EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0102

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

/* COM/2015/0102 final - 2015/0057 (NLE) */

52015PC0102

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu /* COM/2015/0102 final - 2015/0057 (NLE) */


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.           POLITISKAIS UN JURIDISKAIS SATVARS

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001[1] izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas. Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 509/2014[2] grozīja Regulu (EK) Nr. 539/2001, pārceļot 19 valstis uz II pielikumu, kurā ir uzskaitītas tās trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības. Minētās 19 valstis ir Apvienotie Arābu Emirāti, Austrumtimora, Dominika, Grenāda, Kiribati, Kolumbija, Māršala salas, Mikronēzija, Nauru, Palau, Peru, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Samoa, Zālamana salas, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tuvalu un Vanuatu. Atsaucei uz katru no II pielikumā minētajām valstīm ir pievienota zemsvītras piezīme, kurā norādīts, ka “atbrīvojumu no vīzu prasības piemēro no dienas, kad stājas spēkā ar Eiropas Savienību noslēgts nolīgums par atbrīvojumu no vīzu prasības”.

Regula (ES) Nr. 509/2014 tika pieņemta 2014. gada 20. maijā un stājās spēkā 2014. gada 9. jūnijā. Komisija 2014. gada jūlijā iesniedza Padomei ieteikumu pilnvarot Komisiju sākt sarunas par nolīgumiem par vīzu režīma atcelšanu ar katru no šādām 17 valstīm: Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Austrumtimoru, Dominiku, Grenādu, Kiribati, Māršala salām, Mikronēziju, Nauru, Palau, Sentlūsiju, Sentvinsentu un Grenadīnām, Samoa, Zālamana salām, Tongu, Trinidādu un Tobāgo, Tuvalu un Vanuatu[3]. Padome 2014. gada 9. oktobrī izdeva Komisijai adresētas sarunu norādes.

Kolumbijai un Peru saskaņā ar 5. apsvērumu Regulā (ES) Nr. 509/2014 un vienlaicīgi pieņemto kopīgo deklarāciju, piemēro īpašu procedūru, kas paredz, ka nepieciešama papildu izvērtēšana par to, vai šīs valstis ir izpildījušas attiecīgos kritērijus, pirms Komisija var iesniegt Padomei ieteikumus lēmumiem, ar kuriem pilnvaro sākt sarunas par nolīgumiem par vīzu režīma atcelšanu ar šīm divām valstīm. Tāpēc tās netika iekļautas iepriekšminētajā ieteikumā Padomei. 

Sarunas par nolīgumu par vīzu režīma atcelšanu ar Grenādu un citām četrām Karību jūras reģiona valstīm tika sāktas Briselē 2014. gada 12. novembrī. Šīs sanāksmes laikā varēja izskatīt visu teksta projektu un tika panākta vienošanās par lielāko daļu tā aspektu. Taču Karību jūras reģiona valstu pārstāvji uzstāja uz to, ka jāprecizē daži noteikumi 6. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 8. panta 1. punktā un 8. panta 4. punktā. Pēc turpmākās neoficiālās vairākkārtējās apmaiņas ar informāciju Komisija minētajos pantos apstiprināja nelielas izmaiņas. Galvenie sarunu vedēji šo nolīgumu parafēja 2014. gada 9. decembrī.

Dalībvalstis tika informētas attiecīgajā Padomes Vīzu jautājumu darba grupas sanāksmē 2014. gada 21. novembrī.

No Savienības puses nolīguma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 77. panta 2. punkta a) apakšpunkts saistībā ar tā 218. pantu.

[…] parakstīja nolīgumu [...] Savienības vārdā. Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta piekrišana šā nolīguma noslēgšanai tika dota [...].

2.           SARUNU REZULTĀTI

Komisija uzskata, ka ir sasniegti Padomes sarunu norādēs noteiktie mērķi un nolīguma par vīzu režīma atcelšanu projekts ir Savienībai pieņemams.

Tā galīgo saturu var apkopot šādi.

Mērķis

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Grenādas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ES pilsoņiem, nolīgumā ir iekļauts noteikums, kas paredz, ka Grenāda var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Savienība arī var apturēt vai izbeigt nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām tās dalībvalstīm.

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota preambulā.

Piemērošanas joma

Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu. Attiecībā uz pēdējo minēto kategoriju katrai dalībvalstij un arī Grenādai ir rīcības brīvība piemērot vīzas prasību otras līgumslēdzējas puses pilsoņiem saskaņā ar piemērojamiem Savienības vai valsts tiesību aktiem. Lai nodrošinātu saskaņotu īstenošanu, nolīgumam ir pievienota kopīga deklarācija par to personu kategorijas interpretāciju, kuras ceļo nolūkā veikt algotu darbu.

