Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Komisijas 2015. gada darba programma Jauns sākums

/* COM/2014/0910 final */

In force

52014DC0910

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Komisijas 2015. gada darba programma Jauns sākums /* COM/2014/0910 final */


IEVADS

Šī Komisija tika ievēlēta amatā, jo apņēmās panākt pārmaiņas – veikt atšķirīgas lietas un veikt lietas atšķirīgi. Pilsoņi sagaida, ka ES rīkosies, lai atrisinātu nozīmīgās ekonomikas un sociālās problēmas – augsts bezdarba līmenis, maza izaugsme, augsts valsts parāda līmenis, ieguldījumu trūkums un nepietiekama konkurētspēja pasaules tirgū. Un pilsoņi vēlas, lai ES mazāk iejauktos gadījumos, kuros dalībvalstis ir labāk sagatavotas un var sniegt pareizo atbildi valsts un reģionālā līmenī. Viņi arī cer, ka ES nodrošinās lielāku atvērtību un atbildību par savu darbību būtību un metodēm.

Šī Komisija ir apņēmusies virzīt šīs pārmaiņas un sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai nodrošinātu, ka tās tiek veiktas. Tāpēc mēs pievērsīsimies “nozīmīgām lietām”, piemēram, nodarbinātībai un izaugsmei, saskaņā ar desmit prioritātēm Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera politikas pamatnostādnēs[1]. Mēs neiesniegsim priekšlikumus, kuri nesekmē šo prioritāšu īstenošanu. Un mēs neturpināsim politiku[2] un atsauksim vēl nepieņemtos priekšlikumus, kas neatbilst mūsu mērķiem vai kuriem nav jēgas, jo mēs vēlamies, lai visas iestādes pievēršas tikai patiesi svarīgiem jautājumiem.

Tās ir mūsu politiskās saistības, un uz šā pamata mēs vēlamies pārliecināt cilvēkus ne tikai Briselē, bet visā ES, lai atjaunotu ES pilsoņu uzticēšanos un paļāvību. Pilsoņi spriedīs par mums pēc mūsu darba un rezultātiem, pēc uzlabojumiem, kurus viņi redzēs savā dzīvē. Pirmajā mēnesī, esot amatā, esam iesnieguši apjomīgu nodarbinātības, izaugsmes un ieguldījumu tiesību aktu kopumu[3] ar jaunu Investīciju plānu EUR 315 miljardu vērtībā, ko nākamajos trijos gados izmantot papildu investīcijām stratēģiskās jomās. Mēs plānojam turpināt tāpat, kā esam sākuši.

Priekšlikumi, par kuriem mēs paziņojam šajā darba programmā, ir izvēlēti tāpēc, ka mēs uzskatām, ka ar tiem var panākt nodarbinātības, izaugsmes un ieguldījumu pārmaiņas un dot konkrētu labumu pilsoņiem nākamajā gadā. To pasākumu rezultātus, kurus mēs apņemamies veikt šajā darba programmā, mēs redzēsim 2015. gadā. Mūsu turpmākajās darba programmās turpmākajiem gadiem mēs ierosināsim citas darbības, kas vajadzīgas, lai īstenotu desmit prioritātes; dažu  programmu sagatavošanas darbs sāksies 2015. gadā. 

Taču lielākā daļa no tā, kas patlaban notiek ES, un tas, kā pilsoņi vērtē ES, pamatojas uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un programmām. Patlaban pilsoņi ir nobažījušies par daudzajiem spēkā esošajiem noteikumiem, tādēļ šīs Komisijas politiskā prioritāte ir regulatīvā sloga atvieglošana, vienlaikus saglabājot augstu sociālās, veselības un vides aizsardzības un patērētāju izvēles līmeni. Mēs pārskatīsim noteikumus, lai nodrošinātu, ka tie veicina nodarbinātības un izaugsmes programmu un nerada nevajadzīgu birokrātisko vai administratīvo slogu, vienlaikus sniedzot tās priekšrocības iedzīvotājiem, kuras tie sagaida. Ja noteikumi ir novecojuši vai neatbilst mūsu prioritātēm, mēs tos pārskatīsim un uzlabosim. Ja konstatēsim nevajadzīgu birokrātiju, tā tiks likvidēta. Ja noteikumi ir saprātīgi un kalpo mūsu mērķiem, mēs aktīvi strādāsim, lai nodrošinātu, ka tie tiek pienācīgi piemēroti, īstenoti un izpildīti un sniedz reālas priekšrocības pilsoņiem. Un mēs izmantosim citus pieejamos līdzekļus, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību, jo īpaši ES budžetu, kas ir galvenais līdzeklis, kas nodrošina gudras investīcijas dalībvalstīs un reģionos.

Tā ir programma, ar ko panākt pārmaiņas un kas radusies, ievērojot nepieciešamību atjaunot izaugsmi ES, lai arī turpmāk varētu saglabāt Eiropas sociālo modeli un veselīgu vidi.

Arī Eiropas Parlaments un Padome ir aicināti mainīt darba metodes. Mēs vēlamies sadarboties ar šīm iestādēm, lai noteiktu galvenās prioritātes visās trijās iestādēs un paātrinātu lēmumu pieņemšanu par šīm prioritātēm, šādi panākot, ka ātri izpaužas mūsu priekšlikumu pozitīvā ietekme uz pilsoņiem. Mēs veidosim ciešāku partnerību ar dalībvalstīm, valstu parlamentiem, reģioniem un pilsētām, lai panāktu labāku esošās politikas īstenošanu un darbības efektivitāti uz vietas, sākot no struktūrfondu un ieguldījumu fondu izmantošanas līdz pat vides politikai un no vienotā tirgus līdz patērētāju tiesībām.

Lai atjaunotu uzticēšanos, pārmaiņām ir jābūt pamanāmām[4] un to ietekmei – straujai. Ar šo darba programmu – un tās īstenošanu 2015. gadā – mēs gribam pierādīt, ka šoreiz viss ir citādāk.

***

Šajā darba programmā ir izklāstītas mērķtiecīgas darbības 2015. gadam. Tajā nav sniegta sīkāka informācija, ko Komisija darīs tās četru gadu turpmākajā pilnvaru laikā, lai gan sagatavošanas darbs sāksies tādā jomā kā daudzgadu finanšu shēmas starpposma pārskatīšana. Dokumenta I pielikumā ir norādītas tās jaunās iniciatīvas, kas izkārtotas ap politisko pamatnostādņu galvenajām prioritātēm, pie kurām Komisija strādās 2015. gadā.

Sagatavojot šo darba programmu, Komisija ir izskatījusi visus priekšlikumus, par kuriem patlaban vēl jāpieņem lēmums Eiropas Parlamentā un Padomē[5]. Mēs uzskatām, ka politiskās pārtraukšanas principa piemērošana ir būtiska mūsu politiskās atbildības daļa – ir nepieciešams atmest lieko, lai laiku un enerģiju varētu ieguldīt tajos priekšlikumos, kam būs vislielākā ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību un kuriem ir labas izredzes, ka tos tuvākajā laikā pieņems.

Mēs esam izlēmuši, kurus priekšlikumus vēlamies turpināt un pabeigt, tos pieņemot, kurus priekšlikumus plānojam grozīt, lai tos saskaņotu ar mūsu desmit prioritātēm, un kurus priekšlikumus ierosinām atsaukt. Komisija ir stingri apņēmusies īstenot daudzu tādu priekšlikumu mērķus, kurus tā ierosina atsaukt. Taču priekšlikumiem nav jēgas, ja tie vienkārši guļ uz  sarunu galda, ja tos apsteiguši notikumi vai ja sarunu gaitā tie ir tā mainīti, ka ar tiem vairs nevar sasniegt sākotnējo mērķi. Dažos gadījumos Komisija ierosina atsaukt priekšlikumus, lai pēc tam tos aizstātu ar vērienīgākiem priekšlikumiem vai vairāk pielāgotu tos savām desmit prioritātēm. Citos gadījumos, kopš tika iesniegts sākotnējais Komisijas priekšlikums, sabiedrība ir attīstījusies. Dokumenta II pielikumā ir norādīti priekšlikumi, kuri ir jāatsauc (vai jāgroza). Komisija gaida, ka Eiropas Parlaments un Padome izteiks viedokli par šiem priekšlikumiem, pirms tos atsaukt.

Darba programmā atspoguļota arī Komisijas apņemšanās nodrošināt labāku regulējumu. Tas ir centrālais elements Komisijas normatīvās atbilstības programmā, kuras mērķis ir samazināt birokrātiju un novērst regulatīvo slogu. Attiecīgās darbības – tiesību aktu grozījumi, atbilstības pārbaudes un novērtējumi – veido Komisijas darba būtību un ir izklāstītas III pielikumā. Ir paredzēta, piemēram, kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana. Darbs tiks veltīts arī tam, lai sāktu darboties nesenā finanšu pakalpojumu reforma, kopējā zivsaimniecības politika un tiktu piemēroti jaunie noteikumi par Eiropas struktūrfondiem un ieguldījumu fondiem 2014.–2020. gadam. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama koordinācija visos līmeņos un visu ieinteresēto personu iesaiste – sadarbības tīklu veidošana un pieredzes un labākās prakses apmaiņa dažādās politikas jomās.

Lai labāk informētu iedzīvotājus un uzņēmumus par ES tiesību aktu stāšanos spēkā, darba programmas IV pielikumā norādīti tiesību akti, kuri stāsies spēkā 2015. gadā.

***

1. Jauns impulss nodarbinātībai, izaugsmei un ieguldījumiem

Komisijas jaunā ekonomikas vēstījuma pamatā ir trīs galvenie virzieni – ieguldījumu veicināšana, strukturālo reformu un fiskālās atbildības īstenošana. Ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku Komisija ir ierosinājuši nozīmīgu Investīciju plānu[6], lai nodrošinātu jaunu stimulu nodarbinātībai, izaugsmei un ieguldījumiem Eiropā. Papildu finansējums jauniem ieguldījumiem tiks iegūts, izmantojot jaunu Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un nodrošinot, ka finansējums nonāk reālajā ekonomikā, izveidojot uzticamu projektu sarakstu un paplašinot un atvieglojot tehniskās palīdzības pieejamību.

Papildus jaunajam fondam vēl vairāk tiks popularizēta inovatīvu finanšu instrumentu izmantošana (piemēram, aizdevumi un garantijas nevis dotācijas), lai palielinātu Eiropas strukturālo un investīciju fondu ietekmi laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, – mērķis ir vismaz divkāršot šādu instrumentu izmantošanu jaunajā plānošanas periodā.

Papildu pasākumi būs vērsti uz to, lai uzlabotu darījumdarbības vidi un novērstu regulatīvos un neregulatīvos ieguldījumu šķēršļus un vēl vairāk nostiprinātu vienoto tirgu. Komisija iesniegs vairākus priekšlikumus, kas paredzēti, lai ātri īstenotu šo pieeju, un izskatīs spēkā esošos valsts atbalsta noteikumus.

Kad visi partnerību nolīgumi Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2014–2020) būs apstiprināti un atlikušās darba programmas pabeigtas, 2015. gadā, pateicoties ieguldījumiem, būtu jāsāk gūt rezultātus, īstenojot stratēģijas “Eiropa 2020”[7] mērķus par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Jaunā kohēzijas politika, kas stingri nostiprināta Eiropas pusgada un ekonomikas pārvaldības procesā, ir kļuvusi par publisko ieguldījumu galveno avotu vairākās dalībvalstīs.

Maksimāla ES budžeta ietekmes palielināšana uz nodarbinātību, izaugsmi un ieguldījumiem un lielāka izpratne par to, ka ir jāuzlabo veids, kā tiek tērēta valsts nauda, tiks iekļauta apsvērumos par daudzgadu finanšu shēmas (DFS) starpposma pārskatīšanu un DFS kopuma sagatavošanā laikposmam pēc 2020. gada turpmākajā Komisijas pilnvaru laikā.

Komisija pārskatīs ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas stratēģiju, īpašu uzmanību pievēršot tās ieguldījumam nodarbinātībā un izaugsmē. ES tirdzniecības un investīciju saikņu konsolidēšanai, vēršot tās uz jaunajiem izaugsmes centriem pasaulē, ir ne tikai būtiska nozīme, veicinot nodarbinātību, izaugsmi un ražīgumu ES, bet arī ir būtiska ietekme uz kaimiņattiecību un attīstības politiku, kā arī uz ES līdzdalību starptautiskās finanšu iestādēs.

Dalībvalstīm ir grūts uzdevums – vairāk cilvēku iesaistīt darba tirgū un nodrošināt, lai darbiniekiem būtu prasmes, kas viņiem vajadzīgas, lai gūtu panākumus darbā un pielāgotos nākotnes darbavietu vajadzībām. Komisija iesniegs pasākumu kopumu, kas paredzēts, lai atbalstītu šos centienus, kuri stimulē integrāciju darba tirgū un veicina prasmes.

