EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0049

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2014. gada 24. jūnijs ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību (CON/2014/49)

OJ C 336, 26.9.2014, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 336/5


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2014. gada 24. jūnijs)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību

(CON/2014/49)

(2014/C 336/04)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2014. gada 18. un 27. martā saņēma attiecīgi Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūgumus sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību (1) (turpmāk tekstā – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātā regula ietver normas, kas skar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) palīdzību tādas politikas īstenošanā, kas attiecas uz finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 5. punktā. ECB Padome saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu ir pieņēmusi šo atzinumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

ECB visumā atzinīgi vērtē ierosināto regulu, kuras mērķis ir palielināt finanšu tirgus drošību un pārredzamību atbilstoši Finanšu stabilitātes padomes (FSP) ieteikumiem, kurus 2013. gada septembrī apstiprināja G20 vadītāji (2). Ar ierosināto regulu tiek ieviesti pasākumi trīs jomās: 1) informācija par darījumiem ir jāsniedz darījumu reģistriem, un kompetentajām iestādēm un attiecīgajām Savienības iestādēm jābūt tiešai un tūlītējai pieejai šai informācijai, lai veicinātu ar tādiem vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) saistīto sistēmisko risku veidošanās uzraudzību, kuri ierosinātās regulas izpratnē ietver repo darījumus, vērtspapīru vai preču aizdošanu un aizņemšanos un citus darījumus, kuriem ir līdzvērtīgs ekonomisks efekts un kuri rada līdzīgus riskus, jo īpaši pirkšanas/atpārdošanas un pārdošanas/atpirkšanas darījumus; 2) informācija par VFD jāatklāj investoriem, kuru aktīvi ir iesaistīti šajos darījumos vai citās finansēšanas struktūrās, kuru efekts ir līdzvērtīgs VFD efektam; un 3) tālākieķīlāšanas darbību pārredzamībai jābūt līgumiski noteiktai. ECB uzskata, ka jauniem vienādiem noteikumiem par ziņošanu par VFD un to pārredzamību, kā arī noteikumiem par tālākieķīlāšanu var būt svarīga loma finanšu stabilitātes uzlabošanā Savienībā. Turklāt ierosinātajā regulā jāņem vērā FSP datu ekspertu grupas darbs vērtspapīru finansēšanas tirgū, kura tika izveidota, lai izpildītu datu vākšanas un apkopošanas ieteikumus globālā līmenī saskaņā ar FSP ieteikumiem, un kura izstrādās ierosinātos standartus un procedūras līdz 2014. gada beigām (3). Papildus ECB ir sekojoši konkrēti komentāri.

2.   Īpaši apsvērumi

2.1.   Centrālo banku darījumu atbrīvojums no ziņošanas un pārredzamības pienākumiem

Ierosinātais ziņošanas un pārredzamības regulējums neparedz atbrīvojumu darījumiem, kuros darījuma partneris ir ECBS centrālā banka (4).

ECB šajā sakarā atzīmē, ka, lai gan darījumu ziņošana un pārredzamība, ko centrālās bankas veic savu likumos noteikto mērķu un uzdevumu izpildei, nesniegs lielāku pārredzamību tirgū, šo operāciju efektivitāte, īpaši monetārās politikas vai valūtas maiņas operāciju jomā, un attiecīgi centrālo banku uzdevumu izpilde, kas balstās uz savlaicīgumu un konfidencialitāti, ievērojami cietīs, ziņojot informāciju par šādiem darījumiem vai nodrošinot to pārredzamību.

Pieprasot tādu darījumu partneriem, kuros piedalās ECBS, ziņot visu attiecīgo informāciju darījumu reģistriem, var arī ietekmēt ECB un nacionālo centrālo banku (NCB) konfidencialitātes režīmus un būt pretrunā saskaņā ar Līgumu ECB piešķirtajai imunitātei, jo īpaši ECB arhīvu un oficiālo komunikāciju neaizskaramībai (5). Minēto iemeslu dēļ tādi VFD, kuros darījuma partneris ir ECBS centrālā banka, jāatbrīvo no ziņošanas un pārredzamības pienākumiem.