Uzturēšanās ilgums

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Grenādas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Kopīga deklarācija par to, kā interpretēt šo 90 dienu laikposmu, ir pievienota nolīgumam.

Nolīgumā ņemta vērā to dalībvalstu situācija, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā. Kamēr tās vēl neietilpst Šengenas zonā bez iekšējām robežām, vīzu atcelšana dod Grenādas pilsoņiem tiesības katras šādas dalībvalsts (Bulgārija, Horvātija, Kipra un Rumānija) teritorijā uzturēties 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā neatkarīgi no laikposma, kas aprēķināts attiecībā uz visu Šengenas zonu.

Teritoriālā piemērošana

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu – Francijas un Nīderlandes gadījumā vīzu atcelšana dotu tiesības Grenādas pilsoņiem uzturēties tikai šo dalībvalstu Eiropas teritorijās.

Deklarācijas

Nolīgumam ir pievienotas citas kopīgās deklarācijas:

– par informācijas izplatīšanu pilnā apjomā par nolīguma par vīzu režīma atcelšanu saturu un sekām un par saistītajiem jautājumiem, piemēram, ieceļošanas nosacījumiem, un

– par Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

3.           SECINĀJUMI

Ņemot vērā iepriekšminētos rezultātus, Komisija ierosina Padomei pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas saņemšanas apstiprināt nolīgumu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu starp Eiropas Savienību un Grenādu.

2015/0057 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar tā 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)       Komisija Eiropas Savienības vārdā ir vedusi sarunas ar Grenādu par nolīgumu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (turpmāk “nolīgums”).

(2)       Šis nolīgums saskaņā ar Padomes Lēmumu .../.../ES [...] Eiropas Savienības vārdā tika parakstīts 2015. gada [...] un kopš minētā datuma tiek provizoriski piemērots, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē.

(3)       Šis nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)       Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas pieņem savu reglamentu. Ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Savienības nostājas noteikšanai šajā gadījumā.

(5)       Saskaņā ar Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienoto Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu[4].

3. pants

Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Savienību Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar nolīguma 6. pantu.

4. pants

Apspriedusies ar īpašu Padomes ieceltu komiteju, Komisija ieņem Savienības nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz komitejas reglamenta pieņemšanu, kā tas paredzēts saskaņā ar nolīguma 6. panta 4. punktu.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē,

                                                                       Padomes vārdā ―

                                                                       priekšsēdētājs

[1]               Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 (2001. gada 15. marts), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.

[2]               Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 509/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, OV L 149, 20.5.2014., 67. lpp.

[3]               COM (2014) 467, 17.7.2014.

[4]               Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums Padomes lēmumam

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”, un

GRENĀDA, turpmāk kopā "Līgumslēdzējas puses",

NOLŪKĀ vēl vairāk pilnveidot draudzīgās attiecības starp līgumslēdzējām pusēm un vēloties atvieglot ceļošanu, nodrošinot bezvīzu ieceļošanu un īstermiņa uzturēšanos saviem pilsoņiem,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 509/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, ar kuru cita starpā 19 trešās valstis, tostarp Grenāda, ir pārceltas uz to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs,

ŅEMOT VĒRĀ to, ka Regulas (ES) Nr. 509/2014 1. pantā paredzēts, ka attiecībā uz šīm 19 valstīm atbrīvojums no vīzas prasības ir piemērojams tikai no dienas, kad stājas spēkā nolīgums par vīzu atbrīvojumiem, kas noslēdzams ar Eiropas Savienību,

VĒLOTIES nodrošināt vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā pret visiem ES pilsoņiem,

ŅEMOT VĒRĀ to, ka šis nolīgums neattiecas uz personām, kas ceļo nolūkā veikt algotu darbu savas īstermiņa uzturēšanās laikā, un tādējādi šai personu kategorijai turpina piemērot attiecīgās Savienības un dalībvalstu tiesību normas un Grenādas tiesību aktus par vīzas prasību vai atbrīvojumu no tās, kā arī par piekļuvi nodarbinātībai,

ŅEMOT VĒRĀ Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienoto Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

1. pants

Mērķis

Šis nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Grenādas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a) “dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju;

b) “Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts pilsonis atbilstoši a) punktā sniegtajai definīcijai;

c) “Grenādas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Grenādas pilsonība;

d) “Šengenas zona” ir zona bez iekšējām robežām, kas aptver to dalībvalstu teritorijas atbilstoši a) punkta definīcijai, kurās Šengenas acquis tiek piemērots pilnībā.

