, finanšu kontroli un projektu izvērtēšanu.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Priekšlikums attiecas uz ikgadējā priekšfinansējuma, ko Komisija sniedz dalībvalstīm no Savienības budžeta, samazināšanu. Ikgadējā priekšfinansējuma likmes Savienības mērogā ir noteiktas Regulā (ES) Nr. 1303/2013. Tādēļ, grozot šajā regulā izklāstītos noteikumus, ir jāgroza minētā regula. Valstu vai reģionālie līdzekļi nav piemēroti konkrētās problēmas risināšanai. Tādējādi šajā priekšlikumā ir ievērots subsidiaritātes princips.

Proporcionalitāte

Priekšlikums atbilst proporcionalitātes principam, jo tajā ir paredzēts vienīgi tas, kas nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai Savienības līmenī, un šim nolūkam vajadzīgie pasākumi. Ikgadējā priekšfinansējuma likme tiek samazināta, lai tā būtu samērīga ar naudas plūsmas prasībām, ņemot vērā palielināto naudas plūsmas tempu saistībā ar starpposma maksājumu pieteikumiem, kas izriet no ESI fondu paātrinātas īstenošanas. Nosakot ierosināto likmi, Komisija ņēma vērā, ka attiecīgajos gados, uz kuriem attiecas procentu likmes, jau ir ietverta izpildes rezerve, līdz ar to mazāka finansējuma daļa var nodrošināt tikpat lielu priekšfinansējuma summu.

Juridiskā instrumenta izvēle

Ierosinātais instruments: spēkā esošās regulas grozījums. Komisija ir izskatījusi manevrēšanas iespējas, ko nodrošina tiesiskais regulējums, un uzskata par nepieciešamu ierosināt grozījumus Regulā (ES) Nr. 1303/2013.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude

Ex-post izvērtējums vai spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude netika veikta.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Apspriešanās ar ārējām ieinteresētajām personām nenotika.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Ārēju ekspertu atzinums nav bijis vajadzīgs.

Ietekmes novērtējums

Nav paredzams, ka šim priekšlikumam būs būtiska ekonomiska, sociāla vai vidiska ietekme. Priekšlikums samazinās ikgadējo priekšfinansējumu no 3 % no fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta summas visā darbības programmas plānošanas periodā līdz 1 % 2021.–2023. gadā, kas ir piemērotāk naudas plūsmas prasībām saistībā ar programmas īstenošanu. Nosakot šādu zemāku priekšfinansējumu, vērā ņem gaidāmo paātrināto starpposma maksājuma pieprasījumu iesniegšanu, faktu, ka par šiem gadiem ikgadējā priekšfinansējuma summas aprēķināšanas pamats ir palielināts atbilstoši izpildes rezerves apmēram, ko līdz tam noteikti piešķirs, kā arī priekšfinansējumu, kas dalībvalstīm ir pieejams 2021.–2027. plānošanas periodā.

Ņemot vērā, ka ikgadējais priekšfinansējums ir pieejams grāmatvedības gadam, kas aptver divus gada budžeta gadus, N gadā kā ikgadējais priekšfinansējums izmaksātā pārsnieguma summa tiek dzēsta N+1 gadā, radot nevajadzīgas maksājumu plūsmas bez pievienotās vērtības. Ikgadējā priekšfinansējuma likmes samazināšana ierosinātajos gados veicinās budžeta plānošanas prognozējamības palielināšanu, stabilāku un prognozējamāku maksājumu profilu, neveiktu maksājumu riska samazināšanu, maksājumu vajadzību pārskatāmības palielināšanu un līdz ar to labāku budžeta pārvaldību.

Normatīvā atbilstība un vienkāršošana

Šī nav Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) iniciatīva.

Pamattiesības

Šim priekšlikumam nav ietekmes uz pamattiesību aizsardzību.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Saistību apropriācijas netiek ietekmētas, jo nav ierosināti grozījumi attiecībā uz ESI fondu finansējuma maksimālo summu, kas paredzēta darbības programmām plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

Vispārējā ietekme uz maksājumu apropriācijām ir neitralizēta. Kā norādīts priekšlikumam pievienotajā finanšu pārskatā, ierosinātās izmaiņas veicinās maksājumu apropriāciju samazināšanu attiecībā uz 2021. gadu kopumā, samazinot ikgadējā priekšfinansējuma summas, ko kompensēs ar augstākām maksājumu vajadzībām 2024. gadam. 2022. un 2023. gadā zemāks ikgadējais priekšfinansējums tiks kompensēts pārskatu pārbaudes un akceptēšanas ietvaros, tādējādi ietekme ir neitrāla.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Nepiemēro. Šā priekšlikuma īstenošanas uzraudzībai var izmantot esošās ESI fondu izmaksas sistēmas.

