EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0231

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004

COM/2018/231 final - 2018/0110 (COD)

Briselē, 27.4.2018

COM(2018) 231 final

2018/0110(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004

(Dokuments attiecas uz EEZ)

{SEC(2018) 205 final}
{SWD(2018) 120 final}
{SWD(2018) 121 final}
{SWD(2018) 122 final}


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

.eu [pirmā] augšējā līmeņa domēnu (TLD) izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. aprīļa Regulu (EK) Nr. 733/2002 par .eu [pirmā] augšējā līmeņa domēna ieviešanu. Piešķirto nosaukumu un numuru Interneta korporācija (ICANN) 2005. gada 22. martā deleģēja .eu augšējā līmeņa domēnu 1 un 2005. gada 2. maijā 2 to augšupielādēja interneta saknes zonā. .eu augšējā līmeņa domēnu (TLD) sīkāk reglamentē noteikumi Komisijas 2004. gada 28. aprīļa Regulā (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā [augšējā] līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju.

.eu augšējā līmeņa domēns ir Eiropas Savienības un tās iedzīvotāju domēna nosaukums. Īpašs domēna nosaukums ar ļoti skaidru un identificējamu kopēju apzīmējumu Eiropas Savienībai ir svarīgs un vērtīgs Eiropas tiešsaistes identitātes elements. Saskaņā ar digitālā vienotā tirgus stratēģijas 3 mērķiem .eu TLD dod iespēju uzņēmumiem un iedzīvotājiem piedalīties e-komercijā un palielina viņu dalību tiešsaistes vienotajā tirgū.

Kopš .eu regulu pieņemšanas Savienībā ir ievērojami mainījies politiskais konteksts un tiesiskais regulējums, kā arī tiešsaistes vide un tirgus. Piemēram, 2013. gadā domēna nosaukumu tirgus krasi paplašinājās, kā rezultātā tika ieviesti vairāk nekā 1300 jaunu vispārēju augšējā līmeņa domēnu (gTLD), piemēram, .shop, .design vai .wine. Lai nodrošinātu .eu tiesiskā regulējuma turpmāku atbilstību paredzētajam mērķim un vērtībām, Komisijas darba programmā ietvēra .eu regulu pārskatīšanu normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros. Iniciatīva ietvēra salīdzinošo novērtējumu un ietekmes novērtējumu. Saskaņā ar labāka regulējuma pamatnostādnēm tika novērtēta pašreiz spēkā esošo .eu regulu efektivitāte, lietderība, būtiskums, saskaņotība un ES pievienotā vērtība. Ietekmes novērtējumā ir izklāstīti politikas risinājumi novērtējumā konstatētajām problēmām, tā veidojot pamatu .eu tiesiskā regulējuma pārskatīšanai.

Novērtējumā 4 konstatēja, ka .eu ir vispāratzīts TLD un turpina sekmīgi darboties. Tomēr to pārvalda novecojis un neelastīgs tiesiskais regulējums, proti, i) tajā ir novecojuši vai neelastīgi noteikumi, kurus nevar viegli atjaunināt un ii) tas nenodrošina optimālu pārvaldības struktūru uzraudzībai un pārskatatbildībai saskaņā ar Komisijas noteikto pieeju interneta pārvaldībai, kā rezultātā iii) .eu augšējā līmeņa domēnam var prognozēt pieaugošas grūtības strauji mainīgo tirgu laikā.

Pašlaik problēma nav dramatiska, tā ir novērota .eu TLD darbībā un pārvaldībā, tāpēc pašlaik tā galvenokārt ietekmē šajās funkcijās iesaistītos dalībniekus. Tomēr, ja netiks veikti preventīvi pasākumi, problēma var kļūt pietiekami nopietna, lai ietekmētu galalietotājus saistībā ar .eu paplašinājuma mazāku ilgtspējību un pievilcīgumu, salīdzinot ar citiem domēnu nosaukumiem.

Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt, lai TLD, kas ir darbojies relatīvi labi, turpinātu sekmīgi darboties arī turpmāk. Ņemot vērā šo novērtējumu, priekšlikuma mērķis ir:

a) atcelt novecojušas juridiskas un administratīvas prasības, vienlaikus nodrošinot, lai jaunais tiesiskais regulējums spētu izturēt laika pārbaudījumu un dotu iespēju .eu TLD pielāgoties straujām izmaiņām augšējā līmeņa domēnu tirgū un dinamiskajai digitālajai videi;

b) turpināt iekļaut ES prioritātes un veicināt to īstenošanu tiešsaistes pasaulē, nodrošinot tādu pārvaldības struktūru, kas atspoguļo labāko tehnisko un pārvaldības praksi un kalpo ES sabiedriskajām interesēm;

c) atvieglot pašreizējos atbilstības kritērijus .eu domēnu reģistrācijai, lai Savienības iedzīvotāji neatkarīgi no savas dzīvesvietas varētu reģistrēt .eu domēna nosaukumu;

d) atcelt stingros aizliegumus attiecībā uz vertikālo nodalīšanu, vienlaikus paredzot skaidrus noteikumus, kas nodrošina godīgas konkurences noteikumu piemērošanu saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD).

Priekšlikums atspoguļo arī vērienīgāku mērķi attiecībā uz .eu TLD lietošanu un nodrošina, ka ar to saistītie ieguvumi tuvākajā nākotnē varēs sasniegt pēc iespējas vairāk Savienības iedzīvotāju. Izveidojot uz principiem balstītu, laika pārbaudījumu izturēt spējīgu tiesisko regulējumu, kuram nav nepieciešama leģislatīva pārskatīšana, lai īstenotu jaunievedumus domēna nosaukumu nozarē, priekšlikums veicinās inovācijas .eu ekosistēmā gan reģistra līmenī, gan reģistratoru un reģistrētāju pakārtotajos tirgos.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šis priekšlikums atbilst digitālā vienotā tirgus stratēģijas mērķiem — veicināt Eiropā pārrobežu darbības tiešsaistē, stiprināt drošību un uzticību tiešsaistes vidē, sekmēt uzņēmējdarbību un jaunus uzņēmumus Eiropā, kā arī aizstāvēt iedzīvotāju tiesības, tostarp privātumu, digitālajā laikmetā. Nodrošinot pārskatītu, vienkāršotu un racionalizētu .eu TLD tiesisko regulējumu, šis priekšlikums veicinās .eu TLD labāku pārvaldību un darbību, tā pozitīvi papildinot ES politikas, jo īpaši šādās jomās: digitālais vienotais tirgus, uzticība internetam un tā drošība, daudzvalodība, interneta pārvaldība, uzņēmējdarbības un jaunu uzņēmumu veicināšana Eiropā, kā arī Eiropas ekonomikas un sabiedrības digitalizācija.

