EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2018. gada 11. maijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un saistītos tiesību aktus; un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 251/2


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2018. gada 11. maijs)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un saistītos tiesību aktus; un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2017. gada 23. novembrī un 2017. gada 4. decembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem, Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem, Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”).

ECB 2017. gada 20. novembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (2) (turpmāk – “ierosinātā direktīva”).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātajā regulā un direktīvā ietverti noteikumi, kuri ietekmē Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) pamatuzdevumus noteikt un īstenot monetāro politiku un veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību saskaņā ar Līguma 127. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu un Līguma 127. panta 6. punktā minētos ECB uzticētos īpašos uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Ierosinātā regula un direktīva ir daļa no visaptveroša tādu priekšlikumu kopuma, kuru mērķis ir reformēt Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu, kas ietver trīs Eiropas Uzraudzības iestādes (EUI) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (3). Tā kā dokumentu kopums attiecas uz dažādiem uzdevumiem, ko veic ECBS un ECB, ECB pieņems trīs atsevišķus atzinumus. Šo atzinumu tādēļ jālasa saistībā ar 2018. gada 2. marta Atzinumu CON/2018/2 par priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (4), un 2018. gada 11. aprīļa Atzinumu CON/2018/19 par priekšlikumu regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (5).

Vispārīgi apsvērumi

ECB ierobežos savus komentārus ar tām Komisijas priekšlikuma daļām, kas ir būtiskas monetārās politikas īstenošanai saskaņā ar Līguma 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu, maksājumu sistēmu raitas darbības veicināšanai saskaņā ar Līguma 127. panta 2. punkta ceturto ievilkumu, Līguma 127. panta 6. punktā minētajiem ECB uzticētajiem īpašajiem uzdevumiem saistībā ar kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību.

ECB vēlas atgādināt, ka drošas un efektīvas finanšu tirgus infrastruktūras, jo īpaši finanšu instrumentu klīringa sistēmas, ir būtiskas ECBS pamatuzdevumu izpildei saskaņā ar Līguma 127. panta 2. punktu un tās galvenā mērķa nodrošināt cenu stabilitāti saskaņā ar Līguma 127. panta 1. punktu sasniegšanai (6).

Varētu ņemt vērā arī ECB kā kredītiestāžu uzraudzības iestādes lomu saskaņā ar LESD 127. panta 6. punktu saistībā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (7). Šajā sakarā jāatgādina, ka ECB ir ļoti atzinīgi novērtējusi faktu, ka EMIR II priekšlikums uzraudzības kolēģijās piešķir divas atsevišķas balsis ECB kā emisijas centrālajai bankai un kā kredītiestāžu, kas ir nozīmīgi CDP klīringa dalībnieki, uzraudzības iestādei (8).

ECB kopumā atbalsta ierosinātās regulas mērķi veicināt kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāku attīstību un padziļināšanu (9). Lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi paplašināt un integrēt ES kapitāla tirgus, ECB uzskata, ka ir jāparedz vismaz atsevišķu tirgus segmentu vienota uzraudzība. Tas ir īpaši svarīgi Eiropas līmeņa iestādēm un darbībām, lai nodrošinātu konsekvenci un vienādu piemērošanu visā ES, tādējādi novēršot noplūdes, kas rodas, pārvietojot darbības pāri robežām (10). Kā ierosinājusi Komisija, vienota uzraudzība varētu būt pamatota arī attiecībā uz datu sniegšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī kritisko etalonu administratoriem pilntiesīgas KTS ietvaros (11).

Īpaši apsvērumi

1.   Emisijas centrālās bankas loma CDP jautājumos

1.1.

ECB atbalsta nepieciešamību pārskatīt EVTI pārvaldības struktūru. Tā arī uzskata, ka saskaņā ar monetārās politikas mandātu ir svarīgi iekļaut vienu ECB pārstāvi kā pastāvīgu Uzraudzības padomes locekli bez balsstiesībām. Tas nodrošinās efektīvu sadarbību, koordināciju un informācijas apmaiņu starp uzraudzības iestādēm un ECB kā par euro atbildīgo emisijas centrālo banku, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā ierosināto emisijas centrālo banku lomas pastiprināšanu saskaņā ar EMIR II priekšlikumu (12). ECB atzinīgi vērtē EMIR II priekšlikumā izklāstītos ierosinātos grozījumus, kuros precizēti uzdevumi, kas piešķirti CDP izpildsesijai, kurā attiecīgā emisijas centrālā banka ir pastāvīgs loceklis bez balsstiesībām (13).

1.2.

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai skaidri nošķirtu CDP izpildsesijas ekskluzīvās lēmumu pieņemšanas pilnvaras CDP jautājumos no EVTI valdei piešķirtajām pilnvarām ar CDP nesaistītajos jautājumos. Ņemot vērā ECB kā emisijas centrālās bankas pārstāvību CDP izpildsesijā, ECB uzskata, ka šis precizējums ļaus ECBS dalībniekiem lietderīgi un efektīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā un informācijas apmaiņā par jautājumiem, kas tieši saistīti ar ECBS galveno uzdevumu izpildi un tās galvenā mērķa saglabāt cenu stabilitāti sasniegšanu (14).

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 11. maijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Eiropas Centrālā bankas Atzinums CON/2018/2 (2018. gada 2. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV C 120, 6.4.2018., 2. lpp.). Visi ECB atzinumi ir pieejami ECB tīmekļa vietnē www.ecb.europa.eu.

(5)  Eiropas Centrālā bankas Atzinums CON/2018/19 (2018. gada 11. aprīlis) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(6)  Sk. 4.1. punktu Eiropas Centrālās bankas Atzinumā CON/2017/39 (2017. gada 4. oktobris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām (OV C 385, 15.11.2017., 3. lpp.).

(7)  Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(8)  Sk. Atzinuma CON/2017/39 1.1. punktu.

(9)  Sk. 1. un 18. lpp. Eurosistēmas viedoklī par Komisijas Zaļo grāmatu “Kapitāla tirgu savienības veidošana”, 2015. gada februāris (turpmāk – “Eurosistēmas viedoklis par KTS zaļo grāmatu”), pieejams ECB interneta vietnē.

(10)  Sk. Eurosistēmas viedokļa par KTS zaļo grāmatu 18. lpp.

(11)  Sk. Eurosistēmas viedokļa par KTS zaļo grāmatu 18. lpp.

(12)  Sk. Atzinuma CON/2017/39 7. punktu. Sk. arī priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma atlikšanu, ziņošanas prasībām, riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem izvirzāmajām prasībām, COM(2017) 208 final.

(13)  Sk. Grozījumu izskatīšanā esošajā priekšlikumā regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CDP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CDP atzīšanas prasībām (Komisijas priekšlikums par Eiropas tirgus infrastruktūras regulu II), COM(2017) 539/F1, pieejams Komisijas interneta vietnē www.ec.europa.eu.

(14)  Sk. Atzinuma CON/2017/39 2.1. punktu.


Top