EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1211(02)

Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu importam

OJ C 411, 11.12.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 411/4


Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu importam

(2015/C 411/04)

Eiropas Komisija (“Komisija”) saskaņā ar 11. panta 3. punktu Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), ir saņēmusi divus pieprasījumus veikt daļēju starpposma pārskatīšanu.

1.   Pārskatīšanas pieprasījumi

Vienu pārskatīšanas pieprasījumu iesniedza Venus grupa (“Venus” vai “grupa”), ražotāju eksportētāju grupa no Indijas (“attiecīgā valsts”). Venus grupā ietilpst uzņēmumi – Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd un Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd Otru pārskatīšanas pieprasījumu iesniedza ražotājs eksportētājs no Indijas Garg Inox Ltd (“Garg”) (abi uzņēmumi kopā minēti “pieprasījumu iesniedzēji”).

Daļējās starpposma pārskatīšanas tvērumā ietilpst tikai dempinga pārbaude attiecībā uz pieprasījumu iesniedzējiem.

2.   Pārskatāmais ražojums

Izmeklējamais ražojums tiek definēts kā nerūsējošā tērauda stieples:

ar niķeļa masas saturu 2,5 % vai vairāk, izņemot stieples ar niķeļa masas saturu 28 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 31 %, un hroma masas saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 %,

ar niķeļa masas saturu 2,5 %, izņemot stieples ar hroma masas saturu 13 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 %, un ar alumīnija masas saturu 3,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 %,

ar izcelsmi Indijā, patlaban klasificēts ar KN kodiem 7223 00 19 un 7223 00 99 (“pārskatāmais ražojums”).

3.   Spēkā esošie pasākumi

Pašlaik ir spēkā galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1106/2013 (2), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1483/2015 (3) (“spēkā esošie pasākumi”).

4.   Daļējas starpposma pārskatīšanas pamatojums

Ievērojot pamatregulas 11. panta 3. punktu, pieprasījumi balstīti uz pieprasījumu iesniedzēju sniegtiem pirmšķietamiem pierādījumiem, ka attiecībā uz pieprasījumu iesniedzējiem un dempingu mainījušies apstākļi, uz kuru pamata noteikti spēkā esošie pasākumi, un ka šīm izmaiņām ir ilgstoša ietekme.

Izmaiņu ilgstošā ietekme Venus grupai saistīta ar uzlabojumiem izmaksu sadales sistēmā, krājumu pārvaldības sistēmā un grāmatvedības programmatūrā. Sākotnējā izmeklēšanā tika konstatēts, ka visi šie elementi ir nepilnīgi, un tāpēc tika izmantots pamatregulas 18. pants. Turklāt minētā grupa nesen ieguldīja vairākās jaunās augstas efektivitātes iekārtās, radot būtisku pozitīvu ietekmi uz ražošanas izmaksu efektivitāti.

Attiecībā uz Garg izmaiņu ilgstošā ietekme ir saistīta ar ražošanas iekārtu un tā ES pārdošanas kanālu pārstrukturēšanu. Garg sniegtie pirmšķietamie pierādījumi liecina, ka izmaiņas apstākļos uzlabojušas tā aktīvu izmantošanu un palielinājušas tā efektivitāti.

Gan Venus, gan Garg snieguši pirmšķietamus pierādījumus, kas liecina, ka, lai darbotos pret dempingu, kas izraisa kaitējumu, pasākumu turpināšana pašreizējā apmērā vairs nav nepieciešama. Venus un Garg attiecīgi par laikposmu no 2014. gada aprīļa līdz 2014. gada decembrim un par laikposmu no 2014. gada aprīļa līdz 2015. gada maijam ir salīdzinājuši izmeklējamā ražojuma normālo vērtību ar eksporta cenu (EXW līmenī), kad izmeklējamo ražojumu pārdod eksportam uz Savienību. Šie salīdzinājumi liecina, ka abiem uzņēmumiem to attiecīgās dempinga starpības ir mazākas nekā pašreizējais pasākumu apmērs.

Tāpēc pieprasījuma iesniedzēji apgalvo, ka vairs neesot nepieciešams turpināt pasākumus pašreizējā apmērā, kas tika balstīts uz iepriekš noteikto dempinga līmeni, lai neitralizētu kaitējumu izraisošā dempinga sekas, kuras noteiktas iepriekš.