Padomes 2014. gada 27. novembra secinājumos par interneta pārvaldību 5 Savienība vēlreiz apstiprināja apņemšanos veicināt daudzpusējas — vairāku ieinteresēto personu — pārvaldības struktūras, kas balstītas uz saskanīgu globālu interneta pārvaldības principu kopumu atbilstoši cilvēktiesībām un pamatbrīvībām tiešsaistē. Saskaņā ar šiem secinājumiem priekšlikums paredz izveidot daudzpusēju ieinteresēto personu padomi Komisijas konsultēšanai par pastiprinošiem un paplašinošiem pasākumiem .eu reģistra labai pārvaldībai. Tas pārvaldības modeli padarītu atbilstošu Komisijas noteiktajai interneta pārvaldības politikai, kā izklāstīts tās paziņojumā “Interneta politika un pārvaldība — Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā” 6 .

Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai .eu TLD piedāvātie ieguvumi sasniegtu pēc iespējas vairāk Savienības iedzīvotāju. Inovatīvu, laika pārbaudījumu izturēt spējīgu un reaģētspējīgu mehānismu esamība sniegs lietotājiem pārliecību, ka .eu domēna īpašnieks ir dibināts Savienībā vai patiešām ir saistīts ar Savienību un ka uz jebkādu komerciālu uzņēmumu, kas izmanto .eu domēnu, attiecas Savienības tiesības.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN SAMĒRĪGUMS

Juridiskais pamats

Savienības rīcības juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 172. pants, kas attiecas uz Eiropas tīklu izveidi un attīstību transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras jomā.

Domēnu nosaukumi ir būtiski, lai veicinātu piekļuvi interneta tīkliem un pakalpojumiem un to savienojamību. Saskaņā ar LESD 170. un 171. pantu .eu augšējā līmeņa domēnam būtu jāturpina, kā tas jau ir noticis kopš tā izveides, uzlabot Eiropas tīklu savienojamību, nodrošinot papildu reģistrācijas iespēju esošajiem valsts burtu koda augšējā līmeņa domēniem (ccTLD) (piemēram, .es, .fr, .de) ES dalībvalstīs un vispārīgajiem augšējā līmeņa domēniem (gTLD).

Subsidiaritāte un proporcionalitāte

.eu augšējā līmeņa domēnam pēc tā būtības ir pārrobežu dimensija. Tas ir Eiropas Savienības augšējā līmeņa domēns un Eiropas iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu tiešsaistes identitātes simbols. Lietotājiem, kuri vēlas darboties vienotajā tirgū, tas piešķir īpašu saikni ar Eiropu, kas ir pazīstama pasaulē.

Par publisko politiku saistībā ar .eu TLD ir atbildīga Eiropas Savienība. Tā kā dalībvalstu ccTLD tiek pārvaldītas atbilstoši attiecīgās valsts jurisdikcijai un uzraudzības un pārvaldības mehānismiem, .eu TLD regulējošu pasākumu nevar pietiekami labi īstenot dalībvalstu līmenī un var īstenot tikai ES līmenī.

Dalībvalstu līmenī īstenots regulējošs pasākums nevarētu sasniegt pamatmērķus, kas vērsti uz uzticamas un inovatīvas ES vārdtelpas izveidi un pārvaldību, lai palīdzētu īstenot Eiropas Savienības prioritātes attiecībā uz internetu un radītu pievienoto vērtību — lielāku izvēli lietotājiem papildus valstu ccTLD. Tāpēc .eu TLD regulējums ir ES kompetencē un to nevar deleģēt dalībvalstīm.

ES līmeņa tiesiskais regulējums attiecībā uz .eu TLD ir lietderīgs, lai internetā turpinātu nodrošināt un paplašināt domēnu nosaukumu telpu .eu TLD, kurai piemērojami attiecīgie ES tiesību akti un datu un patērētāja aizsardzības noteikumi.

Ierosinātā regula neietekmē to, kā dalībvalstis pārvalda savas valsts burtu koda augšējā līmeņa domēna nosaukumu (ccTLD). Tāpēc ES pasākums ir pamatots ar subsidiaritāti un proporcionalitāti. Ierosinātajā regulā ir paredzēts vienīgi tas, kas nepieciešams tās politikas mērķu īstenošanai, tādējādi tajā ir ievērots proporcionalitātes princips.

Juridiskā instrumenta izvēle

Ar šo priekšlikumu tiek pārskatīts .eu TLD tiesiskais regulējums, ko veido divi dažādi instrumenti: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regula (EK) Nr. 874/2004 (“.eu regulas”).

Komisija ierosina regulu, lai nodrošinātu saskanību un juridisko noteiktību lietotājiem un uzņēmumiem. Regula nosaka stabilu juridisko pamatu, lai nodrošinātu, ka Savienība ir atbildīga par .eu TLD un tā operatora izraudzīšanu. Tā novērš jebkādus iespējamus atšķirīgus skaidrojumus dalībvalstīs.

.eu TLD pārvaldības stingra nostiprināšana Savienības regulā nodrošinās spēcīgu aizsardzību pamattiesībām, jo īpaši datu aizsardzības, privātuma, drošības un daudzvalodības, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

3.EX-POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex-post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude

REFIT ietvaros tika pārbaudīts, vai .eu tiesiskais regulējums joprojām atbilst tā mērķim. Izmantojot novērtējuma pētījumu Komisija novērtēja pašreizējā .eu tiesiskā regulējuma efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību pašreizējos apstākļos, kas ir mainījušies kopš TLD ieviešanas. Novērtējuma galvenie konstatējumi ir šādi:

·efektivitāte: .eu regulas ir bijušas efektīvas, padarot .eu domēna nosaukumus plaši pieejamus ES, turklāt ar mazām izmaksām patērētājiem; lai gan .eu regulas ir bijušas efektīvas, atbalstot e-komerciju un interneta tirgu, ir pazīmes, kas liecina par .eu TLD darbības rezultātu relatīvu pasliktināšanos;

·lietderība: eu. regulas zināmā mērā ir neefektīvas, kas .eu TLD rada neizdevīgus konkurences apstākļus tirgū un samazina iespējamos ieguvumus, kas saistīti ar atbalstu e-komercijai un vienotajam tirgum; ar sīki izklāstītiem noteikumiem, kuros veikt izmaiņas ir laikietilpīgai un dārgi, .eu TLD nespēj veikt darbības vai tehniskas izmaiņas tik ātri, cik to prasa tirgus, un spēj tā konkurenti;

·būtiskums: .eu regulu mērķi joprojām ir būtiski Savienības iedzīvotājiem, par ko liecina uzņēmumu un iestāžu .eu domēnu ieviešanas, aktīvas lietošanas un atjaunošanas augstais līmenis Savienībā; .eu TLD ir konkrēts “Eiropas izcelsmes” simbols Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem viņu digitālajā pieredzē; tomēr .eu regulas ir pārāk sarežģītas, lai nodrošinātu ātrus tehniskus atjauninājumus (piemēram, tehniskajos standartos attiecībā uz internacionalizētiem domēnu nosaukumiem 7 ), un vairs neatbilst starptautiskajām paraugpraksēm;

·saskaņotība: ir daudz rādītāju, ka pasākums vairs nav pilnībā saskanīgs: pārāk stingrs tiesiskais regulējums .eu reģistram stingrāku tirgus nosacījumu dēļ rada neizdevīgus konkurences apstākļus; .eu TLD tiesiskais regulējums neatspoguļo Savienības pašreizējās prioritātes, kas ir, piemēram, digitālais vienotais tirgus; .eu regulas neatspoguļo daudzpusējas — vairāku ieinteresēto personu — pārvaldības starptautiskās paraugprakses;

·ES pievienotā vērtība: .eu augšējā līmeņa domēnam pēc tā būtības ir pārrobežu dimensija; īpašs domēna nosaukums ar ļoti skaidru un identificējamu kopēju apzīmējumu Savienībai ir svarīgs un vērtīgs Savienības tiešsaistes identitātes elements.

