Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(36)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

OJ C 417, 6.12.2017, p. 223–227 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/223


ZIŅOJUMS

par Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

(2017/C 417/36)

IEVADS

1.

Eiropas Policijas biroju (turpmāk tekstā – “Birojs”, arī “Eiropols”), kurš atrodas Hāgā, izveidoja ar Padomes Lēmumu 2009/371/TI (1). Biroja mērķis ir atbalstīt un stiprināt dalībvalstu policijas iestāžu un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbību un to savstarpējo sadarbību, novēršot un apkarojot smagus noziegumus, kas skar vismaz divas dalībvalstis, terorismu un tāda veida noziegumus, kas skar vispārējās intereses, uz kurām attiecas Savienības politika.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Biroju ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Biroja galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

95

104

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

666

737

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Biroja pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Biroja pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Biroja pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Biroja finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Biroja finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Biroja finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Biroja vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Biroja spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Biroja pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Biroja maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Birojs pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Biroja pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (6) 208. panta 4. punktā.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

17.

Tāpat kā iepriekšējos gados apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, ir augsts pārnesumu līmenis II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, proti, 3,5 miljoni EUR jeb 39 % (2015. gadā – 4,2 miljoni EUR jeb 41 %). Šīs apropriācijas ir galvenokārt saistītas ar 2016. gada izdevumiem par centrālo biroju, par kuriem mītnes valsts izsniegs rēķinu 2017. gadā (2 miljoni EUR).

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

18.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.europol.europa.eu.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Biroja sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav sākta / neattiecas)

2011

Izņēmumus un novirzes reģistrēja par 7 % 2011. gada maksājumu.

Ieviests

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi” un sasniedza 4,2  miljonus EUR jeb 41 % (2014. gadā – 1,9  miljoni EUR jeb 27 %). Tās galvenokārt attiecas uz ēkas būvdarbiem, tādiem kā centrālā biroja operatīvo darbību telpu funkcionālajiem un tehniskajiem uzlabojumiem (1,5  miljoni EUR) un profilaktisko apkopi un remontiem, kā arī papildu būvdarbiem (0,8  miljoni EUR). 2015. gada beigās šie darbi vēl turpinājās vai arī par tiem vēl nebija saņemti rēķini.

Neattiecas


EIROPOLA ATBILDE

18.

Eiropols ņem vērā Revīzijas palātas piezīmi un arī turpmāk centīsies nodrošināt efektīvu un atbilstošu budžeta īstenošanu, īpaši attiecībā uz pārnesumiem saistībā ar administratīvajiem izdevumiem. Saistībā ar darbiem, kas veikti Eiropola centrālajā birojā mītnes valsts uzraudzībā, kas rīkojās trešās personas statusā, paredzams, ka ar būvniecību saistītās izmaksas daļēji tiks segtas turpmākajos finanšu gados arī nākotnē. Tas ir skaidrojams ar iedibināto administratīvo kārtību, kad Eiropols saņem atbilstošos rēķinus tikai pēc tam, kad mītnes valsts ir sazinājusies ar attiecīgajiem līgumslēdzējiem valsts līmenī.


Top