3. pants

Piemērošanas joma

1. Eiropas Savienības pilsoņi, kuriem ir derīga dalībvalsts izsniegta parastā, diplomātiskā, dienesta, oficiālā vai īpašā pase, Grenādas teritorijā var ieceļot un uzturēties bez vīzas 4. panta 1. punktā noteikto laikposmu.

Grenādas pilsoņi, kuriem ir derīga Grenādas izsniegta parastā, diplomātiskā, dienesta, oficiālā vai īpašā pase, dalībvalstu teritorijā var ieceļot un uzturēties bez vīzas 4. panta 2. punktā noteikto laikposmu.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz personām, kas ceļo ar mērķi veikt algotu darbu.

Attiecībā uz šo personu kategoriju katra dalībvalsts var saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 4. panta 3. punktu lemt par vīzas prasības piemērošanu vai tās atcelšanu Grenādas pilsoņiem.

Attiecībā uz šo personu kategoriju Grenāda var saskaņā ar saviem tiesību aktiem lemt par vīzas prasības piemērošanu vai atcelšanu katras dalībvalsts pilsoņiem atsevišķi.

3. Šajā nolīgumā paredzēto vīzu režīma atcelšanu piemēro, neskarot līgumslēdzēju pušu tiesību aktus, kas saistīti ar ieceļošanas un īstermiņa uzturēšanās nosacījumiem. Dalībvalstis un Grenāda patur tiesības atteikt ieceļošanu un īstermiņa uzturēšanos savā teritorijā, ja viens vai vairāki no šiem nosacījumiem nav izpildīti.

4. Vīzu režīma atcelšana ir piemērojama neatkarīgi no transporta veida, kas izmantots līgumslēdzēju pušu robežu šķērsošanai.

5. Šajā nolīgumā neaptvertos jautājumus reglamentē Savienības tiesību akti, dalībvalstu tiesību akti un Grenādas tiesību akti.

4. pants

Uzturēšanās ilgums

1. Eiropas Savienības pilsoņi var uzturēties Grenādas teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

2. Grenādas pilsoņi var uzturēties dalībvalstu teritorijā, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis, uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā. Šo laikposmu aprēķina neatkarīgi no jebkuras uzturēšanās reizes dalībvalstī, kura Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā.

Grenādas pilsoņi var uzturēties katras dalībvalsts teritorijā, kas Šengenas acquis vēl nepiemēro pilnā mērā, uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, neatkarīgi no uzturēšanās laika, kas aprēķināts attiecībā uz to dalībvalstu teritoriju, kas pilnībā piemēro Šengenas acquis.

3. Šis nolīgums neietekmē Grenādas un dalībvalstu iespēju pagarināt uzturēšanās laiku ilgāk par 90 dienām saskaņā ar valsts tiesību aktiem un Savienības tiesību aktiem.

5. pants

Teritoriālā piemērošana

1. Šā nolīguma noteikumus attiecībā uz Francijas Republiku piemēro tikai Francijas Republikas Eiropas teritorijā.

2. Šā nolīguma noteikumus attiecībā uz Nīderlandes Karalisti piemēro tikai Nīderlandes Karalistes Eiropas teritorijā.

6. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1. Līgumslēdzējas puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk “komiteja”), kurā ir Eiropas Savienības pārstāvji un Grenādas pārstāvji. Savienību pārstāv Eiropas Komisija.

2. Komitejai cita starpā ir šādi uzdevumi:

a) uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b) ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c) sniegt ieteikumus tādu strīdu risināšanai, kas radušies sakarā ar šā nolīguma noteikumu interpretāciju vai piemērošanu.

3. Komiteju sasauc pēc vajadzības, ja to lūdz viena no līgumslēdzējām pusēm.

4. Komiteja izstrādā savu reglamentu.

7. pants

Saistība starp šo nolīgumu un pašreizējiem divpusējiem nolīgumiem par vīzu režīma atcelšanu starp dalībvalstīm un Grenādu

Šā nolīguma noteikumiem ir priekšroka attiecībā pret tiem jebkuru divpusējo nolīgumu vai pasākumu noteikumiem, kas noslēgti starp atsevišķām dalībvalstīm un Grenādu, ciktāl to noteikumi aptver jautājumus, kas ietilpst šā nolīguma piemērošanas jomā.

8. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Līgumslēdzējas puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar to attiecīgajām iekšējām procedūrām, un tas stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad ir sniegts vēlākais no paziņojumiem, ar kuriem līgumslēdzējas puses viena otrai paziņo par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2. Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar 5. punktu.

3. Šo nolīgumu var grozīt, līgumslēdzējām pusēm rakstiski vienojoties. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad līgumslēdzējas puses ir paziņojušas viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

4. Katra līgumslēdzēja puse var pilnībā vai daļēji apturēt šā nolīguma darbību, jo īpaši sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības, nelegālās imigrācijas apsvērumu dēļ vai arī, ja jebkura līgumslēdzēja puse atjauno vīzas prasību. Lēmumu par darbības apturēšanu otrai līgumslēdzējai pusei paziņo ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šā lēmuma stāšanās spēkā. Līgumslēdzēja puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru līgumslēdzēju pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nepastāv, un atceļ apturēšanu.

5. Katra līgumslēdzēja puse var izbeigt šā nolīguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc minētā paziņojuma dienas.

6. Grenāda var apturēt vai izbeigt šā nolīguma darbību vienīgi attiecībā uz visām dalībvalstīm.

7. Savienība var apturēt vai izbeigt šā nolīguma darbību vienīgi attiecībā uz visām tās dalībvalstīm.

Briselē, divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, maltiešu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ ISLANDI, NORVĒĢIJU, ŠVEICI UN LIHTENŠTEINU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Savienību un Norvēģiju, Islandi, Šveici un Lihtenšteinu, jo īpaši ņemot vērā 1999. gada 18. maija un 2004. gada 26. oktobra nolīgumus par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iestādes, no vienas puses, un Grenādas iestādes, no otras puses, nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR TO PERSONU KATEGORIJAS INTERPRETĀCIJU, KURAS CEĻO AR MĒRĶI VEIKT ALGOTU DARBU ATBILSTOŠI ŠĀ NOLĪGUMA 3. PANTA 2. PUNKTĀ PAREDZĒTAJAM

Vēloties nodrošināt vienotu interpretāciju, līgumslēdzējas puses vienojas, ka šajā nolīgumā to personu kategorija, kuras veic algotu darbu, aptver personas, kas otras līgumslēdzējas puses teritorijā ieceļo nolūkā veikt algotu darbu/atlīdzinātu darbību kā darbinieks vai pakalpojumu sniedzējs.

Šajā kategorijā neietilpst:

– uzņēmēji, t.i., personas, kas ceļo uzņēmējdarbības apspriežu nolūkā (un nav nodarbinātas otras līgumslēdzējas puses valstī),

– sportisti un mākslinieki, kas veic darbību pēc ad hoc principa,

– žurnālisti, kurus nosūtījuši viņu mītnes valsts plašsaziņas līdzekļi, un

– uzņēmumu iekšējie praktikanti.

Šīs deklarācijas īstenošanu uzrauga Apvienotā komiteja savas kompetences ietvaros atbilstoši šā nolīguma 6. pantam, un tā var ierosināt pielāgojumus, ja tā uzskata tos par vajadzīgiem, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu pieredzi.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 90 DIENU LAIKPOSMA INTERPRETĀCIJU JEBKURĀ 180 DIENU LAIKPOSMĀ ATBILSTOŠI ŠĀ NOLĪGUMA 4. PANTA NOTEIKUMIEM.

Līgumslēdzējas puses saprot, ka laiks, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, kā paredzēts šā nolīguma 4. pantā, nozīmē vai nu nepārtrauktu apmeklējumu vai vairākus secīgus apmeklējumus, kuru ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā kopumā.

Jēdziens “jebkurš” nozīmē, ka tiek piemērots “kustīgs” 180 dienu atsauces laikposms, skaitot atpakaļ katru uzturēšanās dienu pēdējo 180 dienu laikposmā, lai pārbaudītu, vai joprojām tiek izpildīta prasība par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Tas cita starpā nozīmē, ka pēc nepārtrauktas 90 dienu ilgas prombūtnes var atkal uzturēties uz laiku līdz 90 dienām.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR PILSOŅU INFORMĒŠANU PAR NOLĪGUMU PAR VĪZU REŽĪMA ATCELŠANU

Ņemot vērā pārskatāmības nozīmību Eiropas Savienības un Grenādas pilsoņiem, līgumslēdzējas puses vienojas nodrošināt informācijas izplatīšanu pilnā apjomā par nolīguma par vīzu režīma atcelšanu saturu un sekām, kā arī par saistītajiem jautājumiem, piemēram, ieceļošanas nosacījumiem.

Top