Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1336

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2018/1336 (2018. gada 18. aprīlis) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

OJ L 248, 3.10.2018, p. 146–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1336/oj

3.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 248/146


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA (ES) 2018/1336

(2018. gada 18. aprīlis)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0099/2018),

A.

tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

1.

norāda uz Revīzijas palātas secinājumu, ka kopumā 2016. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos, kas saistīti ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (turpmāk “Uzraudzītājs”) administratīvajiem un citiem izdevumiem, būtisku kļūdu nav un ka pārbaudītās administratīvo un citu izdevumu pārraudzības un kontroles sistēmas ir efektīvas;

2.

norāda, ka Revīzijas palāta savā 2016. gada pārskatā konstatē, ka nav atklāti nozīmīgi trūkumi attiecībā uz revidētajiem Uzraudzītāja cilvēkresursu un iepirkumu aspektiem;

3.

norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru Uzraudzītājs gada darbības pārskatu Revīzijas palātai iesniedz jūnijā, Revīzijas palāta savu ziņojumu Parlamentam iesniedz oktobrī un Parlaments par budžeta izpildes apstiprināšanu balso pirms maija plenārsēdes; norāda, ka no gada pārskatu slēgšanas līdz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanai paiet vismaz 17 mēneši, ja vien apstiprināšana netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina; pieprasa, lai Uzraudzītājs un Revīzijas palāta ņemtu vērā paraugpraksi privātajā sektorā; šajā sakarībā ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu noteikt grāmatvedības gadam sekojošā gada 31. martu un par Revīzijas palātas ziņojuma iesniegšanas termiņu – 1. jūliju; turklāt ierosina pārskatīt Parlamenta Reglamenta IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras grafiku, paredzot, ka balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu notiek novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības gada;

4.

atzinīgi vērtē Uzraudzītāja kopumā piesardzīgo un pareizo finanšu pārvaldību 2016. gada budžeta periodā; pauž atbalstu sekmīgajai paradigmas maiņai Komisijas budžeta plānošanā, pārņemot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes principus, ko 2015. gada septembrī ieviesa priekšsēdētāja vietniece Kristalina Georgieva kā daļu no iniciatīvas “Uz rezultātiem orientēts ES budžets”; mudina Uzraudzītāju piemērot minēto metodi savai budžeta plānošanas procedūrai;

5.

norāda, ka 2016. gadā Uzraudzītājam piešķirtais kopējais budžets bija EUR 9 288 043 (2015. gadā – EUR 8 760 417) un izpildes līmenis bija 91,93 % (2015. gadā – 94,66 %); norāda, ka izpildes līmenis ir pazeminājies un ka Uzraudzītājs prognozē šīs tendences saglabāšanos nākamajos gados; aicina Uzraudzītāju budžeta aplēšu sagatavošanā ievērot piesardzību, ņemot vērā paredzamo darbības apjoma pieaugumu nākamajos gados;

6.

norāda, ka Uzraudzītājs turpina darbu pie Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas izveides; uzskata, ka budžeta aplēsēm būtu jānodrošina efektīvs budžeta sniegums nākamajos gados;

7.

uzsver, ka 2018. gada maijā Vispārīgā datu aizsardzības regula (1) un Direktīva par datu aizsardzību policijas un tiesu iestādēs (2) kļūs izpildāmas un būs pilnībā jāievēro un jāīsteno; pieņem zināšanai Uzraudzītāja ieceri arī turpmāk par atskaites punktu savā darbā izmantot Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

8.

atzinīgi vērtē Interneta privātuma inženierijas tīkla (grupa, ko veido IT eksperti no visām nozarēm) pastāvīgo darbu, nodrošinot platformu sadarbībai un informācijas apmaiņai par inženierijas metodēm un instrumentiem, ar kuriem datu aizsardzības un privātuma prasības tiek integrētas jaunās tehnoloģijās, jo tas ir būtisks jautājums Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanā;

9.

aicina Uzraudzītāju iesniegt detalizētu sarakstu ar tā locekļu komandējumiem 2016. gadā, norādot katra komandējuma cenu, vietu un izmaksas; prasa nākamajā gada darbības pārskatā iekļaut 2017. gadā veiktos komandējumus;

10.

ir informēts par to, ka pieņemti īstenošanas pasākumi efektīvas procesu iekšējās kontroles nodrošināšanai, lai garantētu Uzraudzītāja mērķu sasniegšanu saimnieciskā, efektīvā un lietderīgā veidā; aicina Uzraudzītāju savā gada darbības pārskatā iekļaut informāciju par šiem pasākumiem;

11.

atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā ir sākta Uzraudzītāja pārskatatbildības iniciatīva, kas izstrādāta, lai Savienības iestādes – sākot ar pašu Uzraudzītāju kā datu pārzini – varētu rādīt paraugu attiecībā uz to, kā iestādes ievēro datu aizsardzības noteikumus un demonstrē atbilstību šiem noteikumiem;

12.