Labi izstrādātiem ES tiesību aktiem un to efektīvai īstenošanai var būt liela ietekme uz nodarbinātību, izaugsmi un inovācijām. Patlaban ekonozares un ekoinovācijas apgādā trešdaļu  no pasaules “zaļo” tehnoloģiju tirgus viena triljona euro vērtībā, un sagaidāms, ka līdz 2020. gadam tirgus divkāršosies. Pārskatītais priekšlikums par aprites ekonomiku  pastiprinās šo tendenci, šādi veicinot “zaļu” jeb videi labvēlīgu izaugsmi. Šajā jomā ir svarīgi vienoties par kopējiem mērķiem, kurus vēlamies sasniegt, panākot vajadzīgo vērienu un vienlaikus nemēģinot reglamentēt visus līdzekļus, kurus dalībvalstis var izmantot, lai sasniegtu šos rezultātus; tas atvieglos darbu, priekšlikumus iemiesojot konkrētos pasākumos uz vietas.

ES ir labi izstrādāta regulatīvā sistēma. Atkārtota intensīva pievēršanās tiesību aktu īstenošanai un sinerģiju izpētei starp spēkā esošajiem tiesību aktiem varētu strauji nodrošināt priekšrocības, radot jaunas nodarbinātības un izaugsmes iespējas. Papildus spēkā esošo tiesību aktu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie atbilst mērķim, Komisija arī sadarbosies ar dalībvalstīm, lai no spēkā esošo ES tiesību akta kopuma smeltu maksimālu izaugsmes potenciālu. Tā būs galvenā prioritāte daudzās mūsu darba jomās – lauksaimniecības, zivsaimniecības, muitas, finanšu pakalpojumu un vienotā tirgus jomā, un tie ir tikai daži piemēri.

2. Savienots digitālais vienotais tirgus

Digitālais vienotais tirgus ir galvenais faktors, lai veicinātu jaunu dinamiku visā Eiropas ekonomikā, stimulējot nodarbinātību, izaugsmi, inovāciju un sociālo progresu. Visās ekonomikas un sabiedrības jomās tiek veikta digitalizācija. Eiropai ir jābūt šīs digitālās revolūcijas priekšplānā savu pilsoņu un uzņēmumu labā. Digitalizācijas šķēršļi ir arī nodarbinātības, labklājības un progresa šķēršļi.

Komisija gatavo stratēģiju, kurā tiks noteikti nozīmīgākie uzdevumi, kas jāveic, lai izveidotu drošu, uzticamu un dinamisku digitālo vienoto tirgu. Stratēģijai būs šādi seši virzieni:  uzticēšanās un paļāvības veidošana, šķēršļu novēršana, pieejamības un savienojamības nodrošināšana, digitālās ekonomikas izveide, e-sabiedrības veicināšana un ieguldījumi pasaules mēroga IKT pētniecībā un inovācijā.

2015. gadā digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros Komisija plāno pabeigt notiekošās iestāžu sarunas par tādiem priekšlikumiem kā kopīga Eiropas datu aizsardzības reforma un regula par savienoto kontinentu. Turklāt tā ierosinās jaunas iniciatīvas (gan leģislatīvas, gan neleģislatīvas), lai panāktu, ka digitālais vienotais tirgus ir tādā līmenī, kas nepieciešams, lai veiktu esošos uzdevumus. Šajā saistībā Komisija papildinās regulējumu par telekomunikāciju jomu, modernizēs ES tiesību aktus par autortiesībām un audiovizuālo mediju pakalpojumiem, vienkāršos interneta un digitālo pirkumu noteikumus, atvieglos e-komerciju, nostiprinās kiberdrošību un iekļaus digitalizāciju vairākās politikas jomās.

 

3. Noturīga enerģētikas savienība, kurā īsteno uz nākotni vērstu klimata pārmaiņu politiku

Uzticama un cenu ziņā pieejama enerģija ir galvenā prioritāte visiem sabiedrības locekļiem. Komisija pieņems enerģētikas savienības stratēģisko regulējumu, kurā paredzētas galvenās darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu energoapgādes drošību, mazinātu atkarību no importa no trešām valstīm, turpinātu integrēt valstu enerģijas tirgus un palielinātu patērētāju piedalīšanos, uzlabotu energoefektivitāti [8], mazinātu oglekļa dioksīda emisijas enerģijas veidu kopumā un veicinātu pētniecību un inovāciju enerģētikas jomā.

ES ir arī uzņēmusies vadošo lomu pasaules mēroga centienos apkarot globālo sasilšanu. Komisija izklāstīs ES redzējumu un vēlmes, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) pušu konferencei Parīzē 2015. gada beigās, un sāks iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, lai īstenotu 2030. gada klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu.

Arī turpmāk tiks veikti pasākumi, lai uzlabotu tiesisko regulējumu par savstarpēji saistītiem, drošiem un uzticamiem transporta pakalpojumiem, kas rada mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju.

4. Padziļināts un taisnīgāks iekšējais tirgus ar spēcīgāku rūpniecisko pamatu

Vienotais tirgus ir viens no Eiropas lielākajiem ieguvumiem – ir jāturpina izmantot tā potenciālu, lai vairotu Eiropas konkurētspēju pasaules tirgū un radītu darbavietas. Komisija iesniegs iekšējā tirgus stratēģiju, kurā izklāstīs jaunas pieejas, lai izmantotu šo potenciālu.

Iekšējais tirgus ir arī Eiropas industriālā spēka un ražošanas jaudas pamats, kas vēl vairāk jānostiprina. Svarīgas darba jomas būs ieguldījumu palielināšana infrastruktūrā, kā arī MVU un vidēji lielos uzņēmumos, normatīvās vides uzlabošana un palīdzība uzņēmumiem inovācijā, piemēram, izmantojot programmu “Apvārsnis 2020”. Lieli uzdevumi ir veicami aviācijas jomā. Komisija izskatīs veidus, kā uzlabot apstākļus attiecīgajā nozarē, nostiprinot tās konkurētspēju.

Komisija vēlas palīdzēt dalībvalstīm samazināt bezdarbu, tām veicot strukturālas reformas un atbalstot darbavietu izveidi un nodarbināmības pasākumus. Komisija apzina veidus, kā labāk ieguldīt zināšanās un prasmēs, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajām grupām, piemēram, jauniešiem bez darba un ilgtermiņa bezdarbniekiem. Būs svarīgi atbalstīt darbaspēka mobilitāti (tostarp pāri robežām), jo īpaši gadījumos, kad pastāvīgi saglabājas vakances un vērojama prasmju neatbilstība vajadzībām, vienlaikus pastiprinot valsts iestāžu nozīmi cīņā pret ļaunprātīgu izmantošanu vai krāpnieciskām prasībām.

Joprojām būtiska Komisijas darba joma ir pabeigt un īstenot nozīmīgās pārmaiņas finanšu tiesiskajā regulējumā, reaģējot uz finanšu krīzi, tostarp īstenot jaunos banku uzraudzības un noregulējuma noteikumus. Tiesiskais regulējums tiks vēl vairāk nostiprināts, izmantojot priekšlikumu, kas attiecas uz krīzes pārvaldību un sistēmiski nozīmīgu sabiedrību (nebanku) noregulējumu. Komisija sāks sagatavošanas darbu saistībā ar izpēti, kā finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecības vienotais tirgus var sniegt lielāku labumu patērētājiem.

Komisija izstrādās rīcības plānu, ar ko izveido kapitāla tirgus savienību, kas paredzēts, lai meklētu veidus, kā mazināt finanšu tirgu sadrumstalotību, dažādot finansējuma avotus, kas pieejami visai ekonomikai, uzlabot MVU piekļuvi finansējumam un veicināt pārrobežu kapitāla plūsmas vienotajā tirgū, lai kapitāls tiktu izmantots visproduktīvākajā veidā.  Komisija īsā laika posmā ierosinās regulējumu par kvalitatīvu vērtspapīrošanu Eiropā, uzlabojot MVU standarta kredītinformācijas pieejamību, un apsvērs, kā paplašināt veiksmīgas privāto līdzekļu izvietošanas shēmas ES un pārskatīt prospektu direktīvu, lai samazinātu administratīvo slogu MVU.

5. Padziļināta un taisnīgāka Ekonomiskā un monetārā savienība

Ir jānostiprina Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības uzbūve tā, lai euro nezaudētu pilsoņu uzticēšanos, izturētu tirgus satricinājumus un radītu apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai. Pēc tam, kad Komisija bija pārskatījusi ekonomikas pārvaldības noteikumus un pasākumus, kas paredzēti, lai vienkāršotu un racionalizētu Eiropas pusgada procesu, Komisija strādā pie Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas, izstrādājot priekšlikumus par turpmākiem pasākumiem, lai kopīgi īstenotu suverenitāti ekonomikas pārvaldībā. Šos centienus papildinās darbības, kas paredzētas, lai aktivizētu sociālo dialogu visos līmeņos. 

Atzīstot dalībvalstu kompetenci attiecībā uz valstu nodokļu sistēmu, Komisija veiks stingrākus pasākumus, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā, reaģējot uz sabiedrības aicinājumu pēc taisnīguma un nodokļu pārredzamības.  Sākot ar darbu, kas veikts saistībā ar nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu ESAO un G20 līmenī, Komisija sagatavos rīcības plānu, tostarp pasākumus ES līmenī, lai pārietu uz sistēmu, kurā valsts, kurā peļņa tiek radīta, ir arī nodokļu uzlikšanas valsts, ieskaitot digitālo ekonomiku; tam nepieciešama arī vienošanās par kopēju konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Šajā saistībā Komisija arī ļoti ātri iesniegs priekšlikumu par automātisku informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm par pārrobežu nodokļu nolēmumiem. Turklāt Komisija cieši sadarbosies ar citām iestādēm, lai veicinātu, ka tiek pieņemts finanšu darījumu nodoklis un stingrāki noteikumi pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Turpinās darbs arī PVN jomā, tostarp pie pasākumiem, kuri paredzēti, lai novērstu to, ka nodokļi netiek samaksāti.

6. Tirdzniecība – samērīgs un  līdzsvarots brīvās tirdzniecības nolīgums ar ASV

Tirdzniecība dod būtisku ieguldījumu nodarbinātībā un izaugsmē. Papildus transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības nolīgumam (TTIP) ar ASV Komisija ir aktīvi iesaistīta vairākās divpusējās sarunās un tai ir ciešas daudzpusējas saistības ar PTO. Komisija jau ir veikusi pasākumus, lai palielinātu pārredzamību TTIP sarunās [9], un turpina darbu, lai panāktu samērīgu un līdzsvarotu nolīgumu, vienlaikus aizsargājot Eiropas veselības aprūpes, sociālos, vides un datu aizsardzības standartus un kultūras daudzveidību. 

7. Tiesiskuma un pamattiesību telpa, kuras pamatā ir savstarpēja uzticēšanās

Pilsoņi vēlas, lai ES nodrošinātu tiesiskumu, aizsardzību un taisnīgumu un saglabātu stingru nostāju cīņā pret visiem diskriminācijas veidiem. Ņemot vērā gaidāmos norādījumus, kurus sniegs Tiesa, Komisija centīsies panākt ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai. Tā pastiprinās cīņu pret pārrobežu noziedzību un terorismu un veicinās tiesu iestāžu sadarbību visu ES valstu pilsoņu labā, un aizsargās ES budžetu pret krāpšanu, strādājot pie tā, lai izveidotu neatkarīgu Eiropas Prokuratūru.

Eiropas Komisija ir apņēmusies nodrošināt vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, pilnībā ievērojot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Tas ietver piekļuvi fiziskajai videi, transportam, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un sistēmām (IKT) un citām iekārtām/pakalpojumiem.

Komisija ir apņēmusies veicināt vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm un to, lai vairāk sieviešu varētu piedalīties darba tirgū. Ja nebūs iespējams atsākt sarunas, Komisija sešu mēnešu laikā atcels 2008. gada priekšlikumu par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Tas ļautu īstenot jaunu pieeju, kurā jautājums tiktu aplūkots plašākā kontekstā, ievērojot reālo situāciju mūsdienu sabiedrībā, un tiktu ņemts vērā progress šajā jomā dalībvalstu līmenī.

Komisija iesniegs Eiropas drošības programmu, kurā pievērsīsies tādu problēmu risināšanai kā ES iekšējās drošības apdraudējumi, pārrobežu noziedzība, kibernoziedzība, terorisms, ārvalstu kaujinieki un radikalizācija, lai palīdzētu ES aizsargāt savus pilsoņus, vienlaikus saglabājot atvērtību pret pasauli.

8. Ceļā uz jaunu migrācijas politiku

Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar pieaugošo spiedienu pie ārējām robežām, Komisija izstrādā Eiropas programmu par migrāciju, kurā tiks līdzsvarota taisnīga un atbildīga pieeja legālajai migrācijai, kas izmantojama, lai padarītu ES par pievilcīgu galamērķi personām, kurām piemīt talants un prasmes, un stingri pasākumi pret nelegālo migrāciju un cilvēku tirdzniecību un kontrabandu. Uzlabot migrācijas pārvaldību nozīmē labāk sasaistīt ES migrācijas politiku ar ārpolitiku, veicināt plašāku iekšējo un ārējo sadarbību, nodrošināt aizsardzību personām, kurām tā nepieciešama, balstoties uz atbildību un solidaritāti un novēršot tādus traģiskus notikumus kā tie, kuri periodiski notiek Vidusjūras reģionā.

