Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0301

Priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

COM/2016/0301 final - 2016/0154 (NLE)

Briselē, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Lai nepārtraukti nodrošinātu dažu tādu preču pietiekamu piegādi, kuras Savienībā neražo nemaz vai ražo nepietiekamā apjomā, un izvairītos no traucējumiem dažu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu tirgos, ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1387/2013 dažu kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošana ir daļēji vai pilnībā apturēta.

Regula tiek atjaunināta reizi pusgadā ar mērķi ņemt vērā ES rūpniecības vajadzības. Komisija ar Ekonomikas un tarifu jautājumu darba grupas (ETJG) palīdzību ir izskatījusi visus dalībvalstu iesniegtos pieprasījumus uz laiku apturēt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu.

Pēc šīs izskatīšanas Komisija atzīst, ka nodokļu piemērošanas apturēšana attiecībā uz dažiem jauniem ražojumiem, kuri patlaban nav uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā, ir pamatota. Attiecībā uz dažiem citiem ražojumiem būtu jāmaina to apraksta formulējums vai jāpiešķir jauns KN vai TARIC kods. Tiek ierosināts svītrot ražojumus, attiecībā uz kuriem nodokļu piemērošanas apturēšana vairs nav Savienības ekonomiskajās interesēs.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem politikas jomā

Šis priekšlikums neskar to valstu intereses, kuras ar ES noslēgušas preferenciālās tirdzniecības nolīgumus (piemēram, VPS, ĀKK režīms, kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis).

Saskanība ar citām ES politikas jomām

Priekšlikums atbilst politikai lauksaimniecības, tirdzniecības, uzņēmējdarbības, attīstības un ārējo attiecību jomā.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 31. pants.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Priekšlikums ir Savienības ekskluzīvā kompetencē. Tāpēc subsidiaritātes principu nepiemēro.

Proporcionalitāte

Priekšlikums atbilst proporcionalitātes principam, jo šis pasākumu kopums atbilst principiem, kas noteikti, lai vienkāršotu procedūras ārējā tirdzniecībā iesaistītajiem uzņēmumiem, saskaņā ar Komisijas paziņojumu par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām (OV C 363, 13.12.2011., 6. lpp.). Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Instrumenta izvēle

Pamatojoties uz LESD 31. pantu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu nosaka autonomo tarifu apturēšanu un tarifu kvotas; tāpēc regula ir piemērots instruments.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi/spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude

Visai autonomo nodokļu piemērošanas apturēšanas shēmai 2013. gadā veica izvērtējumu. Izvērtējumā tika secināts, ka shēmas galvenais pamatojums joprojām ir spēkā. Izmaksu ietaupījumi ES uzņēmumiem, kas importē preces saskaņā ar shēmu, var būt ievērojami. Savukārt šie ietaupījumi – atkarībā no ražojuma, uzņēmuma un attiecīgās nozares – var radīt vēl vairāk ieguvumu (piemēram, augstāku konkurētspēju, lietderīgākas ražošanas metodes, ES darbvietu radīšanu vai saglabāšanu utt.).

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Šā priekšlikuma novērtējums tika veikts ar ETJG palīdzību, kurā ietilpst visu dalībvalstu un Turcijas delegācijas. Minētā grupa vienošanos par šajā priekšlikumā ietvertajiem grozījumiem panāca pēc trim sanāksmēm.

Grupa rūpīgi izvērtēja ikvienu pieprasījumu (jaunu vai grozītu). Izskatot katru gadījumu, tiek īpaši ņemti vērā tādi faktori kā kaitējuma novēršana ES ražotājiem un ES ražošanas nozares konkurētspējas stiprināšana un konsolidēšana. Šis novērtējums tika veikts ETJG apspriedēs un dalībvalstīm konsultējoties ar attiecīgajām rūpniecības nozarēm, apvienībām, tirdzniecības palātām un citām iesaistītajām ieinteresētajām personām.

Visi uzskaitītie apturēšanas pasākumi ir saskaņā ar vienošanos vai kompromisiem, kas panākti ETJG apspriedēs. Netika minēts, ka pastāvētu nopietns risks ar nelabojamām sekām.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Neattiecas.

Ietekmes novērtējums

Ierosinātais grozījums ir tehnisks un attiecas tikai uz pielikumā uzskaitīto apturēšanas pasākumu segumu. Šī regula citos aspektos ir identiska spēkā esošajai Padomes regulai. Tādējādi šā priekšlikuma ietekmes novērtējums nav veikts.

