EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (ECB/2014/13) (iesniegusi Eiropas Centrālā banka)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 188/1


Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

(ECB/2014/13)

(iesniegusi Eiropas Centrālā banka)

(2014/C 188/01)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

I.   IEVADS

Eiropas Savienības Padome 1998. gada 23. novembrī pieņēma Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1). ECB saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 107. panta 6. punktu jau iepriekš Padomei ir sniegusi Ieteikumu ECB/1998/10 (2). Vēlāk, pirms Padomes Regulas (EK) Nr. 951/2009 (3) pieņemšanas, ECB sniedza arī Ieteikumu ECB/2008/9 (4). Tādēļ jāievēro tā pati procedūra, kura šobrīd noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 4. punktā, un ierosinātie grozījumi jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 2533/98.

II.   KOMENTĀRI ATTIECĪBĀ UZ ATSEVIŠĶIEM PANTIEM

Statistiskās informācijas izmantošana uzraudzības funkciju veikšanai

Lai samazinātu pārskatu sniegšanas slogu un lai dati būtu jāvāc tikai vienu reizi, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu nacionālajām centrālajām bankām (NCB) pašlaik atļauts konfidenciālu statistisko informāciju izmantot, veicot savas funkcijas uzraudzības jomā. Jānorāda, ka ECB, kurai ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (5) uzticētas īpašas funkcijas kredītiestāžu prudenciālas uzraudzības jomā, līdzīgi kā īpašas funkcijas prudenciālas uzraudzības jomā uzticētas NCB, var izmantot konfidenciālu statistisko informāciju šo funkciju veikšanai.

Tajā pašā laikā jāprecizē, ka konfidenciālas statistiskās informācijas nosūtīšana ECBS dalībniekiem un citām dalībvalstu un Savienības iestādēm, kuras atbild par a) finanšu iestāžu, tirgu un infrastruktūras uzraudzību un b) finanšu sistēmas stabilitāti, kā arī Eiropas Stabilizācijas mehānismam (ESM) var notikt, lai sniegtu atbalstu minētajiem uzdevumiem. Šādas iestādes var būt arī kompetentās iestādes, kuras atbild par uzraudzību un makroprudenciālo uzraudzību, Eiropas uzraudzības iestādes (6), Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, kā arī iestādes, kuras pilnvarotas veikt kredītiestāžu noregulējumu.

Ieteikums

“PADOMES REGULA,

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 5.4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas ieteikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 4. punktā un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 41. pantā,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (7) ir būtiska sastāvdaļa tiesiskajā regulējumā, kas ir Eiropas Centrālās bankas (ECB), kurai palīdz nacionālās centrālās bankas, statistiskās informācijas vākšanas uzdevumu izpildes pamatā. ECB konsekventi balstījusies uz šo regulu, lai veiktu un kontrolētu koordinētu statistiskās informācijas vākšanu, kas vajadzīga Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu izpildei, t. sk. lai palīdzētu kompetentām iestādēm sekmīgi īstenot politiku, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību un finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 5. punktā.

(2)

Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (8) uztic ECB īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību un finanšu sistēmas stabilitāti Savienībā un atsevišķās dalībvalstīs.

(3)

Lai samazinātu pārskatu sniegšanas slogu un ļautu pienācīgi veikt visām kompetentajām iestādēm uzticēto finanšu iestāžu, tirgu un infrastruktūras uzraudzību, kā arī pienācīgi veikt uzdevumus, kas uzticēti par finanšu sistēmas stabilitāti atbildīgajām iestādēm, jāgroza Regula (EK) Nr. 2533/98, lai ļautu ECBS savākto statistisko informāciju nosūtīt ECBS dalībniekiem un attiecīgajām iestādēm, kā arī izmantot šādu informāciju. Šādas iestādes ir arī kompetentās iestādes, kuras atbild par finanšu iestāžu, tirgu un infrastruktūras uzraudzību un makroprudenciālo uzraudzību, Eiropas uzraudzības iestādes (9), Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, kā arī iestādes, kuras pilnvarotas veikt kredītiestāžu noregulējumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi

Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. pantu groza šādi:

1)

ar šādu tekstu aizstāj 1. punkta d) apakšpunktu un 1. punktam pievieno šādu e) apakšpunktu:

“d)

attiecībā uz ECB un valstu centrālajām bankām – ja šādu statistikas informāciju izmanto prudenciālās uzraudzības jomā;

e)

attiecībā uz valstu centrālajām bankām – saskaņā ar Statūtu 14.4. pantu – tādu darbību veikšanai, kuras Statūtos nav minētas.”;

2)

regulas 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

tādā apjomā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai izpildītu Līgumā minētos ECBS uzdevumus vai ECBS dalībniekiem uzticētos uzdevumus prudenciālās uzraudzības jomā; vai”;

3)

pievieno šādu 4.a punktu:

“4.a

ECBS var sniegt konfidenciālu statistisko informāciju dalībvalstu un Savienības iestādēm vai organizācijām, kuras atbild par finanšu iestāžu, tirgu un infrastruktūras uzraudzību vai finanšu sistēmas stabilitāti saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību aktiem, kā arī Eiropas Stabilizācijas mehānismam (ESM) tādā apjomā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai izpildītu to attiecīgos uzdevumus. Jebkurai tālākai nosūtīšanai jāsaņem tieša tā ECBS dalībnieka atļauja, kurš savācis konfidenciālo statistisko informāciju.”

2. pants

Noslēguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā [datums].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.”

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 21. martā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.).

(2)  Ieteikums ECB/1998/10 Padomes Regulai (EK) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV C 246, 6.8.1998., 12. lpp.).

(3)  Padomes 2009. gada 9. oktobra Regula (EK) Nr. 951/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 269, 14.10.2009., 1. lpp.).

(4)  Ieteikums ECB/2008/9 Padomes Regulai (EK), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV C 251, 3.10.2008., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(6)  Eiropas uzraudzības iestādes ir Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(7)  Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.).

(8)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(9)  Eiropas uzraudzības iestādes ir Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.


Top