Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0136

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS, ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu

COM/2017/0136 final - 2017/060 (COD)

Briselē, 22.3.2017

COM(2017) 136 final

2017/0060(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

2010. gada augustā spēkā stājušās Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvas 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem 1 (ITS direktīva) mērķis ir paātrināt intelektisko transporta sistēmu (ITS) koordinētu ES mēroga ieviešanu un izmantošanu autotransporta sfērā. Direktīva prasa ar deleģētiem aktiem noteikt specifikācijas pasākumiem četrās prioritārās jomās. ITS direktīva bija viens no pirmajiem tiesību aktiem, kurā bija paredzēti noteikumi par deleģēto aktu izmantošanu, un pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai tika dotas uz ierobežotu laiku — tikai līdz 2017. gada 27. augustam.

Pēc ITS direktīvas stāšanās spēkā ir pieņemti četri deleģētie akti. Piektā deleģētā akta izstrāde ir pabeigta sadarbībā ar dalībvalstu ekspertiem, un tas attiecas uz ES mēroga informācijas pakalpojumiem ceļojumos ar vairākiem transporta veidiem. Šajā sakarā izstrādātie datu koplietošanas mehānismi papildus eCall sadarbspējas prasībām ievērojami veicina Vienotā digitālā tirgus stratēģijas mērķu sasniegšanu 2 . Transporta nozares digitalizācija veicina arī tās ilgtspēju.

Digitālai transporta sistēmai vajadzīga domāšana, kas horizontāli tver transporta veidus un nozares. Ciparu tehnoloģijas veido tādu datu slāni, kurus var savienot novatorisku pakalpojumu un lietojumu slānī. Saskaņā ar ITS direktīvu noteiktās specifikācijas ļauj formulēt kopīgus funkcionālus, tehniskus, organizatoriskus un apkalpošanas noteikumus, kas atvieglina tādu datu piekļūstamību un pieejamību, kurus pēc tam izmanto šā novatorisko pakalpojumu un lietojumu slāņa izstrādē.

Nesen pieņemtās Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģijas 3 (C-ITS) ietvaros Komisija patlaban kopā ar dalībvalstu ekspertiem tiecas izveidot juridisku un tehnisku satvaru sadarbīgas ITS ieviešanas atbalstei. Tas ietilpst ITS direktīvas IV prioritārajā jomā un ir viens no direktīvas paredzētajiem pasākumiem, kuros Komisijai ir nodoms izmantot deleģētās pilnvaras pieņemt tehniskas, funkcionālas un organizatoriskas specifikācijas. Lai specifikācijas aptvertu visus vajadzīgos aspektus, kas nodrošina C-ITS saskanīgu un sadarbspējīgu ieviešanu Savienībā, ir nepieciešami pamatīgi priekšdarbi. Tos veicina un tajos cieši iesaistās C-ITS platformas 4 ieinteresētās personas, un notiek mācīšanās no tādiem C-ITS ieviešanas projektiem kā dalībvalstu iniciatīvas uz C-ROADS platformas 5 . Uz C-ITS specifikāciju pamata Savienībā tiks nodrošināta koordinēta un strauja sadarbīgu, satīklotu un automatizētu transportlīdzekļu ieviešana.

Bez CITS ieviešanas atbalstei vajadzīgā tiesiskā un tehniskā satvara risināmi būs jautājumi sakarā ar vairākiem citiem pasākumiem četrās ITS direktīvas prioritārajās jomās 6 , kā specifikācijas un standarti satiksmes un kravu pārvaldības pakalpojumu nepārtrauktībai un sadarbspējai (II prioritārā joma), specifikācijas citiem pasākumiem, kas attiecas uz ITS satiksmes drošību un drošības lietojumiem (III prioritārā joma), un nepieciešamo pasākumu noteikšana dažādu ITS lietojumu integrēšanai atvērtās transportlīdzekļa iekšējās platformās (IV prioritārā joma, 1.1. punkts).

