EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2016. gada 12. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 394/2


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2016. gada 12. septembris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2016. gada 3. augustā saņēma Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu (1) Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem (2) un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (3) (turpmāk – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosinātā regula satur noteikumus, kas skar Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu īstenot monetāro politiku un sniegt palīdzību kompetentajām iestādēm tādas politikas sekmīgā īstenošanā, kas attiecas uz finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā un 127. panta 5. punktā. ECB Padome ir pieņēmusi šo atzinumu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

ECB atbalsta ierosinātās regulas mērķus, kas ir būtiska daļa no Kapitāla tirgu savienības (“KTS”) Rīcības plāna (4) un papildina citus Investīciju plāna Eiropai (5) pīlārus. Ierosinātajai regulai būtu jāatvieglo iespēja ieguldītājiem, fondu pārvaldniekiem un ieguldījumu portfeļu uzņēmumiem, kuri kvalificējas šādiem ieguldījumiem, gūt labumu no Eiropas riska kapitāla fonda (turpmāk “EuVECA”) un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonda (turpmāk “EuSEF”), tādējādi veicinot KTS izveides pabeigšanu un palīdzot dažādot finansējuma avotus, kā arī sniedzot pieeju kapitālam.

2.   Īpaši apsvērumi

2.1.   EuVECA un EuSEF fondu un to pārvaldnieku reģistrācija

ECB norāda, ka ierosinātajā regulā noteikti nosacījumi, kuri, reģistrējot EuVECA un EuSEF fondus, jāievēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES (6) licencētiem pārvaldniekiem. Šie nosacījumi paredz tādas informācijas sniegšanu, kura ļauj identificēt fondus, kuru akcijas vai daļas tiks tirgotas, un personas, kuras faktiski pārvalda šos fondus.

Kā ECB jau iepriekš norādījusi saistībā ar KTS (7), statistiskās informācijas standartizācija, proti, izmantojot unikālu iestāžu, produktu un darījumu identifikatoru, ir galvenā prioritāte, lai panāktu īstenojamu un augstas kvalitātes datu infrastruktūru. Jo īpaši ECB stingri atbalsta starptautiski atzītu standartu izmantošanu, piem., Starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN) un globālo juridisku personu identifikatoru (JPI), kas ir unikāli identifikatori vērtspapīru tirgu pārskatu sniegšanas prasību izpildei (8). EuVECA un EuSEF fondu gadījumā ECB uzskata, ka informācijai, kas pārvaldniekiem jāsniedz, reģistrējot šādus fondus, būtu obligāti jāietver globālais JPI fondu un to licencēto pārvaldnieku identificēšanai (9). Būtu jāiekļauj arī ISIN, lai varētu identificēt tirgojamo fondu akcijas vai daļas. Tas uzlabos statistiskās informācijas uzticamību un tādējādi ļaus efektīvi īstenot monetāro politiku. EuVECA un EuSEF fondi ir pārskatu sniedzēji attiecībā uz ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (10), un to akcijas un daļas iekļautas centralizētajā vērtspapīru datubāzē saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni ECB/2012/21 (11). Šos datus ECB izmanto, lai noteiktu Savienības monetāro politiku, t.sk. monitorētu un analizētu nestandarta pasākumus.

Turklāt ECB ierosinātajai obligātajai prasībai norādīt globālo JPI un ISIN būtu jāattiecas ne tikai uz noteiktiem tirgus segmentiem, bet gan uz visiem finanšu tirgiem. Šāda piemērošana nodrošinās, ka visām ieinteresētajām personām ir pieejams obligāts standartizētas informācijas kopums, kas aptver visu finanšu tirgus iestāžu, preču un darījumu galvenās pazīmes.

