EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0324

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

COM/2018/324 final - 2018/0136 (COD)

Briselē, 2.5.2018

COM(2018) 324 final

2018/0136(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Pamatojums un mērķi

Kā paskaidrots Komisijas 2018. gada februāra paziņojumā “Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada” 1 , Savienība ir tiesību kopiena un tās vērtības ir tās pastāvēšanas pamats. Šīs vērtības iekļautas Savienības visā tiesību un iestāžu struktūrā un visās tās politikas jomās un programmās. Tāpēc šo vērtību ievērošana jānodrošina visās Savienības politikas jomās. Tas ietver ES budžetu, kur pamattiesību ievērošana ir svarīgs priekšnosacījums pareizai finanšu pārvaldībai un efektīvai ES finansēšanai. Tiesiskuma ievērošana ir svarīga Eiropas iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējdarbības iniciatīvām, inovācijai un investīcijām. Eiropas ekonomika plaukst visvairāk, ja tiesiskajā regulēmumā un iestāžu sistēmā pilnībā ievērotas Savienības kopējās vērtības.

ES budžeta potenciālu var pilnībā atraisīt tikai tad, ja ekonomikas, regulatīvā un administratīvā vide dalībvalstīs ir atbalstoša. Pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas ietvaros visām dalībvalstīm un saņēmējiem jau ir jāpierāda, ka tiesiskais regulējums finanšu pārvaldībai un stabils, ka attiecīgā ES regula tiek īstenota pareizi un ka ir nepieciešamās administratīvās un institucionālās spējas, lai ES finansējums būtu veiksmīgs. Turklāt politikas nosacījumi var veicināt sadarbību starp dalībvalstīm tādās jomās, kurās ir būtiski apjomradīti ietaupījumi vai ārējā ietekme. Daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam tika ieviesti arī jauni noteikumi, lai izvairītos no situācijām, kad ES finansējuma efektivitāti mazina nepareiza ekonomikas un fiskālā politika.

Tiesiskuma efektīva ievērošana ir priekšnosacījums uzticamībai, la ES izdevumi dalībvalstīs ir pietiekami aizsargāti. Kā paskaidrots Komisijas 2014. gada paziņojumā “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” 2 , tiesiskums ir jebkuras modernas konstitucionālas demokrātijas pamats. Tas ir viens no pamatprincipiem, kas izriet no visu Eiropas Savienības dalībvalstu kopējām konstitucionālajām tradīcijām. Kā tāds tas ir viena no galvenajām vērtībām, uz kurām ir balstīta Savienība, kā atgādināts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, kā arī Līguma un Pamattiesbu hartas preambulās. Tas nodrošina, ka valsts rīcība notiek saskaņā ar efektīvu un uzticamu tiesisko regulējumu, ka to nepieciešamības gadījumā var pārbaudīt un apstrīdēt un ka var sekot efektīva tiesiskā aizsardzība.

ES dalībvalstu dažādās konstitūcijas un tiesu sistēmas principā ir labi veidotas, lai nodrošinātu tiesiskumu, un to rīcībā ir integrēti aizsargpasākumi, lai aizsargātu iedzīvotājus pret jebkuru tiesiskuma apdraudējumu. Tomēr vairāki nesenie notikumi ir pierādījuši vispārējus trūkumus valstu pārbaudēs un bilancēs un ir parādījuši, kā tiesiskuma neievērošana var kļūt par nopietnu un kopīgu problēmu Eiropas Savienībā. Rezultāts ir skaidrs pieprasījums no iestādēm, piemēram, Eiropas Parlamenta, kā arī no sabiedrības kopumā ES veikt rīcību tiesiskuma aizsardzības nolūkā.

Šāda rīcība ir veikta ar pieejamiem instrumentiem, un ir gūti rezultāti. Tomēr, ņemot vērā saikni starp tiesiskuma ievērošanu un savstarpējo uzticību un finanšu solidaritāti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, un to, ka kontroles mehānismi nevar būt efektīvi, ja vien tos neatbalsta administratīvas un tiesiskas kontroles un tiesiskās aizsardzības līdzekļu efektīva piemērošana pārkāpumu gadījumā, esošie pienākumi nodrošināt efektīvas kontroles sistēmas būtu jāpapildina ar pasākumiem, lai nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu.