ECB stingri iesaka iekļaut uz darījumiem balstīto atbrīvojumu ierosinātajā regulā (6). Šāda atbrīvojuma neiekļaušanas rezultāts būtu tāds pats kā šādu ziņošanas un pārredzamības pienākumu uzlikšana ECBS.

2.2.   Precizējums par Komisijas pilnvarām grozīt atbrīvojumu sarakstu

Papildus ir nepieciešams precizēt ierosinātās regulas 2. panta 3. punktu, ar kuru Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras grozīt 2. panta 2. punktā noteikto atbrīvojumu sarakstu, izmantojot deleģēto aktu. ECB uzskata, ka 2. panta 3. punktā jābūt tiešai atsaucei uz iespēju paplašināt atbrīvojumu sarakstu, iekļaujot tajā trešo valstu centrālās bankas (7).

2.3.   Tālākieķīlāšana

Ierosinātās regulas izpratnē tālākieķīlāšana ir tas, ka “darījuma partneris, kas ir nodrošinājuma saņēmējs, izmanto kā nodrošinājumu saņemtos finanšu instrumentus savā vārdā un uz sava rēķina vai uz cita darījuma partnera rēķina” (8). Ierosinātajā regulā ir noteikts, ka darījuma partnerim, kas saņem finanšu instrumentus kā nodrošinājumu, ir tiesības uz to tālākieķīlāšanu tikai ar darījuma partnera, kas ir nodrošinājuma sniedzējs, skaidri paustu piekrišanu un tikai pēc tam, kad nodrošinājums tika pārvests uz saņēmēja partnera vārdā atvērtu kontu (9).

ECB atbalsta 4. pantā noteiktos VFD ziņošanas pienākumus, tostarp pienākumu ziņot attiecīgo informāciju par sniegto nodrošinājumu, jo īpaši par to, vai tas ir pieejams tālākieķīlāšanai un vai tas ir ticis tālākieķīlāts. Turklāt ECB atbalsta ierosinātās regulas 15. pantā noteiktās līgumiskās pārredzamības prasības. Tomēr saskaņotības nodrošināšanai ECB ierosina cik vien iespējams saskaņot ierosinātās regulas terminoloģiju ar FSP ieteikumiem (10) un tādējādi termina “tālākieķīlāšana” vietā piemērot terminu “tālākizmantošana”, kas labāk atspoguļo ar ierosināto regulu aptverto darījumu plašo loku un nodrošinās tiesisko noteiktību tirgus dalībniekiem. Šim nolūkam ECB sniedz redakcionālus priekšlikumus (11).

Attiecībā un līgumiskās pārredzamības prasībām ierosinātajā regulā nav atšķirību starp finanšu nodrošinājumu, kas pārvests saskaņā ar “finanšu nodrošinājuma līgumiem, kas paredz īpašumtiesību nodošanu”, vai sniegts “līgumu par finanšu nodrošinājumu galvojuma veidā” Direktīvas 2002/47/EC (12) izpratnē. Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma līgumu, kas paredz īpašumtiesību nodošanu, nodrošinājuma sniedzējs nodod nodrošinājuma ņēmējam pilnas īpašumtiesības uz vai pilnu prasījumu attiecībā uz finanšu nodrošinājumu. Turpretim saskaņā ar līgumu par finanšu nodrošinājumu galvojuma veidā nodrošinājuma sniedzējs sniedz nodrošinājuma ņēmējam vai par labu tam nodrošinājumam paredzēto finanšu nodrošinājumu un saglabā visas vai ierobežotas īpašumtiesības vai arī pilnas tiesības uz šiem aktīviem, kad tiek nodibinātas attiecīgās galvojuma tiesības. Ierosinātās regulas plašais tvērums būtu atbalstāms no finanšu stabilitātes viedokļa principā. Tomēr, ņemot vērā Direktīvas 2002/47/EC noteikumus, nodrošinājuma ņēmēja tiesībām izlietot pilnas īpašumtiesības vai pilnas tiesības uz finanšu nodrošinājumu nav jābūt ierobežotām pēc tam, kad ir noslēgts finanšu nodrošinājuma līgums, kas paredz īpašumtiesību nodošanu. Lai arī saņemošajam darījuma partnerim tomēr ir pienākums ievērot visas citas ierosinātās regulas 15. pantā noteiktās prasības, jāpaskaidro, ka tāda finanšu nodrošinājuma līguma noslēgšana, kas paredz īpašumtiesību nodošanu, jau ietver piekrišanu tālākizmantošanai, un ka jebkāds 15. pantā noteikto prasību pārkāpums neietekmē VFD spēkā esamību vai izpildāmību, un saņemošajam darījuma partnerim var piemērot vienīgi administratīvās sankcijas saskaņā ar ierosināto regulu. Šim nolūkam ECB sniedz redakcionālus priekšlikumus (13).