norāda, ka 2017. gada marta beigās publicētajā iekšējās revīzijas 2016. gada ziņojumā iekšējais revidents (IAS) konstatēja piecus svarīgus iekšējās kontroles sistēmu ieteikumus, kas jau tikuši sniegti iepriekšējos gados un joprojām nav izpildīti; pauž nožēlu par to, ka daži no minētajiem ieteikumiem attiecas uz informācijas drošību un darbības nepārtrauktības politiku; norāda, ka informācijas drošības politikas trūkums palielina risku, ka informācija netiek pienācīgi aizsargāta, kas varētu izraisīt informācijas noplūdi un kaitēt Uzraudzītāja reputācijai; atzinīgi vērtē to, ka Uzraudzītājs 2017. gada 19. jūnijā pieņēma informācijas drošības politiku, neraugoties uz kavēšanos vairāk nekā 14 mēnešu garumā; aicina Uzraudzītāju, jo īpaši ņemot vērā tā pamatuzdevuma un uzdevumu raksturu, rādīt priekšzīmi un turpmāk īstenot ieteikumus bez nepamatotas kavēšanās;

13.

aicina Uzraudzītāju informēt Parlamenta Budžeta kontroles komiteju par summām, kas 2016. gadā izmaksātas, īstenojot pakalpojumu līmeņa vienošanās, kuras paredz maksu atkarībā no patēriņa;

14.

atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā ir pieņemta vienlīdzīgu iespēju stratēģija un apsvērti pasākumi labjutības darbā uzlabošanai;

15.

atzinīgi vērtē to, ka Uzraudzītāja gada darbības pārskatā ir iekļauta izsmeļoša informācija par visiem tā rīcībā esošajiem cilvēkresursiem;

16.

prasa pārskatīt iepirkumam un komandējumu pārvaldībai veltītās Uzraudzītāja gada darbības pārskata sadaļas, lai tajās iekļautu salīdzinošu tabulu par pēdējiem četriem gadiem;

17.

norāda, ka 2016. gadā tika pieņemts ētikas regulējums, kas reglamentē Uzraudzītāja locekļu un visa personāla rīcību viņu iekšējās un ārējās attiecībās; turklāt norāda, ka šis regulējums ietver jau pastāvošos rīcības kodeksus, lēmumu pieņemšanu saistībā ar trauksmes celšanu un aizskarošu izturēšanos, disciplinārās procedūras un administratīvo izmeklēšanu; prasa arī turpmāk gada darbības pārskatā informāciju par dažādiem regulējuma aspektiem izklāstīt atsevišķi;

18.

norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas sniegšanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargājot viņu konfidencialitāti un piedāvājot viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

19.

mudina Uzraudzītāju sniegt lielāku ieguldījumu tādu risinājumu nodrošināšanā, kas veicina inovāciju un nodrošina privātuma un datu aizsardzības noteikumu ievērošanu, jo īpaši palielinot pārredzamību, lietotāju kontroli un pārskatatbildību lielo datu apstrādē; prasa veikt efektīvus pasākumus jauno tehnoloģiju sniegto ieguvumu maksimālai palielināšanai, vienlaikus nodrošinot pilnīgu pamattiesību ievērošanu;

20.

norāda, ka Uzraudzītājs gada darbības pārskatā ir publicējis nodaļu par starpiestāžu līmeņa sadarbību ar citām iestādēm, kā tas tika prasīts Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa rezolūcijā (3) par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka 2016. gadā Uzraudzītājs parakstīja divus jaunus vienotus sadarbības nolīgumus; aicina Uzraudzītāju turpināt iestāžu sadarbības nostiprināšanu un nākamajā gada darbības pārskatā sniegt jaunāko informāciju par sasniegumiem;

21.

norāda, ka Uzraudzītājs gada darbības pārskatā ir iekļāvis paziņojumu par panākto saistībā ar savu stratēģiju 2015.–2019. gadam; norāda, ka 2015. gada martā Uzraudzītājs no jauna izvērtēja galvenos snieguma rādītājus, lai sekotu līdzi sava darba ietekmei un resursu izmantošanai un veiktu atbilstīgas korekcijas; ar gandarījumu norāda, ka ir izpildīti visi Uzraudzītāja stratēģijā 2015.–2019. gadam noteiktie galvenie snieguma rādītāji un ka dažos gadījumos Uzraudzītājs mērķus ir pārsniedzis, kas liecina, ka stratēģija tiek sekmīgi īstenota; mudina Uzraudzītāju turpināt darbu šajā virzienā;

22.

atzinīgi vērtē Uzraudzītāja pilnvaru stratēģijā izklāstīto mērķi padarīt datu aizsardzību pēc iespējas vienkāršāku un efektīvāku attiecībā uz visām iesaistītajām personām;

23.

pauž nožēlu par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības; konstatē, ka šobrīd nav iespējams prognozēt ar izstāšanos saistītās sekas attiecībā uz finanšu un administratīvo jomu, cilvēkiem un citām jomām, un aicina Uzraudzītāju un Revīzijas palātu veikt ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada beigām informēt Parlamentu par to rezultātiem.

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

(3)  OV L 252, 29.9.2017., 140. lpp.


Top