Lai aizsargātu Savienības finanšu intereses pret finansiālu zaudējumu risku, ko rada vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī, Eiropas Savienībai būtu jāpiešķir iespēja pieņemt attiecīgus pasākumus šādos gadījumos. Tas būtu jādara, pamatojoties uz Padomes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma. Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj noraidīt Komisijas priekšlikumu viena mēneša laikā kopš dienas, kad Komisija to pieņēmusi. Arī Eiropas Parlaments būtu pilnībā jāiesaista visos posmos.

Pasākumi ir jāpieņem, pilnībā ievērojot pārredzamības un proporcionalitātes principus. Svarīgi ir arī nodrošināt, lai pasākumu sekas būtu pietiekami saistītas ar finansējuma mērķi. Tas arī norāda uz nepieciešamību nodrošināt, lai sekas attiecas uz tiem, kas ir atbildīgi par konstatētajiem trūkumiem. Tāpēc būtu jāatspoguļo tas, ka atsevišķus ES finansējuma saņēmējus, piemēram, Erasmus studentus, pētniekus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, nevar uzskatīt par atbildīgiem par šādiem pārkāpumiem.

Šis priekšlikums paredz noteikumus, kas ir nepieciešami Savienības budžeta aizsardzībai vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs. To varētu iekļaut Finanšu regulā, kas ir balstīta uz tādu pašu juridisko pamatu, saistībā ar tās turpmāko pārskatīšanu.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Priekšlikums palīdzēs nodrošināt tiesiskuma ievērošanu visās dalībvalstīs saskaņā ar LES 2. pantu, un aizsargāt Savienības budžetu.

Saskaņotība ar citām Savienības politikas jomām

Palīdzot nodrošināt tiesiskuma ievērošanu un Savienības budžeta pienācīgu īstenošanu, priekšlikums būs atbalsts visām citām Savienības politikas jomām, jo īpaši tad, ja tas skar Savienības līdzekļu izmantošanu.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Priekšlikums ir balstīts uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Finanšu noteikumus, kas reglamentē Savienības budžetu saskaņā ar Līguma par ES darbību 322. pantu, nevar pieņemt dalībvalstu līmenī.

Proporcionalitāte

Priekšlikums paredz pasākumus, kas ir samērīgi ar vispārējiem trūkumiem saistībā ar tiesiskumu, tostarp finansējuma apturēšanu un samazināšanu esošo saistību ietvaros vai aizliegumu noslēgt jaunas saistības ar konkrētu kategoriju saņēmējiem. Proporcionalitāte tiks nodrošināta, jo īpaši ņemot vērā situācijas nopietnību, laiku, kas pagājis kopš attiecīgās rīcības, tās ilgumu un atkārtošanos, nodomu un dalībvalsts sadarbības līmeni, lai izbeigtu tiesiskuma pārkāpumu, un minētā trūkuma ietekmi uz attiecīgajiem Savienības līdzekļiem.

Juridiskā instrumenta izvēle

Ņemot vērā to, ka mērķis ir veicināt Savienības vispārējā budžeta pienācīgu izpildi, priekšlikums sniegts kā atsevišķa regula, pamatojoties uz LESD 322. pantu, juridiskais pamats ir tāds pats kā Finanšu regulai 3 .

3.RETROSPEKTĪVO IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Retrospektīvie izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude

Nav pašreizējas salīdzināmas programmas. Tomēr ir pieredze, kas gūta, risinot Eiropas Savienības līmenī jautājumus par tiesiskumu dalībvalstīs. Tas ir pierādījis, ka, lai gan pastāv daži instrumenti, tie nav konkrēti paredzēti, lai novērstu situācijas, kad Savienības līdzekļu īstenošanu varētu apdraudēt trūkumi saistībā ar tiesiskumu.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Konkrētas apspriešanās ar ieinteresētajām personām nav notikušas, taču temats ir plaši diskutēts, arī Eiropas Parlamentā un Padomē.

Neatkarīgu ekspertu atzinums

Izstrādājot pašreizējos noteikumus, ir ņemti vērā neatkarīgi avoti, jo īpaši Eiropas Padome. Īstenojot ierosinātos pasākumus, ir paredzēts arī vajadzības gadījumā izmantot neatkarīgu ekspertu atzinumu no Eiropas Padomes.

Ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējums netika veikts, jo pasākuma vienīgais mērķis ir nepieļaut to, ka Savienības budžetam tiek nodarīts kaitējums situācijās, kad vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī ietekmē vai varētu ietekmēt pareizu finanšu pārvaldību un Savienības finanšu interešu aizsardzību. Tāpēc risinājumi bija vai nu saglabāt status quo bez īpašas finanšu procedūras problēmu gadījumā, kas saistītas ar tiesiskumu un, iespējams, ietekmē Savienības līdzekļu pareizu pārvaldību, vai izveidot šādu procedūru.

Pamattiesības

Paaugstinot pašreizējo aizsardzības līmeni pret trūkumiem saistībā ar tiesiskumu, priekšlikumam būs pozitīva ietekme uz pamattiesībām.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Palielinot aizsardzību pret iespējamu praksi, bezdarbību vai valsts iestāžu pasākumiem, kas ietekmē tiesiskumu konkrētajā dalībvalstī un kas ietekmē vai varētu ietekmēt tās spēju īstenot savas budžeta saistības, priekšlikumam būs pozitīva ietekme uz Savienības vispārējā budžeta pareizu finanšu pārvaldību.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzības, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Komisija novērtēs situāciju attiecīgajā dalībvalstī, lai izlemtu, vai var ierosināt pasākumu atcelšanu.

Konkrētu priekšlikuma normu detalizēts skaidrojums

Priekšlikums balstās uz Komisijas 2014. gada paziņojumu “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” 4 un Komisijas 2018. gada februāra paziņojumu “Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada” 5 , kā arī standartiem un principiem, ko izstrādājusi Eiropas Padome.

1. pantā izskaidrots priekšmets un vajadzība aizsargāt Savienības budžetu pret vispārējiem trūkumiem saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī, kas varētu ietekmēt vai draud ietekmēt pareizu finanšu pārvaldību un Savienības finanšu interešu aizsardzību.

2. pantā iekļautas definīcijas.

3. pantā ir sīki izklāstīti pasākumi, kas jāveic, lai novērstu vispārējus trūkumus saistībā ar tiesiskumu. Tajā izskaidrots, kādas konkrētas valsts funkcijas varētu būt skartas un negatīvi ietekmēt Savienības līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību.

4. pantā ir uzskaitīti pasākumi, ko var veikt, un precizēts, ka tie būtu jāadresē dalībvalstīm kā Savienības līdzekļu saņēmējām.

5. pantā noteiktas procedūras, kas Komisijai būtu jāievēro, ierosinot pasākumus Padomei, kam jāpieņem lēmumi saskaņā ar apvērstā kvalificētā vairākuma balsojumu.

6. pantā ir noteikta procedūra, lai atceltu pasākumus, ja ir novērsta tā risinātā situācija attiecīgajā dalībvalstī, un atcelšanas sekas attiecībā uz budžetu.

7. pants attiecas uz informācijas sniegšanu Eiropas Parlamentam.

8. pantā ietverti nobeiguma noteikumi.


2017/ (COD)

2018/0136 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu 6 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Tiesiskums ir viena no pamatvērtībām, uz kā balstās Savienība. Kā atgādināts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas.

(2)Tiesiskums nodrošina, ka visi publiskās varas turētāji rīkojas likuma robežās, saskaņā ar demokrātijas vērtībām un pamattiesībām, un tos kontrolē neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības 7 , juridiskās noteiktības 8 , izpildvaras patvaļīguma aizlieguma 9 , varas dalīšanas 10 un neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību aizsardzības tiesā 11 principi 12 .

(3)Tiesiskums ir priekšnosacījums tam, lai tiktu aizsargātas citas pamatvērtības, uz kā balstās Savienība, proti, brīvība, demokrātija, līdztiesība un cilvēktiesību ievērošana. Tiesiskuma ievērošana ir nesaraujami saistīta ar demokrātijas un pamattiesību ievērošanu: nav iespējama demokrātijas un pamattiesību ievērošana, ja netiek ievērots tiesiskums, un otrādi.

(4)Kad dalībvalstis pilda Savienības budžetu un neatkarīgi no to izmantotās īstenošanas metodes tiesiskuma ievērošana ir būtisks priekšnosacījums, lai ievērotu pareizas finanšu pārvaldības principus, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 317. pantā.

(5)Pareizu finanšu pārvaldību var nodrošināt tikai dalībvalstis, ja publiskās iestādes rīkojas saskaņā ar likumu un ja pret tā pārkāpumiem efektīvi apsūdzību ceļ izmeklēšanas dienesti un prokuratūra, un ja publisko iestāžu lēmumi var tikt pakļauti efektīvai izskatīšanai tiesā, ko veic neatkarīgas tiesas un Eiropas Savienības Tiesa.