ECB atzīmē, ka ierosinātajā regula galvenā uzmanība ir pievērsta ziņošanas un pārredzamības prasību ieviešanai. Tomēr nesenā finanšu krīze pierādīja, ka klientu aktīvu tālākizmantošana un tālākieķīlāšana var izraisīt būtiskus finanšu stabilitātes riskus: tās var izraisīt risku izplatīšanos un, iespējams, veidot pārmērīgu aizņemto līdzekļu īpatsvara veidošanos finanšu sistēmā, un var arī paaugstināt masveida līdzekļu izņemšanas risku atsevišķās kredītiestādēs. Šajā kontekstā tiek atzīmēts, ka FSP veica ieteikumu sagatavošanu starptautiskā līmenī, lai ieviestu limitus attiecībā uz: 1) klientu aktīvu tālākieķīlāšanu, lai finansētu starpnieka darbības savā labā; un 2) iestādēm, kurām ir atļauts iesaistīties klientu aktīvu tālākieķīlāšanā (14). Turklāt Savienībā var būt nepieciešami arī tālāki pasākumi. Tāpēc ECB uzskata, ka Komisijai ir svarīgi novērtēt tādu tālāku regulatīvu pasākumu nepieciešamību, kas pārsniedz ziņošanas un pārredzamības prasības, tostarp klientu aktīvu tālākizmantošanas un tālākieķīlāšanas kvantitatīvos ierobežojumus, ko varētu ieviest tiesību aktā nākotnē. Jāveic rūpīga izmaksu un ieguvuma analīze, lai nodrošinātu, ka šādi kvantitatīvi ierobežojumi neizraisīs nelabvēlīgu ietekmi vērtspapīru finansēšanas tirgos.

2.4.   VFD datu ziņošanas nosacījumi

ECBS uzdevumu izpildei un finanšu tirgu un finanšu aktivitāšu kontrolei eurozonā un visā Savienībā ECB ar NCB palīdzību jāsavāc augstas kvalitātes statistiskā informācija (15). Tāpēc informācija par darījumiem, kas tiek ziņota darījumu reģistriem un konkrētos apstākļos – Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) –, saskaņā ar ierosināto regulu ir būtiska ECBS uzdevumu pildīšanai: 1) veicināt finanšu sistēmas stabilitāti saskaņā ar Līguma 127. panta 5. punktu, kontrolējot ar VFD saistīto sistēmisko risku veidošanos; 2) īstenot monetāro politiku; 3) analizēt monetārās politikas transmisijas mehānismu; 4) veikt finanšu tirgu infrastruktūru pārraudzību (16); un 5) sniegt analītisku un statistisku atbalstu Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1096/2010 (17).

Šo iemeslu dēļ un nolūkā samazināt finanšu tirgus dalībnieku ziņošanas slogu informācijai par tādiem konkrēta veida VFD, par kuriem ir jāziņo, šo ziņojumu formātam un sniegšanas biežumam jābūt tādam, kas atvieglo šīs informācijas izmantošanu ECBS uzdevumu izpildei. ECB atbalsta iespēju cieši sadarboties ar EVTI tehnisku standartu projekta izstrādē un ir gatava atbalstīt EVTI šā uzdevuma izpildē.