Paskaidrojošie dokumenti (attiecībā uz direktīvām)

Nepiemēro.

Konkrētu priekšlikuma noteikumu detalizēts skaidrojums

Regulas 134. panta 2. punktu groza, 2021.–2023. gadam ikgadējo priekšfinansējumu (pašlaik 3 %) nosakot 1 % apjomā no atbalsta summas, ko darbības programmai visā plānošanas periodā nodrošina fondi un EJZF. Ikgadējo priekšfinansējumu 2020. gadam saglabā 3 % apjomā no atbalsta summas, kas no fondiem un EJZF darbības programmai piešķirta visā plānošanas periodā.

2018/0322 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 177. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 4 ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 5 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 6 paredz kopīgus un vispārīgus noteikumus, kas piemērojami Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

(2)Pierādījumi liecina, ka ikgadējais priekšfinansējums ir noteikts īpaši augstā līmenī, salīdzinot ar finanšu pārvaldības prasībām, kas izriet no darbības programmu īstenošanas; tas jo īpaši attiecas uz 2021.–2023. budžeta gadu.

(3)Lai mazinātu spiedienu uz maksājumu apropriācijām Savienības budžetā 2021.–2023. budžeta gadā un uzlabotu maksājumu prasību prognozējamību, tādējādi sekmējot pārredzamāku budžeta plānošanu un sakārtotāku maksājumu profilu, ikgadējā priekšfinansējuma likme minētajos gados būtu jāsamazina.

(4)Tāpēc Regula (ES) Nr. 1303/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 134. panta 2. punktu groza šādi:

a)    piekto ievilkumu aizstāj ar šādu:

„— 2020. gadā: 3 %”;

b)    pievieno šādu ievilkumu:

„— 2021. līdz 2023. gadam: 1 %.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —    Padomes vārdā —

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA FINANŠU PĀRSKATS

1.PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS

1.1.Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums

1.2.Attiecīgās politikas jomas ABM/ABB struktūrā

1.3.Priekšlikuma/iniciatīvas būtība

1.4.Mērķis(-i)

1.5.Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums

1.6.Ilgums un finansiālā ietekme

1.7.Paredzētie pārvaldības veidi

2.PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI

2.1.Uzraudzības un ziņošanas noteikumi

2.2.Pārvaldības un kontroles sistēma

2.3.Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi

3.PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS PAREDZAMĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

3.1.Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta izdevumu pozīcijas

3.2.Paredzamā ietekme uz izdevumiem 

3.2.1.Kopsavilkums par paredzamo ietekmi uz izdevumiem

3.2.2.Paredzamā ietekme uz darbības apropriācijām

3.2.3.Paredzamā ietekme uz administratīvajām apropriācijām

3.2.4.Saderība ar kārtējo daudzgadu finanšu shēmu

3.2.5.Trešo personu iemaksas

3.3.Paredzamā ietekme uz ieņēmumiem

TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA FINANŠU PĀRSKATS

1.PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS

1.1.Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums

Priekšlikums Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam

1.2.Attiecīgās politikas jomas ABM/ABB struktūrā 7  

NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA
REĢIONĀLĀ POLITIKA UN PILSĒTPOLITIKA

JŪRLIETAS UN ZIVSAIMNIECĪBA

1.3.Priekšlikuma/iniciatīvas būtība

 Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz jaunu darbību 

 Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz jaunu darbību, pamatojoties uz izmēģinājuma projektu / sagatavošanas darbību 8  

 Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz esošas darbības pagarināšanu 

 Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz darbību, kas pārveidota jaunā darbībā 

1.4.Mērķis(-i)

1.4.1.Komisijas daudzgadu stratēģiskie mērķi, kurus plānots sasniegt ar priekšlikumu/iniciatīvu

Neattiecas

1.4.2.Konkrētie mērķi un attiecīgās ABM/ABB darbības

Konkrētais mērķis Nr.

Neattiecas

Attiecīgās ABM/ABB darbības

Neattiecas

1.4.3.Paredzamais(-ie) rezultāts(-i) un ietekme

Norādīt, kāda ir priekšlikuma/iniciatīvas iecerētā ietekme uz finansējuma saņēmējiem/mērķgrupām.