Sākotnējam .eu tiesiskajam regulējumam bija nozīmīga loma īpašas vārdtelpas izveidē Savienībai, tomēr tas ir novecojis un neelastīgs, tāpēc vairs nav efektīvs, lietderīgs vai saskanīgs šodienas strauji mainīgajā tehnoloģiskajā tirgus vidē.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

eu. tiesiskā regulējuma REFIT pārskatīšanas ietvaros Eiropas Komisija veica vispusīgu apspriešanos ar ieinteresētajām personām. Šīs apspriešanās nolūks bija apkopot viedokļus izvērtējumam, novērtējot .eu TLD tiesisko regulējumu atbilstoši efektivitātes, lietderības, saskaņotības, būtiskuma un ES pievienotās vērtības kritērijiem. Tās mērķis bija arī savākt atsauksmes par aspektiem, kurus varētu būt nepieciešams pārskatīt pašreizējā .eu tiesiskajā regulējumā, izmantojot iespējamas leģislatīvas un/vai neleģislatīvas iniciatīvas.

Apspriešanās stratēģija, kas atbalsta .eu regulu pārskatīšanu, bija atšķirīga trīs ieinteresēto personu grupām: personas, kuras regulas ietekmē tieši to ikdienas darbībā, t. i., .eu reģistrs un .eu reģistratori; .eu TLD lietotāji un citas ieinteresētās personas domēnu nosaukumu sistēmas (DNS) ekosistēmā; ieinteresētās personas, kuras, iespējams, iegūst no .eu TLD ieguldījuma digitālajā vienotajā tirgū un ES tiešsaistes identitātē un kuras tādējādi netieši ietekmē .eu regula. Stratēģija ietvēra arī sabiedrisku apspriešanos, tiešas pārrunas un ad-hoc sanāksmes ar ieinteresētajām personām, apaļā galda diskusijas ar Eiropas reģistratoriem, Eiropas ccTLD reģistratoru aptaujas un pašreizējo .eu reģistratoru aptauju. Sabiedriskās apspriešanās gaitā no ieinteresētajām personām tika iegūti arī daudzi rakstveida viedokļi. “Sabiedriskā apspriešanās par .eu augšējā līmeņa domēna regulu izvērtēšanu un pārskatīšanu” notika no 2017. gada 12. maija līdz 4. augustam, un tās laikā tika saņemtas 43 atbildes no respondentiem 17 dalībvalstīs. Sabiedriskās apspriešanās rezultāti ir publicēti tiešsaistē 8 .

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Komisija savāca kvalitatīvus un kvantitatīvus pierādījumus no dažādiem avotiem, ieskaitot:

·sabiedrisko apspriešanos: sabiedriskā apspriešanās par .eu augšējā līmeņa domēna regulas izvērtēšanu un pārskatīšanu;

·aptaujas: EURid reģistratoru aptauja un CENTR aptauja par valsts koda augšējā līmeņa domēnu (ccTLD) reģistratoriem;

·ieinteresēto personu sanāksmes: diskusiju sesijas ar EURid par .eu tiesisko regulējumu; sanāksme ar EURid reģistratoru konsultatīvo padomi par atbilstības kritērijiem un vertikālu integrāciju; sesija ar kopīgu augsta līmeņa darba grupu par interneta pārvaldību (HLIG)/CENTR par valsts koda augšējā līmeņa domēnu (ccTLD) lomu interneta pārvaldībā; sanāksme ar Eiropas valsts koda augšējā līmeņa domēna reģistru .at par tiesisko regulējumu / Eiropas Interneta fondu; sanāksme ar ICANN par tiesisko regulējumu un interneta pārvaldību;

·ieinteresēto personu rakstveida viedokļi: Open-Xchange par DNS drošību, DNSSEC; The European Association of Trade Mark Owners (MARQUES) [Eiropas preču zīmju īpašnieku apvienība] par interneta pārvaldības lomu; European Communities Trade Mark Association [Eiropas Kopienu Preču zīmju apvienība]; EURid par tiesisko regulējumu; Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs par tiesisko regulējumu un darbības izredzēm.

Ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējumā tika noteikti šādi konkrēti politikas mērķi:

(1)atcelt novecojušās juridiskās/administratīvās prasības, lai nodrošinātu, ka .eu TLD potenciāls tiek pilnībā izmantots, lai veicinātu Savienības mērķu īstenošanu, jo īpaši digitālās politikas jomā;

(2)nodrošināt, lai noteikumi spētu izturēt laika pārbaudījumu un ļautu .eu TLD pielāgoties strauji mainīgajam augšējā līmeņa domēnu tirgum un dinamiskajai digitālajai videi, vienlaicīgi dodot iespēju izmantot .eu TLD kā mehānismu Savienības prioritāšu īstenošanai tiešsaistes pasaulē;

(3)nodrošināt pārvaldības struktūras, kas atspoguļo tehniskās un pārvaldības paraugprakses un kalpo Savienības interesēm;

(4)veicināt .eu TLD pievilcīgumu.

Ietekmes novērtējumā tika sīkāk izskatīti vairāki iespējamie politikas risinājumi:

(a)pamatscenārijs: saglabāt pašreizējo .eu tiesisko regulējumu;

(b)komercializācija: vienkāršot tiesisko regulējumu, vienlaicīgi nododot reģistra darbību un pārvaldību ārpakalpojumu sniedzējam, kas darbojas peļņas gūšanai;

(c)tiesiskā regulējuma modernizēšana: aizstāt pašreizējo tiesisko regulējumu ar juridisku instrumentu uz viena principa pamata. .eu TLD tiktu saglabāta ārēja pārvaldības sistēma uz līguma pamata;

(d)atsevišķa pārvaldība: apvieno modernizācijas risinājumu un atsevišķas daudzpusējas ieinteresēto personu padomdevējas struktūras izveidi Komisijas konsultēšanai, lai efektīvi pastiprinātu un paplašinātu pasākumus .eu reģistra labai pārvaldībai; šī struktūra būtu neatkarīga no reģistra;

(e)institucionalizācija: reģistra pārvaldība un darbība, ko nodrošina Komisijas struktūrvienība vai Savienības aģentūra.

Analīzes rezultātā tika secināts, ka piemērotākais risinājums ir “atsevišķa pārvaldība” kopā ar stingru prasību atcelšanu attiecībā uz tiešu reģistrāciju, pilsonības kritēriju fiziskām personām un rezidences kritēriju organizācijām un uzņēmumiem.