Turklāt ECB iesaka noteikt, ka informācija par VFD tiek ziņota, apkopota un padarīta par pieejamu ECBS ar maksimālu detalizētības pakāpi un pilnībā standartizētā formā. Attiecībā uz ziņojamiem posteņiem ESB iesaka saskaņā ar ierosinātās regulas 4. panta 7. punktu sagatavotajos tehniskajos standartos noteikt ziņošanas prasības par informāciju par atsevišķajiem aktīviem, kas tiek izmantoti kā nodrošinājums, un par katra aktīva pamatsummu, valūtu, veidu, kvalitāti un vērtību. Tas palīdzēs noteikt aktīvus, kuri ir pieejami tālākieķīlāšanai vai kuri ir tālākieķīlāti, un atvieglos šādas informācijas apkopošanas automātisko procedūru. Tehniskajos noteikumos jāļauj arī ziņot par atsevišķiem aktīviem, kas ir atkarīgi no vērtspapīru vai preču aizdošanas vai aizņemšanās. Jāziņo arī par atsevišķiem aktīviem, ja darījumi ir nodrošināti ar aktīvu kopumu – tādi kā, piemēram, uz portfeļa pamata vai caur trīspusēju finanšu nodrošinājuma pārvaldīšanas pakalpojumu (18). Tehniskajos standartos jāņem vērā šādu kopumu tehniskās īpatnības un to dinamisks raksturs, jo īpaši gadījumos, kad kopuma sastāvs bieži mainās. Attiecīgi jākoriģē veids, kādā tiek ziņots par atsevišķiem aktīviem. Piemēram, viens veids, kā var atvieglot ziņošanu par trīspusējiem repo darījumiem, varētu būt atļaut ziņot par darījumus nodrošinoša nodrošinājuma kopuma atsevišķu aktīvu sastāvu dienas beigās. Ziņošana ar attiecīgu finanšu tirgus infrastruktūru palīdzību var atvieglot ziņošanas (tostarp informācijas par atsevišķiem nodrošinājuma aktīviem) izpildi no tehniskā viedokļa, kā arī atbilstu ierosinātās regulas 4. panta 1. punktam, ar kuru darījuma partneriem tiek ļauts deleģēt ziņošanu par VFD.

Papildus ECB ierosina, ka tehniskajos standartos jānosaka darījumu partneru pienākums ziņot par papildu posteņiem, lai atvieglotu visaptverošāku kontroli finanšu stabilitātes mērķiem un lai pildītu iepriekš minētos ECBS uzdevumus, tostarp ņemot vērā tādus starptautiskus procesus kā FSP pašreizējs darbs.

Ierosinātajā regulā ir noteikts pienākums ziņot informāciju par VFD ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc darījuma noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas. Lai nodrošinātu datu kvalitāti un to, ka visa informācija ir pareiza un pilnīga, ECB iesaka pārbaudīt, vai darījumu partneriem jāpiemēro prasības par papildu, retāku ziņošanu par visiem darījumiem, kuru beigu termiņš vēl nav iestājies. Šādas papildu ziņošanas mērķis būtu laika gaitā mazināt kļūdas jau saņemtajā informācijā par VFD, un šāda papildu ziņošana atbilstu FSP ieteikumam vākt regulārus apskatus par atlikumiem (19).

ECB stingri iesaka ierosinātās regulas tehniskajos standartos noteikt prasību, ka ziņotajā informācijā jāiekļauj atbilstoši identifikatori, izmantojot pašreizējos un nākamos starptautiski atzītos standartus. EVTI jānodrošina, ka šo identifikatoru, it īpaši starptautiskā vērtspapīru identifikācijas numura (international securities identification number (ISIN)), globālā juridiskās personas identifikatora (global legal entity identifier (LEI)) un unikālā darījuma identifikatora (unique trade identifier) izmantošana ir obligāta visiem darījuma partneriem, uz kuriem attiecas ierosinātā regula (20).

Pirmkārt, ziņojot par bezskaidras naudas nodrošinājuma instrumentiem, jānorāda ISIN, kas tiek piešķirts vērtspapīriem un ar ko nepārprotami identificē vērtspapīru emisiju.