Neattiecas

1.4.4.Rezultātu un ietekmes rādītāji

Norādīt priekšlikuma/iniciatīvas īstenošanas uzraudzībā izmantojamos rādītājus.

Neattiecas

1.5.Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums

1.5.1.Īstermiņa vai ilgtermiņa vajadzības

Neattiecas

1.5.2.ES iesaistīšanās pievienotā vērtība

Neattiecas

1.5.3.Līdzīgas līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās atziņas

Neattiecas

1.5.4.Saderība un iespējamā sinerģija ar citiem atbilstošiem instrumentiem

Neattiecas

1.6.Ilgums un finansiālā ietekme

Ierobežota ilguma priekšlikums/iniciatīva 

   Priekšlikuma/iniciatīvas darbības laiks: 2021.–2024. gads.

   Finansiālā ietekme: 2021.–2024. gads.

  Beztermiņa priekšlikums/iniciatīva

Īstenošana ar uzsākšanas periodu no GGGG. līdz GGGG.,

pēc kura turpinās normāla darbība

1.7.Paredzētie pārvaldības veidi 9  

 Komisijas īstenota tieša pārvaldība:

ko veic tās struktūrvienības, tostarp personāls Savienības delegācijās;

   ko veic izpildaģentūras.

  Dalīta pārvaldība kopā ar dalībvalstīm

 Netieša pārvaldība, kurā budžeta īstenošanas uzdevumi uzticēti:

trešām valstīm vai to noteiktām struktūrām;

starptautiskām organizācijām un to aģentūrām (precizēt);

EIB un Eiropas Investīciju fondam;

Finanšu regulas 208. un 209. pantā minētajām struktūrām;

publisko tiesību subjektiem;

privāttiesību subjektiem, kas veic valsts pārvaldes uzdevumus, ja tie sniedz pienācīgas finanšu garantijas;

struktūrām, kuru darbību reglamentē dalībvalsts privāttiesības, kurām ir uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības īstenošana un kuras sniedz pienācīgas finanšu garantijas;

personām, kurām ir uzticēts veikt īpašas darbības KĀDP saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu un kuras ir noteiktas attiecīgā pamataktā.

Ja norādīti vairāki pārvaldības veidi, sniedziet papildu informāciju iedaļā „Piezīmes”.

Piezīmes

Neattiecas

2.PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI

2.1.Uzraudzības un ziņošanas noteikumi

Norādīt periodiskumu un nosacījumus.

Neattiecas

2.2.Pārvaldības un kontroles sistēma

2.2.1.Apzinātie riski

Neattiecas

2.2.2.Informācija par izveidoto iekšējās kontroles sistēmu

Neattiecas

2.2.3.Paredzamās pārbaužu izmaksas un ieguvumi un gaidāmā kļūdas riska līmeņa novērtējums

Neattiecas

2.3.Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi

Norādīt esošos vai plānotos novēršanas pasākumus un citus pretpasākumus.

Neattiecas

3.PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS PAREDZAMĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

3.1.Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta izdevumu pozīcijas

·Esošās budžeta pozīcijas

Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta pozīcijām.

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija

Budžeta pozīcija

Izdevumu
veids

Iemaksas

Nr.

Dif./nedif. 10

no EBTA valstīm 11

no kandidātvalstīm 12

no trešām valstīm

Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē

1.B –
Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

04 02 60 – Eiropas Sociālais fonds — Mazāk attīstīti reģioni

Dif.

04 02 61 – Eiropas Sociālais fonds — Pārejas reģioni

Dif.

04 02 62 – Eiropas Sociālais fonds — Attīstītāki reģioni

Dif.

04 02 64 – Jauniešu nodarbinātība

Iniciatīva

Dif.

13 03 60 – Eiropas Reģionālās

attīstības fonds — Mazāk

attīstīti reģioni

Dif.

13 03 61 – Eiropas Reģionālās

attīstības fonds — Pārejas

reģioni

Dif.

13 03 62 – Eiropas Reģionālās

attīstības fonds — Attīstītāki

reģioni

Dif.

13 03 63 – Eiropas Reģionālās

attīstības fonds — Papildu

piešķīrumi tālākajiem reģioniem

un mazapdzīvotiem reģioniem

Dif.

13 03 64 01 – Eiropas Reģionālās attīstības fonds — Eiropas teritoriālā sadarbība

Dif.

13 04 60 – Kohēzijas fonds

Dif.