Izvēlētais risinājums būtu racionālāks, uz principiem balstīts tiesiskais regulējums. Tas .eu TLD nodrošinātu nepieciešamo elastīgumu, lai pielāgotos strauji mainīgajiem tehniskajiem uzlabojumiem domēnu nosaukumu sistēmā. Tā rezultātā galalietotāji varētu izmantot tehnisko uzlabojumu priekšrocības, negaidot, kamēr tiek grozītas regulas. Turklāt izvēlētais risinājums uzlabotu .eu TLD darbību un tādējādi palielinātu tā pievilcīgumu augšējā līmeņa domēnu tirgū. Pielāgoties un reaģētspējīgāks .eu TLD ilgtermiņā būtu izdevīgākā situācijā, lai veiktu inovācijas, ātri pielāgotos jaunajiem tehniskajiem standartiem un tā rezultātā piedāvātu tirgū labāku un konkurētspējīgāku produktu.

Regulējuma kontroles padome 2018. gada 16. februārī sniedza pozitīvu atzinumu ar iebildumiem. Saskaņā ar padomes ieteikumiem Komisija ir uzlabojusi ietekmes novērtējuma ziņojumu, lai pilnveidotu novērtējuma konstatējumus problēmas izklāsta iedaļā un paskaidrotu problēmas mērogu un ieinteresēto personu interesi par šo jautājumu. Tika sniegts papildu pamatojums pamatscenārijam kā izvēlētajam risinājumam. Tika pilnveidots iespējamo risinājumu apraksts, lai atturētos no ietekmes analizēšanas vai priekšlaicīgiem secinājumiem. Tika sīkāk izstrādāts atsevišķas pārvaldības risinājums, lai paskaidrotu, kādas juridiskās prasības tiks ieviestas saistībā ar daudzpusējas ieinteresēto personu padomdevējas struktūras izveidi un darbību, kā arī Komisijas uzdevumus un pilnvaras. Priekšlaicīgi noraidīto risinājumu teksts tika pārstrādāts, lai nodrošinātu spēcīgākus argumentus, kas paskaidro, kāpēc šie risinājumi tika noraidīti. Tika sniegti papildu paskaidrojumi par tiešu reģistrāciju un atbilstības kritērijiem, tostarp arī izvēlētajā risinājumā. Iedaļā par uzraudzību tika sīkāk paskaidroti galvenie rādītāji attiecībā uz domēna nosaukumu nozari un padarīta skaidrāka saikne ar darbības mērķiem. Tie, savukārt, tika saistīti ar četriem konkrētajiem iniciatīvas mērķiem. Ziņojumā tika paskaidrots, ka izvēlētā risinājuma sekmīguma kritēriji tiks regulāri novērtēti, izmantojot ziņojumu par .eu TLD īstenošanu, efektivitāti un darbību, kas Komisijai būs jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Jaunajā tiesiskajā regulējumā šo ziņošanu izmantos arī kā izvēlētā risinājuma sekmīguma novērtējuma instrumentu, analizējot visus noteiktos pamatrādītājus un ziņojot par tiem.

Normatīvā atbilstība un vienkāršošana

Šīs iniciatīvas uzdevumi ir arī panākt vienkāršošanu un lielāku efektivitāti. Šie uzdevumi ir skaidri formulēti konkrētajā mērķī a) “atcelt novecojušās juridiskās/administratīvās prasības” un konkrētajā mērķī b) “radīt laika pārbaudījumu izturēt spējīgus noteikumus attiecībā uz .eu TLD”. Priekšlikums rada vienkāršu, uz principiem balstītu tiesisko regulējumu. Primārie tiesību akti ietvers tikai principus, kas jāievēro .eu TLD darbībā, savukārt visas nevajadzīgās un sīki izklāstītās administratīvās un tehniskās prasības tiks vai nu atceltas, ja tās ir novecojušas, vai izklāstītas līgumā, kas būs jānoslēdz starp Eiropas Komisiju un izraudzīto reģistra operatoru. Tas .eu TLD dos iespēju pielāgoties straujajām izmaiņām TLD tirgū un dinamiskajai digitālajai videi.

Priekšlikums .eu TLD īpašniekiem samazinās gaidīšanas laiku saistībā ar tehniskajām un tirgus inovācijām domēnu nosaukumu nozarē. Gaidīšanas laika samazināšana tiks novērtēta ar laiku, kas nepieciešams eu tiesiskā regulējuma grozīšanai, lai dotu iespēju veikt šādas inovācijas saistībā ar .eu TLD.

Nosakot laika pārbaudījumu izturēt spējīgu tiesību aktu un viegli pielāgojamu sīki izklāstītu politiku kopumu .eu TLD pārvaldībai un vadībai, priekšlikuma mērķis ir .eu domēna nosaukumu padarīt spējīgu pielāgoties strauji mainīgajai interneta videi.

Pamattiesības

Lai gan šis priekšlikums risina galvenokārt tehniskas, nozarei specifiskas problēmas domēna nosaukumu sistēmas nozarē, tas saglabās spēcīgu aizsardzību pamattiesībām Eiropas Savienībā .eu TLD darbībā un pārvaldībā saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem datu aizsardzības, privātuma, drošības un daudzvalodības jomā.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

.eu daudzpusējai ieinteresēto personu padomei ir jābūt nodrošinātai ar pietiekamiem resursiem. Aplēstās izmaksas ir apmēram EUR 50 000 gadā. Jauno struktūru finansiāli atbalstīs Komisija.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un pārskatu sniegšanas kārtība

Komisija uzraudzīs un pārraudzīs .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību, ko veic reģistrs.

Komisija novērtēs .eu TLD īstenošanu, efektivitāti un darbību ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas datuma un ik pēc trim gadiem pēc tam.

Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā novērtējuma konstatējumiem.

Konkrētu priekšlikuma noteikumu detalizēts skaidrojums

Regulas I nodaļā ir ietverti vispārīgi noteikumi: priekšmets un mērķi (1. pants) un definīcijas (2. pants).

Regulas II nodaļā ir ietverti galvenie noteikumi attiecībā uz .eu augšējā līmeņa domēna nosaukumu plašāku ieviešanu.

Šīs nodaļas I iedaļā ir izklāstīti .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma reģistrācijas vispārīgie principi: tajā ir izklāstīti atbilstības kritēriji (3. pants), domēnu nosaukumu reģistrācijas un atsaukšanas vispārīgie nosacījumi (4. pants), valodas, piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija (5. pants), reģistra, Komisijas un dalībvalstu procedūras domēna nosaukumu rezervācijai (6. pants) un reģistratoru akreditācijas procedūras (7. pants).

II iedaļa attiecas uz reģistra izraudzīšanu un vispārējo darbību. Šie noteikumi attiecas uz reģistra izraudzīšanu, ko veic Komisija (8. pants), reģistra iezīmēm (9. pants) un tā galvenajiem pienākumiem (10. pants). Šajā iedaļā ir noteikti arī .eu TLD darbības principi un procedūras, kas jāiekļauj līgumā ar reģistru, lai nodrošinātu politikas sistēmu, kurā darbosies reģistrs (11. pants). Visbeidzot, ir iekļauts īpašs noteikums par WHOIS datubāzes darbību un mērķi (12. pants).