(6)Tiesu iestādēm būtu jādarbojas neatkarīgi un objektīvi, un izmeklēšanas un kriminālvajāšanas dienestiem būtu jāspēj pienācīgi veikt savas funkcijas. Tiem būtu jāpiešķir pietiekami resursi un procedūras, lai darbotos efektīvi un pilnībā ievērojot tiesības uz taisnīgu tiesu. Šie nosacījumi ir nepieciešami kā minimāla garantija pret publisko iestāžu nelikumīgiem un patvaļīgiem lēmumiem, kas varētu kaitēt Savienības finanšu interesēm.

(7)Tiesu iestāžu neatkarība it īpaši paredz, ka attiecīgā iestāde spēj pildīt savas tiesneša funkcijas pilnīgi neatkarīgi un bez hierarhiska ierobežojuma vai pakļautības citai iestādei, un neievērojot rīkojumus vai norādījumus no nekāda avota, un ka tādējādi tā ir aizsargāta pret ārēju iejaukšanos vai spiedienu, kas varētu apdraudēt tās locekļu neatkarīgu spriedumu un ietekmēt to lēmumus. Neatkarības un objektivitātes garantijām ir nepieciešami noteikumi, jo īpaši attiecībā uz iestādes sastāvu un tās locekļu iecelšanu amatā, pilnvaru termiņu un noraidīšanas un atsaukšanas iemesliem, lai kliedētu pamatotas cilvēku bažas par minētās iestādes spēju pretoties ārējiem faktoriem un tās neitralitāti attiecībā uz tajā aizstāvētajām interesēm.

(8)Tiesiskuma ievērošana ir svarīga ne tikai Savienības iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējdarbības iniciatīvām, inovācijai, investīcijām un iekšējā tirgus pareizai darbībai, kas plauks visvairāk, ja ir stabils tiesiskais regulējums un iestāžu sistēma.

(9)LES 19. pants, kurā ir konkretizēta LES 2. pantā noteiktā tiesiskuma vērtība, dalībvalstīm ir noteikts pienākums nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību tiesā tajās jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības, tostarp attiecībā uz Savienības budžeta izpildi. Tas, ka pastāv efektīva izskatīšana tiesā, kuras mērķis ir nodrošināt Savienības tiesību ievērošanu, ir tiesiskuma būtība, un tam nepieciešamas neatkarīgas tiesas 13 . Saglabāt tiesu neatkarību ir būtiski, kā apstiprināts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 14 47. panta otrajā daļā. Tas jo īpaši attiecas uz tādu pasākumu, līgumu vai citu instrumentu pamatotības izskatīšanu tiesā, kas rada publiskos izdevumus vai parādus, inter alia saistībā ar publiskā iepirkuma procedūrām, pret kurām arī var tikt celta prasība tiesās.

(10)Tādējādi pastāv nepārprotama saikne starp tiesiskuma ievērošanu un efektīvu Savienības budžeta izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem.

(11)Vispārēji trūkumi dalībvalstīs attiecībā uz tiesiskumu, kas jo īpaši ietekmē publisko iestāžu pienācīgu darbību un efektīvu izskatīšanu tiesā, var nopietni kaitēt Savienības finanšu interesēm.

(12)Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. Minēto novērtējumu varētu balstīt uz informāciju no visiem pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, tostarp Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un augstāko tiesu un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem.

(13)Būtu jānosaka iespējamie pasākumi, kas jāpieņem vispārēju trūkumu gadījumā, un procedūra, kas jāievēro to pieņemšanai. Minētajiem pasākumiem būtu jāietver maksājumu un saistību apturēšana, finansējuma sasmazināšana esošo saistību ietvaros un aizliegums slēgt jaunas saistības ar saņēmējiem.

(14)Proporcionalitātes princips būtu jāpiemēro, nosakot pasākumus, kas jāpieņem, jo īpaši ņemot vērā situācijas nopietnību, laiku, kas pagājis kopš attiecīgās rīcības, tās ilgumu un atkārtošanos, nodomu un attiecīgās dalībvalsts sadarbības līmeni, lai izbeigtu vispārējo trūkumu saistībā ar tiesiskumu, un minētā trūkuma ietekmi uz attiecīgajiem Savienības līdzekļiem.

(15)Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kurai būtu jārīkojas, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, kas ir nepieciešami, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, būtu jāizmanto apvērstā kvalificētā vairākuma balsojums.