9. Spēcīgāks pasaules mēroga dalībnieks

Neseno notikumu rezultātā uzmanības centrā ir nonākušas ģeopolitiskās problēmas, jo īpaši pie ES austrumu un dienvidu robežām. ES ir vajadzīga efektīva kopīga ārpolitika ar labākiem mehānismiem, lai paredzētu notikumus un strauji noteiktu kopīgus risinājumus kopīgām problēmām, kā arī kopīgas darbības, lai izmantotu iespējas, no kurām mēs varam gūt pilnīgu labumu tikai kopā. Eiropas valstīm kopā jāstrādā pie drošības un aizsardzības jautājumiem un jāveido stratēģiskās partnerības. Saskaņota un vienota visu Savienībā pieejamo instrumentu izmantošana, tostarp kopīga ārpolitika un drošības politika (KĀDP) un sistemātisks iekšpolitikas ārējais atspoguļojums, būs neaizstājami faktori, lai sekmētu, ka ES politikas mērķi tiek sasniegti pasaules mērogā.

Komisija par prioritāti atzīs stabilitātes veicināšanu pie Eiropas robežām. Lai sasniegtu šo mērķi, galvenais ir sniegt atbalstu kaimiņvalstīm demokrātisku un ekonomisku reformu īstenošanā, stiprināt tiesiskumu, ekonomikas pārvaldību un konkurētspēju, attīstīt institucionālās spējas un labi darbojošos valsts pārvaldi un vairot labklājību. Komisija pārskatīs Eiropas kaimiņattiecību politiku un ierosinās priekšlikumus nākotnei. Saskaņā ar politikas pamatnostādnēm notiekošās paplašināšanās sarunas turpināsies un jo īpaši būs jāsaglabā Rietumbalkānu valstu orientācija uz Eiropu, taču nākamajos piecos gados nenotiks turpmāka paplašināšanās.

ES ir liela starptautiskās sadarbības un attīstības atbalsta un palīdzības sniegšanas pieredze daudzviet pasaulē. Tas ietver cilvēktiesību veicināšanu visās ārpolitikas darbībās, novēršot nevienlīdzību, kā arī veicinot dzimumu līdztiesību. Tomēr, lai vislabāk varētu izpildīt saistības, attīstības politika ir arī pastāvīgi jāpielāgo mainīgajām vajadzībām partnervalstīs. Tā kā 2015. gads būs Eiropas Attīstības gads, Komisija  turpinās darbu pie ilgtspējīgas attīstības mērķiem pēc 2015. gada un sāks diskusiju par turpmākajām attiecībām ar jaunattīstības valstīm (pēc Kotonū). Mēs arī palīdzam cīnīties pret Ebolas vīrusu. Mēs turpināsim darbu, lai maksimāli palielinātu mūsu sniegtās humānās palīdzības ietekmi un uzlabotu mūsu spējas reaģēt uz krīzēm. 

10. Demokrātisku pārmaiņu Savienība

Pilsoņi sagaida uzlabojumus tajā, ko ES dara un kā ES to dara. Mēs vēlamies, lai Komisija strādātu iespējami pārredzami, un mēs sadarbosimies ar citām iestādēm, lai uzlabotu pārskatatbildību un ES darbību izsekojamību. Komisija ir ieviesusi jaunus noteikumus, ar ko nodrošina pilnīgu pārredzamību saziņā starp komisāriem un apvienībām vai pašnodarbinātām personām[10], un iesniegs priekšlikumus par Iestāžu nolīgumu par obligātu pārredzamības reģistru, lai visas ES iestādes atklātu informāciju par to, kas ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu.

Saskaņā ar politikas pamatnostādnēm Komisija pārskatīs lēmumu pieņemšanas procesu par atļaujas izsniegšanu ģenētiski modificētajiem organismiem (ĢMO), lai reaģētu uz pilsoņu un dalībvalstīm bažām attiecībā uz Komisijas pašreizējo juridisko pienākumu apstiprināt ĢMO atļauju, lai gan viennozīmīgs dalībvalstu vairākums iebilst pret priekšlikumu.

Komisija uzlabos labāka regulējuma rīkus, jo īpaši novērtējumus, ietekmes novērtējumus un sabiedrisko apspriešanu, un izraudzīsies turpmāku jaunu pasākumu kopumu saistībā ar Normatīvās atbilstības programmu. Ja vēlamies izveidot efektīvāku likumdošanas procesu ES līmenī, visām iestādēm ir jābūt labāka regulējuma iestādēm. Tāpēc Komisija iesniegs priekšlikumu par jaunu iestāžu nolīgumu par labāku tiesību aktu izstrādi. Lai īstenotu nodarbinātības, izaugsmes un ieguldījumu prioritātes, visām trim iestādēm ir labāk jāsadarbojas, lai izdarītu iecerēto. Komisija sadarbojas ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai uzlabotu kopīgo plānošanu, kas veicinās līdzatbildību par prioritātēm tā, lai pēc iespējas efektīvāk izpildītu ES darba programmu, vienlaikus ievērojot katras iestādes nozīmi un prerogatīvas saskaņā ar līgumiem.

***

Pēc tam, kad būs pieņemta 2015. gada darba programma, Komisija vēlas sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai izveidotu tādu prioritāro priekšlikumu sarakstu,  attiecībā uz kuriem iestādes apņemas strauji rīkoties un nodrošināt drīzu galīgo pieņemšanu, tostarp jo īpaši tādu priekšlikumu, kas ir tieši saistīti ar ieguldījumu iniciatīvas īstenošanu. Kopā mēs varam nodrošināt, ka šoreiz būs citādāk.

[1] Jauns sākums Eiropai – mana programma nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām – politikas pamatnostādnes nākamajai Eiropas Komisijai (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf).

[2] Skatīt 39. punkta otro daļu Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām: “Komisija sava pilnvaru termiņa sākumā izskata visus vēl nepieņemtos priekšlikumus, lai politiski apstiprinātu vai atsauktu tos, pienācīgi ņemot vērā Parlamenta viedokli”.

[3] COM(2014) 903.

[4] Lai akcentētu jauno sākumu ar jauno Komisiju un šo darba programmu, Komisija 2015. gadā veltīs savu komunikācijas darbu politikas pamatnostādņu desmit prioritātēm. Skatīt 2.4. punktu 2013. gada 23. septembra dokumentā SEC(2013) 486 Iestāžu komunikācija saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam.

[5] Kopumā vēl nav pieņemti 452 iepriekšējās Komisijas sagatavoti priekšlikumi.

[6] COM(2014) 903.

[7] COM(2010) 2020 galīgā redakcija.

[8] Komisija pārskata Energomarķējuma direktīvu (2010/30/ES) un pārbaudīs, vai spēkā esošie noteikumi ir jāgroza, lai ar tiem sasniegtu mērķus mazāk ierobežojošā veidā.

[9] C(2014) 9052.

[10] C(2014) 9051.

I pielikums. Jaunas iniciatīvas

Nr. || Nosaukums || Iniciatīvas veids[1] || Darbības jomas un mērķu apraksts

Jauns impulss nodarbinātībai, izaugsmei un ieguldījumiem

1. || Investīciju plāns Eiropai — turpmākie likumdošanas pasākumi || Leģislatīva || Turpmākie pasākumi ietver Eiropas stratēģisko investīciju fonda (ESIF) izveidošanu, sadarbības veicināšanu ar dalībvalstu attīstības bankām un finansējuma pieejamības uzlabošanu MVU.

2. || Integrācijas un nodarbināmības iespēju veicināšana darba tirgū || Leģislatīva/ neleģislatīva || Pasākumu kopums, ar ko sniedz atbalstu dalībvalstīm, lai palīdzētu iedzīvotājiem, jo īpaši ilgtermiņa bezdarbniekiem un jauniešiem, atrast darbu un attīstītu kvalificētu darbaspēku. Tajā būs ietverti pasākumi, kuru mērķis ir turpināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu, priekšlikums Padomes ieteikumam par ilgstoši nenodarbinātu personu integrēšanu, kā arī pasākumi prasmju pilnveidošanas veicināšanai.

3. || Stratēģijas “Eiropa 2020” starpposma pārskatīšana || Neleģislatīva || Stratēģijas “Eiropa 2020” uzlabošana un atjaunināšana, ņemot vērā pieredzi, kas gūta pirmajos četros gados, un nodrošinot, lai tā darbotos kā efektīva pēckrīzes stratēģija izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā. Seko nesen notikušajai sabiedriskajai apspriešanai.

Savienots digitālais vienotais tirgus

4. || Digitālā vienotā tirgus pasākumu kopums || Leģislatīva/ neleģislatīva || Mērķis ir nodrošināt, lai patērētāji varētu izmantot pārrobežu piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem, izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem un radīt priekšnoteikumus plaukstošai digitālajai ekonomikai un sabiedrībai. Pasākumu kopums ietvers tiesību aktu priekšlikumus, cita starpā, autortiesību modernizācijas pasākumus.

Noturīga enerģētikas savienība, kurā īsteno uz nākotni vērstu klimata pārmaiņu politiku

5. || Enerģētikas savienības stratēģiskais satvars || Neleģislatīva/ leģislatīva || Stratēģijas satvarā uzmanība tiks vērsta uz: energoapgādes drošību, valstu enerģijas tirgu integrāciju, enerģijas pieprasījuma samazināšanu Eiropā, energoresursu struktūras dekarbonizāciju un pētniecības un inovācijas veicināšanu enerģētikas jomā. Tā ietvers arī ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšanu saistībā ar tiesisko regulējumu laikposmam pēc 2020. gada.

6. || Paziņojums “Ceļā uz uz Parīzi — daudzpusēja rīcība, reaģējot uz klimata pārmaiņām” || Neleģislatīva || Mērķis ir aprakstīt ES redzējumu un vēlmes un paskaidrot iecerēto partnerību saistībā ar 2015. gada nolīgumu, un noteikt ES turpmāko ieguldījumu Eiropadomes 2014. gada 24. oktobra secinājumu kontekstā.

Padziļināts un taisnīgāks iekšējais tirgus ar spēcīgāku rūpniecisko pamatu

7. || Iekšējā tirgus stratēģija attiecībā uz precēm un pakalpojumiem || Leģislatīva/ neleģislatīva || Stratēģija jaunai un integrētai vienotā tirgus koncepcijai, lai panāktu lielāku integrāciju un uzlabotu savstarpējo atzīšanu un standartizāciju galvenajās rūpniecības un pakalpojumu nozarēs, kurās ir vislielākais ekonomiskais potenciāls, piemēram, uzņēmējdarbības pakalpojumi, būvniecība, mazumtirdzniecība, reglamentētās profesijas, progresīvā ražošana un kombinēta pakalpojumu sniegšana/preču piegāde. Īpaša uzmanība tiks pievērsta MVU.

8. || Darbaspēka mobilitātes pasākumu kopums || Leģislatīva/ neleģislatīva || Minēto pasākumu mērķis ir atbalstīt darbaspēka mobilitāti un cīnīties pret ļaunprātīgu izmantošanu, uzlabojot sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, veicot Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā mērķtiecīgu pārskatīšanu un uzlabojot EURES darbību.

9. || Kapitāla tirgu savienība || Leģislatīva/ neleģislatīva || Rīcības plāns ekonomikas finansēšanas uzlabošanai, nodrošinot efektīvākus tirgus finansēšanas instrumentus, ieskaitot darbu pie augstas kvalitātes vērtspapīrošanas regulējuma izstrādes.

10. || Noregulējuma sistēma finanšu iestādēm, kas nav bankas || Leģislatīva || Priekšlikums izveidot Eiropas līmeņa atveseļošanas un noregulējuma režīmu sistēmiski svarīgām finanšu iestādēm, piemēram, centrālajiem tīrvērtes darījumu partneriem.

11. || Aviācijas tiesību aktu kopums || Leģislatīva/ neleģislatīva || Minētais pasākums ietvers paziņojumu, ar kuru noteiks uzdevumus un pasākumus ES aviācijas nozares konkurētspējas uzlabošanai, EASA Regulas 216/2008 pārskatīšanu.

Padziļināta un taisnīgāka ekonomiskā un monetārā savienība

12. || Ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanas pasākumu kopums || Leģislatīva/ neleģislatīva || Pasākumu kopumā tiks ietverti jaunāko ES ekonomikas pārvaldības pasākumu (sešu tiesību aktu kopums un divu tiesību aktu kopums) pārskatīšanas rezultāti, nodrošināti stimuli strukturālām reformām un risināti ekonomiskās un monetārās savienības ārējās pārstāvības jautājumi.

13. || Priekšlikums direktīvai ar mērķi ieviest obligātu informācijas apmaiņu attiecībā uz pārrobežu nolēmumiem || Leģislatīva || Priekšlikums nodrošinās attiecīgās informācijas apmaiņu starp dažādu dalībvalstu nodokļu iestādēm par tiesību normu iepriekšēju interpretāciju vai piemērošanu atsevišķu nodokļu maksātāju pārrobežu situācijās.