5.   Procedūra

Pēc dalībvalstu informēšanas konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu, kas attiektos tikai uz dempinga pārbaudi, Komisija saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu ar šo sāk pārskatīšanu.

Izmeklēšanā tiks noteikts, vai attiecībā uz pieprasījumu iesniedzējiem jāturpina, jāatceļ vai jāgroza spēkā esošie pasākumi.

5.1.    Pārskatīšanas izmeklēšanas periods un attiecīgais periods

Izmeklēšana attieksies uz laikposmu no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. septembrim (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods”).

5.2.    Ražotāja eksportētāja izmeklēšana

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējiem, tā nosūtīs tiem anketas.

Pieprasījuma iesniedzējiem 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi, jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem

5.3.    Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.4.    Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar attiecīgajām personām.

5.5.    Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Uz informāciju, kas tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu vajadzībām iesniegta Komisijai, neattiecas autortiesības. Ieinteresētajām personām, pirms tās iesniedz Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem attiecas trešās personas autortiesības, no autortiesību turētāja ir jāprasa īpaša atļauja, kas ļauj a) Komisijai šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras vajadzībām izmantot informāciju un datus un b) sniegt informāciju un/vai datus šīs izmeklēšanas ieinteresētajām personām tādā veidā, kas tām ļauj izmantot tiesības uz aizstāvību.

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi “Limited (4).

Ieinteresētajām personām, kuras sniedz informāciju ar norādi “Limited”, saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi “For inspection by interested parties”. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību. Ja ieinteresētā persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formā un kvalitātē, šādu informāciju var neņemt vērā.

Ieinteresētās personas tiek aicinātas visu informāciju un pieteikumus, tostarp skenētās pilnvaras un izziņas, iesniegt pa e-pastu, savukārt liela apjoma atbildes – CD-ROM vai DVD, ko iesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu ar ierakstītu vēstuli. Ja ieinteresētās personas atbild pa e-pastu, tās piekrīt noteikumiem, kas piemērojami dokumentu elektroniskai iesniegšanai saskaņā ar noteikumiem dokumentā “SARAKSTE AR EIROPAS KOMISIJU TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS LIETĀS”, kas publicēts Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Ieinteresētajām personām ir jānorāda savs nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un derīga e-pasta adrese un ir jānodrošina, lai norādītā e-pasta adrese būtu funkcionējoša, oficiāla darba e-pasta adrese un e-pasts ik dienu tiktu pārbaudīts. Kad būs iesniegta kontaktinformācija, Komisija sazināsies ar ieinteresētajām personām tikai pa e-pastu, ja vien tās nebūs nepārprotami paudušas prasību visus dokumentus no Komisijas saņemt ar citiem saziņas līdzekļiem vai ja nosūtāmā dokumenta veida dēļ tas jāsūta ar ierakstītu vēstuli. Ieinteresētās personas var iepazīties ar papildu noteikumiem un informāciju par saraksti ar Komisiju, tostarp principiem, kas piemērojami pa e-pastu sūtāmai informācijai, iepriekš minētajās instrukcijās par saziņu ar ieinteresētajām personām.

Komisijas adrese sarakstei

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Nesadarbošanās

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

Ja atbilde netiek sniegta elektroniskā veidā, to neuzskata par nesadarbošanos, ja ieinteresētā persona pierāda, ka atbildes sniegšana prasītajā veidā sagādātu nesamērīgu papildu apgrūtinājumu vai nesamērīgus papildu izdevumus. Ieinteresētajai personai nekavējoties jāsazinās ar Komisiju.

7.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar ieinteresētajām personām.

Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti par jautājumiem, kas cita starpā attiecas uz dempingu, uzklausīšanas amatpersona nodrošinās arī iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu tiks pabeigta 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9.   Personas datu apstrāde

Šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1106/2013, ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu importam (OV L 298, 8.11.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 1. septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1483, ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1106/2013, ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu importam, pēc atkārtotas absorbcijas izmeklēšanas, kas veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 12. pantu (OV L 228, 2.9.2015., 1. lpp.).

(4)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 19. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1225/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.) un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Top