(16)Pirms ierosināt jebkādu pasākumu pieņemšanu saskaņā ar šo regulu, Komisijai būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts par to, kāpēc tā uzskata, ka minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. Dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt apsvērumus. Komisijai un Padomei būtu jāņem vērā šie apsvērumi.

(17)Padomei būtu jāatceļ pasākumi ar apturošu efektu pēc Komisijas priekšlikuma, ja ir pietiekami uzlabota situācija, kuras rezultātā minētie pasākumi tika noteikti.

(18)Komisijai būtu jāinformē Eiropas Parlaments par pasākumiem, kas ierosināti un pieņemti saskaņā ar šo regulu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Priekšmets

Šī regula paredz noteikumus, kas ir nepieciešami Savienības budžeta aizsardzībai vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs.

2. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(a)“tiesiskums” attiecas uz Savienības vērtību, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, kurā ir ietverti likumības, kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku procesu; tiesiskās noteiktības; izpildvaras patvaļīguma aizlieguma; neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību, tostarp pamattiesību, aizsardzības tiesā; varas dalīšanas un vienlīdzības likuma priekšā principi;

(b)“vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu” ir plaši izplatīta vai atkārtota prakse vai bezdarbība, vai publisku iestāžu veikts pasākums, kas ietekmē tiesiskumu;

(c)“valsts pārvaldes iestāde” ir visas publiskās iestādes visos valdības līmeņos, tostarp valsts, reģionālās un vietējās iestādes, kā arī dalībvalstu organizācijām Regulas (ES, Euratom) Nr. [...] (“Finanšu regula”) [2. panta 42. punkta] nozīmē.

3. pants
Pasākumi

1.Veic attiecīgus pasākumus, ja vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības vai Savienības finanšu interešu aizsardzības principus, jo īpaši:

(a)to minētās dalībvalsts iestāžu pienācīga darbība, kas īsteno Savienības budžetu, jo īpaši saistībā ar publisko iepirkumu vai dotāciju piešķiršanas procedūrām, un veicot uzraudzību un kontroli;

(b)izmeklēšanas dienestu un prokuratūras pareiza darbība saistībā ar apsūdzību krāpšanā, korupcijā vai citos Savienības tiesību aktu pārkāpumos, kas saistīti ar Savienības budžeta izpildi;

(c)a) un b) punktā minēto iestāžu darbību vai bezdarbības efektīva pārskatīšana tiesā, ko veic neatkarīgas tiesas;

(d)krāpšanas, korupcijas vai citu Savienības tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar Savienības budžeta izpildi novēršana un sodīšana un efektīvu un preventīvu sodu piemērošana saņēmējiem, ko veic valsts tiesas vai administratīvās iestādes;

(e)nepamatoti izmaksāto līdzekļu atgūšana;

(f)efektīva un savlaicīga sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai un Eiropas Prokuratūru izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem un lojālas sadarbības principu.

2.Par vispārējiem trūkumiem saistībā ar tiesiskumu jo īpaši var uzskatīt

(a)tiesu iestāžu neatkarības apdraudēšana;

(b)publisko iestāžu, tostarp tiesībaizsardzības iestāžu, patvaļīgu vai nelikumīgu lēmumu nenovēršana, nelabošana un nesodīšana, finanšu resursu un cilvēkresursu atturēšana, kas ietekmē to pienācīgu darbību, vai interešu konfliktu neesības nenodrošināšana;

(c)tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes ierobežošana, tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem noteikumiem, spriedumu neīstenošana vai tiesību aktu pārkāpumu efektīvas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai sodīšanas ierobežošana.

4. pants
Pasākumu saturs

1.Var pieņemt vienu vai vairākus šādus attiecīgus pasākumus,

(a)ja Komisija izpilda Savienības budžetu tiešā vai netiešā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta a) un c) apakšpunktu un ja valsts pārvaldes iestāde ir saņēmējs:

(1)maksājumu vai juridisko saistību izpildes apturēšana vai juridisko saistību izbeigšana saskaņā ar Finanšu regulas [131. panta 3. punktu];

(2)aizliegums uzņemties jaunas juridiskas saistības;

(b)ja Komisija izpilda Savienības budžetu dalītā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulas [62. panta b) punktu]:

(1)vienas vai vairāku programmu vai to grozījuma apstiprinājuma apturēšana;

(2)saistību apturēšana;

(3)saistību samazināšana, tostarp izmantojot finanšu korekcijas vai nodošanu citām izdevumu programmām;

(4)priekšfinansējuma samazināšana;

(5)maksājumu termiņu pārtraukšana;

(6)maksājumu apturēšana.    