Normatīvā atbilstība un vienkāršošana

Nepiemēro

Pamattiesības

Šis priekšlikums pamattiesības neietekmē.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Priekšlikumam nav finansiālas ietekmes uz izdevumiem, taču ir finansiāla ietekme uz ieņēmumiem. Neiekasētu muitas nodokļu kopsumma ir aptuveni 88 miljoni euro gadā. Ietekme uz budžeta tradicionālajiem pašu resursiem ir 66 miljoni euro gadā (75 % x 88 miljoni euro gadā). Tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatā ir sīkāka informācija par priekšlikuma ietekmi uz budžetu.

Tradicionālo pašu resursu ieņēmumu zaudējumu sedz no dalībvalstu iemaksām, pamatojoties uz NKI.

5.CITI JAUTĀJUMI

Īstenošanas plāni un uzraudzības, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Ierosinātie pasākumi tiek izskatīti TARIC (Tarif intégré de l’Union européenne/Integrated Tariff of the European Union) ietvaros, un tos piemēro dalībvalstu muitas administrācijas.

Pārbaudes par dažu tādu ražojumu galapatēriņu, uz kuriem attiecas šī Padomes regula, veiks saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

Skaidrojošie dokumenti (direktīvām)

Nepiemēro

Konkrētu priekšlikuma noteikumu sīks skaidrojums

Neattiecas.

2016/0154 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Savienības interesēs ir pilnībā apturēt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu 140 ražojumiem, kuri patlaban nav uzskaitīti Padomes Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā 1 .

(2)Savienības interesēs vairs nav saglabāt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas apturēšanu 6 ražojumiem, kas patlaban ir uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā.

(3)Lai ņemtu vērā ražojumu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, konkrētāk precizētu klasifikāciju vai veiktu valodiskus pielāgojumus, Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā ir jāmaina nosacījumi patlaban uzskaitītajiem 46 ražojumiem, kuriem apturēta autonomo nodokļu piemērošana. Nosacījumu izmaiņas ir grozījumi ražojumu aprakstā, klasifikācijā, nodokļu likmēs vai prasībā par galapatēriņu. Ražojumi, ar kuriem saistītajā nodokļu piemērošanas apturēšanā ir nepieciešami grozījumi, būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikuma saraksta, un minētajā sarakstā būtu jāiekļauj ražojumi, uz kuriem attiecas grozītā nodokļu apturēšana.

(4)Skaidrības labad zemsvītras piezīme, kas norāda uz jaunu pasākumu vai pasākumu ar grozītiem nosacījumiem, kuri uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā, būtu jāsvītro un ar šo regulu grozītie ieraksti būtu jāapzīmē ar zvaigznīti.

(5)Tādēļ Regula (ES) Nr. 1387/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)Šajā regulā paredzētās izmaiņas, kas saistītas ar nodokļu piemērošanas apturēšanu attiecīgajiem ražojumiem, nepieciešams piemērot no 2016. gada 1. jūlija, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumu groza šādi:

1) tabulā iekļauj ierakstus par šīs regulas I pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem, vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikuma tabulas pirmajā slejā norādīto KN kodu secības;

2) no tabulas svītro ierakstus par ražojumiem, kuru KN un TARIC kodi ir norādīti šīs regulas II pielikumā;

3) svītro zemsvītras piezīmi (7) “Nesen ieviests pasākums vai pasākums ar grozītiem nosacījumiem.”, kura patlaban ir Regulas (ES) Nr.  1387/2013 pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA FINANŠU PĀRSKATS

1.PRIEKŠLIKUMA NOSAUKUMS

Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

2.BUDŽETA POZĪCIJAS:

Nodaļa un pants: 12. nodaļa, 120. pants

Budžetā paredzētā summa 2016. gadam: € 18 465 300 000 € (B 2016)

3.FINANSIĀLĀ IETEKME

   Priekšlikumam nav finansiālas ietekmes

X    Priekšlikumam nav finansiālas ietekmes uz izdevumiem, taču ir finansiāla ietekme uz ieņēmumiem, proti, šāda:

(miljonos EUR, 1 zīme aiz komata 2 )

Budžeta pozīcija

Ieņēmumi 3

6 mēnešu periods, kas sākas dd/mm/gggg

[Gads: 2/2016]

120. pants

Ietekme uz pašu resursiem

01/07/2016

-33

Stāvoklis pēc rīcības

[2017 – 2020]

120. pants

- 66 / gadā

4.KRĀPŠANAS APKAROŠANAS PASĀKUMI

Pārbaudes par konkrētu tādu ražojumu galapatēriņu, uz kuriem attiecas šī Padomes regula, veiks saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

5.CITAS PIEZĪMES

Šajā priekšlikumā ir ietverti grozījumi, kas izdarāmi spēkā esošās regulas pielikumā, lai ņemtu vērā:

1. jaunus nodokļu piemērošanas apturēšanas pieprasījumus, kas ir iesniegti un apstiprināti;

2. ražojumu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, kuru rezultātā tiek izbeigta konkrēta spēkā esoša nodokļu piemērošanas apturēšana.