III iedaļa attiecas uz reģistra operatora pārraudzību. Noteikumi par Komisijas uzraudzības pilnvarām (13. pants) un daudzpusējas ieinteresēto personu .eu padomes izveidi (14. pants) nodrošina pamatu šai grupai, lai tā varētu sniegt padomus Komisijai par pasākumu pastiprināšanu un paplašināšanu.eu reģistra labai pārvaldībai, kā arī tā darbības pārredzamības palielināšanai.

Visbeidzot, regulas III nodaļā ir izklāstīti nobeiguma noteikumi: par tiesību paturēšanu (15. pants), .eu TLD novērtēšanu un pārskatīšanu (16. pants) un komiteju procedūru (17. pants) atbilstoši Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. un 8. pantam. Turklāt šajā nodaļā ir iekļauti pārejas noteikumi attiecībā uz līgumu (18. pants) un noteikumi par pašreizējā tiesiskā regulējuma atcelšanu (19. pants), kā arī par regulas stāšanos spēkā (20. pants). Regulas piemērošanas sākšanai ir noteikts maksimālais termiņš — ne vēlāk kā trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā. Tas ir noteikts, lai mazinātu .eu TLD pakalpojumu pārtraukumu risku, pārejot no agrākā uz jauno tiesisko regulējumu, ņemot vērā to, ka Komisijai ir jāizraugās reģistrs un jānoslēdz ar to jauns līgums, kā arī reģistram jāsagatavojas .eu TLD organizēšanai, administrēšanai un pārvaldībai.

2018/0110 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 9 ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 10 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1).eu valsts koda [pirmā] augšējā līmeņa domēns (ccTLD) tika izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 733/2002 11 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 12 . Kopš Regulas (EK) Nr. 733/2002 un Regulas (EK) Nr. 874/2004 pieņemšanas Savienībā ir ievērojami mainījies politiskais un likumdošanas konteksts, tiešsaistes vide un tirgus.

(2)Augšējā līmeņa domēni ir svarīga domēnu nosaukumu sistēmas (DNS) sastāvdaļa, kas nodrošina unikālu identifikatoru sadarbspējīgu sistēmu, kas pieejama visā pasaulē visās lietojumprogrammās un visos tīklos.

(3)Nodrošinot reģistrāciju papildus jau esošajiem valsts kodu augšējā līmeņa domēniem (ccTLD) vai globālu reģistrāciju vispārējos augšējā līmeņa domēnos, .eu TLD būtu jāveicina piekļuve interneta tīkliem un to lietošana saskaņā ar LESD 170. un 171. pantu.

(4).eu TLD būtu jānodrošina skaidra saikne ar Savienību un Eiropas tirgu. Tam būtu jāļauj uzņēmumiem, organizācijām un fiziskām personām Savienībā reģistrēt domēnu nosaukumus .eu TLD. Savienības pilsoņiem būtu jāļauj reģistrēt .eu domēna nosaukumu neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

(5)Domēnu nosaukumus .eu augšējā līmeņa domēnā tiesīgajām pusēm būtu jāpiešķir atkarībā no pieejamības.

(6)Lai labāk aizsargātu pušu tiesības slēgt līgumus ar, attiecīgi, reģistru un reģistratoriem, strīdi par domēnu nosaukumu reģistrēšanu .eu TLD būtu jārisina Savienībā esošām struktūrām, piemērojot attiecīgos dalībvalstu tiesību aktus un neskarot no starptautiskiem instrumentiem izrietošas tiesības un pienākumus, ko atzinušas dalībvalstis vai Savienība.

(7).eu TLD darbības principi un procedūras būtu jāpievieno līgumam starp Komisiju un iecelto reģistru.

(8)Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt dalībvalstu rezervētu un bloķētu domēnu nosaukumu sarakstus, noteikt kritērijus un procedūru reģistra izraudzīšanai un pienācīgi pamatotas steidzamības kārtībā izraudzīties reģistru. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Šādi saraksti būtu jāsagatavo, ievērojot domēnu nosaukumu pieejamību un ņemot vērā dalībvalstu jau rezervētus vai reģistrētus domēnu nosaukumus otrajā līmenī.

(9)Komisijai, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu atlases procedūru, būtu jāizraugās .eu TLD reģistrs. Komisijai būtu jāslēdz līgums ar izraudzīto reģistru, ietverot tajā sīki izstrādātus principus un procedūras, kas reģistram jāievēro saistībā ar .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību. Līgumam vajadzētu būt uz noteiktu termiņu un pagarināmam.

(10)Šī regula neskar LESD 101. un 102. pantā paredzēto konkurences noteikumu piemērošanu.

(11)Reģistram būtu jāievēro nediskriminācijas un pārredzamības principi un jāīsteno Komisijas iepriekš atļauti pasākumi godīgas konkurences saglabāšanai, jo īpaši, kad tas sniedz pakalpojumus uzņēmumiem, ar kuriem tas konkurē pakārtotos tirgos.

(12)Patlaban par to, lai saskaņotu tādu kodu deleģēšanu reģistriem, ar kuriem apzīmē ccTLD, ir atbildīga Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācija (ICANN). Reģistram būtu jāslēdz attiecīgs līgums ar ICANN par .eu ccTLD koda deleģēšanu, ņemot vērā attiecīgos principus, ko pieņēmusi Valdības padomdevēju komiteja (GAC).

(13)Reģistram būtu jāslēdz attiecīgs fiduciārs nolīgums, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un jo īpaši to, ka atkārtotas deleģēšanas gadījumā vai citos neparedzētos apstākļos pakalpojumu sniegšanu vietējai interneta lietotāju kopienai ir iespējams turpināt ar iespējami mazākiem traucējumiem. Reģistram ik dienas būtu jāiesniedz fiduciāram .eu datubāzes tā brīža satura elektroniska kopija.

(14)Lai pēc iespējas nepieļautu spekulatīvas un ļaunprātīgas reģistrācijas, strīdu alternatīvas izšķiršanas (ADR) procedūrās būtu jāņem vērā labākā starptautiskā prakse šajā jomā un jo īpaši Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) attiecīgie ieteikumi, Strīdu alternatīvajā izšķiršanas procedūrā būtu jāievēro to vienoto procesuālo noteikumu minimums, kuri noteikti ICANN pieņemtajā Vienotajā strīdu izšķiršanas politikā.

(15)Veidojot politiku, kuras mērķis ir nepieļaut .eu domēnu nosaukumu ļaunprātīgu reģistrēšanu, būtu jāparedz, ka reģistrs verificē saņemtos datus, jo īpaši reģistrētāju identitātes datus, kā arī atsauc un bloķē turpmākai reģistrācijai domēnu nosaukumus, kuri ar dalībvalsts tiesas galīgu lēmumu tiek uzskatīti par neslavu ceļošiem, rasistiskiem vai ir citādi pretrunā ar dalībvalsts tiesību aktiem. Reģistram būtu sevišķi rūpīgi jāpārliecinās par saņemto un turēto datu pareizību.

(16)Reģistram būtu jāatbalsta tiesībaizsardzības iestādes cīņā pret noziegumiem, šajā nolūkā īstenojot tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kuru mērķis ir kompetentajām iestādēm nodrošināt piekļuvi reģistra datiem, ko tās izmanto, lai nepieļautu, atklātu un izmeklētu noziegumus un veiktu kriminālvajāšanu, kā paredzēts Savienības vai valstu tiesību aktos.