2.Ja vien lēmumā, ar kuru pieņem pasākumus, nav noteikts citādi, atbilstošu pasākumu noteikšana neskar 1. punkta a) apakšpunktā minēto valsts pārvaldes iestāžu pienākumu vai 1. punkta b) apakšpunktā minēto dalībvalstu pienākumu īstenot programmu vai fondu, kuru skar pasākums, un jo īpaši pienākums veikt maksājumus galasaņēmējiem vai saņēmējiem.

3.Veiktie pasākumi ir samērīgi ar vispārējā trūkuma saistībā ar tiesiskumu būtību, smagumu un apmēru. Tie iespēju robežās vērsti uz Savienības darbībām, kuras skar vai var skart minētais trūkums.

5. pants
Procedūra

1.Ja Komisija konstatē, ka ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu konstatējumu.

2.Komisija var ņemt vērā visu attiecīgo informāciju, tostarp Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, Revīzijas palātas ziņojumus un attiecīgo starptautisko organizāciju secinājumus un ieteikumus.

3.Komisija var pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama tās vērtējumam, gan pirms, gan pēc konstatējuma izdarīšanas saskaņā ar 1. punktu.

4.Attiecīgā dalībvalsts sniedz visu vajadzīgo informāciju un var sniegt apsvērumus Komisijas noteiktā termiņā, kas nedrīkst būt mazāks par 1 mēnesi no konstatējuma paziņošanas dienas. Savos apsvērumos dalībvalsts var ierosināt novēršanas pasākumu pieņemšanu.

5.Komisija ņem vērā saņemto informāciju un attiecīgās dalībvalsts apsvērumus, kā arī ierosināto novēršanas pasākumu piemērotību, pieņemot lēmumu par to, vai iesniegt priekšlikumu lēmumam par atbilstīgiem pasākumiem.

6.Ja Komisija uzskata, ka konstatēts vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu, tā Padomei iesniedz priekšlikumu īstenošanas aktam par attiecīgiem pasākumiem.

7.Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj noraidīt Komisijas priekšlikumu viena mēneša laikā kopš dienas, kad Komisija to pieņēmusi.

8.Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var grozīt Komisijas priekšlikumu un pieņemt grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

6. pants
Pasākumu atcelšana

1.Attiecīgā dalībvalsts var jebkurā laikā var iesniegt Komisijai pierādījumus par to, ka vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu ir novērsts vai vairs nepastāv.

2.Komisija izvērtē situāciju attiecīgajā dalībvalstī. Kad pilnīgi vai daļēji vairs nepastāv vispārējie trūkumi saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties uz kuriem tika pieņemti atbilstošie pasākumi, Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu lēmumam pilnīgi vai daļēji atcelt minētos pasākumus. Piemēro procedūru, kas izklāstīta 5. panta 2., 4., 5., 6. un 7. punktā.

3.Ja atceļ pasākumus attiecībā uz 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā minēto vienas vai vairāku programmu vai to grozījumu apstiprinājuma apturēšanu vai 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā minēto saistību apturēšanu, apturētajām saistībām atbilstošās summas iekļauj budžetā saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. XXXX (DFS regula) 7. pantu. N gada atliktās saistības nevar iekļaut budžetā pēc n+2 gada.

7. pants
Eiropas Parlamenta informēšana

Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu par jebkādiem pasākumiem, ko ierosina vai pieņem saskaņā ar 4. un 5. pantu.

8. pants
Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –    Padomes vārdā –

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2014) 158 final.
(3)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1.–96. lpp.).
(4)    COM(2014) 158 final.
(5)    COM(2018) 98 final.
(6)    […]
(7)    Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts.
(8)    Tiesas 1981. gada 12. novembra spriedums, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio un Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.
(9)    Tiesas 1989. gada 21. septembra spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 19. punkts.
(10)    Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 35. punkts, un Tiesas 2010. gada 22. decembra spriedums, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.
(11)    Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts.
(12)    Komisijas paziņojums “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, COM(2014) 158 final, I pielikums.
(13)    Lieta C-64/16, 32.–36. punkts.
(14)    Lieta C-64/16, 40.–41. punkts.
Top