EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AP0359

P8_TA(2018)0359 Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas ***I Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)) P8_TC1-COD(2018)0066 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 2. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/…, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija)

OJ C 11, 13.1.2020, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 11/55


P8_TA(2018)0359

Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas ***I

Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

(2020/C 011/13)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0139),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0116/2018),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu – Paātrināta darba metode tiesību aktu oficiālai kodifikācijai (1),

ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0290/2018),

A.

tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību;

1.

pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.

uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


P8_TC1-COD(2018)0066

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 2. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/…, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija)

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1806.)


Top