(17)Šī regula būtu jāīsteno saskaņā ar privātuma un personas datu aizsardzības principiem. Reģistram būtu jāievēro attiecīgie Savienības datu aizsardzības noteikumi, principi un pamatnostādnes, jo īpaši attiecīgās drošības prasības, nepieciešamības, proporcionalitātes, mērķa ierobežojuma un datu samērīga glabāšanas perioda princips. Turklāt visās datu apstrādes sistēmās un izveidotajās un/vai uzturētajās datubāzēs būtu jāiestrādā integrēta personas datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma.

(18)Lai nodrošinātu efektīvu periodisku uzraudzību, reģistrs vismaz reizi divos gados par tā paša līdzekļiem būtu jārevidē neatkarīgai struktūrai nolūkā pārliecināties, ka reģistrs atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām. Reģistram atbilstīgi līgumā ar reģistru noteiktajai procedūrai būtu jāiesniedz Komisijai pēc šādas revīzijas sagatavotais atbilstības novērtējuma ziņojums.

(19)Ar reģistru noslēgtajā līgumā būtu jāparedz procedūras, kā reģistram saskaņā ar Komisijas norādījumiem, kas izriet no šajā regulā paredzētajām uzraudzības darbībām, uzlabot .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību.

(20)Padomes 2014. gada 27. novembra secinājumos par interneta pārvaldību atkārtoti apliecināta Eiropas Savienības apņemšanās veicināt daudzpusējas ieinteresēto personu pārvaldības struktūras, kas pamatojas uz saskanīgu globālu interneta pārvaldības principu kopumu. Ar jēdzienu "interneta iekļaujoša pārvaldība" tiek apzīmēta interneta attīstības un lietošanas pamatā esošu kopīgu principu, normu, noteikumu, lēmumu pieņemšanas procedūru un programmu izstrāde un piemērošana, ko atbilstīgi savai kompetencei īsteno valdības, privātais sektors, pilsoniskā sabiedrība, starptautiskās organizācijas un tehniskie speciālisti.

(21).eu Daudzpusējā ieinteresēto personu padome būtu jāizveido kā Komisijas padomdevējs, lai stiprinātu un paplašinātu ieguldījumu reģistra labā pārvaldībā un jautājumos, ko aptver .eu TLD darbības principi un procedūras, un lai uzlabotu reģistra komercprakses un darbības prakses pārredzamību. Šīs grupas dalībniekiem būtu jāatspoguļo interneta pārvaldības daudzpusējais modelis, un tos atklātā un pārredzamā procedūrā būtu jāieceļ Komisijai.

(22)Komisijai būtu jāizvērtē .eu TLD efektivitāte un darbība. Šādā izvērtējumā būtu jāņem vērā izraudzītā reģistra darba prakse un tā uzdevumu atbilstība.

(23)Tā kā šīs regulas mērķi, proti, visas Eiropas mērogā papildus valstu ccTLD plašāk ieviest TLD, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā mēroga un ietekmes dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(24)Lai ierobežotu .eu TLD pakalpojumu traucējumu risku, ko var radīt pāreja no vecā tiesiskā regulējuma uz jauno, šajā regulā ir paredzēti pārejas noteikumi.

(25)Tāpēc būtu jāatceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regula (EK) Nr. 874/2004,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets un mērķi

1.    Ar šo regulu tiek plašāk ieviests .eu valsts koda augšējā līmeņa domēns (ccTLD) un paredzēti nosacījumi tā plašākai ieviešanai, tostarp attiecībā uz reģistra izraudzīšanos un iezīmēm. Ar šo regulu nosaka arī tiesisko un vispārējo politisko satvaru, kurā darbosies izraudzītais reģistrs.

2.    Šo regulu piemēro, neskarot dalībvalstu pasākumus attiecībā uz to ccTLD.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) “reģistrs” ir subjekts, kura uzdevums ir organizēt, administrēt un pārvaldīt .eu TLD, tostarp uzturēt attiecīgās datubāzes un saistītos publisko vaicājumu pakalpojumus, reģistrēt domēnu nosaukumus, nodrošināt domēnu nosaukumu reģistra darbību, darbināt reģistra TLD nosaukumu serverus un izplatīt TLD zonas datnes;

b) “reģistrators” ir fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu ar reģistru, sniedz reģistrētājiem domēna nosaukuma reģistrēšanas pakalpojumus;

c) “internacionalizēto domēnu nosaukumu (IDN) protokoli” ir standarti un protokoli, kas atbalsta tādu rakstzīmju izmantošanu domēnu nosaukumus, kas nav Amerikas informācijas apmaiņas standartkoda (ASCII) rakstzīmes;

d) “WHOIS datubāze” ir tādu datu apkopojums, kuros ir informācija par .eu augšējā līmeņa domēna reģistrāciju tehniskajiem un administratīvajiem aspektiem;

e) “.eu TLD darbības principi un procedūras” ir detalizēti noteikumi par .eu TLD darbību un pārvaldību;

f) “reģistrēšana” ir visu to darbību un procedurālu posmu virkne no to sākšanas līdz pabeigšanai, ko pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma veic reģistrētāji un/vai reģistrs, lai uz konkrētu laiku reģistrētu domēna nosaukumu.

II NODAĻA

.eu TLD plašāka ieviešana

1. iedaļa

VISPĀRĪGIE PRINCIPI

3. pants

Atbilstības kritēriji

Vienu vai vairāku domēnu nosaukumu reģistrēšanu .eu TLD var pieprasīt:

i) Savienības pilsonis neatkarīgi no viņa dzīvesvietas; vai

ii) fiziska persona, kura nav Savienības pilsonis un kura ir kādas dalībvalsts rezidents; vai

iii) Savienībā uzņēmējdarbību veicošs uzņēmums; vai

iv) Savienībā dibināta organizācija, neskarot valsts tiesību aktu piemērošanu.

4. pants

Domēnu nosaukumu reģistrēšana un atsaukšana

1.    Domēna nosaukumu piešķir tiesīgajai pusei, kura pirmā nosūtījusi reģistram tehniski pareizi noformētu pieteikumu, kā noteikts reģistrēšanas pieprasījumu procedūrās, pamatojoties uz 11. panta b) punktu.

2.    Reģistrēts domēna nosaukums turpmāk nav pieejams reģistrācijai, līdz reģistrācijas termiņš izbeidzas un netiek pagarināts vai līdz domēna nosaukums tiek atsaukts.

3.    Reģistrs drīkst pēc savas iniciatīvas atsaukt domēna nosaukumu, neiesniedzot attiecīgo strīdu izskatīšanai kādā ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādē, ja:

a) ir reģistram nenomaksāti parādi;

b) domēna nosaukuma turētājs neatbilst 3. panta atbilstības kritērijiem;

c) domēna nosaukuma turētājs pārkāpis reģistrācijas pieprasījumu prasības, kas noteiktas, pamatojoties uz 11. panta b) punktu.