2 – Ilgtspējīga izaugsme: Dabas resursi

11 06 60 – Ilgtspējīgas un konkurētspējīgas zvejniecības un

akvakultūras veicināšana, zivsaimniecības reģionu

līdzsvarotas un iekļaujošas teritoriālās attīstības sekmēšana

un kopējas zivsaimniecības politikas

īstenošanas veicināšana

Dif.

·No jauna veidojamās budžeta pozīcijas: neattiecas.

3.2.Paredzamā ietekme uz izdevumiem

3.2.1.Kopsavilkums par paredzamo ietekmi uz izdevumiem

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu 
kategorija

1.B

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

EMPL ĢD

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

KOPĀ

• Darbības apropriācijas

04 02 60

Maksājumi

(1)

-1013,958

0,000

0,000

1013,958

0,000

04 02 61

Maksājumi

(2)

-249,832

0,000

0,000

249,832

0,000

04 02 62

Maksājumi

(3)

-504,477

0,000

0,000

504,477

0,000

04 02 64

Maksājumi

(4)

-88,224

0,000

0,000

88,224

0,000

Administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķīrumiem 13  

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

KOPĀ apropriācijas
EMPL ĢD

Maksājumi

-1856,491

0,000

0,000

1856,491

0,000REGIO ĢD

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

KOPĀ

• Darbības apropriācijas

13 03 60

Maksājumi

(1)

-2608,675

0,000

0,000

2608,675

0,000

13 03 61

Maksājumi

(2)

-509,195

0,000

0,000

509,195

0,000

13 03 62

Maksājumi

(3)

-647,801

0,000

0,000

647,801

0,000

13 03 63

Maksājumi

(4)

-31,108

0,000

0,000

31,108

0,000

13 03 64 01

Maksājumi

(5)

-186,707

0,000

0,000

186,707

0,000

13 04 60

Maksājumi

(6)

-1265,652

0,000

0,000

1265,652

0,000

Administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķīrumiem 14  

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

KOPĀ apropriācijas
REGIO ĢD

Maksājumi

-5249,139

0,000

0,000

5249,139

0,000KOPĀ darbības apropriācijas

Maksājumi

-7105,630

0,000

0,000

7105,630

0,000

• KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķīrumiem

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

KOPĀ apropriācijas
daudzgadu finanšu shēmas

1.B IZDEVUMU KATEGORIJĀ

Maksājumi

-7105,630

0,000

0,000

7105,630

0,000

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu
kategorija

2.

Ilgtspējīga izaugsme: Dabas resursi

MARE ĢD

2021. gads

2022. gads

2023. gads

2024. gads

KOPĀ

• Darbības apropriācijas

11 06 60

Maksājumi

(1)

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķīrumiem 15  

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

KOPĀ apropriācijas
MARE ĢD

Maksājumi

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Ja priekšlikums/iniciatīva ietekmē vairākas izdevumu kategorijas

• KOPĀ darbības apropriācijas

Maksājumi

-7220,617

0,000

0,000

7220,617

0,000

• KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu programmu piešķīrumiem

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

KOPĀ apropriācijas
daudzgadu finanšu shēmas

1.–4. IZDEVUMU KATEGORIJĀ
(Pamatsumma)

Maksājumi

-7220,617

0,000

0,000

7220,617

0,000
Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu
kategorija

5

„Administratīvie izdevumi”miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

N gads

N+1 gads

N+2 gads

N+3 gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

KOPĀ

ĢD: <…….>

• Cilvēkresursi

• Pārējie administratīvie izdevumi

KOPĀ ĢD <…….>

Apropriācijas

KOPĀ apropriācijas
daudzgadu finanšu shēmas

5. IZDEVUMU KATEGORIJĀ

(Saistību summa = maksājumu summa)

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

N 16  gads

N+1 gads

N+2 gads

N+3 gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

KOPĀ

KOPĀ apropriācijas
daudzgadu finanšu shēmas

1.–5. IZDEVUMU KATEGORIJĀ

Saistības

Maksājumi

3.2.2.Paredzamā ietekme uz darbības apropriācijām

   Priekšlikums/iniciatīva neparedz darbības apropriāciju izmantošanu

   Priekšlikums/iniciatīva paredz izmantot darbības apropriācijas šādā veidā:

Saistību apropriācijas miljonos EUR (līdz 3 zīmēm aiz komata)

Norādīt mērķus un rezultātus

N gads

N+1 gads

N+2 gads

N+3 gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

KOPĀ

REZULTĀTI

Veids 17

Rezultāta vidējās izmaksas

Daudzums

Izmaksas

Daudzums.