14. || Rīcības plāns par pasākumiem ar mērķi apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā, ieskaitot Paziņojumu par jaunu pieeju attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem vienotajā tirgū, ņemot vērā attīstības tendences pasaulē || Neleģislatīva || Rīcības plāns, sākot no paveiktā nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas sadales jomā ESAO un G 20 līmenī, ietvers ES līmeņa pasākumus, kuru mērķis būs pāriet uz sistēmu, pamatojoties uz kuru valsts, kurā tiek gūta peļņa, būtu arī valsts, kurā to apliek ar nodokli, arī digitālajā ekonomikā. Paziņojuma mērķis būs stabilizēt uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ES, lai nodrošinātu taisnīgu nodokļu vidi, atsākot arī darbu pie kopējas konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes izveidošanas.

Tirdzniecība — samērīgs un līdzsvarots tirdzniecības nolīgums ar ASV

15. || Stratēģija tirdzniecībai un ieguldījumiem nodarbinātībā un izaugsmē || Neleģislatīva || ES tirdzniecības politikas stratēģijas visaptveroša pārskatīšana, jo īpaši attiecībā uz tās ieguldījumu nodarbinātībā, izaugsmē un investīcijās. Pārskatīšana attieksies uz visiem tirdzniecības politikas aspektiem, ieskaitot divpusējas, plurilaterālas un daudzpusējas sarunas, kā arī autonomus pasākumus. Tā ietvers politikas vadlīnijas visās šajās jomās nākamajiem pieciem gadiem.

Tiesiskuma un pamattiesību telpa, kuras pamatā ir savstarpēja uzticēšanās

16. || Priekšlikumi ar mērķi pabeigt ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai || Leģislatīva || Priekšlikumi par pievienošanās nolīguma parakstīšanu, noslēgšanu un īstenošanu, ņemot vērā gaidāmos Tiesas norādījumus.

17. || Eiropas programma drošības jomā || Neleģislatīva || Paziņojumā tiks ierosināta Eiropas programma drošības jomā 2015.–2020. gadam, pārskatot pašreizējos pasākumus un nosakot jaunus pasākumus, kuros tiks ņemti vērā jauni apdraudējumi.

Ceļā uz jaunu migrācijas politiku

18. || Eiropas migrācijas programma || Leģislatīva/ neleģislatīva || Mērķis ir izstrādāt jaunu pieeju attiecībā uz legālo migrāciju, lai ES kļūtu par talantīgu un kvalificētu cilvēku apmešanās vietu, kā arī uzlabot migrācijas pārvaldību, pastiprinot sadarbību ar trešām valstīm, veicinot sloga sadali un solidaritāti un cīnoties pret nelikumīgu migrāciju un kontrabandu. Minētā programma ietver Zilās kartes direktīvas pārskatīšanu (ES mēroga darba atļauja augsti kvalificētiem darba ņēmējiem).

Spēcīgāks pasaules mēroga dalībnieks

19. || Paziņojums par Eiropas kaimiņattiecību politiku || Neleģislatīva || Augstās pārstāves un Komisijas kopīgajā paziņojumā tiks sniegti Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) pārskatīšanas rezultāti, ņemot vērā politikas vadlīnijas pēc apspriešanas, ko sāka reizē ar ikgadējā EKP pasākumu kopuma iesniegšanu.

20. || Paziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķiem pēc 2015. gada || Neleģislatīva || Paziņojuma mērķis ir izstrādāt ES kopējo nostāju attiecībā uz pasaules mēroga partnerību, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tas ietvers gan finanšu, gan nefinanšu īstenošanu, iekšzemes/starptautisko un publisko/privāto finansēšanu, dažādu veidu partnerību, kā arī uzraudzības un pārskatatbildības mehānismus un pārskatīšanu.

Demokrātisku pārmaiņu savienība

21. || Priekšlikums iestāžu nolīgumam par labāku likumdošanas procesu || Neleģislatīva || Priekšlikums, kura mērķis ir kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi atjaunināt un nostiprināt izpratni par labāku regulējumu.

22. || Priekšlikums iestāžu nolīgumam par obligātu Pārredzamības reģistru || Neleģislatīva || Priekšlikums par iestāžu nolīgumu ar Eiropas Parlamentu un Padomi veicinās atklātību un pārskatatbildību, nosakot Pārredzamības reģistru par obligātu visiem ieinteresētajiem pārstāvjiem, kuri vēlas ietekmēt politikas veidošanu visās trīs iestādēs.

23. || Lēmumu pieņemšanas procesa pārskatīšana ĢMO jomā || Leģislatīva || Pārskatīšanā tiks pētīts, kā varētu grozīt noteikumus, lai labāk nodrošinātu to, ka tiek ņemts vērā dalībvalstu vairākuma viedoklis.

[1] Iniciatīvas veids var mainīties pēc ietekmes novērtējuma procedūras.

III pielikums – REFIT pasākumi[1]

Nr. || Nosaukums || Iniciatīvas veids/REFIT mērķis || Apraksts

Lauksaimniecība un lauku attīstība

1. || Horizontālais pasākums, ar kuru vairāki tiesību akti saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku tiek atzīti par novecojušiem || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Šā pasākuma mērķis ir oficiāli atzīt, ka normatīvie akti, kuriem vairs nav tiesiskās ietekmes, ir novecojuši, bet tie nav jāatceļ juridiskā pamata trūkuma dēļ.

2. || Liellopu gaļas marķēšanas noteikumi || Novērtēšana || Novērtējums par Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97. Novērtējumā novērtēs liellopu gaļas marķēšanas noteikumu ietekmi uz gaļas piegādes ķēdi, tirdzniecību un patērētājiem. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

3. || Īpaši pasākumi lauksaimniecības jomā attālākajos Savienības reģionos (POSEI) Īpaši pasākumi lauksaimniecības jomā par labu Egejas jūras nelielajām salām || Novērtēšana || Ziņojumi Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 228/2013 32. pantu un Regulas (ES) Nr. 229/2013 20. pantu, ar mērķi novērtēt ietekmi, ko radījuši īpaši pasākumi lauksaimniecības jomā attālākajos Savienības reģionos (POSEI) un īpaši pasākumi lauksaimniecības jomā par labu Egejas jūras nelielajām salām. Izvērtēs POSEI programmu, kam sekos ietekmes novērtējums ar mērķi pārskatīt POSEI politiku, ja vajadzīgs. Turpinās. Rezultāti ir gaidāmi 2016. gadā.

Klimata pasākumi un enerģija

4. || Direktīva 2003/66/EK, ar kuru groza Direktīvu 94/2/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem ledusskapjiem, saldētavām un to apvienojumiem || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Šī direktīva vairs nav būtiska, jo ir pieņemti jauni deleģētie akti.

5. || Direktīva 1999/9/EK, ar kuru groza Direktīvu 97/17/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu enerģijas marķēšanu || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Šī direktīva vairs nav būtiska, jo ir pieņemti jauni deleģētie akti.

6. || Direktīva 96/89/EK, ar ko groza Direktīvu 95/12/EK, ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK par sadzīves veļas mazgājamo mašīnu enerģijas marķēšanu || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Šī direktīva vairs nav būtiska, jo ir pieņemti jauni deleģētie akti.

7. || Eiropas Atomenerģijas kopienas Sagādes aģentūras noteikumi (1960. gada 5. maijs), ar ko nosaka, kā pieprasījums jāsamēro ar rūdas, izejmateriālu un speciālo skaldmateriālu piedāvājumu (OV P 032, 11.5.1960.). || Leģislatīva iniciatīva — atjaunināšana/pārskatīšana || Noteikumu atjaunināšana/pārskatīšana.

8. || Eiropas Atomenerģijas kopienas Sagādes aģentūras regula, ar ko groza Sagādes aģentūras noteikumus (1960. gada 5. maijs), ar ko nosaka, kā pieprasījums jāsamēro ar rūdas, izejmateriālu un speciālo skaldmateriālu piedāvājumu (OV L 193, 25.7.1975.). || Leģislatīva iniciatīva — atjaunināšana/pārskatīšana || Regulas atjaunināšana/pārskatīšana.

9. || Padomes Lēmums (1977. gada 7. novembris) par Kopienas mērķi samazināt patēriņu no primārās enerģijas avotiem jēlnaftas un naftas produktu piegādes grūtību gadījumā un Komisijas Lēmums 79/639/EEK, ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus Padomes Lēmuma 77/706/EEK īstenošanai || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Lēmums ir novecojis, jo drošības rezervju atbrīvošana, ko reglamentē Naftas rezervju direktīva 2009/119/EK, tiek uzskatīta par galveno veicamo pasākumu naftas piegādes traucējumu gadījumā.

10. || Atjaunojamo energoresursu veicināšana || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

11. || Oglekļa dioksīda ģeoloģiska uzglabāšana || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

12. || Vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšana || Novērtēšana || Novērtējums par Regulām 443/2009 un 510/2011 par vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanu. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

13. || Degvielas kvalitāte || Novērtēšana || Degvielas kvalitātes Direktīva 98/70/EK Jāuzsāk 2015. gadā.

Digitālā ekonomika un sabiedrība

14. || Pētījums par noteikumiem par audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem par alkoholiskiem dzērieniem || Pētījums || Pētījums ar mērķi novērtēt, vai noteikumi par audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem par alkoholiskiem dzērieniem ir nodrošinājuši nepilngadīgajiem vajadzīgo aizsardzības līmeni, un tādējādi dot ieguldījumu Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (Direktīva 2010/13/ES) normatīvās atbilstības izvērtēšanā. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

15. || Pētījums par to, cik iedarbīgi kopregulēšanas un pašregulēšanas aspekts veicina Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas efektīvu īstenošanu. || Pētījums || Pētījums ar mērķi izvērtēt, kādā mērā kopregulēšanas un pašregulēšanas aspekts, veicinot Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas efektīvu īstenošanu, var mazināt regulējuma sarežģītību. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

16. || Direktīva par e-privātumu || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē pēc vienošanās par datu aizsardzības priekšlikumu. Turpinās, paredzēts beigt 2016. gadā.

17. || Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2010/13/ES (2010. gada 10. marts) par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu. Turpinās, paredzēts beigt 2016. gadā.

18. || Telesakaru tiesību aktu kopums || Novērtēšana || Novērtējums par 2009. gada Telesakaru tiesību aktu kopumu. Turpinās, paredzēts beigt 2016. gadā.

Ekonomikas un finanšu lietas, nodokļi un muita

19. || Akcīzes nodoklis || Novērtēšana || Novērtējums par Padomes Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu. Novērtējums attiecas uz tādu akcīzes preču pārrobežu kustības tiesisko regulējumu, kuras nodotas patēriņam tirgotājiem un tālpārdošanas uzņēmumiem. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

20. || Mini vienas pieturas shēma || Novērtēšana || Novērtējums par mini vienas pieturas shēmas (2008/8/EK) īstenošanu. Jāsāk 2015. gadā.

Nodarbinātība, sociālās lietas, prasmes un darbaspēka mobilitāte

21. || Darbinieku informēšana un uzklausīšana || Leģislatīva iniciatīva — konsolidēšana, vienkāršošana || Trīs direktīvu konsolidēšana darba ņēmēju informēšanas un uzklausīšanas jomā, ņemot vērā apspriešanās rezultātus ar sociālajiem partneriem: Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā; Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu; Padomes Direktīva 2001/23/EK (2001. gada 12. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā.

22. || Tērauda statistika || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Regula (EK) Nr. 48/2004 (2003. gada 5. decembris) par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā ir novecojusi, jo attiecīgie dati vairs netiek vākti.  

23. || Sociālās statistikas integrēšana || Leģislatīva iniciatīva — konsolidēšana, vienkāršošana || To statistikas tiesību aktu konsolidēšana un integrēšana, kuri attiecas uz Eiropas statistikas sagatavošanu par personām un mājsaimniecībām. Mērķis ir pēc iespējas labāk izmantot privāto mājsaimniecību un personu sniegto informāciju, lai nodrošinātu Eiropas statistikas pašreizējās un turpmākās vajadzības, vienlaikus saglabājot slogu pašreizējā līmenī.

24. || Arodveselība un darba drošība || Novērtēšana || Novērtējums par Padomes Direktīvu 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, un 23 ar to saistītām direktīvām. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

25. || Nepilnas slodzes darbs un darbs uz noteiktu laiku || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu. Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

26. || Informēšanas pienākumi || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 91/533/EK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem. Paredzēts sākt 2015. gadā un beigt 2016. gadā.

Vide, jūrlietas un zivsaimniecība

27. || Zvejas atļauju regula || Leģislatīva iniciatīva — pārstrādāšana || Priekšlikums regulai, ar ko aizstāj Regulu (EK) Nr. 1006/2008 par zvejas atļaujām. Pašreiz spēkā esošās Zvejas atļauju regulas pārstrādāšana ar mērķi vienkāršot pašreizējo sistēmu, saskaņot ļoti atšķirīgās prasības attiecībā uz datiem no dalībvalstīm un uzlabot sankciju efektivitāti.

28. || Tehnisko pasākumu jūras organismu aizsardzībai vienkāršošana || Leģislatīva iniciatīva — vienkāršošana || Priekšlikums par vienkāršotu tehnisko pasākumu regulējumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai.