4.    Domēna nosaukumu drīkst arī atsaukt un, ja nepieciešams, nodot citai pusei, pamatojoties uz strīdu alternatīvu izšķiršanu (ADR) pienācīgā kārtā vai tiesas procedūru, ja nosaukums ir identisks vai maldinoši līdzīgs nosaukumam, attiecībā uz kuru tiesības ir noteiktas ar valsts vai Savienības tiesību aktu un ja:

a) tā turētājs šo nosaukumu reģistrējis bez tiesībām vai leģitīmas intereses par to; vai

b) tas ir reģistrēts vai tiek izmantots ļaunticīgi.

5.    Ja kādas dalībvalsts tiesa uzskata domēna nosaukumu par aizskarošu, rasistisku vai tādu, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību, reģistrs, saņemot informāciju par šādu tiesas lēmumu, attiecīgo domēna nosaukumu bloķē un, saņemot paziņojumu par tiesas galīgo lēmumu, domēna nosaukumu atsauc. Reģistrs bloķē turpmākai reģistrācijai tos nosaukumus, uz ko attiecas šāds tiesas nolēmums, tik ilgi, kamēr šāds nolēmums ir spēkā.

5. pants

Valodas, piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

1.    Domēnu nosaukumus reģistrē ar visiem Savienības oficiālo valodu alfabēta burtiem saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kā to atļauj attiecīgie internacionalizēto domēnu nosaukumu (IDN) protokoli.

2.    Neskarot Regulu (ES) Nr. 1215/2012 un dalībvalstu vai Savienības atzītas tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskiem instrumentiem, līgumos starp reģistru un reģistratoriem, kā arī līgumos starp reģistratoriem un domēnu nosaukumu reģistrētājiem kā piemērojamos tiesību aktus paredz tikai un vienīgi dalībvalsts tiesību aktus, kā arī paredz tikai tādas strīdu izšķiršanas struktūras, tiesas, arbitrāžas tiesas vai citas struktūras, kas atrodas Savienībā.

6. pants

Domēnu nosaukumu rezervēšana

1.    Reģistrs drīkst rezervēt virkni domēnu nosaukumu, ko uzskata par nepieciešamiem tā operatīvo funkciju veikšanai saskaņā ar 8. panta 3. punktā minēto līgumu.

2.    Komisija drīkst dot norādījumus reģistram ieviest domēnu nosaukumus tieši .eu TLD Savienības iestāžu un struktūru vajadzībām.

3.    Dalībvalstis, neskarot jau rezervētos vai reģistrētos domēnu nosaukumus, drīkst paziņot Komisijai tādu domēnu nosaukumu sarakstu, kurus:

a) nedrīkst reģistrēt, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem; vai

b) dalībvalstis drīkst reģistrēt vai rezervēt tikai otrā līmeņa domēnā. Šādiem domēnu nosaukumiem ir jābūt tikai plaši atpazīstamiem ģeogrāfiskiem un/vai ģeopolitiskiem jēdzieniem, kas ietekmē dalībvalstu politisko vai teritoriālo organizāciju.

4.    Komisija dalībvalstu paziņotos sarakstus pieņem, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

7. pants

Reģistratori

1.    Reģistrs akreditē reģistratorus, ievērojot saprātīgas, pārredzamas un nediskriminējošas akreditācijas procedūras, ko iepriekš apstiprinājusi Komisija. Reģistrs akreditācijas procedūras dara publiski pieejamas viegli pieejamā formā.

2.    Līdzvērtīgos apstākļos reģistrs piemēro līdzvērtīgus nosacījumus attiecībā uz akreditētajiem .eu reģistratoriem, kas sniedz līdzvērtīgus pakalpojumus, un nodrošina tiem pakalpojumus un informāciju ar vienādiem nosacījumiem un tādā pašā kvalitātē, kā par saviem līdzvērtīgiem pakalpojumiem.

2. iedaļa

REĢISTRS

8. pants

Reģistra izraudzīšanās

1.    Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka kritērijus un procedūru, kā izraudzīties reģistru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.    Komisija izraugās reģistru pēc tam, kad pabeigta pirmajā punktā minētā procedūra.

3.    Komisija slēdz līgumu ar izraudzīto reģistru. Līgumā nosaka noteikumus, politiku un procedūras reģistra pakalpojumu sniegšanai un nosacījumus, saskaņā ar kuriem Komisija uzrauga to, kā reģistrs organizē, administrē un pārvalda .eu TLD. Līgumu slēdz uz noteiktu termiņu, tas ir pagarināms un tajā ir ietverti .eu TLD darbības principi un procedūras, kas noteikti, pamatojoties uz 11. pantu.

4.    Atkāpjoties no pirmajā un otrajā punktā minētajām procedūrām, steidzamas nepieciešamības dēļ Komisija drīkst izraudzīties reģistru, izmantojot nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 17. panta 3. punktā minēto procedūru.

9. pants

Reģistra iezīmes

1.    Reģistra juridiskā adrese, centrālā administrācija un galvenā darījumdarbības vieta atrodas Savienības teritorijā.

2.    Ciktāl to atļauj saskaņā ar 8. panta 3. punktu noslēgtais līgums, reģistrs drīkst noteikt maksas, kas tieši saistītas ar līguma radītajām izmaksām.

10. pants

Reģistra pienākumi

Reģistrs:

a) ievēro noteikumus, politiku un procedūras, kas noteiktas šajā regulā un 8. panta 3. punktā minētajā līgumā;

b) organizē, administrē un pārvalda .eu TDL vispārības interesēs un pamatojoties uz kvalitātes, efektivitātes, uzticamības, pārredzamības, pieejamības un nediskriminācijas principiem un nodrošinot godīgas konkurences apstākļus;

c) ar Komisijas iepriekšēju piekrišanu slēdz attiecīgu līgumu par .eu TLD koda deleģēšanu;

d) veic domēnu nosaukumu reģistrēšanu .eu TLD, ja to pieprasa jebkura no 3. pantā minētajām tiesīgajām pusēm;

e) neskarot nekādu tiesvedību un ievērojot adekvātas procesuālās garantijas attiecīgajām pusēm, nodrošina reģistratoriem un reģistrētājiem iespēju jebkādus līgumstrīdus ar reģistru iesniegt strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūrai;

f) nodrošina domēnu nosaukumu datubāzu pieejamību un autentiskumu;

g) par saviem līdzekļiem un ar Komisijas piekrišanu slēdz nolīgumu ar respektablu uzticības personu vai citu fiduciāru, kas reģistrēts Savienības teritorijā, norādot Komisiju kā labuma guvēju no fiduciārā nolīguma, un katru dienu iesniedz attiecīgajai uzticības personai vai fiduciāram .eu TLD datubāzes elektronisku kopiju;

h) īsteno 6. panta 3. punktā minētos sarakstus;

i) veicina Savienības mērķus interneta pārvaldības jomā;

j) visās Savienības oficiālajās valodās publicē .eu TLD darbības principus un procedūras, kas noteiktas, pamatojoties uz 11. pantu;

k) vismaz reizi divos gados par saviem līdzekļiem ļauj sevi revidēt neatkarīgai struktūrai, lai pārliecinātos par atbilstību šai regulai, un nosūta rezultātus Komisijai;

l) pēc Komisijas pieprasījuma piedalās .eu Daudzpusējās ieinteresēto personu padomes darbā un sadarbojas ar Komisiju, lai uzlabotu .eu TLD darbību un pārvaldību.