Pievienošana

Papildus grozījumiem, kas veikti sakarā ar ražojumu aprakstu vai kodu izmaiņām, šajā pielikumā iekļauti 140 jauni ražojumi. Neiekasētie nodokļi, kas atbilst šai nodokļu piemērošanas apturēšanai un ir aprēķināti, pamatojoties uz pieprasījumu iesniegušo dalībvalstu prognozēm laikposmam no 2015. līdz 2019. gadam, ir 55,8 miljoni euro gadā.

Tomēr, pamatojoties uz pieejamajiem statistikas datiem par iepriekšējiem gadiem, šī summa būtu jāreizina ar vidējo koeficientu 1,8, lai ņemtu vērā importu citās dalībvalstīs, kas izmanto tādu pašu nodokļu piemērošanas apturēšanu. Tas nozīmē, ka neiekasētu nodokļu radītais ieņēmumu zudums būs aptuveni 100,4 miljoni euro gadā.

Svītrošana

Sakarā ar muitas nodokļu atkārtotu ieviešanu no šā pielikuma svītro 6 ražojumus. Tas nozīmē resursu pieaugumu 12,4 miljonu euro apmērā, kas aplēsts, pamatojoties uz 2015. gada statistikas datiem.

Šīs rīcības aptuvenās izmaksas

Pamatojoties uz iepriekš minēto, var aplēst, ka ieņēmumu zaudējumi saistībā ar šo regulu ir 100,4 – 12,4 = 88 miljoni euro (bruto summa, ietverot iekasēšanas izmaksas) x 0,75 = 66 miljoni euro gadā laikposmā no 1.7.2016. līdz 31.12.2020.

Tradicionālo pašu resursu ieņēmumu zaudējumu sedz no dalībvalstu iemaksām, pamatojoties uz NKI.

(1) Padomes Regula (ES) Nr. 1387/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011 (OV L 354, 28.12.2013., 201. lpp.).
(2) Gada summas jāaplēš, izmantojot formulu, kas iekļauta 5. iedaļā, un tas jānorāda zemsvītras piezīmē, piemēram, “indikatīva summa, aprēķināta pēc saskaņotas formulas”. Par pirmo gadu gada summu parasti maksā bez samazinājuma vai proporcionalitātes piemērošanas.
(3) Tradicionālo pašu resursu (lauksaimniecības nodokļi, cukura nodevas, muitas nodokļi) gadījumā jānorāda neto summas, t. i., bruto summas, no kurām atskaitītas iekasēšanas izmaksas 25 % apmērā.
Top

Briselē, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

PIELIKUMI

dokumentam

priekšlikums PADOMES REGULAI,

ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem


PIELIKUMI

dokumentam

priekšlikums PADOMES REGULAI,

ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

I PIELIKUMS

KN kods

TARIC

Apraksts

Autonomā muitas nodokļa likme

Papildu mērvienība

Obligātās pārskatīšanas datums

ex 1512 19 10

10

Rafinēta saflora eļļa (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), lai ražotu

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 2008 99 91

20

Ķīnas ūdens kastaņi (Eleocharis dulcis vai Eleocharis tuberosa) mizoti, mazgāti, blanšēti, atdzesēti un atsevišķi ātri sasaldēti izmantošanai pārtikas rūpniecības produktu ražošanā apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020.

*ex 2009 89 99

96

Kokosriekstu sula

 (2)

0 %

-

31.12.2016.

*ex 2106 10 20

30

Preparāts uz sojas bez proteīna bāzes, kas satur 6,6 % no masas vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,6 % no masas kalcija fosfāta

0 %

-

31.12.2018.

*ex 2805 19 90

20

Litijs (metāls) ar tīrības pakāpi 98,8 masas % vai augstāku (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017.

ex 2811 22 00

70

Amorfs silīcija dioksīds (CAS RN 60676-86-0)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2818 30 00

20

Alumīnija hidroksīds (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2825 50 00

30

Vara(II) oksīds (CAS RN 1317-38-0), ar daļiņu izmēru ne lielāku kā 100 nm

0 %

-

31.12.2020.

*ex 2836 99 17

30

Cirkonija (IV) bāziskais karbonāts (CAS RN 57219-64-4 vai 37356-18-6) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk

0 %

-

31.12.2018.

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorheksāns (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018.

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jodbenzolmetanols (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenols (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenols (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropān-2-ols (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2911 00 00

10

Etoksi-2,2-difluoretanols (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2914 50 00

75

7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinons (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2915 90 70

65

2-Etil-2-metilsviestskābe (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2916 14 00

30

Alilmetakrilāts (CAS RN 96-05-9) un tā izomēri ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk, kas satur vismaz:

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 2916 39 90

20

3,5-Dihlorobenzola hlorīds (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018.