29. || Ekomarķējuma regula un Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) regula || Derīguma pārbaude || Derīguma pārbaude par: Regulu (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS); Regulu 66/2010 par ES ekomarķējumu. Derīguma pārbaudes mērķis ir analizēt un novērtēt ieguldījumu attiecībā uz konkurētspēju, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

30. || Kopējā zivsaimniecības politika || Novērtēšana || Ietekmes novērtējums par Zivsaimniecības kontroles regulu (Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem) attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu un mērķu īstenošanu kopš tās stāšanās spēkā brīža — no 2010. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

31. || Atbildība vides jomā || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu. Saskaņā ar minētās direktīvas 18. pantu Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par tās piemērošanas laikā gūto pieredzi. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

32. || Dzeramais ūdens || Novērtēšana || Komisija paziņojumā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Tiesības uz ūdeni” paziņoja, ka rīkos ES mēroga sabiedrisko apspriešanu par Dzeramā ūdens direktīvu (Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti). Tai sekojošā novērtēšana nodrošinās pierādījumus par to, vai tiesību akti atbilst paredzētajam mērķim un sasniedz savus mērķus. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

33. || Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE). Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

34. || Natura 2000 (Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva) || Derīguma pārbaude || Derīguma pārbaude par: Direktīvu 2009/147/EEK par savvaļas putnu aizsardzību; Direktīvu 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Turpinās, paredzēts beigt 2016. gadā.

35. || Vides troksnis || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību. Direktīvas 10. panta 4. punktā un 11. pantā paredzēta prasība Komisijai regulāri, ik pēc pieciem gadiem sniegt ziņojumu, kurā iekļauj minētās direktīvas īstenošanas novērtējumu, kopsavilkumu par kartēm un rīcības plāniem un izvērtējumu par vajadzību pēc turpmākas Kopienas rīcības. Turpinās, paredzēts beigt 2016. gadā.

36. || Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs (E-PRTR) || Novērtēšana || Novērtējums par Regulu (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu — saskaņā ar minētās regulas 17. pantu Komisija ik pēc trim gadiem publicē pārskatu,pamatojoties uz dalībvalstu paziņoto informāciju. Turpinās, paredzēts beigt 2016. gadā.

37. || Gaistošo organisko savienojumu emisija, I posms (GOS I) || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 94/63/EK par kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām. Īpaša uzmanība novērtēšanā tiks pievērsta tam, lai atklātu un izvērtētu regulatīvo slogu un noteiktu vienkāršošanas iespējas. Tas notiek paralēli GOS II direktīvas novērtēšanai. Turpinās, paredzēts beigt 2016. gadā.

38. || Gaistošo organisko savienojumu emisija, II posms (GOS II) || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2009/126/EK (2009. gada 21. oktobris) par benzīna tvaiku uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos — GOS II 7. pantā paredzēta prasība Komisijai līdz 2014. gada 31. decembrim pārskatīt minētās direktīvas īstenošanu  un jo īpaši: · to, kā tiek ievērota 100 m³/gadā robežvērtība, kas minēta šīs direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 2. panta b) apakšpunktā, kā arī Direktīvas 94/63/EK 6. panta 3. punktā; benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmu ekspluatācijas atbilstības dokumentus un · automātiskās uzraudzības aprīkojuma nepieciešamību. Tas notiek paralēli GOS I direktīvas novērtēšanai. Turpinās, paredzēts beigt 2016. gada 4. ceturksnī.

39. || Savvaļas dzīvnieku turēšana zooloģiskajos dārzos || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos. Paredzēts sākt 2015. gadā un beigt 2016. gadā.

40. || Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva || Novērtēšana || Novērtējums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu (Direktīva 2001/42/EK). Saskaņā ar direktīvas 12. pantu Komisija, sākot no 2006. gada, ik pēc septiņiem gadiem nosūta ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un tās efektivitāti. Otrajā īstenošanas ziņojumā, kas paredzēts 2016. gadā, izvērtēs direktīvas piemērošanu un efektivitāti visā ES un novērtēs vienkāršošanas iespējas, un tā rezultātā var būt jāveic REFIT izvērtējums. Paredzēts sākt 2015. gadā un beigt 2016. gadā.

Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība

41. || Prospektu direktīva (2003/71/EK) || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2003/71/EK (2003. gada 4. novembris) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

42. || Starptautiskie grāmatvedības standarti || Novērtēšana || Novērtējums par Regulu 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu. Novērtējuma mērķis ir novērtēt Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS)[2] 8 gadus ilgās izmantošanas faktisko ietekmi ES attiecībā pret Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (IASB) regulas sākotnējiem mērķiem. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

Veselība un pārtikas nekaitīgums

43. || Pārtikas aprites tiesību akti || Derīguma pārbaude || Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu. Derīguma pārbaudes mērķis ir novērtēt pārtikas aprites tiesību aktos izmanto galveno instrumentu (jo īpaši ar zinātni saistītu tiesību aktu, piesardzības principa izmantošanas, krāpšanas novēršanas un patērētāju informēšanas, prasību operatoriem veikt paškontroles un nodrošināt pārtikas izsekojamību, brīdināšanas, ārkārtas/krīzes situāciju pārvaldības instrumentu, EFSA) atbilstību, saskaņotību, lietderību, efektivitāti un ES pievienoto vērtību. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

44. || Direktīva 1999/45/EK par bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Direktīvu atcels saskaņā ar CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2015. gada 1. jūnijs) 60. pantu.

45. || Uzņēmējdarbības tiesības || Leģislatīva iniciatīva — kodifikācija || Septiņu uzņēmējdarbības tiesību direktīvu kodifikācija vienā instrumentā ar mērķi palielināt pārskatāmību un saprotamību (Direktīvas 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30). Nolūks, kādēļ vairākas uzņēmējdarbības tiesību direktīvas kodificēs vienā instrumentā, ir palielināt pārskatāmību un saprotamību.

46. || Nafta un naftas pārstrādes nozare || Derīguma pārbaude || To ES tiesību aktu derīguma pārbaude, kuri attiecas uz naftas  pārstrādes nozari, piemēram, Atjaunojamo energoresursu direktīva, Enerģijas nodokļu direktīva, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, Degvielas kvalitātes direktīva, Direktīva par “tīriem” un energoefektīviem transportlīdzekļiem, Rūpniecisko emisiju direktīva, Stratēģisko naftas rezervju direktīva, Flotes degvielu direktīva, Energoefektivitātes direktīva un Gaisa kvalitātes direktīva. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

47. || Ķīmiskā rūpniecība || Kumulatīvo izmaksu novērtējums || Vissvarīgāko ES tiesību aktu un Eiropas ķīmiskajai rūpniecībai būtisko politikas virzienu kumulatīvo izmaksu novērtējums. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

48. || Preču savstarpējas atzīšanas principa piemērošana || Novērtēšana || Novērtējums par savstarpējas atzīšanas principu un to, kā to piemēro dalībvalstīs (LESD 34. pants). Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

49. || Tiesiskās aizsardzības līdzekļi publiskā iepirkuma jomā || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

50. || Fasēšanas direktīvas || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvām 75/107/EEK, 76/211/EEK un 2007/45/EK par fasēšanu. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

51. || Tirdzniecības pārstāvji || Novērtēšana || Iekšējais tirgus — novērtējums par Direktīvu 86/653/EEK (1986. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

52. || Tiesību akti ķīmisko vielu jomā, izņemot REACH[3] || Derīguma pārbaude || Derīguma pārbaude par vissvarīgākajiem tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, uz kuriem neattiecas REACH, kā arī aspektiem, kas saistīti ar tiesību aktiem, ko piemēro pakārtotajām nozarēm. Jāsāk 2015. gadā.

53. || Standartizācijas darbību atbilstība || Novērtēšana || Novērtējums par ES standartizācijas sistēmām. Novērtējuma mērķis ir novērtēt Eiropas standartizācijas sistēmu atbilstību, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju. Jāsāk 2015. gadā.

54. || Mašīnu direktīva || Novērtēšana || Preču iekšējais tirgus — novērtējums par Direktīvu 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām. Jāsāk 2015. gadā.

55. || Uz koksnes resursiem balstīta rūpniecība || Kumulatīvo izmaksu novērtējums || Kopējo izmaksu novērtējums par regulatīvajām izmaksām, kas radušās saistībā ar vissvarīgākajiem ES tiesību aktiem un politikas virzieniem uz koksnes resursiem balstītas rūpniecības jomā (kokapstrāde, mēbeles, celuloze un papīrs un iespieddarbi), jo īpaši attiecībā uz peļņas normām un starptautisko konkurētspēju. Jāsāk 2015. gadā.

56. || Stikls/keramika || Kumulatīvo izmaksu novērtējums || Kopējo izmaksu novērtējums par regulatīvajām izmaksām, kas radušās saistībā ar vissvarīgākajiem ES tiesību aktiem un politikas virzieniem ES stikla un keramikas rūpniecības jomā, jo īpaši attiecībā uz peļņas normām un starptautisko konkurētspēju. Jāsāk 2015. gadā.

57. || Maksājumu kavējumu direktīva || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Jāsāk 2015. gadā.

58. || Būvniecības nozare || Derīguma pārbaude (sākotnēji kumulatīvo izmaksu novērtējums) || Derīguma pārbaude par vissvarīgākajiem ES tiesību aktiem, kuri ietekmē šo nozari iekšējā tirgus un energoefektivitātes  jomā. Jāsāk 2015. gadā.

Tieslietas, patērētāji un dzimumu līdztiesība

59. || Direktīva 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (Uzņēmējdarbības tirgvedības direktīva) || Leģislatīva iniciatīva — vienkāršošana || Uzņēmējdarbības tirgvedības direktīva vienkāršos un racionalizēs aizsardzības iespējas darījumos starp uzņēmumiem. Tajā risināta problēma saistībā ar maldinošu tirgvedības praksi, ko veic, izmantojot tiešsaistes vai citus distances saziņas līdzekļus. Plānots, ka, pateicoties Uzņēmējdarbības tirgvedības direktīvai, MVU ieguvums būs 419-477 miljoni euro gadā (samazināsies izmaksas, kas saistītas ar maldinošu tirgvedības praksi gadījumos, kad MVU nevar efektīvi īstenot savas tiesības).

60. || Vienlīdzīga attieksme sociālā nodrošinājuma jautājumos || Novērtēšana || Novērtējums par tiesību aktiem, kuri attiecas uz vienlīdzīgu attieksmi sociālā nodrošinājuma jautājumos, ieskaitot Padomes Direktīvu 79/7/EEK par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

61. || Daļlaika lietošanas tiesības, ilgtermiņa brīvdienu produkti, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumi || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2008/122/EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

62. || Tiesiskais regulējums, kas attiecas uz patērētāju tiesībām un reklāmu || Derīguma pārbaude || Derīguma pārbaude par tiesību aktiem, kas saistīti ar patērētāju tiesībām un reklāmu, ieskaitot: Direktīvu 2005/29/EK par uzņēmēju negodīgu komercpraksi attiecībā pret patērētājiem; Direktīvu 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām; Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos. Jāsāk 2015. gadā.

Migrācija, iekšlietas un pilsonība

63. || Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas || Leģislatīva iniciatīva — kodifikācija || Vīzu regulas 539/2001 (14 grozījumi) kodifikācija pēc Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas gaidāms 2015. gada vidū.

64. || Padomes Lēmums 2000/642 (2000. gada 17. oktobris) par sadarbības pasākumiem starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām attiecībā uz informācijas apmaiņu || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Sadarbība starp finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU) profilakses nolūkos tiks reglamentēta ierosinātajā ceturtajā Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā (COM/2013/045). Noteikumu par sadarbību tiesībaizsardzības nolūkos praktiskās piemērošanas joma ir ierobežota un nav jāsaglabā.

65. || Vīzu informācijas sistēma || Novērtēšana || Novērtējums par Regulu 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) un Padomes Lēmumu 2004/512/EK (2004. gada 8. jūnijs), ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS), Regulu 810/2009 un Lēmumu 2008/633. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

66. || Neatļauta ieceļošana, tranzīts un uzturēšanās || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2002/90/EK, ar ko definē neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu, un Padomes pamatlēmumu 2002/946/JHA par krimināltiesiskās sistēmas stiprināšanu, lai novērstu neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu, ar mērķi efektīvu cīņu pret kontrabandu saskaņot ar nepieciešamību novērst kriminālatbildību par humāno palīdzību. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

67. || FRONTEX, ieskaitot ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības || Novērtēšana || Novērtējums par Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

68. || Cīņa pret organizēto noziedzību || Novērtēšana || Novērtējums par Padomes pamatlēmumu 2008/841/JHA. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

69. || Legālā migrācija || Derīguma pārbaude || Derīguma pārbaude par: Direktīvu 2009/50/EK (2009. gada 25. maijs) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos (zilā karte); Direktīvu 2003/109/EK (2003. gada 25. novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji; Direktīvu 2011/98/ES (2011. gada 13. decembris) par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi (Vienota atļauja). Derīguma pārbaudes mērķis ir novērtēt pašlaik spēkā esošo legālās migrācijas acquis un, iespējams, ierosināt izmaiņas. Jāsāk 2015. gadā.

Tirdzniecība

70. || Tiesību akti tirdzniecības jomā || Leģislatīva iniciatīva — kodifikācija/pārstrādāšana/atcelšana || To tiesību aktu kodifikācija, pārstrādāšana un atcelšana, kuri grozīti ar divām pilnvarojuma regulām, panākot tirdzniecības jomas tiesību aktu atbilstību LESD (Regula (ES) Nr. 37/2014 (2014. gada 15. janvāris) un Regula (ES) Nr. 38/2014 (2014. gada 15. janvāris)).

71. || Dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās || Novērtēšana || Novērtējums par Regulu (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

Transports

72. || Direktīva 2007/38/EK par smago kravas transportlīdzekļu modernizēšanu, aprīkojot tos ar spoguļiem || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Direktīva ir sasniegusi savu mērķi — visi transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas modernizēšanas prasība, (transportlīdzekļi, kas reģistrēti laikposmā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 27. janvārim) tagad ir aprīkoti ar jaunajiem spoguļiem.

73. || Regulas Nr. 569/2008, ar ko groza Regulu Nr. 11 (1960) par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un nosacījumos, atcelšana || Leģislatīva iniciatīva — atcelšana || Šī regula vairs nav nepieciešama, to aizstājusi tehnoloģiju attīstība un alternatīvi tiesību akti.

74. || Vienkāršošanas priekšlikums, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1071/2009 autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un Regulu (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum || Leģislatīva iniciatīva — vienkāršošana || Priekšlikumā tiks skaidroti un vienkāršoti daži noteikumi Regulās (EK) Nr. 1071/2009 un Nr. 1072/2009. Attiecīgie grozījumi atvieglos īstenošanu dalībvalstīs un nodrošinās vienādāku piemērošanu visā ES. Paredzētie grozījumi samazinās administratīvo slogu valsts iestādēm un privātiem operatoriem.

75. || Kombinētie pārvadājumi || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 92/106/EEK (1992. gada 7. decembris) par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm. Ar šo direktīvu tika ieviesti stimuli kombinētajiem kravu pārvadājumiem, galvenokārt paredzot atkāpes no citos tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem un pienākumiem (kabotāža, svars un izmērs).

76. || Ostas iekārtas atkritumu uzņemšanai || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2000/59/EK par ostas iekārtām atkritumu uzņemšanai. Novērtējuma mērķis ir sniegt visaptverošu pārskatu par direktīvas darbību un veikt efektivitātes un lietderības novērtējumu. Novērtējumā vajadzētu norādīt problemātiskās jomas, kuras varētu risināt iespējamā direktīvas pārskatīšanā ar mērķi uzlabot un vienkāršot tiesisko regulējumu un samazināt regulatīvās izmaksas. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

77. || Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti || Derīguma pārbaude || Derīguma pārbaude par: Direktīvu 2009/45/EK (2009. gada 6. maijs) par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem; Direktīvu 2003/25/EK par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem; Direktīvu 1999/35/EK par obligāto apsekojumu sistēmu ro-ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu regulārās satiksmes drošībai; Direktīvu 1998/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām. Derīguma pārbaudes mērķis ir izvērtēt iespēju vienkāršot un racionalizēt spēkā esošo regulējumu, līdzsvarojot SJO, ES un dalībvalsts tiesību aktus. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

78. || “Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu veicināšana || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu. Direktīvas mērķis ir aicināt labāk izmantot konkursa procedūras, kuru rezultāts ir publiskā finansējuma efektīva izmantošana un “tīrāku” transportlīdzekļu veicināšana. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

79. || Tuneļu drošība || Novērtēšana || Novērtējums par Direktīvu 2004/54/EK (2004. gada 29. aprīlis) par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem. Rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

[1]  Komisija ar REFIT programmas palīdzību nodrošina, ka ES tiesību aktu kopums atbilst paredzētajam mērķim. REFIT ietvaros Komisija pārbauda ES tiesību aktu kopumu un nosaka vajadzīgās koriģējošās darbības. Šādas darbības ietver likumdošanas  iniciatīvas ar mērķi vienkāršot un samazināt regulatīvo slogu, vairs nevajadzīgo tiesību aktu atcelšanu, tādu priekšlikumu atsaukšanu, kurus pieņemt nav reālu izredžu vai kuru sākotnējie mērķi vairs nav sasniedzami, un novērtējumus un derīguma pārbaudes, ko veic, lai novērtētu atbilstību, saskaņotību, lietderību, efektivitāti un ES pievienoto vērtību un noteiktu papildu iespējas vienkāršot ES tiesību aktus un mazināt slogu. Pirmais darbību kopums tika publicēts 2013. gada oktobrī, bet otrais — 2014. gada jūnijā. Kopumā REFIT ietvaros līdz šim noteiktas gandrīz 200 darbības, un tās apvienotas visaptverošā rezultātu pārskatā, kas publicēts 2014. gada 18. jūnijā. Šādi Komisija publicē informāciju par veicamajām darbībām, panākto progresu un sasniegtajiem rezultātiem, vienlaikus labprāt pieņemot visu ieinteresēto personu ieguldījumu un ņemot vērā viņu komentārus un ieteikumus.

Komisijas 2015. gada darba programmā apstiprinātas tās darbības, kuras noteiktas saskaņā ar REFIT un ko veiks nākamajā gadā. Šajā pielikumā ir ietvertas visas saskaņā ar REFIT veicamās leģislatīvās iniciatīvas (vienkāršošana, kodifikācija/pārstrādāšana, konsolidēšana, atcelšana, atjaunināšana/pārskatīšana), ko Komisija plāno pieņemt 2015. gadā, un visi saskaņā ar REFIT veicamie novērtējumi un derīguma pārbaudes, kas vai nu jau notiek, vai kuru rezultāti ir gaidāmi 2015. gadā.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Šo novērtējumu kopīgi pārvalda Vides un Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts.

IV pielikums. No 2015. gada piemērojamie tiesību akti

Nr. || Nosaukums || Priekšmets || Piemērošanas datums

Leģislatīvie akti

1. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu || Lauksaimniecības struktūrfondi || 1.1.2015.

2. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 || Lauksaimniecības struktūras || 1.1.2015.

3. || Komisijas Regula (EK) Nr. 317/2014 (2014. gada 27. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu (attiecībā uz CMR vielām)  || Patērētāju aizsardzība || 1.1.2015.

4. || Padomes Regula (ES) Nr. 713/2014 (2014. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību || Muitas nodevas: Kopienas tarifa kvotas, kopējais muitas tarifs || 1.1.2015.

5. || Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38) || Ekonomikas un monetārā politika, ekonomiskā un monetārā savienība || 1.1.2015.

6. || Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1074/2013 (2013. gada 18. oktobris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (pārstrādāta versija) (ECB/2013/39) || Ekonomikas un monetārā politika, ekonomiskā un monetārā savienība || 1.1.2015.

7. || Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/40) || Ekonomikas un monetārā politika, ekonomiskā un monetārā savienība || 1.1.2015.

8. || Padomes Regula (ES) Nr. 827/2014 (2014. gada 23. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Lietuvā || Ekonomiskā un monetārā savienība || 1.1.2015.

9. || Padomes Regula (ES) Nr. 851/2014 (2014. gada 23. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Lietuvai || Ekonomiskā un monetārā savienība || 1.1.2015.

10. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 || Ekonomiskā un monetārā savienība || 1.1.2015.

11. || Eiropas Centrālās bankas Regula (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/34) || Ekonomikas un monetārā politika, ekonomiskā un monetārā savienība || 1.1.2015.

12. || Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) (ECB/2013/33) || Ekonomikas un monetārā politika, ekonomiskā un monetārā savienība || 1.1.2015.

13. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 || Ekonomikas politika || 1.1.2015.

14. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību || Vide || 1.1.2015.

15. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 || Finanšu noteikumi, ekonomikas politika || 1.1.2015.

16. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 || Brīvība veikt uzņēmējdarbību, iekšējais tirgus — principi || 1.1.2015.

17. || Komisijas Regula (ES) Nr. 1319/2013 (2013. gada 9. decembris), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi || Informācija un pārbaude || 1.1.2015.

18. || Komisijas Regula (ES) Nr. 752/2014 (2014. gada 24. jūnijs), ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus || Augu veselības tiesību akti || 1.1.2015.

19. || Padomes Direktīva 2008/8/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EEK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu || Pievienotās vērtības nodoklis, nodokļu sistēma || 1.1.2015.

20. || Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2014 (2014. gada 28. oktobris), ar kuru groza I, III, VII un X pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai || Veterinārijas tiesību akti || 1.1.2015.

21. || Komisijas Regula (ES) Nr. 218/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (higiēnas noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku un dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālo kontroli) un Komisijas Regulas (EK) Nr. 2074/2005 pielikumus || Veterinārijas tiesību akti, pārtikas produkti || 1.1.2015.

22. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās || Tieslietas un iekšlietas || 10.1.2015.

23. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 606/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās || Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa || 11.1.2015.

24. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/99/ES (2011. gada 13. decembris) par Eiropas aizsardzības rīkojumu || Tieslietas un iekšlietas || 11.1.2015.

25. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu || Transports || 2.3.2015.

26. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/51/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2009/138/EK un Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām || Brīvība veikt uzņēmējdarbību || 31.3.2015.

27. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) || Iekšējais tirgus, brīvība veikt uzņēmējdarbību || 31.3.2015.

28. || Komisijas Regula (EK) Nr. 1004/2014 (2014. gada 18. septembris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem || Iekšējais tirgus — principi, patērētāju aizsardzība || 16.4.2015.

29. || Komisijas Regula (ES) Nr. 301/2014 (2014. gada 25. marts), ar ko attiecībā uz hroma VI savienojumiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) || Patērētāju aizsardzība || 1.5.2015.

30. || Komisijas Regula (ES) Nr. 1126/2014 (2014. gada 17. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz asulāma, cianamīda, diklorāna, flumioksazīna, flupirsulfuronmetila, pikolinafēna un propizohlora maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem || Patērētāju aizsardzība, augu veselības tiesību akti || 13.5.2015.

31. || Komisijas Regula (EK) Nr. 286/2011 (2011. gada 10. marts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu || Tiesību aktu tuvināšana, iekšējā tirgus — principi, tehniskie šķēršļi || 1.6.2015.

32. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/27/ES (2014. gada 26. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu || Nodarbinātība || 1.6.2015.

33. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES (2012. gada 4. jūlijs) par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK || Vide || 1.6.2015.

34. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1336/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 648/2004, lai pielāgotu to Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu || Vide, tehniskie šķēršļi, rūpniecība || 1.6.2015.

35. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 462/2013 (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām || Brīvība veikt uzņēmējdarbību || 21.6.2015.

36. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/56/ES (2013. gada 20. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos, kā arī attiecībā uz podziņelementu ar nelielu dzīvsudraba saturu laišanu tirgū un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2009/603/EK || Vide || 1.7.2015.

37. || Komisijas Regula (EK) Nr. 1003/2014 (2014. gada 18. septembris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem || Iekšējais tirgus — principi, patērētāju aizsardzība || 1.7.2015.

38. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/49/EK (2014. gada 16. aprīlis) par noguldījumu garantiju sistēmām  || Brīvība veikt uzņēmējdarbību, tiesību aktu tuvināšana || 4.7.2015.

39. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK || Patērētāju aizsardzība || 9.7.2015.

40. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā || Tieslietas un iekšlietas, personu brīva pārvietošanās || 20.7.2015.

41. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK || Brīvība veikt uzņēmējdarbību || 20.7.2015.

42. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai || Patvēruma politika, tieslietas un iekšlietas || 21.7.2015.

43. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai || Tieslietas un iekšlietas, patvēruma politika || 21.7.2015.

44. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 || Lauksaimniecība || 1.8.2015.

45. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 650/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi || Tiesu iestāžu sadarbība civillietās, tieslietas un iekšlietas || 17.8.2015.

46. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/40/ES (2013. gada 12. augusts) par uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI || Tieslietas un iekšlietas || 9.4.2015.

47. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/39/ES (2013. gada 12. augusts), ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā || Vide || 14.9.2015.

48. || Komisijas Regula (ES) Nr. 312/2014 (2014. gada 26. marts), ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades tīklos || Enerģija, iekšējais tirgus — principi || 1.10.2015.

49. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 511/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā || Vide || 12.10.2015.

50. || Komisijas Regula (ES) Nr. 984/2013 (2013. gada 14. oktobris), ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas sadales mehānismu tīkla kodeksu un papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2009 || Enerģija, iekšējais tirgus — principi || 1.11.2015.

51. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 376/2014 (2014. gada 3. aprīlis) par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007  || Transports || 15.11.2015.

52. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI || Tieslietas un iekšlietas || 16.11.2015.

53. || Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 (2014. gada 22. oktobris) par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 || Lauksaimniecība un zivsaimniecība || 1.12.2015.

54. || Komisijas Regula (ES) Nr. 1332/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu  || Transports, telesakari || 1.12.2015.

55. || Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/60/ES (2014. gada 15. maijs) par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (pārstrādāta redakcija) || Kultūra || 19.12.2015.

56. || Komisijas Regula (ES) Nr. 1272/2013 (2013. gada 6. decembris), ar ko attiecībā uz policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu || Patērētāju aizsardzība || 27.12.2015.

57. || Padomes Direktīva, ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī || Veselība || 28.12.2015.

58. || Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011 (2011. gada 14. janvāris) par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku || Iekšējais tirgus — principi, pārtikas produkti || 31.12.2015.