11. pants

eu. TLD darbības principi un procedūras

Līgumā, kas starp Komisiju un izraudzīto reģistru noslēgts atbilstoši 8. panta 3. punktam, saskaņā ar šo regulu ir ietverti .eu TLD darbības principi un procedūras, tostarp:

a) ADR politika;

b) prasības un procedūras attiecībā uz reģistrācijas pieprasījumiem, reģistrētāju datu verifikācijas un domēnu nosaukumu spekulatīvas reģistrēšanas politika;

c) politika attiecībā uz domēnu nosaukumu ļaunprātīgu reģistrēšanu;

d) politika attiecībā uz domēnu nosaukumu atsaukšanu;

e) intelektuālā īpašuma tiesību piemērojums;

f) pasākumi, kuru mērķis ir kompetentajām iestādēm nodrošināt piekļuvi reģistra datiem, ko tās var izmantot, lai nepieļautu, atklātu un izmeklētu noziegumus un veiktu kriminālvajāšanu, kā paredzēts Savienības vai valstu tiesību aktos;

g) detalizētas procedūras līguma grozīšanai.

12. pants

WHOIS datubāze

1.    Reģistrs izveido un pārvalda WHOIS datubāzi nolūkā sniegt precīzu un atjauninātu informāciju par domēnu nosaukumiem .eu TLD.

2.    WHOIS datubāze satur attiecīgu informāciju, kas nav pārlieku apjomīga, salīdzinot ar nolūku, par kontaktpunktiem, kas administrē domēnu nosaukumus .eu TLD, un domēnu nosaukumu turētājiem. Ja domēna nosaukuma turētājs ir fiziska persona, informācija, kas jādara publiski pieejama, ir atkarīga no domēna nosaukuma turētāja piekrišanas Regulas 2016/679 izpratnē.

3. iedaļa

REĢISTRA PĀRRAUDZĪBA

13. pants

Uzraudzība

1.    Komisija uzrauga un pārrauga to, kā reģistrs organizē, administrē un pārvalda .eu TLD.

2.    Komisija pārliecinās par finanšu pareizu pārvaldību, reģistra atbilstību regulai un 11. pantā minētajiem .eu TLD darbības principiem un procedūrām un šajā nolūkā drīkst pieprasīt informāciju.

3.    Saskaņā ar uzraudzības darbībām Komisija drīkst reģistram dot konkrētus norādījumus par to, kā labot un/vai uzlabot .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību.

4.    Komisija pēc vajadzības drīkst apspriesties ar ieinteresētajām personām un lūgt ekspertu padomu par šajā pantā paredzēto uzraudzības darbību rezultātiem un par veidiem, kā reģistram uzlabot .eu TLD organizēšanu, administrēšanu un pārvaldību.

14. pants

.eu Daudzpusējā ieinteresēto personu padome

1.    .eu Daudzpusējo ieinteresēto personu padomi izveido, lai tā konsultētu Komisiju par šīs regulas īstenošanu.

2.    .eu Daudzpusējo ieinteresēto personu padomi veido privātā sektora, tehnisko speciālistu, dalībvalstu un starptautisku organizāciju, pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvji, kurus Komisija iecēlusi atklātā un pārredzamā procedūrā.

3.    .eu Daudzpusējai ieinteresēto personu padomei ir šādi uzdevumi:

a) palīdzēt un sniegt padomus Komisijai par šīs regulas īstenošanu;

b) sniegt atzinumus par .eu TLD pārvaldības, organizēšanas un administrēšanas jautājumiem;

c) sniegt padomus Komisijai par reģistra uzraudzības un pārraudzības jautājumiem.

III NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

15. pants

Tiesību rezervēšana

Savienība patur visas tiesības attiecībā uz .eu TLD, tostarp jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības un citas tiesības uz reģistra datubāzēm, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu, un tiesības atkārtoti izraudzīties reģistru.

16. pants

Novērtēšana un pārskatīšana

1.    Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē .eu TLD plašāko ieviešanu, efektivitāti un darbību.

2.    Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par pirmajā punktā minētā novērtējuma konstatējumiem.

17. pants

Komiteju procedūra

1.    Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.    Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.    Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

18. pants

Pārejas noteikumi

1.    Domēnu nosaukumu turētāji, kuri domēnu nosaukumus reģistrējuši saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 733/2002 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu, saglabā tiesības uz esošajiem reģistrētajiem domēnu nosaukumiem .eu TLD.

2.    Komisija līdz [datums – ne vēlāk kā divi gadi pēc stāšanās spēkā] veic nepieciešamos pasākumus, lai izraudzītos reģistru un noslēgtu ar to līgumu saskaņā ar šo regulu. Līgums ir spēkā no [datums – šīs regulas piemērošanas diena: ne vēlāk kā trīs gadi pēc stāšanās spēkā].

3.    Līgums, kas starp Komisiju un reģistru noslēgts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 733/2002 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu, ir spēkā līdz [datums – mīnus 1 diena no dienas, kad sāk piemērot šo regulu: ne vēlāk kā trīs gadi pēc stāšanās spēkā].

19. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 atceļ no [datums – šīs regulas piemērošanas diena: ne vēlāk kā trīs gadi pēc stāšanās spēkā].

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [datums – ne vēlāk kā trīs gadi pēc stāšanās spēkā].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –    Padomes vārdā –

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)    Domēnu nosaukumu sistēmā (DNS) domēna nosaukuma “deleģēšana” ir veikta, kad ICANN saknes zonas datubāzē ir publicējusi attiecīgo augšējā līmeņa domēnu (šajā gadījumā .eu). Publicēšana saknes zonas datubāzē dod iespēju domēnu nosaukumu sistēmā izmantot kodu (piemēram, .eu) kā augšējā līmeņa domēnu.
(2)    Saknes zona ir augšējā līmeņa DNS zona interneta domēnu nosaukumu sistēmas (DNS) hierarhiskajā vārdtelpā.
(3)    COM/2015/0192 final.
(4)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations .
(5)    16200/14.
(6)    COM/2014/072 final.
(7)    Internacionalizētie domēnu nosaukumi (IDN) dod iespēju izmantot domēnu nosaukumus vietējās valodās un alfabētos; IDN tiek veidoti, izmantojot dažādu alfabētu, piemēram, arābu, ķīniešu, kirilicas vai devanāgarī rakstzīmes; tie ir kodēti ar Unicode standartu un lietoti, kā to ļauj attiecīgie IDN protokoli; .eu TLD atbalsta visas 24 oficiālās ES valodas, ieskaitot bulgāru un grieķu, kurās nepieciešami domēnu nosaukumi kirilicā un grieķu alfabētā.
(8)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations .
(9)    OV C [...], [...], [...]. lpp.
(10)    OV C [...], [...], [...]. lpp.
(11)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. aprīļa Regula (EK) Nr. 733/2002 par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu (OV L 113, 30.4.2002., 1. lpp.).
(12)    Komisijas 2004. gada 28. aprīļa Regula (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (OV L 162, 30.4.2004., 40. lpp.).
Top