Otrkārt, lai nodrošinātu saskaņotību un lai sniegtu atbilstošu datu apkopošanas instrumentu, visi darījuma partneri jāidentificē ar unikālu kodu. Šim nolūkam ECB atbalsta globālās LEI sistēmas, kuru ieteica Eiropas banku iestāde (EBI) un EVTI (21), izmantošanu veidā, kas atbilst FSP ieteikumiem (22). Lai arī LEI sistēma vēl nedarbojas pilnībā, ierosinātās regulas 4. panta 8. punktā jāatsaucas uz nepieciešamību piemērot LEI tehniskajos standartos, it īpaši ņemot vērā pre-LEI izmantošanu pagaidu globālajā LEI sistēmā, kura darbojas pašlaik (23). LEI vai pre-LEI sistēmas izmantošana atvieglos datu savākšanu un apkopošanu globālā līmenī, jo īpaši, lai izlabotu to darījumu dubulto uzskaiti, par kuriem tiek ziņots dažādās jurisdikcijās.

Treškārt, ECB stingri iesaka, ka EVTI izstrādā Eiropas līmeņa unikālo darījumu identifikatoru, ja nav vienota regulējuma starptautiskajā līmenī. Tas ir īpaši svarīgi, lai divu vai vairāku darījuma partneru ziņotā informācija sakristu, kā arī ir priekšnosacījums darījuma partnera sniegtās informācijas integritātei, piemēram, lai izvairītos no trūkumiem un dubultās uzskaites.

Ir svarīgi arī, lai ECBS būtu atbilstoša pieeja pilnīgai, pilnībā standartizētai, detalizētai informācijai, ko darījumu reģistri apkopo formātos, kas atvieglo ECBS uzdevumu izpildi (24). Ja EVTI uzskata to par nepieciešamu un atbilstošu, tai jābūt iespējai iekļaut tehnisko standartu procedūru projektā darījumu reģistru veiktā tiem ziņoto datu pilnības un pareizības pārbaude, jo īpaši gadījumos, kad darījumu reģistrs konstatē trūkstošu, nepilnīgu vai nesaskanīgu informāciju (25). Tas neskar kompetento iestāžu tiesības piemērot darījuma partneriem administratīvas sankcijas un pasākumus saskaņā ar ierosinātās regulas VIII nodaļu.

Pēc šo tehnisko standartu pieņemšanas saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (26) noteikto kārtību ir svarīgi tos periodiski atjaunināt, lai atbilstoši atspoguļotu tirgus attīstību, lai pastiprinātu regulējumu un lai nodrošinātu Vienotu Eiropas noteikumu spēkā esamību.

Tehniskos standartus, kas pieņemti saskaņā ar citu Savienības finanšu pakalpojumu regulējumu, tādu kā Regula (ES) Nr. 648/2012, arī var būt nepieciešams saskaņot ar tehniskajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar ierosināto regulu. Tas palīdzēs samazināt darījuma partneru ziņošanas slogu, tajā pašā laikā nodrošinot to, ka šādi ziņojumi faktiski satur informāciju, kas tiek pieprasīta saskaņā ar ierosinātās regulas 4. pantu. Šādam saskaņojumam jābūt vērstam uz to, lai nodrošinātu visaptverošu VFD kontroli, jo īpaši saskaņā ar ierosinātās regulas 4. panta 6. punktu ziņotās informācijas un formātu atbilstību.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 24. jūnijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 40 final.

(2)  Skatīt Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos (turpmāk tekstā – “FSP ieteikumi”), 2013. gada 29. augusts, pieejami FSP internetvietnē http://www.financialstabilityboard.org/

(3)  Skatīt FSP ieteikumu 2. un 3. ieteikumu.

(4)  Ierosinātās regulas 2. panta 2. punkts nodrošina tikai subjektīvu atbrīvojumu ECBS loceklēm, citām dalībvalstu iestādēm, kuru funkcijas ir līdzīgas, un citām Savienības publiskām iestādēm, kuru pienākums ir pārvaldīt valsts parādu vai iesaistīties šādā pārvaldīšanā, un Starptautiskajai norēķinu bankai. ECBS centrālo banku darījumu partneri nav nepārprotami atbrīvoti no ziņošanas un pārredzamības pienākumiem saskaņā ar ierosinātās regulas 4., 13., 14. un 15. pantu.