Lai Komisija varētu ar deleģētajiem aktiem noteikt nākamās specifikācijas, ir būtiski pagarināt pilnvaru deleģējumu. Bez tam var būt vajadzīgs jau pieņemtās specifikācijas atjaunināt, atspoguļojot tehnoloģijas attīstību vai īstenošanā dalībvalstīs gūtās atziņas.

Tāpēc Komisija liek priekšā pilnvaru deleģējumu pagarināt uz pieciem gadiem no 2017. gada 27. augusta un pēcāk klusuciešot uz piecu gadu laikposmiem, ja Eiropas Parlaments vai Padome pret to neiebilst.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šā priekšlikuma vienīgais mērķis ir pagarināt Komisijai deleģētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, un tas nemaina ITS direktīvas politiskos mērķus vai tvērumu.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 91. pants.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

ITS direktīvā risināti starpvalstu jautājumi, kurus dalībvalstis vienas nevar apmierinoši atrisināt, kā iekārtu sadarbspēja un iekšējā ITS pakalpojumu tirgus nostiprināšana (ar ko tiek veicināta konkurētspēja pasaulē, nodarbinātība un izaugsme).

Saskaņā ar subsidiaritātes principu tādas (pamat)direktīvas kā ITS direktīva izmantošana ir viens no piemērotākajiem paredzētā iznākuma sasniegšanas līdzekļiem. ITS īstenošanas virsprincipi un nepieciešamie nosacījumi praksē darbojas ar specifikācijām, kuru izstrādē plaši iesaistās dalībvalstu eksperti. Komisija ir izveidojusi arī Eiropas ITS padomdevēju grupu, kurā attiecīgo publiskā un privātā sektora ITS ieinteresēto personu pārstāvji konsultē Komisiju par ITS īstenošanas un ieviešanas komerciālajiem un tehniskajiem aspektiem ES.

Komisijas pieņemto specifikāciju piemērošanu nosaka ITS direktīvas 5. pants, kas atzīst katras dalībvalsts tiesības lemt par ITS lietojumu un pakalpojumu ieviešanu savā teritorijā.

Proporcionalitāte

Komisija iesaistās tik, cik prasa priekšlikuma mērķu sasniegšana, un veic vienīgi tam nepieciešamās darbības. Tā tikai, atbalstot dalībvalstis un saņemot to ITS ekspertu palīdzību, izstrādā procedūras un specifikācijas precīzi noteiktās prioritārās jomās, kurās vajadzīga pārvalstiska pieeja.

Komisijas pilnvaru deleģējuma nepagarināšana apdraudētu sadarbspējīgu ITS integrētu un koordinētu ieviešanu visas ES autotransportā un to saskarnes ar citiem transporta veidiem. Lietišķi un laika patēriņa ziņā optimāli nebūtu Padomei un Eiropas Parlamentam katras nepieciešamās detalizētās specifikācijas pieņemt atsevišķi.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude

2014. gada oktobra ziņojums par ITS direktīvas īstenošanu 7 uzsvēra vajadzību (no 2017. gada augusta) pagarināt to pilnvaru deleģējumu, kas ļauj Komisijai pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz ITS specifikācijām, un nākamā fāzē sagatavot iespējami apjomīgāku direktīvas pārskati, ņemot vērā ITS nemitīgo tehnisko attīstību. Šis priekšlikums skar vienīgi pilnvaru deleģējuma pagarināšanu.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Pirms ITS direktīvas un ITS rīcības plāna 8 pieņemšanas sarīkoto apspriešanu joprojām uzskata par svarīgu, piemēram, starpnozaru sadarbības, īstenošanas stratēģijas un ieinteresēto personu koordinēšanas ziņā.