ECB attiecīgi uzskata, ka vajadzības gadījumā, un ciktāl iespējams, arī citām tiesību aktu izmaiņām, kas ir KTS pamatā, būtu jānosaka obligāta unikālo identifikatoru norādīšana. Tas bruģētu ceļu uz datu automātiskas apstrādes izveidi, kura veicinās standartizētas informācijas izplatīšanu visām ieinteresētajām personām kapitāla tirgos. ECB jau iepriekš paudusi viedokli, ka tad, kad vērtspapīri tiek piedāvāti publiski vai pielaisti tirdzniecībai regulētos finanšu tirgos, galvenajai informācijai prospekta kopsavilkumā būtu jābūt pieejamai mašīnlasāmā veidā, un tai būtu jāietver unikāli identifikatori attiecībā uz emitentu, piedāvātāju, galvotāju un pašiem vērtspapīriem (12). Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav slēgta tipa uzņēmumi, daļas tika nepārprotami izslēgtas no ierosinātās prospekta regulas (13) un tādēļ nav ietvertas ECB ierosinājumā noteikt obligātu pārskatu sniegšanu par unikālo identifikatoru šajā sakarā (14). Tādēļ, lai daļēji aizpildītu šo iztrūkumu, ierosinātajā regulā būtu jāiekļauj arī obligāta pārskatu sniegšana par unikāliem identifikatoriem, kas būtu daļa no ierosinātajiem grozījumiem informācijas prasībās pārvaldniekiem, kad tie reģistrē savus EuVECA un EuSEF fondus.

2.2.   EuVECA un EuSEF fondu pārvaldnieku centrālās EVTI datu bāzes

ECB norāda, ka ierosinātā regula prasa Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) izveidot centrālas, publiski pieejamas datu bāzes: a) kurās identificēti visi kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki, izmantojot apzīmējumu “EuVECA”, fondus, kuriem tie izmanto šādu apzīmējumu, un valstis, kurās šie fondi tiek tirgoti; un b) kurās identificēti visi kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki, izmantojot apzīmējumu “EuSEF”, fondus, kuriem tie izmanto šādu apzīmējumu, un valstis, kurās šie fondi tiek tirgoti.

Ņemot vērā iepriekš tekstā minētos apsvērumus, ECB ierosina šajās EVTI izveidotajās datu bāzēs iekļaut katra fonda un tā pārvaldnieka JPI un fonda akciju vai daļu ISIN.

3.   Tehniskie apsvērumi un redakcionālie priekšlikumi

Gadījumos, kuros ECB iesaka grozīt ierosināto regulu, konkrēti redakcionālie priekšlikumi ir izklāstīti atsevišķā tehniskā darba dokumentā, kuram pievienots paskaidrojuma teksts.

Tehniskais darba dokuments ir pievienots šim atzinumam un ir pieejams angļu valodā ECB interneta vietnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 12. septembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 galīgā redakcija.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.).

(4)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai “Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības izveidei” (COM(2015) 468 final).

(5)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Investīciju plāns Eiropai” (COM(2014) 903 final).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(7)  Sk. “Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper”, kas pieejams https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf.

(8)  Sk. 2.4. punkta sesto daļu Atzinumā CON/2014/49. Visi ECB atzinumi ir publicēti ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu. tiek izstrādāti arī citi starptautiski atzīti standarti, proti, unikāls preces identifikators un unikāls darījuma identifikators, kuru kā papildu unikāla identifikatora izmantošana tirgos būtu jāapsver.

(9)  Kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks Regulas (ES) Nr. 345/2013 3. panta c) punktā definēts kā “juridiska persona, kuras parastā uzņēmējdarbība ir pārvaldīt vismaz vienu kvalificētu riska kapitāla fondu”. Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieks līdzīgi definēts Regulas (ES) Nr. 346/2013 3. panta c) punktā.

(10)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (OV L 297, 7.11.2013., 73. lpp.).

(11)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2012/21 (2012. gada 26. septembris) par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru datubāzei (OV L 307, 7.11.2012., 89. lpp.).

(12)  Sk. 2.2. un 2.3. punktu Atzinumā CON/2016/15.

(13)  Sk. 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu ierosinātajā Eiropas Parlamenta un Padomes regulā par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (COM(2015) 583 final).

(14)  Sk. 2.2. un 2.3. punktu Atzinumā CON/2016/15.


Top