EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2018. gada 2. janvāris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 77/2


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2018. gada 2. janvāris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2017. gada 24. martā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātā regula attiecas uz maksājumu bilances statistikas vākšanu, kas ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevums saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 5. pantu un Padomes Regulas (EK) Nr. 2533/98 (2) 2. pantu un kas ir svarīga ECBS pamatuzdevumiem noteikt un īstenot monetāro politiku, veikt valūtas maiņas operācijas, kā arī turēt un pārvaldīt dalībvalstu ārvalstu valūtas rezerves saskaņā ar Līguma 127. panta 2. punkta pirmo, otro un trešo ievilkumu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

1.1.

ECB atzinīgi vērtē Komisijas mērķi turpināt uzlabot Eiropas uzņēmējdarbības statistikas konsekvenci, kvalitāti un harmonizāciju, jo īpaši, nodrošinot atbilstošu statistiku, kura palīdzēs formulēt un uzraudzīt Savienības politiku, kas ietekmē uzņēmumus, vienlaikus uzņēmumiem saglabājot minimālu pārskatu sniegšanas slogu.

1.2.

Tāpat ļoti atzinīgi tiek vērtēta plānotā reakcija uz neizpildītajām datu sniegšanas prasībām. ECB ar gandarījumu konstatē ierosinātos uzlabojumus vispārējā informācijas par pakalpojumu sektoru pieejamībā “īstermiņa statistikas” kontekstā, jo īpaši tādēļ, ka no ceturkšņa uz vienu mēnesi pieaugs šādu datu sniegšanas biežums. Šis uzlabojums atspoguļo pakalpojumu nozares pieaugošo nozīmi, tai veidojot vairāk nekā divas trešdaļas euro zonas iekšzemes kopprodukta. Tas atbilst arī iepriekšējos gados paustajām ECB prasībām (3) un Ekonomikas un finanšu padomes secinājumiem (4).

1.3.

ECB ierosina Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumu ESRK/2016/14 (5), kas attiecas uz nekustamā īpašuma datu nepilnību novēršanu, atspoguļot prasītajos būvniecības datos un to dalījumos. Jo īpaši vajadzētu apsvērt datu par būvniecības uzsākšanu un pabeigšanu, kā arī brīvo darba vietu datu iekļaušanu ierosinātajā regulā.

1.4.

Regulas (EK) Nr. 2533/98 2. pants nosaka, ka ECB ar nacionālo centrālo banku (NCB) palīdzību vāc statistisko informāciju, t. sk. maksājumu bilances un starptautiskās ieguldījumu pozīcijas statistiku, no kompetentajām nacionālajām iestādēm vai tieši no tautsaimniecības dalībniekiem. ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasības ir noteiktas Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē ECB/2011/23 (6).

1.5.

Maksājumu bilances un starptautiskās ieguldījumu pozīcijas statistika ir būtiska Līgumā noteikto ECBS pamatuzdevumu izpildei, nosakot un īstenojot Savienības monetāro politiku, veicot valūtas maiņas operācijas, kā arī turot un pārvaldot dalībvalstu ārvalstu valūtas rezerves. Ar tās palīdzību novērtē ārējās ievainojamības un savstarpējās saistības finanšu stabilitātes vajadzībām, kā arī to izmanto Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) riska paneļa rādītājos, pildot ESRK uzdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1092/2010 (7) 3. pantu, un makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras rādītāju kopsavilkumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1176/2011 (8) 4. pantu. Maksājumu bilances un starptautiskās ieguldījumu pozīcijas statistika ir daļa no Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) Speciālā datu izplatīšanas standarta, un tā ir nepieciešama IV panta konsultācijām, ko euro zona un euro zonas dalībvalstis veic saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma IV pantu.

1.6.

ECB atzīmē, ka dažas prasības, kas tiks iekļautas ierosinātajā regulā, jo īpaši pakalpojumu starptautiskās tirdzniecības ceturkšņa statistika, pašlaik ir definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 184/2005 (9) I pielikuma 2. tabulā un ka identiskas prasības ir definētas Pamatnostādnes ECB/2011/23 II pielikuma 2. tabulā. Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) un ECBS sagatavotās maksājumu bilances un starptautiskās ieguldījumu pozīcijas statistikas vispārējās kvalitātes interesēs ir nodrošināt šādas konsekvences saglabāšanu. Ir ļoti svarīgi, ka maksājumu bilances un starptautiskās ieguldījumu pozīcijas statistika arī turpmāk ir iekšēji saskaņota un visaptveroša.