Nesen notikušas specializētas apspriešanās ar ieinteresēto personu grupām, proti, ar Eiropas ITS komiteju un Eiropas ITS konsultatīvās grupas locekļiem. Tika pausta vispārīga piekrišana tam, ka vajadzīgs pagarināt Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus.

Ietekmes novērtējums

Ietekmi novērtēt nav plānots, jo pagarinājums nemaina pašas ITS direktīvas tvērumu un saturu.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Priekšlikums neietekmē ES budžetu.

5.CITI ELEMENTI

Priekšlikuma juridiskās formas izvēle

Priekšlikuma mērķis ir pagarināt Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus. Jaunie noteikumi gan ir daļa no direktīvas, taču tiek adresēti Savienības iestādēm, nevis dalībvalstīm. Tādēļ tie nav transponējami dalībvalstu tiesību normās un ir jāpieņem lēmuma veidā.

Konkrēto priekšlikuma noteikumu detalizēts skaidrojums

1. pants uz pieciem gadiem pagarina Komisijas pilnvarojumu pieņemt deleģētos aktus. Pēcāk pilnvaras klusuciešot tiks pagarinātas reizi piecos gados, ja pagarinājumam nepretosies Eiropas Parlaments vai Padome.

2. pantā tiek noteikts, ka lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Eiropas Ekonomikas zona

Priekšlikums attiecas arī uz EEZ.

2017/0060 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 9 ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 10 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/40/ES 11 paredzēts izstrādāt specifikācijas prioritāriem pasākumiem prioritārajās jomās.

(2)Pēc Direktīvas 2010/40/ES stāšanās spēkā Komisija ir pieņēmusi četrus deleģētos aktus, kas attiecas uz minētās direktīvas prioritārajiem pasākumiem. Konkrēti, tie nosaka eCall un datu koplietošanas mehānismus, kas atvieglina datu elektronisku apmaiņu starp attiecīgajām pārvaldes iestādēm un ieinteresētajām personām un attiecīgajiem ITS pakalpojumu sniedzējiem. Ir vajadzīgi jauni deleģētie akti par pasākumiem, kuri vēl veicami un ietilpst Direktīvas 2010/40/ES darbības jomā.

(3)Saskaņā ar Direktīvas 2010/40/ES 12. pantu Komisijai dotās pilnvaras pieņemt direktīvas 7. pantā minētos deleģētos aktus beidzas 2017. gada 27. augustā.

(4)Lai sasniegtu Direktīvas 2010/40/ES mērķus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai vēl uz pieciem gadiem no 2017. gada 27. augusta. Pilnvaras klusuciešot būtu pagarināmas uz tādu pašu laiku, ja pret pagarinājumu neiebilst Eiropas Parlaments vai Padome. Īpaši svarīgi, lai priekšdarbu laikā Komisija sarīkotu pienācīgas apspriešanās, arī ekspertu līmenī, un lai tās noritētu pēc 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu noteiktajiem principiem. Proti, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, visi dokumenti reizē ar dalībvalstu ekspertiem jāsaņem Eiropas Parlamentam un Padomei un to ekspertiem jāvar sistemātiski piedalīties Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kur notiek deleģēto aktu sagatavošana,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2010/40/ES 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai tiek dotas uz pieciem gadiem sākot ar 2017. gada 27. augustu. Pilnvaru deleģējumu klusuciešot pagarina uz tādu pašu laiku, ja trīs mēnešu laikā pirms katra šāda laikposma beigām pret pagarinājumu neiebilst Eiropas Parlaments vai Padome. Ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms katra piecu gadu laikposma beigām Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām."

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —    Padomes vārdā —

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1) OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.
(2) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_lv  
(3) Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija — liels solis ceļā uz sadarbīgu, satīklotu un automatizētu pārvietošanos (COM(2016) 766).
(4) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en  
(5) https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en  
(6) Sk. direktīvas I pielikumu.
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm  
(8) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm  
(9) OV C , , . lpp.
(10) OV C , , . lpp.
(11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.).
Top