(5)  Skatīt Līguma 343. pantu un Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtu (turpmāk tekstā – “ECBS Statūti”) 39. pantu, kā arī Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 2., 5. un 22. pantu.

(6)  Skatīt 7. grozījumu šā atzinuma pielikumā. Sal. ar Atzinuma CON/2012/21 7.2. punktu un ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.) 1. panta 6.–8. punktu. Visi ECB atzinumi ir publicēti ECB internetvietnē http://www.ecb.europa.eu

(7)  Skatīt 8. grozījumu šā atzinuma pielikumā. Šis precizējums atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulas (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.) 1. panta 6. punktam un Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 9. punktam.

(8)  Ierosinātās regulas 3. panta 7. punkts.

(9)  Ierosinātās regulas 15. pants.

(10)  Skatīt FSP ieteikumu 7. ieteikumu.

(11)  Skatīt 10. grozījumu šā atzinuma pielikumā. Skatīt arī 2.–6., 11. un 16. grozījumu.

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 6. jūnija Direktīva 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem (OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.).

(13)  Skatīt 10. un 19. grozījumu šā atzinuma pielikumā.

(14)  Skatīt FSP ieteikumu 7. ieteikumu.

(15)  ECBS Statūtu 5. pants.

(16)  Skatīt Atzinumu CON/2011/1.

(17)  Padomes 2010. gada 17. novembra Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.).

(18)  Skatīt 11. grozījumu šā atzinuma pielikumā.

(19)  Skatīt FSP ieteikumu 2. ieteikumu.

(20)  Skatīt 12. grozījumu šā atzinuma pielikumā.

(21)  Skatīt EBI ieteikumus par juridiskas personas identifikatoru (LEI) (EBA/REC/2014/01), 2014. gada 29. janvāris, pieejami EBI internetvietnē http://www.eba.europa.eu/, un EVTI jautājumu un atbilžu dokumentu Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) (ESMA/2013/1527), 2013. gada 22. oktobris, 45. lpp., pieejams EVTI internetvietnē http://www.esma.europa.eu/

(22)  Skatīt A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets, 2012. gada 8. jūnijs, pieejams FSP internetvietnē http://www.financialstabilityboard.org/

(23)  Skatīt LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative, 2013. gada 8. marts, pieejams LEI ROC internetvietnē http://www.leiroc.org/. Pagaidu globālās LEI sistēmas darbība tikai uzsākta 2013. gada janvārī, LEI regulatīvās uzraudzības komitejai (Regulatory Oversight Committee (ROC)) atzīstot visus pre-LOU (vietējās operacionālās struktūrvienības, Local Operating Unit) izdotos pre-LEI par globāli savietojamiem.

(24)  Skatīt 15. grozījumu šā atzinuma pielikumā.

(25)  Skatīt 13. grozījumu šā atzinuma pielikumā.

(26)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1. grozījums

Ierosinātās regulas 9. apsvērums

“Rezultātā informācija par riskiem, kas piemīt vērtspapīru finansēšanas tirgiem, tiks uzglabāta centralizēti un būs viegli un tiešā veidā pieejama, tostarp Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), Eiropas Banku iestādei (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI), attiecīgajām kompetentajām iestādēm, ESRK un attiecīgajām Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) centrālajām bankām, tostarp Eiropas Centrālajai bankai (ECB), lai varētu identificēt un uzraudzīt finanšu stabilitāti apdraudošos riskus, kas saistīti ar regulēto un neregulēto struktūru veiktajām paralēlās banku sistēmas darbībām. Izstrādājot vai ierosinot pārskatīt šajā regulā noteiktos regulatīvos tehniskos standartus, EVTI būtu jāņem vērā esošie standarti, kas noteikti ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantu un kas regulē atvasināto instrumentu līgumu darījumu reģistrus, un to turpmākā attīstība un jācenšas nodrošināt, lai attiecīgajām kompetentajām iestādēm, ESRK un attiecīgajām ECBS centrālajām bankām, tostarp ECB, būtu tieša un tūlītēja piekļuve visai informācijai, kas vajadzīga, lai veiktu to darba pienākumus.”