1.7.

Turklāt tā kā nacionālajā līmenī šīs prasības daļēji pilda datu vākšanas iniciatīvas, kuras izstrādājušas NCB, ECB ļoti atzinīgi vērtē ierosinātās regulas 23. pantu un lomu, kas paredzēta ar Padomes Lēmumu 2006/856/EK (10) izveidotajai Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejai. Vispārīgi runājot, vajadzētu nodrošināt ciešu ECBS un ESS sadarbību definējot, grozot vai atjauninot šādas prasības, kā arī visas pārējās uzņēmējdarbības statistikas prasības (piem., risinot datu nepieciešamību “globalizācijas” jomā), kas varētu tieši vai netieši ietekmēt maksājumu bilances un starptautiskās ieguldījumu pozīcijas statistikas apkopošanu.

1.8.

Īstenošanas pilnvaras datu prasību precīzai definēšanai

Ierosinātās regulas 7. pants pilnvaro Komisiju pieņemt īstenošanas aktus nolūkā precizēt sniedzamo datu noteiktus elementus. Tas ietver fundamentālus metodoloģijas aspektus, piem., attiecīgās statistiskās vienības un citu piemērojamo statistisko klasifikāciju definēšanu. Šajā kontekstā no statistikas lietotāju un apkopotāju viedokļa būs svarīgi nodrošināt ierosinātajā regulā definēto un Regulā (EK) Nr. 184/2005 definēto pakalpojumu starptautiskās tirdzniecības prasību saskaņotību. Tādēļ ECB vēlas uzsvērt abu datu kopumu metodoloģiskās saiknes un saskaņotības nozīmi.

1.9.

Visbeidzot, ECB vēlas norādīt uz to, cik svarīgi ir savlaicīgi apspriesties ar ECB par visiem deleģētajiem vai īstenošanas tiesību aktiem, kuri ir tās kompetences jomā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punkta pirmo ievilkumu un 282. panta 5. punktu (11).

2.   Tehniski apsvērumi un redakcionāli priekšlikumi

Gadījumos, kuros ECB iesaka grozīt ierosināto regulu, konkrēti redakcionālie priekšlikumi ir izklāstīti atsevišķā tehniskā darba dokumentā, kuram pievienots attiecīgs paskaidrojuma teksts. Tehniskais darba dokuments ir pieejams angļu valodā ECB interneta vietnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 2. janvārī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Ierosinātajā regulā noteiktie pasākumi paredzēti, lai aizstātu ierosinātās regulas 36. apsvērumā uzskaitītajos 10 atceļamajos tiesību aktos ietvertos pasākumus.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.).

(3)  Pārskats par prasībām tautsaimniecības statistikas jomā, Eiropas centrālā banka, 2004. gads, pieejams ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu.

(4)  Ecofin Padomes Secinājumi par ES statistiku, Ekonomikas un finanšu padomes 2972. sanāksme, 2009. gada 10. novembris, pieejami www.consilium.europa.eu.

(5)  Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2016/14 (2016. gada 31. oktobris) par nekustamā īpašuma datu nepilnību novēršanu (OV C 31, 31.1.2017., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2011/23 (2011. gada 9. decembris) par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (OV L 65, 3.3.2012., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1176/2011 (2011. gada 16. novembris) par to, ka novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību (OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.).

(10)  Padomes Lēmums 2006/856/EK (2006. gada 13. novembris), ar ko izveido Monetāro, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.).

(11)  Papildus skatīt, piem., ECB Atzinuma CON/2012/5 (OV C 105, 11.4.2012., 1. lpp.) 4. punktu; ECB Atzinuma CON/2011/44 (OV C 203, 9.7.2011., 3. lpp.) 8. punktu; un ECB Atzinuma CON/2011/42 (OV C 159, 28.5.2011., 10. lpp.) 4. punktu.


Top