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoilhlorīds (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2916 39 90

51

3-Hlor-2-fluorbenzoskābe (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2916 39 90

61

2-Fenilsviestskābe (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2917 39 95

25

Naftalīn-1,8-dikarbonskābes anhidrīds (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitrotereftalāts (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metilbenzoilhlorīds (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2918 99 90

18

Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoāts (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropilanilīns (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etanols (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 2922 29 00

63

Aklonifēns (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ar tīrības pakāpi 97 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalinil)-1-propanona) hidrohlorīds (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2922 39 00

35

5-Hlor-2-(metilamino)benzofenons (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2922 49 85

30

Ūdens šķīdums, kas satur 40 % no masas vai vairāk nātrija metilaminoacetāta (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2924 29 98

61

(S)-1-feniletānamīna (S)-2-(((1R,2R)-2-alilciklopropoksi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoāts (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2924 29 98

62

2-Hlorbenzamīds (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-dihlor-5-fluor[1,1’-bifenil]-2-il)-acetamīds (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2926 90 95

14

Ciānetiķskābe (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2926 90 95

17

Cipermetrīns (ISO) ar tā stereoizomēriem (CAS RN 52315-07-8), ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai vairāk

0 %

-

31.12.2020.

ex 2928 00 90

23

Metobromurons (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ar tīrības pakāpi 98 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetiletil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormetil)etil]fenil}ftalamīds (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2930 90 99

22

Tembotrions (ISO) (CAS RN 335104-84-2) ar tīrības pakāpi 94,5 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2930 90 99

26

Folpets (ISO)(CAS RN 133-07-3) ar tīrības pakāpi 97,5 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2931 90 80

60

4-Hlor-2-fluor-3-metoksifenilboronskābe (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2931 90 80

63

Hloretenildimetilsilāns (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2931 90 80

65

Bis-(4-terc-butilfenil)jodonija heksafluorfosfāts (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2931 90 80

67

Dimetilalvas dioleāts (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2931 90 80

70

(4-Propilfenil)boronskābe (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofurānborāns (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktāns (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 21 00

55

1-Aminohidantoīna hidrohlorīds (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-Butil 2-(5-brom-1H-imidazol-2-il)pirolidīn-1-karboksilāts (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 39 99

13

Metil-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-ēn-3-karboksilāts (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamīna hidrohlorīds (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 39 99

16

Metil-(2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidīn-2-karboksilāta dihidrohlorīds (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridīns (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 39 99

19

Metilnikotināts (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 39 99

23

2-Hlor-3-ciānpiridīns (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazīnilmetil)fenil]piridīna dihidrohlorīds (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 49 10

50

1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-okso-3-hinolīnkarbonskābe (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazīns (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihidropirimidīn-4-il)benzamīds (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 69 80

13

Metribuzīns (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ar tīrības pakāpi 93 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 69 80

17

Benzguanamīns (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 99 80

16

Piridāts (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ar tīrības pakāpi 90 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 99 80

17

Karfentrazonetils (ISO) (CAS RN 128639-02-1) ar tīrības pakāpi 93 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 99 80

21

1-(Bis-(dimetilamino)metilēn)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinīn 3-oksīda heksafluorfosfāts(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoksihinoksalīn-2-iloksi)-3-etilpirolidīn-2-karboksilāt 4-metilbenzolsulfonāts (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorfenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenāls (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2933 99 80

31

Triadimenols (ISO) (CAS RN 55219-65-3) ar tīrības pakāpi 97 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2934 99 90

36

Oksadiazons (ISO) (CAS RN 19666-30-9) ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2934 99 90

38

Klomazons (ISO)(CAS RN 81777-89-1) ar tīrības pakāpi 96 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2934 99 90

39

4-(Oksirān-2-ilmetoksi)-9H-karbazols (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Hloretil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepīns (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolīn-4-il)prop-2-ēn-1-ons (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019.

ex 2934 99 90

44

Propikonazols (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ar tīrības pakāpi 92 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil)ciklopropānkarboksamīda hidrohlorīds (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2935 00 90

54

Propoksikarbazonnātrijs (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluolsulfonil)-N'-(3-(p-toluolsulfoniloksi)fenil)urīnviela(CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzolsulfonamīds (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020.

ex 2935 00 90

58

1-Metilciklopropān-1-sulfonamīds (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfurons (ISO) (CAS RN 104040-78-0) ar tīrības pakāpi 94 % no masas vai vairāk

0 %

-

31.12.2020.

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Acacia mearnsii ekstrakta, amonija hlorīda un formaldehīda reakcijas produkts (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020.

ex 3204 17 00

16

Krāsviela C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 49:2 saturu 60 % vai vairāk no masas

0 %

-

31.12.2020.

