Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(07)

Ziņojums par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas Izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

OJ C 417, 6.12.2017, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/52


ZIŅOJUMS

par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas Izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/07)

IEVADS

1.

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) izveidoja 2005. gada 1. janvārī (no 2005. līdz 2008. gadam tā bija Sabiedrības veselības izpildaģentūra (PHEA), no 2008. līdz 2013. gadam – Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC), un no 2014. gada 1. janvāra tā kļuva par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūru (CHAFEA)) (1). Aģentūra atrodas Luksemburgā, un tās mandāts ir pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim. Tā īsteno ES veselības programmu, Patērētāju tiesību aizsardzības programmu un iniciatīvu “Labākas mācības, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu”.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

7,4

8,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

49

58

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

16.

Aģentūra pārnesa uz nākamo gadu 1,1 miljonu EUR jeb 48 % (2015. gadā – 0,9 miljonus EUR jeb 52 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības III sadaļā (ar Aģentūras pamatdarbībām saistītie izdevumi). Šīs apropriācijas galvenokārt attiecas uz IT pakalpojumiem un pētījumiem, par kuriem bija noslēgti līgumi, bet kuri vēl nebija īstenoti vai pabeigti gada beigās. No tām apropriācijām, kuras bija pārnestas no 2015. uz 2016. gadu, Aģentūra anulēja 0,2 miljonus EUR jeb 17 %, kas liecina par vajadzību vāju plānošanu.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

17.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Komisijas Lēmums 2013/770/ES (OV L 341, 18.12.2013., 69. lpp.).

(2)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2015

Aģentūra pārnesa 0,5  miljonus EUR jeb 36,4  % (2014. gadā – 0,1  miljonu EUR jeb 13 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības II sadaļā “Administratīvie izdevumi”. Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz Aģentūras biroja telpu paplašināšanu un vajadzīgo biroja telpu iekārtošanu (0,3  miljoni EUR).

Neattiecas

2015

Aģentūra pārnesa 0,9  miljonus EUR jeb 52 % (2014. gadā – 0,9  miljonus EUR jeb 50 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības III sadaļā (ar Aģentūras pamatdarbībām saistītie izdevumi). Šie pārnesumi galvenokārt skaidrojami ar to, ka Komisija vēlu – 2015. gada jūnijā – sagatavoja Aģentūras darba plānu.

Neattiecas

2015

Aģentūra anulēja 0,2  miljonus EUR jeb 18 % no pārnesumiem uz 2015. gadu (2014. gadā – 0,1  miljonu EUR jeb 14 %), kas norāda uz nepilnībām plānošanā.

Ieviešana ir sākta


AĢENTŪRAS ATBILDE

16.

Aģentūra pieņem Revīzijas palātas komentārus. Aģentūrai jāturpina centieni vēl vairāk samazināt pārnesumu apjomu un C8 anulēšanas līmeni.


Top