Īstenošanas un deleģētie akti

59. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību || Lauksaimniecības struktūrfondi || 1.1.2015.

60. || Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1001/2014 (2014. gada 18. jūlijs), ar kuru groza X pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām || Lauksaimniecības struktūras || 1.1.2015.

61. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 641/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām || Lauksaimniecības struktūras || 1.1.2015.

62. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1101/2014 (2014. gada 16. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu || Kopējais muitas tarifs || 1.1.2015.

63. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1130/2014 (2014. gada 22. oktobris), ar ko atklāj tarifa kvotu 2015. gadam dažu tādu preču importam Eiropas Savienībā, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuras iegūtas to lauksaimniecības produktu pārstrādē, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 510/2014 || Kopējais muitas tarifs, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) || 1.1.2015.

64. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 400/2014 (2014. gada 22. aprīlis) par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2015., 2016. un 2017. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem || Patērētāju aizsardzība, pārtikas produkti, augu veselības tiesību akti || 1.1.2015.

65. || 2013/188/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. aprīlis) par gada pārskatiem attiecībā uz nediskriminējošām pārbaudēm, kas veiktas atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2098) || Iekšējais tirgus — principi || 1.1.2015.

66. || Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1015/2014 (2014. gada 22. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (EK) Nr. 154/2013 || Preferenču sistēmas || 1.1.2015.

67. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu || Transports || 1.1.2015.

68. || Komisijas Īstenošanas regula (EK) Nr. 391/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko nosaka kopēju tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem || Transports || 1.1.2015.

69. || Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1042/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu || Pievienotās vērtības nodoklis, nodokļu sistēma || 1.1.2015.

70. || 2014/288/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 12. maijs), ar ko nosaka ziņojumu standartprasības attiecībā uz Savienības līdzfinansētām atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības valsts programmām un ar ko atceļ Lēmumu 2008/940/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2976) || Veterinārijas tiesību akti || 1.1.2015.

71. || Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/802/ES (2014. gada 14. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/470/ES un 2010/472/ES attiecībā uz tām dzīvnieku veselības prasībām saistībā ar skrepi slimību, kas noteiktas attiecībā uz aitu un kazu embriju tirdzniecību un importu Savienībā  || Veterinārijas tiesību akti || 1.1.2015.

72. || Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/798/ES (2014. gada 13. novembris), ar ko attiecībā uz Savienības iekšējai tirdzniecībai ar liellopiem un cūkām paredzēto veselības sertifikātu paraugu veidlapām un papildu veselības prasībām, kuras Savienības iekšējā tirdzniecībā ar mājas cūkām piemērojamas attiecībā uz Trichinella, groza Padomes Direktīvas 64/432/EEK F pielikumu || Veterinārijas tiesību akti || 1.1.2015.

73. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 687/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 185/2010, precizējot, saskaņojot un vienkāršojot aviācijas drošības pasākumus, kā arī attiecībā uz drošības standartu līdzvērtīgumu un kravas un pasta sūtījumu drošības pasākumiem || Transports || 1.3.2015.

74. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1337/2013 (2013. gada 13. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 attiecībā uz izcelsmes valsts un izcelsmes vietas norādīšanu svaigai, atdzesētai un saldētai cūkgaļai, aitu, kazu un mājputnu gaļai || Pārtikas produkti || 1.4.2015.

75. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 402/2013 (2013. gada 30. aprīlis) par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu  || Transports || 21.5.2015.

76. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2014 (2014. gada 11. augusts) par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem || Transports || 16.6.2015.

77. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 870/2014 (2014. gada 11. augusts) par kritērijiem pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikušies uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu || Transports || 16.6.2015.

78. || Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 699/2014 (2014. gada 24. jūnijs) par dizainu vienotajam logotipam, ar ko identificē personas, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties zāles tālpārdošanā, un tā autentiskuma pārbaudes tehniskajām, elektroniskajām un kriptogrāfiskajām prasībām || Sabiedrības veselība, iekšējais tirgus — principi || 1.7.2015.

79. || 2014/672/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 24. septembris) par pilnvaru termiņa pagarināšanu Eiropas Vienotās gaisa telpas darbības izvērtēšanas iestādei || Transports || 1.7.2015.

80. || Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 886/2013 (2013. gada 15. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz datiem un procedūrām, lai lietotājiem, ja iespējams, nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimumu || Informācija un pārbaude, transports || 1.10.2015.

81. || Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 885/2013 (2013. gada 15. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes ITS direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz informācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem || Transports || 1.10.2015.

II pielikums. Saraksts par neizskatītiem priekšlikumiem, kurus atsauc vai groza

Priekšlikumi, kurus atsauc citu iemeslu dēļ, nevis tādēļ, ka tie ir novecojuši, kā arī grozījumi norādīti treknrakstā.

Nr. || COM/Iestāžu atsauce || Nosaukums || Atsaukšanas/grozīšanas pamatojums

Lauksaimniecība un lauku attīstība

1. || COM/2010/0537 2010/0266 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) || Priekšlikums zaudējis spēku, stājoties spēkā Regulai 1305/2013.

2. || COM/2010/0539 2010/0267 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem || Priekšlikums zaudējis spēku, stājoties spēkā Regulai 1307/2013 — KLP reforma.

3. || COM/2010/0745 2010/0365 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) Nr. …/… ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 165/94 un (EK) Nr. 78/2008 || Priekšlikums zaudējis spēku, stājoties spēkā Regulai 1306/2013 — KLP reforma.

4. || COM/2010/0738 2010/0354 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz tirdzniecības standartiem || Priekšlikums zaudējis spēku, stājoties spēkā Regulai 1308/2013 — KLP reforma.

5. || COM/2010/0759 2010/0364 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu || Priekšlikums iekļauts COM (2014) 0180, pieņemts 2014. gada 19. martā.

6. || COM/2010/0761 2010/0366 (COD)                || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm || Priekšlikums zaudējis spēku, stājoties spēkā Regulai 1306/2013 — KLP reforma.

7. || COM/2010/0799 2010/0385 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Regula par vienotu TKO”) || Priekšlikums zaudējis spēku, stājoties spēkā Regulai 1308/2013 — KLP reforma.

8. || COM/2011/0193 2011/0075 (NLE) || Priekšlikums PADOMES REGULAI par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju || Novecojis. Priekšlikums ir pārņemts KLP reformā.

9. || COM/2011/0663 2011/0290 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs || Priekšlikums zaudējis spēku pēc tam, kad tā saturs pārņemts 2013/0398 (COD).

10. || COM/2013/0159 2013/0087 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšanu attiecībā uz 2013. kalendāro gadu || Novecojis. Priekšlikums zaudēja spēku 2013. gada 30. jūnijā saskaņā ar Regulas Nr. 1290/2005 18. pantu.

11. || COM/2013/0521 2013/0247 (COD)                || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) || Priekšlikums zaudējis spēku, stājoties spēkā Regulai 1310/2013 — KLP reforma.

12. || COM/2014/0032 2014/0014 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm || Shēma tiks izvērtēta KLP vienkāršošanas ietvaros, ņemot vērā subsidiaritātes un proporcionalitātes principu un labāka regulējuma vajadzības. Gaidot šo izvērtējumu, Komisija iesaka Parlamentam un Padomei apturēt darbu pie 2013. gada grozījumu priekšlikuma.

13. || COM/2014/0175 2014/0097 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšanu attiecībā uz 2014. kalendāro gadu || Priekšlikums zaudēja spēku 2014. gada 30. jūnijā saskaņā ar Regulas Nr. 1306/2013 26. pantu. Saturs iekļauts pa šo laiku pieņemtajā Komisijas Īstenošanas regulā (COM 879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 || Ja sešu mēnešu laikā netiks panākta vienošanās, tiks atsaukts vai aizstāts ar jaunu iniciatīvu.

Budžets un cilvēkresursi

15. || COM/2004/0509 2004/0172 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par savstarpēju administratīvo palīdzību Kopienas finanšu interešu aizsardzībai pret krāpšanu vai citādu nelikumīgu rīcību || 2012. gada jūlijā tika pieņemts jauns priekšlikums direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības, COM(2012) 0363.

16. || COM/2010/0071 2010/0047 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam || Novecojis. Jaunā Finanšu regula 966/2012 tika pieņemta 26.10.2012.

17. || COM/2010/0072 2010/0048 (APP) || Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2007.-2013. gadam           || Novecojis. Priekšlikumu regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2007.-2013. gadam var atsaukt.

18. || COM/2012/0754 2012/0350 (NLE) || Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām || Novecojis. 2014. gada aprīlī tika pieņemta Regula Nr. 423/2014.

Klimata pasākumi un enerģija

19. || COM/2011/0518 2011/0225 (NLE) || Priekšlikums PADOMES REGULAI par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu || Nav paredzama vienošanās. Lai gan Eiropas Parlaments 2013. gada decembrī sniedza labvēlīgu atzinumu, nav bijis pietiekama atbalsta Padomē, lai panāktu vienošanos par šo priekšlikumu.

Ekonomikas un finanšu lietas, nodokļu politika un muita

20. || COM/0098/0030 1998/0025 (CNS) || Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI par nodokļu režīma noteikšanu privātajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kurus galīgi ieved citā dalībvalstī dzīvesvietas maiņas gadījumā vai kurus izmanto uz laiku citā, nevis tajā dalībvalstī, kurā tie reģistrēti. || Priekšlikums ir izstrādāts 1998. gadā, un nav paredzama vienošanās par būtību.

21. || COM/2002/0456 2002/0246 (CNS) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar kuru groza Lēmumu 77/270/Euratom, ar ko Komisiju pilnvaro piešķirt Euratom aizdevumus, lai veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu || Komisijas priekšlikums, kas iesniegts 2002. gadā un ko Padome bloķējusi vairāk nekā desmit gadus (lēmums saskaņā ar Euratom līgumu paredz vienprātību, kas nav panākta).

22. || COM/2002/0457 2002/0246 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar kuru groza Lēmumu 77/270/Euratom par to, kā īstenot Lēmumu 77/270/Euratom, ar ko Komisiju pilnvaro piešķirt Euratom aizdevumus, lai veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu || Komisijas priekšlikums, kas iesniegts 2002. gadā un ko Padome bloķējusi vairāk nekā desmit gadus (lēmums saskaņā ar Euratom līgumu paredz vienprātību, kas nav panākta).

23. || COM/2005/0261 2005/0130 (CNS) || Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI par nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos automobiļus || Nav paredzama vienošanās. Priekšlikums ir izstrādāts 2005. gadā un vairs netiek apspriests Padomē; pēdējais kompromisa teksts datēts ar 2007. gadu.

24. || COM/2006/0486 2006/0165 (CNS) || Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu || Nav paredzama vienošanās. Pēdējo reizi apspriests Padomē 2010. gadā.

25. || COM/2010/0032 2010/0018 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Savienības nostāju Apvienotajā komitejā, kas izveidota ar Nolīgumu par tādu produktu tirdzniecību starp Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Turcijas Republiku, uz kuriem attiecas Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums, par minētā Līguma 1. protokola II pielikuma grozījumiem saskaņā ar 2007. gada Harmonizētās sistēmas stāšanos spēkā || Novecojis.

26. || COM/2010/0034 2010/0019 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Savienības nostāju Asociāciju padomē attiecībā uz EK un Turcijas Asociācijas padomes 1998. gada 25. februāra Lēmuma Nr. 1/98 par lauksaimniecības produktu tirdzniecības režīmu 3. protokola II pielikuma grozījumiem saistībā ar apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas jāveic nenoteiktas izcelsmes izejvielām, lai ražotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu saskaņā ar 2007. gada Harmonizētās sistēmas stāšanos spēkā || Novecojis.

27. || COM/2010/0778 2010/0378 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Eiropas Savienības nostāju, kas jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, par grozījumiem minētā nolīguma 4. protokolā attiecībā uz jēdziena "noteiktas izcelsmes izstrādājumi" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm          || Priekšlikums ir novecojis pēc Horvātijas pievienošanās.

28. || COM/2011/0169 2011/0092 (CNS) || Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai        || Pēc Padomes sarunām ir izstrādāts kompromisa teksta projekts, kurā ir pilnībā zudusi Komisijas priekšlikuma būtība. Turklāt Padomē nav panākta vienošanās pat par kompromisa projektu.

Nodarbinātība, sociālās lietas, prasmes un darbaspēka mobilitāte

29. || COM/2014/0239 2014/0131 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Darba konferences 103. sesijā attiecībā uz Ieteikumu, kurš papildinās Starptautiskās Darba organizācijas 1930. gada konvenciju Nr. 29 "Piespiedu darba konvencija" || Priekšlikums ir novecojis, jo konference, kurai bija paredzēta minētā nostāja, kas bija jāieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu, notika, bet ierosināto lēmumu Padome nepieņēma.

Vide, jūrlietas un zivsaimniecība

30. || COM/2009/0189 2009/0057 (COD) || Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko izveido daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto || Šo priekšlikumu ir aizstājusi izkraušanas pienākuma stāšanās spēkā, kā paredzēts kopējās zivsaimniecības politikas reformā.