Izmaksas

Daudzums.

Izmaksas

Daudzums.

Izmaksas

Daudzums.

Izmaksas

Daudzums.

Izmaksas

Daudzums.

Izmaksas

Kopējais rezultātu daudzums

Kopējās izmaksas

KONKRĒTAIS MĒRĶIS Nr. 1 18

- Rezultāts

- Rezultāts

- Rezultāts

Starpsumma — konkrētais mērķis Nr. 1

KONKRĒTAIS MĒRĶIS Nr. 2

- Rezultāts

Starpsumma — konkrētais mērķis Nr. 2

KOPĒJĀS IZMAKSAS

3.2.3.Paredzamā ietekme uz administratīvajām apropriācijām

3.2.3.1.Kopsavilkums

   Priekšlikums/iniciatīva neparedz izmantot administratīvās apropriācijas

   Priekšlikums/iniciatīva paredz izmantot administratīvās apropriācijas šādi:

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

N 19  gads

N+1 gads

N+2 gads

N+3 gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

KOPĀ

Daudzgadu finanšu shēmas
5. IZDEVUMU KATEGORIJĀ

Cilvēkresursi

Pārējie administratīvie izdevumi

Starpsumma – daudzgadu finanšu shēmas
5. IZDEVUMU KATEGORIJĀ

Ārpus daudzgadu finanšu shēmas
5. IZDEVUMU KATEGORIJAS 20  

Cilvēkresursi

Pārējie administratīvieizdevumi

Starpsumma
ārpus daudzgadu finanšu shēmas 5. IZDEVUMU KATEGORIJAS

KOPĀ

Vajadzīgās cilvēkresursu un citu administratīvu izdevumu apropriācijas tiks nodrošinātas no ĢD apropriācijām, kas jau ir piešķirtas darbības pārvaldībai un/vai ir pārdalītas attiecīgajā ģenerāldirektorātā, vajadzības gadījumā izmantojot arī vadošajam ĢD gada budžeta sadales procedūrā piešķirtus papildu resursus un ņemot vērā budžeta ierobežojumus.    

3.2.3.2.Paredzamās vajadzības pēc cilvēkresursiem

   Priekšlikums/iniciatīva neparedz cilvēkresursu izmantošanu.

   Priekšlikums/iniciatīva paredz cilvēkresursu izmantošanu šādā veidā:

Aplēse izsakāma ar pilnslodzes ekvivalentu

N gads

N+1 gads

N+2 gads

N+3 gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

• Štatu sarakstā ietvertās amata vietas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

XX 01 01 01 (Galvenā mītne un Komisijas pārstāvniecības)

XX 01 01 02 (Delegācijas)

XX 01 05 01 (Netiešā pētniecība)

10 01 05 01 (Tiešā pētniecība)

Ārštata darbinieki (izsakot ar pilnslodzes ekvivalentu FTE) 21

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT, ko finansē no vispārīgajām apropriācijām)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT un JED delegācijās)

XX 01 04 gg  22

- Galvenajā mītnē

- Delegācijās

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – netiešā pētniecība)

10 01 05 02 (CA, SNE, INT – tiešā pētniecība)

Citas budžeta pozīcijas (precizēt)

KOPĀ

XX ir attiecīgā politikas joma vai budžeta sadaļa.

Vajadzības pēc cilvēkresursiem tiks nodrošinātas, izmantojot attiecīgā ĢD darbiniekus, kuri jau ir iesaistīti konkrētās darbības pārvaldībā un/vai ir pārgrupēti attiecīgajā ģenerāldirektorātā, vajadzības gadījumā izmantojot arī vadošajam ĢD gada budžeta sadales procedūrā piešķirtus papildu resursus un ņemot vērā budžeta ierobežojumus.

Veicamo uzdevumu apraksts:

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

Ārštata darbinieki

3.2.4.Saderība ar kārtējo daudzgadu finanšu shēmu

   Priekšlikums/iniciatīva atbilst kārtējai daudzgadu finanšu shēmai.

   Pieņemot priekšlikumu/iniciatīvu, jāpārplāno attiecīgā izdevumu kategorija daudzgadu finanšu shēmā.

Aprakstīt, kas jāpārplāno, norādot attiecīgās budžeta pozīcijas un summas.