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalizēta plēve,

0 %

-

31.12.2019.

ex 3507 90 90

20

Kreatīnamidīnhidrolāze (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 3701 30 00

30

Reljefa drukas plate, kuru izmanto avīžu drukāšanai, sastāv no metāla pamata, kas pārklāts ar fotoppolimēra kārtu 0,15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm, nav pārklāta ar attīstīšanas plēvi, ar kopējo biezumu ne vairāk kā 1 mm

0 %

-

31.12.2018.

ex 3802 10 00

10

Aktīvās ogles un polietilēna maisījums pulvera veidā

0 %

-

31.12.2020.

ex 3808 92 30

10

Mankozebs (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ko importē tiešajā iepakojumā, kura svars ir 500 kg vai vairāk

 (2)

0 %

-

31.12.2020.

ex 3811 21 00

12

Izkliedētājs, kas satur:

izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 3811 21 00

14

Izkliedētājs:

izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 3811 21 00

16

Detergents, kas satur :

izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 3811 21 00

18

Detergents, kas satur:

izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 3824 90 92

21

2-Hlor-5-(hlormetil)piridīna (CAS RN 70258-18-3) šķīdums toluolā

0 %

-

31.12.2020.

ex 3824 90 92

22

Ūdens šķīdums, kas no masas satur:

0 %

-

31.12.2020.

ex 3824 90 92

23

Titāna(IV) butilfosfāta kompleksi (CAS RN 109037-78-7), kas izšķīdināti etanolā un propān-2-olā

0 %

-

31.12.2020.

*ex 3901 10 10

40

Lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) pulvera veidā, ar:

0 %

31.12.2018.

ex 3901 90 90

53

Etilēna un akrilskābes kopolimēri (CAS RN 9010-77-9) ar

0 %

31.12.2020.

ex 3901 90 90

57

Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) granulu veidā, ko izmanto elastīgas pārtikas iepakošanas plēves koekstrūzijas apstrādē, ar:

0 %

31.12.2020.

ex 3901 90 90

63

Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE), ko ražo ar Cīglera-Nata katalizatora metodi, granulu veidā, ar:

izmantošanai elastīgas pārtikas iepakošanas plēves koekstrūzijas apstrādē

 (1)

0 %

31.12.2020.

*ex 3901 90 90

65

Lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) pulvera veidā, ar

0 %

31.12.2018.

*ex 3901 90 90

67

Kopolimērs, kurš izgatavots vienīgi no etilēna un metakrilskābes monomēriem, kur metakrilskābes saturs ir 11 % no masas vai vairāk

0 %

-

31.12.2020.

ex 3903 90 90

46

Kopolimēri granulās, kas no masas satur:

0 %

31.12.2020.

ex 3903 90 90

70

Kopolimēri granulās, kas no masas satur:

0 %

31.12.2020.

ex 3907 10 00

10

Trioksāna un oksirāna kopolimēra un politetrafluoretilēna maisījums

0 %

-

31.12.2020.

ex 3907 10 00

20

Polioksimetilēns ar gala acetilgrupām, kas satur polidimetilsiloksānu un tereftalskābes un 1,4-fenildiamīna kopolimēra šķiedras

0 %

-

31.12.2020.

ex 3907 30 00

15

Epoksīdsveķi, kas nesatur halogēnus,

izmantošanai tādu preprega lokšņu vai ruļļu izgatavošanai, no kā ražo iespiedshēmas plates

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 3907 30 00

25

Epoksīdsveķi:

0 %

-

31.12.2020.

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna) izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018.

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(polipropilēnoksīda)) siloksāns (CAS RN 68957-00-6), ar trimetilsiloksigrupu galā

0 %

-

31.12.2020.

ex 3919 10 80

63

Atstarojošā plēve, kas sastāv no:

0 %

-

31.12.2020.

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Pašlīmējoša atstarojoša loksne, sadalīta vai nesadalīta segmentētos gabalos:

atstarojošā loksne sastāv no:

0 %

-

31.12.2018.

ex 3919 90 00

52

Balta poliolefīna lente, kas sastāv no turpmākā norādītajā secībā:

0 %

-

31.12.2020.

*ex 3919 90 00

54

Poli(vinilhlorīda) plēve, arī no vienas puses pārklāta ar polimēra slāni:

0 %

-

31.12.2019.

*ex 3920 20 29

60

Monoaksiāli orientēta plēve, kuras kopējais biezums nepārsniedz 75 µm un kura sastāv no trim vai četriem slāņiem; katrs slānis satur polipropilēna un polietilēna maisījumu, galvenais slānis satur vai nesatur titāna dioksīdu:

nosakot ar ASTM D882/ISO 527-3 testa metodi

0 %

-

31.12.2018.

