EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015HB0049

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2015. gada 17. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2015/49)

OJ C 438, 30.12.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 438/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS

(2015. gada 17. decembris)

par dividenžu sadales politiku

(ECB/2015/49)

(2015/C 438/01)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 6. punktu un 132. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 34. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar valstu kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (2),

tā kā:

kredītiestādēm jāturpina gatavoties savlaicīgi un pilnībā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (4) izaicinājumiem bagātā makroekonomikas un finanšu vidē, kas rada spiedienu uz kredītiestāžu rentabilitāti un attiecīgi to spēju palielināt kapitāla bāzi. Turklāt, lai gan kredītiestādēm ir jāfinansē ekonomika, konservatīva peļņas sadales politika ir pienācīgas riska pārvaldības un drošas banku sistēmas sastāvdaļa. Jāizmanto metode, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas Ieteikumā ECB/2015/2 (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

I.

1.

Kredītiestādēm jānosaka dividenžu politika, izmantojot konservatīvus un piesardzīgus pieņēmumus, lai pēc jebkuras dividenžu sadales tiktu pildītas piemērojamās kapitāla prasības.

a)

Piemērojamās minimālās kapitāla prasības (“1. pīlāra prasības”) kredītiestādēm prasīts pildīt jebkurā laikā. Tas ietver 1. līmeņa pamatkapitāla rādītāju 4,5 % apmērā, 1. līmeņa kapitāla rādītāju 6 % apmērā un kopējo kapitāla rādītāju 8 % apmērā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. pantā.

b)

Turklāt kredītiestādēm prasīts jebkurā laikā pildīt kapitāla prasības, kuras noteiktas Lēmuma par uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu piemērošanas rezultātā, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 1024/2013 16. panta 2. punkta a) apakšpunkta piemērošanas, un kuras pārsniedz 1. pīlāra prasības (“2. pīlāra prasības”).

c)

Kredītiestādēm tāpat prasīts pildīt pretcikliskās kapitāla un sistēmisko rezervju prasības, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 2., 3., 4. un 5. punktā, kā arī visu citu rezervju prasības, ko noteikušas nacionālās kompetentās un norīkotās iestādes

d)

Kredītiestādēm tāpat prasīts pildīt “pilna apjoma” (6) 1. līmeņa pamatkapitāla rādītāju, 1. līmeņa kapitāla rādītāju un kopējo kapitāla rādītāju pēc piemērojamā sagatavošanās perioda beigām. Tas nozīmē minēto rādītāju pilnīgu piemērošanu pēc pārejas noteikumu piemērošanas, kā arī pretcikliskās kapitāla rezerves un sistēmisko rezervju, kas minētas Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 2., 3., 4. un 5. punktā, kā arī visu citu rezervju, ko noteikušas nacionālās kompetentās un norīkotās iestādes, pilnīgu piemērošanu. Pārejas noteikumi ir noteikti Direktīvas 2013/36/ES XI sadaļā un Regulas (ES) Nr. 575/2013 desmitajā daļā.

Šīs prasības jāievēro gan konsolidētā līmenī, gan individuāli, ja vien nav atcelta prudenciālo prasību piemērošana individuālos gadījumos, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 7. un 10. pantā.

    1. kategorija. Kredītiestādēm, kuras 2015. gada 31. decembrī izpilda 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās piemērojamās kapitāla prasības un kuras jau sasniegušas 1. punkta d) apakšpunktā minētos pilna apjoma rādītājus, sava tīrā peļņa dividendēs jāsadala konservatīvi, lai nodrošinātu spēju turpināt pildīt visas prasības pat pasliktinātos ekonomikas un finanšu apstākļos;

    2. kategorija. Kredītiestādēm, kuras 2015. gada 31. decembrī izpilda 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās piemērojamās kapitāla prasības, bet kuras 2015. gada 31. decembrī nav sasniegušas 1. punkta d) apakšpunktā minētos pilna apjoma rādītājus, sava tīrā peļņa dividendēs jāsadala konservatīvi, lai nodrošinātu spēju turpināt pildīt visas prasības pat pasliktinātos ekonomikas un finanšu apstākļos. Turklāt tās dividendes principā jāizmaksā tikai tādā apmērā, kas nodrošina vismaz vienmērīgu (8) virzību 1. punkta d) apakšpunktā minēto pilna apjoma rādītāju sasniegšanas virzienā;

    3. kategorija. Kredītiestādēm, kuras neatbilst 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētajām prasībām, principā dividendes nebūtu jāizmaksā vispār.

Kredītiestādēm, kuras nevar izpildīt šāieteikuma prasības tāpēc, ka tās uzskata, ka tām ir juridisks pienākums izmaksāt dividendes, nekavējoties jāsazinās ar savu kopējo uzraudzības komandu.

2.

Attiecībā uz kredītiestādēm, kuras 2016. gadā izmaksā dividendes (7) par 2015. finanšu gadu, ECB iesaka:

a)

b)

c)

II.

Šis ieteikums adresēts nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 16. un 22. punktā.

III.

Šis ieteikums adresēts arī nacionālajām kompetentajām iestādēm un norīkotajām iestādēm attiecībā uz mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 7. un 23. punktā. Tiek sagaidīts, ka nacionālās kompetentās un norīkotās iestādes pēc vajadzības piemēros šo ieteikumu šādām iestādēm un grupām (9).

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 17. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(5)  Eiropas Centrālās bankas Ieteikums ECB/2015/2 (2015. gada 28. janvāris) par dividenžu sadales politiku (OV C 51, 13.2.2015., 1. lpp.).

(6)  Visas rezerves pilnā apjomā, izņemot kapitāla saglabāšanas rezervi, kas metodoloģijas apsvērumu dēļ pilna apjoma aprēķināšanā tiek noteikta 2016. gada sagatavošanās perioda līmenī.

(7)  Kredītiestādēm var būt dažādas juridiskās formas, piem., biržā kotētas sabiedrības un sabiedrības, kas nav akciju sabiedrības, piem., savstarpējas apdrošināšanas sabiedrības, kooperatīvi vai krājsabiedrības. Šajā ieteikumā lietotais termins “dividendes” attiecas uz jebkuru skaidrās naudas izmaksu, kurai nepieciešams pilnsapulces apstiprinājums.

(8)  Praksē tas nozīmē, ka četru gadu periodā, sākot no 2014. gada 31. decembra, kredītiestādēm principā vismaz par 25 % gadā jāsamazina starpība līdz pilna apjoma 1. līmeņa pamatkapitāla rādītājam, 1. līmeņa kapitāla rādītājam un kopējam kapitāla rādītājam, kā minēts 1. punkta d) apakšpunktā.

(9)  Ja šo ieteikumu piemēro mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kuras uzskata, ka tām ir juridisks pienākums izmaksāt dividendes, tām nekavējoties jāsazinās ar savu nacionālo kompetento iestādi.


Top