   Pieņemot priekšlikumu/iniciatīvu, jāpiemēro elastības instruments vai jāpārskata daudzgadu finanšu shēma.

Aprakstīt, kas jādara, norādot attiecīgās izdevumu kategorijas, budžeta pozīcijas un summas.

3.2.5.Trešo personu iemaksas

Priekšlikums/iniciatīva neparedz trešo personu līdzfinansējumu.

Priekšlikums/iniciatīva paredz šādu līdzfinansējumu:

Apropriācijas miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

N gads

N+1 gads

N+2 gads

N+3 gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

Kopā

Norādīt līdzfinansējuma struktūru 

KOPĀ līdzfinansējuma apropriācijas3.3. Paredzamā ietekme uz ieņēmumiem

   Priekšlikums/iniciatīva finansiāli neietekmē ieņēmumus.

   Priekšlikums/iniciatīva finansiāli ietekmē:

   pašu resursus

   dažādus ieņēmumus

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Budžeta ieņēmumu pozīcija

Kārtējā finanšu gadā pieejamās apropriācijas

Priekšlikuma/iniciatīvas ietekme 23

N gads

N+1 gads

N+2 gads

N+3 gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

…………. pants

Attiecībā uz dažādiem ieņēmumiem, kas ir „piešķirtie ieņēmumi”, norādīt attiecīgo(-ās) izdevumu pozīciju(-as).

Norādīt, ar kādu metodi aprēķināta ietekme uz ieņēmumiem.

(1)    Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu, COM(2018) 375 final, 29.5.2018. 84. pants nosaka priekšfinansējuma kārtību. Ievērojot to, ka 2021.–2027. gada periodā ir ierosināts tikai viens priekšfinansējuma veids, izmantotajā terminoloģijā netiek izšķirts „sākotnējais” un „ikgadējais” priekšfinansējums. Taču ierosinātā priekšfinansējuma kārtība atbilst „sākotnējā priekšfinansējuma” kārtībai, kas noteikta Regulā (ES) Nr. 1303/2013.
(2)    Pielikums Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv”, COM(2018) 321 final, 2.5.2018., kā arī 5. iedaļa paskaidrojuma rakstā, kas pievienots Priekšlikumam Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu, COM(2018) 375 final, 29.5.2018.
(3)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2305, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz izmaiņām resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim „Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 335, 15.12.2017., 1. lpp.).
(4)    OV C , , . lpp.
(5)    OV C , , . lpp.
(6)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).
(7)    ABM: budžeta līdzekļu vadība pa darbības jomām; ABB: budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām.
(8)    Kā paredzēts Finanšu regulas 54. panta 2. punkta attiecīgi a) vai b) apakšpunktā.
(9)    Sīkāku informāciju par pārvaldības veidiem un atsauces uz Finanšu regulu skatīt BudgWeb tīmekļa vietnē: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
(10)    Dif. = diferencētās apropriācijas/ nedif. = nediferencētās apropriācijas.
(11)    EBTA: Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija.
(12)    Kandidātvalstis un attiecīgā gadījumā potenciālās kandidātvalstis no Rietumbalkāniem.
(13)    Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta izdevumi (kādreizējās „BA” pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā pētniecība.
(14)    Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta izdevumi (kādreizējās „BA” pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā pētniecība.
(15)    Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta izdevumi (kādreizējās „BA” pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā pētniecība.
(16)    N gads ir gads, kurā priekšlikumu/iniciatīvu sāk īstenot.
(17)    Rezultāti ir attiecīgie produkti vai pakalpojumi (piemēram, finansēto studentu apmaiņu skaits, uzbūvēto ceļu garums kilometros utt.).
(18)    Kā norādīts 1.4.2. punktā „Konkrētie mērķi...”
(19)    N gads ir gads, kurā priekšlikumu/iniciatīvu sāk īstenot.
(20)    Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta izdevumi (kādreizējās „BA” pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā pētniecība.
(21)    CA – līgumdarbinieki; LA – vietējie darbinieki; SNE – valstu norīkotie eksperti; INT – aģentūras darbinieki; JED – jaunākie eksperti delegācijās.
(22)    Ārštata darbiniekiem paredzēto maksimālo summu finansē no darbības apropriācijām (kādreizējām „BA” pozīcijām).
(23)    Norādītajām tradicionālo pašu resursu (muitas nodokļi, cukura nodevas) summām jābūt neto summām, t. i., bruto summām, no kurām atskaitītas iekasēšanas izmaksas 25 % apmērā.
Top