*ex 3920 20 29

70

Monoaksiāli orientēta plēve, kas sastāv no trim slāņiem, katrs slānis sastāv no polipropilēna un etilēna kopolimēra un vinila acetāta maisījuma, galvenais slānis satur vai nesatur titāna dioksīdu:

0 %

-

31.12.2019.

*ex 3920 99 59

65

Vinilspirta kopolimēra plēve, šķīstoša aukstā ūdenī, ar biezumu 34 µm vai vairāk, taču nepārsniedzot 90 µm, ar stiepes izturību pārraušanas brīdī 20 MPa, taču nepārsniedzot 45 MPa, un 250 % vai lielāku pagarinājumu pārraušanas brīdī, taču nepārsniedzot 900 %

0 %

-

31.12.2018.

ex 3921 19 00

40

Caurspīdīga polietilēna plēve ar mikroporām, apstrādāta ar akrilskābi, ruļļos, ar:

kādu izmanto sārma akumulatoru atdalītāju ražošanā

0 %

-

31.12.2020.

ex 3921 90 55

50

Ar stiklašķiedru stiegrotas plāksnes no reaktīviem epoksīdsveķiem, bez halogēniem, ar cietinātāju, piedevām un neorganiskām pildvielām izmantošanai pusvadītāju sistēmu iekapsulēšanā

 (1)

0 %

31.12.2020.

ex 4016 93 00

20

Četrstūraina vulkanizētas gumijas starplika (etilēn-propilēn-diēna monomēri) ar atļauto materiāla pārkari atdales vietā ne vairāk kā 0,25 mm:

0 %

-

31.12.2020.

ex 4104 41 51

10

Zebu sugas vai zebu hibrīdsugas dzīvnieku miecēta un žāvēta āda, kur vienas vienības virsmas laukums pārsniedz 2,6 m2, un ar kupra izgriezumu 450 cm2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 2850 cm2, izmantošanai par izejmateriālu mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pārvalku ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 5403 39 00

10

Bioloģiski noārdāms (norma EN 14995) monopavediens ar lineāro blīvumu ne vairāk kā 33 dtex, kas satur vismaz 98 % no masas polilaktīda (PLA), izmantošanai pārtikas rūpniecībā lietojamu filtrēšanas audumu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 6804 21 00

20

Diski

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 6813 89 00

20

Frikcijas materiāls ar biezumu mazāk kā 20 mm, neuzlikts, izmantošanai frikcijas komponentu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2018.

ex 7009 10 00

40

Elektrohroms pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis, kas sastāv no:

izmantošanai 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 8108 20 00

40

Titāna sakausējuma lietnis:

kas no masas satur šādus sakausējuma elementus:

0 %

-

31.12.2020.

ex 8108 20 00

50

Titāna sakausējuma lietnis:

kas no masas satur šādus sakausējuma elementus:

0 %

-

31.12.2020.

ex 8108 20 00

60

Titāna sakausējuma lietnis:

kas no masas satur šādus sakausējuma elementus:

0 %

-

31.12.2020.

ex 8113 00 90

20

Kubveida starplika no alumīnija silīcija karbīda (AlSiC) kompozīta, ko izmanto iepakošanā IGBT moduļos

0 %

-

31.12.2020.

ex 8302 20 00

20

Skrituļi ar:

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8407 90 10

10

Četrtaktu benzīna dzinēji, kuru cilindra darba tilpums nepārsniedz 250cm³, pozīcijā 8432, 8433, 8436 vai 8508 uzskaitītā dārzkopības aprīkojuma ražošanai

 (1)

0 %

-

31.12.2016.

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Ar četriem cilindriem un šķidrumdzesēšanu aprīkots četrtaktu kompresijaizdedzes dzinējs, kura:

izmantošanai pozīcijas 8427 transportlīdzekļu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2017.

ex 8415 90 00

30

Loka metināts alumīnija noņemams uztvērējžāvētājs ar savienojuma bloku, ar poliamīda un keramikas elemeniem, ar:

kādu izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8415 90 00

40

Ar liesmu lodēts alumīnija bloks ar presētām, ieliektām savienotājlīnijām, kuru izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8415 90 00

50

Loka metināts alumīnija noņemams uztvērējžāvētājs ar poliamīda un keramikas elemeniem, ar:

kādu izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8436 99 00

10

Daļa, kas sastāv no:

un kam var būt arī:

izmantošanai dārza sasmalcinātāju ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8479 89 97

15

Biofarmaceitisko šūnu kultūras bioreaktors:

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Lodīšu gultņi:

motora siksnas piedziņas stūres sistēmu, elektrisku stūres pastiprinātāju vai stūres mehānismu ražošanai

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8501 10 10

20

Sinhronais motors trauku mazgājamām mašīnām ar ūdens plūsmas kontroles mehānismu un ar:

0 %

-

31.12.2020.

ex 8501 10 99

55

Turbokompresora elektropiedziņa ar:

0 %

-

31.12.2020.

ex 8501 10 99

57

Līdzstrāvas motors:

0 %

-

31.12.2020.