31. || COM/2009/0399 2009/0112 (COD) || Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko izveido ilgtermiņa plānu anšovu krājumam Biskajas līcī un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto || Šo priekšlikumu ir aizstājusi izkraušanas pienākuma stāšanās spēkā, kā paredzēts kopējās zivsaimniecības politikas reformā.

32. || COM/2010/0572 2010/0290 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par to, lai noslēgtu protokolu, kas pievienots Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm || Pēc negatīva balsojuma par protokolu no Mikronēzijas Federatīvo Valstu kongresa puses priekšlikums, domājams, vairs nav uzskatāms par reālu pamatu protokola noslēgšanai. Tādēļ tas jāatsauc.

33. || COM/2012/0155 2012/0077 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar kuru groza Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto || Šis priekšlikums ir aizstāts ar ierosināto Baltijas vairāksugu pārvaldības plānu (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par dažiem tehniskajiem un kontroles pasākumiem Skagerakā un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 850/98 un Regulā (EK) Nr. 1342/2008 || Priekšlikuma lielākā daļa attiecas uz izkraušanas pienākuma ieviešanu, uz ko tagad attiecas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pants; attiecībā uz atlikušo priekšlikuma daļu nav paredzams progress.

35. || COM/2012/0591 2012/0285 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā || Šis priekšlikums ir aizstāts ar ierosināto Baltijas vairāksugu pārvaldības plānu (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko nosaka HELCOM un SJO ieņemamo nostāju attiecībā uz Baltijas jūras noteikšanu par slāpekļa oksīdu emisijas kontroles zonu (NECA) || Nav paredzama vienošanās.

37. || COM/2013/0920 2013/0443 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu ||  Jāgroza saistībā ar turpmākiem leģislatīviem pasākumiem 2030. gada klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma ietvaros.

38. || COM/2014/0397 2014/0201 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI, ar ko groza Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem, 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem, un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem                 (28.10.2014.) || Jāatsauc un jāaizstāj ar jaunu, vērienīgāku priekšlikumu līdz 2015. gada beigām, lai veicinātu aprites ekonomiku.

Eiropas kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas

39. || COM/2008/0308 2008/0095 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai || Novecojis. Atsaukšanu pieprasa EP.

40. || COM/2012/0092 2012/0041 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko formulē nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem ES un Turcijas Asociācijas padomē || Novecojis.

41. || COM/2012/0133 2012/0063 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 4. protokolā (Izcelsmes noteikumi) || Tiek gatavots jauns priekšlikums.

42. || COM/2012/0329 2012/0159 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) || Novecojis. Regulas (EK) Nr. 1085/2006 (IPA I regula) darbības termiņš beidzās 2013. gada beigās, un  no 2014. gada to aizstāja ar jaunu instrumentu (IPA II).

Ārlietas un drošības politika

43. || COM/2005/0281 2005/0121 (CNS) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par protokola noslēgšanu Tirdzniecības un sadarbības pamatnolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai || Novecojis. Tirdzniecības un sadarbības pamatnolīgums tika atcelts ar 2010. gada ES un Korejas pamatnolīguma 43. pantu (OV L20/14, 23.1.2013.).

44. || COM/2013/0289 2013/0155 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses. || Vairs nav aktuāls. Asociācijas nolīgums parakstīts 2014. gadā, pamatojoties uz jaunu Padomes lēmumu.

45. || COM/2013/0653 || Ieteikums PADOMES LĒMUMAM par to, ka Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses || Vairs nav aktuāls. Asociācijas nolīgums noslēgts 2014. gadā, pamatojoties uz jaunu Padomes lēmumu.

Veselība un pārtikas nekaitīgums

46. || COM/2007/0090 2007/0037 (COD) || Priekšlikums regulai, ar ko groza Regulu 852/2004/EK par pārtikas produktu higiēnu || Vairs nav aktuāls. Priekšlikuma sākotnējais mērķis bija dot iespēju MVU atkāpties no ES prasībām par to, lai  pārtikas ražotāji savos ražošanas procesos piemērotu paškontroli (HACCP), bet Padome to vienprātīgi noraidīja (26 balsojot "pret" un vienam atturoties). Tikmēr ir publicētas pamatnostādnes par HACCP piemērošanu mazumtirgotājiem un citiem MVU, un tās ietver elastīguma un vienkāršošanas instrumentus. Atsaukšana ietverta 2014. gada jūnija REFIT paziņojumā.

47. || COM/2013/0262 2013/0137 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) || Pēc šā priekšlikuma noraidīšanas 1. lasījumā 2014. gada aprīlī EP aicināja Komisiju to atsaukt ar EP priekšsēdētāja vēstuli, kas datēta ar 11.9.2014. (D(2014)41887).

Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

48. || COM/2010/0371 2010/0199 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām            || Nav paredzama vienošanās. Apspriedes pārtrauktas gan Padomē, gan EP. Atsaukšana ietverta 2014. gada jūnija REFIT paziņojumā.

49. || COM/2012/0084 2012/0035 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā || Nav paredzama vienošanās.

50. || COM/2012/0124 2012/0060 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem || Priekšlikums jāgroza saskaņā ar jaunās Komisijas prioritātēm, lai vienkāršotu procedūras, saīsinot izmeklēšanas termiņus un samazinot  īstenošanā iesaistīto dalībnieku skaitu.

51. || COM/2012/0241 2012/0124 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko dalībvalstis Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par ieroču tirdzniecības līgumu (Ņujorka, 2012. gada 2.-27. jūlijs) pilnvaro vest sarunas par jautājumiem, kas ir Savienības ekskluzīvā kompetencē || Novecojis. Priekšlikums aizstāts ar citiem lēmumiem, pēdējais no tiem ir Padomes Lēmums 2014/165/ES, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu (OV L 89, 25.3.2014., 44. lpp.).

52. || COM/2014/0085 2014/0043 (NLE) || Priekšlikums PADOMES IETEIKUMAM par Eiropas tūrisma kvalitātes principiem || Priekšlikums saskārās ar bloķējošo mazākumu Padomē. Nav paredzama vienošanās.

53. || COM/2014/0344 2014/0176 (COD)                || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par Zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos || Ja sešu mēnešu laikā netiks panākta vienošanās, tiks atsaukts vai aizstāts ar jaunu iniciatīvu.

Starptautiskā sadarbība un attīstība

54. || COM/2008/0244 2008/0270 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko groza priekšlikumu padomes Lēmumam par 2007. gada Starptautiskā kafijas nolīguma parakstīšanu un noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā || Novecojis. Ar Padomes 2008. gada 16. jūnija lēmumu (OV L 186/12) tika atļauts parakstīt (apstiprināt) 2007. gada Starptautisko kafijas nolīgumu. Kopš tā laika ES ir oficiāla Starptautiskās Kafijas organizācijas locekle.

Iestāžu attiecības

55. || COM/2013/0451 2013/0218 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam || Jārisina jaunajā iestāžu nolīgumā par labāku regulējumu.

56. || COM/2013/0452 2013/0220 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko vairākus tādus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam || Jārisina jaunajā iestāžu nolīgumā par labāku regulējumu.

57. || COM/2013/0751 2013/0365 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam || Jārisina jaunajā iestāžu nolīgumā par labāku regulējumu.

Tieslietas, patērētāji un dzimumu līdztiesība

58. || COM/2008/0637 2008/0193 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti || Ja sešu mēnešu laikā netiks panākta vienošanās, tiks atsaukts vai aizstāts ar jaunu iniciatīvu. Atsaukšana ietverta 2014. gada jūnija REFIT paziņojumā.

59. || COM/2010/0082 2010/0050 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā || Novecojis, jo ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā

60. || COM/2011/0635 2011/0284 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem || Priekšlikums grozīts, lai pilnībā izmantotu e-komercijas potenciālu digitālajā vienotajā tirgū.

61. || COM/2012/0035 2012/0022 (APP) || Priekšlikums PADOMES REGULAI par Eiropas nodibinājuma (FE) statūtiem || Nav virzības Padomē. Tā kā ir vajadzīga vienprātība, vienošanos nav iespējams panākt.

Migrācija, iekšlietas un pilsonība

62. || COM/2009/0102 2009/0033 (CNS) || Priekšlikums PADOMES REGULAI par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu || Par šā priekšlikuma atsaukšanu jau paziņots Komisijas priekšlikumā, COM(2010) 0624/COM(2010)0559. Tomēr Komisija nav veikusi (atsevišķu) oficiālu atsaukšanu. Tāpēc priekšlikums oficiāli vēl skaitās izskatāms un ir oficiāli jāatsauc.

Pētniecība, zinātne un inovācija

63. || COM/2011/0931 2011/0460 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par papildu pētniecības programmas pieņemšanu ITER projektam (2014.–2018. gadam) || Aizstāts ar priekšlikumu COM (2013)0607.

Tirdzniecība

64. || COM/2011/0380 2011/0167 (NLE) || Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA) || Priekšlikums vairs nav aktuāls pēc Eiropas Parlamenta 2012. gada jūlija lēmuma nepiekrist ACTA noslēgšanai. Tāpēc atsaukšana palīdzētu precizēt, ka nav paredzēts veikt turpmākus pasākumus saistībā ar līguma noslēgšanas procedūru.

Transports

65. || COM/2000/0802 2000/0326 (COD)                || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par fonda izveidošanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu Eiropas ūdeņos kompensācijai un citiem papildu pasākumiem || Atsaukšana ir nepieciešama, jo ietekmes novērtējums un attiecīgā analīze ir novecojusi. Atsaukšana ietverta 2014. gada jūnija REFIT paziņojumā.

66. || COM/2005/0353 2005/0141 (APP) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Serbiju un Melnkalni par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu || Visas dalībvalstis ir ratificējušas Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) nolīgumu (2006/36 (APP)), kam ir pārsvars pār šo nolīgumu.

67. || COM/2008/0700 || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par grozījumu protokola parakstīšanu 1948. gada 18. augusta Konvencijai par kuģošanu Donavā (Belgradas konvencija) || Nav paredzama vienošanās.

68. || COM/2009/0217 2009/0063 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par aviācijas drošības nodevām || Nav likumdevēju atbalsta. Priekšlikums bloķēts kopš 2010. gada. Atsaukšana ietverta 2014. gada jūnija REFIT paziņojumā.

69. || COM/2009/0229 2009/0066 (APP) || Priekšlikums Padomes un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam padomes sanāksmē par Amerikas Savienoto Valstu, no vienas puses, Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no otras puses, Islandes, no trešas puses, un Norvēģijas Karalistes, no ceturtas puses, gaisa satiksmes nolīguma noslēgšanu; un par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, Islandes, no otras puses, un Norvēģijas Karalistes, no trešas puses, gaisa satiksmes papildnolīguma noslēgšanu attiecībā uz gaisa satiksmes nolīguma piemērošanu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, Islandi, no trešas puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtas puses || Priekšlikums aizstāts ar 2011/0102 (NLE).

70. || COM/2010/0653 2010/0320 (NLE) || Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par to, ka Horvātijas Republika ir izpildījusi nosacījumus, lai noslēgtu pirmo pārejas posmu saskaņā ar Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Īslandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas izveidi    || Nav tālākas attīstības, un Horvātija tagad ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

71. || COM/2011/0824 2011/0397 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK || Nav paredzama vienošanās.

Kodifikācijas

72. || COM/2008/0761 2008/0225 (COD) || Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas || Novecojis, jo tiesību akts, kas jākodificē, ir grozīts, tā kā tika iesniegts priekšlikums.

73. || COM/2009/0446 2009/0123 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI …/…/EK […] par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (kodificēta versija) || Novecojis, jo satur novecojušus noteikumus par komitoloģiju.

74. || COM/2009/0535 2009/0151 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI …/…/EK […] par statistiku attiecībā uz atkritumiem (kodificēta versija) || Novecojis, jo tiesību akts, kas jākodificē, ir grozīts, tā kā tika iesniegts priekšlikums.

75. || COM/2009/0634 2009/0176 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (kodificēta versija) || Novecojis, jo satur novecojušus noteikumus par komitoloģiju.

76. || COM/2010/0179 2010/0095 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (kodificēta redakcija) || Grozīts kodifikācijas priekšlikums ir iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei (COM/2013/0932). Tāpēc sākotnējo kodifikācijas priekšlikumu COM(2010)0179 tagad var atsaukt.

77. || COM/2010/0184 2010/0098 (CNS) || Priekšlikums PADOMES REGULAI (EURATOM) par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (pārstrādāta redakcija) || Ir sagatavots priekšlikums jaunam tiesību aktam, ar ko aizstāj šos tiesību aktus (COM/2013/0576). Kodifikācijas priekšlikumu COM(2010)0184 var atsaukt.

78. || COM/2010/0507 2010/0260 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām || Novecojis, jo satur atsauci uz novecojušu noteikumu par komitoloģiju.

79. || COM/2010/0691 2010/0338 (NLE) || Priekšlikums PADOMES REGULAI par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem || Ir pieņemta tiesību akta pārstrādāta versija (Regula (EK) Nr. 729/2014).

80. || COM/2012/0008 2012/0007 (COD) || Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu || Novecojis. Priekšlikums nav izskatīts nevienas Padomes prezidentūras laikā un tagad ir novecojis, jo spēkā esošā Direktīva 1999/45/EK tiks atcelta 2015. gada 1. jūnijā.

Top