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Izmantošanai autorūpniecībā gatavs nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas bezsuku motors ar:

0 %

-

31.12.2020.

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Vilces dzinējs ar

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2019.

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Plakani samārija un kobalta sakausējuma stieņi ar:

kurus pēc magnetizēšanas paredzēts padarīt par pastāvīgiem magnētiem, ko lieto automašīnu palaidējos un ierīcēs, ar kurām pagarina līdz uzpildei nobraucamo attālumu elektriskajiem transportlīdzekļiem

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8506 50 10

10

Cilindriski litija galvaniskie elementi ar:

izmantošanai telemetrijas un medicīnas iekārtu, elektronisku mērierīču un tālvadības ierīču ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 8507 10 20

30

Svina–skābes akumulatori vai moduļi ar:

izmantošanai tādu izstrādājumu ražošanā, kurus klasificē pozīcijā 8711

 (1)

0 %

-

31.12.2018.

*ex 8507 60 00

71

Atkārtoti uzlādējami litija jonu akumulatori ar:

0 %

-

31.12.2017.

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Iespiedshēmas plate bez korpusa, lai aktivizētu un kontrolētu putekļsūcējus ar motoru, kā jauda nav lielāka par 300 W

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8512 20 00

30

Apgaismošanas modulis, kas satur vismaz:

alumīnija korpusā ar starotāju, uz kronšteina ar pielaidēju

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8512 20 00

40

Miglas lukturi ar galvanizētu iekšējo virsmu, kuri ietver:

izmantošanai 87. nodaļā klasificēto preču ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8512 30 90

20

Brīdinājuma skaņas signāla ierīce transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā paredzēto sensoru sistēmai plastmasas apvalkā, kura darbojas pēc pjēzomehāniska principa un ietver:

un tā ir tāda, ko izmanto 87. nodaļā klasificēto preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8518 90 00

60

Skaļruņa magnētu sistēmas augšējā plāksne no štancēta, presēta tērauda ar galvanisku pārklājumu diska veidā, arī ar caurumu centrā, tāda veida, ko izmanto automašīnu skaļruņos

0 %

-

31.12.2020.

ex 8523 51 99

10

SD atmiņas karte ar neatjaunināmu iepriekš augšupielādētu karšu komplektu iekļaušanai automašīnu navigācijas ierīcēs

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 8525 80 19

70

Garo infrasarkano viļņu kamera (LWIR kamera) (saskaņā ar ISO/TS 16949) ar:

0 %

-

31.12.2019.

*ex 8529 90 92

35

LCD moduļi ar:

paredzēti stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos mehāniskajos transportlīdzekļos

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 8529 90 92

36

LCD modulis ar:

uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos mehāniskajos transportlīdzekļos

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 8529 90 92

55

OLED moduļi, kas sastāv no vienas vai vairākām TFT stikla vai plastmasas šūnām, satur organisku materiālu un nav apvienotas ar skārienekrāna aprīkojumu, un no vienas vai vairākām iespiedshēmas platēm ar elektronisku vadību pikseļu adresācijai, izmantošanai televizoru un monitoru ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8529 90 92

85

Krāsu LCD modulis korpusā:

stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos transportlīdzekļos

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8535 90 00

20

Drukātās shēmas plate plākšņu veidā, kas sastāv no izolācijas materiāla ar elektriskajiem savienojumiem un lodējuma punktiem, izmantošanai LCD moduļu aizmugurapgaismojuma bloku ražošanai

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 8536 69 90

60

Elektrības kontaktligzdas un kontaktdakšas, kuru garums nepārsniedz 12,7 mm vai diametrs nepārsniedz 10,8 mm, izmantošanai dzirdes aparātu un runas uztvērēju ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8536 90 85

20

Pusvadītāja mikroshēmas korpuss plastmasas rāmja veidā, kas satur izvades rāmi ar pieslēgšanas laukumiem, spriegumam, kas nepārsniedz 1000 V

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8536 90 85

30

Kniežu kontakti:

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8537 10 91

50

Drošinātāja kontroles modulis plastmasas korpusā ar montāžas skavām un ar:

tāda veida, ko izmanto 87. nodaļā klasificēto preču ražošanai

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektroniskās vadības ierīces, izgatavotas atbilstoši IPC-A-610E 2. kategorijas standartam, ar vismaz:

kādas izmanto pārstrādes vai šķirošanas mašīnu ražošanai

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 8537 10 99

35

Elektroniska kontroles vienība bez atmiņas, 12 V spriegumam, transportlīdzekļu informācijas apmaiņas sistēmām (skaņas, tālruņa, navigācijas, kameras un bezvadu pakalpojumu pievienošanai), kas satur:

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Iekšējā antena automašīnas durvju aizslēgšanas sistēmai, kas ietver:

kādu izmanto KN pozīcijā 8703 ietverto preču ražošanai

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Divdzīslu pagarinātāja kabelis ar diviem savienotājiem, kas ietver vismaz:

tāds, kādus izmanto, lai pievienotu transportlīdzekļu ātruma noteikšanas sensorus 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8544 42 90

70

Elektrības vadītāji:

izmantošanai dzirdes aparātu, piederumu komplektu un runas uztvērēju ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8544 49 93

30

Elektrības vadītāji:

izmantošanai dzirdes aparātu, implantu un runas uztvērēju ražošanā

 (1)

0 %

m

31.12.2020.

*ex 8708 30 10

20

Motorizēts bremžu iedarbināšanas bloks ar:

izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019.

ex 8708 40 50

10

Automātiskā hidrodinamiskā pārnesumkārba ar hidrotransformatoru bez sadales kārbas, kardānvārpstas un priekšējā diferenciāļa izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8708 50 55

10

Automašīnas ass sānu vārpsta, kas katrā gala aprīkota ar transmisijas šarnīru, tāda, kādas izmanto pozīcijā 8703 klasificēto preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8708 91 99

30

Alumīnija sakausējuma gaisa izplūdes vai ieplūdes tvertne, kas ražota saskaņā ar standartu EN AC 42100 un kam:

tādas, kādas izmanto autmašīnu dzesēšanas sistēmu siltummaiņos

0 %

p/st

31.12.2020.

ex 8714 10 90

20

Radiatori, kādus izmanto motociklos aprīkojuma uzlikšanai

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Priekšējās dakšas no alumīnija, izmantošanai divriteņu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2018.

ex 8714 96 10

10

Pedāļi izmantošanai divriteņu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 8714 99 90

30

Sēdekļu stangas izmantošanai divriteņu ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Nesagriezta organiska materiāla redzi koriģējoša briļļu lēca, no abām pusēm apstrādāta, apaļa pēc formas:

piemērota apstrādei, lai pielāgotu brillēm

1.45 %

-

31.12.2019.

*ex 9001 50 80

30

Nesagriezta organiska materiāla redzi koriģējoša briļļu lēca, no vienas puses apstrādāta, apaļa pēc formas:

kāda piemērota apstrādei, lai pielāgotu brillēm

0 %

-

31.12.2019.

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infrasarkanais objektīvs ar motorizētu fokusa regulējumu:

izmantošanai siltuma starojuma uztveršanas kameru, infrasarkanās gaismas binokļu, ieroču tēmekļu ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

*ex 9025 80 40

50

Elektronisks pusvadītāju sensors, ar ko mēra vismaz divus no turpmāk minētajiem lielumiem:

kādu izmanto iestrādāšanai 84.-90. un 95. nodaļā klasificētajos ražojumos

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 9031 80 38

15

Ierīce mehānisko transportlīdzekļu riteņu griešanās ātruma mērīšanai (pusvadītāju ierīce, riteņa griešanās ātruma devējs), kas sastāv no:

lai konstatētu impulsdevēja kustību

0 %

p/st

31.12.2018.

*ex 9031 80 38

25

Elektronisks pusvadītāju sensors, ar ko mēra paātrinājumu un/vai leņķisko ātrumu:

kādu izmanto iestrādāšanai 84.-90. un 95. nodaļā klasificētajos ražojumos

0 %

p/st

31.12.2019.

*ex 9401 90 80

20

Garensija ar biezumu 0,8 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 3,0 mm, izmantojama nolaižamu automobiļu sēdekļu ražošanā

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018.

ex 9607 20 10

10

Slīdņi, šaura lente ar piestiprinātiem rāvējslēdzēja zobiem, rāvējslēdzēju sākuma gali/kastītes un citas rāvējslēdzēju daļas no parastā metāla izmantošanai rāvējslēdzēju ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

ex 9607 20 90

10

Šauras sloksnes ar piestiprinātiem plastmasas zobiem izmantošanai rāvējslēdzēju ražošanā

 (1)

0 %

-

31.12.2020.

(1)

Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(2)

Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.

(3)

Aptur tikai ad valorem nodokli. Konkrēto nodokli turpina piemērot.

*

Nodokļu apturēšana Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā minētajam produktam, kura KN vai Taric kodi vai produkta apraksts ir grozīts.

II PIELIKUMS

KN kods

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Nodokļu apturēšana Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā minētajam produktam, kura KN vai Taric kodi vai produkta apraksts ir grozīts.

Top