“Rezultātā informācija par riskiem, kas piemīt vērtspapīru finansēšanas tirgiem, tiks uzglabāta centralizēti un būs viegli un tiešā veidā pieejama, tostarp Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), Eiropas Banku iestādei (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI), attiecīgajām kompetentajām iestādēm, ESRK un attiecīgajām Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) centrālajām bankām, tostarp Eiropas Centrālajai bankai (ECB), lai varētu identificēt un uzraudzīt finanšu stabilitāti apdraudošos riskus, kas saistīti ar regulēto un neregulēto struktūru veiktajām paralēlās banku sistēmas darbībām. Izstrādājot vai ierosinot pārskatīt šajā regulā noteiktos regulatīvos tehniskos standartus, EVTI būtu jāņem vērā esošie standarti, kas noteikti ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantu un kas regulē atvasināto instrumentu līgumu darījumu reģistrus, un to turpmākā attīstība un jācenšas nodrošināt, lai attiecīgajām kompetentajām iestādēm, ESRK un attiecīgajām ECBS centrālajām bankām, tostarp ECB, būtu tieša un tūlītēja piekļuve visai informācijai, kas vajadzīga, lai veiktu to darba pienākumus, tostarp pienākumus noteikt un īstenot monetāro politiku un veikt finanšu tirgu infrastruktūru pārraudzību.”

Paskaidrojums

Informācija par darījumiem, kas tiek ziņota darījumu reģistriem un konkrētos apstākļos EVTI, ir būtiska ECBS uzdevumu pildīšanai. Šīs informācijas izmantošana šim mērķim ir jāatspoguļo ierosinātās regulas tekstā. Skatīt šā atzinuma 2.4. punktu.

2. grozījums

Ierosinātās regulas 17. apsvērums

“Nodrošinājuma tālākieķīlāšana nodrošina likviditāti un ļauj darījuma partneriem samazināt finansēšanas izmaksas. Tomēr tā veido sarežģītas nodrošinājuma ķēdes starp tradicionālo un paralēlo banku sistēmu, un tas rada riskus finanšu stabilitātei. Pārredzamības trūkums par to, kādā mērā finanšu instrumenti, kuri tiek piedāvāti kā nodrošinājums, ir tikuši tālākieķīlāti, un par attiecīgajiem riskiem bankrota gadījumā var mazināt uzticēšanos darījuma partneriem un palielināt finanšu stabilitāti apdraudošos riskus.”

“Nodrošinājuma tālākieķīlāšana tālākizmantošana nodrošina likviditāti un ļauj darījuma partneriem samazināt finansēšanas izmaksas. Tomēr tā veido sarežģītas nodrošinājuma ķēdes starp tradicionālo un paralēlo banku sistēmu, un tas rada riskus finanšu stabilitātei. Pārredzamības trūkums par to, kādā mērā finanšu instrumenti, kuri tiek piedāvāti kā nodrošinājums, ir tikuši tālākieķīlāti tālākizmantoti, un par attiecīgajiem riskiem bankrota gadījumā var mazināt uzticēšanos darījuma partneriem un palielināt finanšu stabilitāti apdraudošos riskus.”

Paskaidrojums

Šis grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu termina “tālākizmantošana” ieviešanu ierosinātajā regulā. Skatīt 10. grozījumu un šā atzinuma 2.3. punktu.

3. grozījums

Ierosinātās regulas 18. apsvērums

“Šajā regulā paredzēti noteikumi par darījuma partneriem atklājamo informāciju par nodrošinājuma tālākieķīlāšanu, un tiem nevajadzētu liegt piemērot nozaru noteikumus, kas pielāgoti konkrētiem tirgus dalībniekiem, struktūrām un situācijām. Tāpēc šajā regulā paredzētie noteikumi par nodrošinājuma tālākieķīlāšanu būtu jāpiemēro, piemēram, fondiem un reģistriem tikai tiktāl, ciktāl ieguldījumu fondiem piemērojamā regulējumā attiecībā uz tālākizmantošanu nav vēl stingrāku noteikumu, kuri veido lex specialis un kam tiek piešķirta prioritāte salīdzinājumā ar šīs regulas noteikumiem. Jo īpaši šai regulai nevajadzētu skart nevienu noteikumu, kas ierobežo partneru spēju iesaistīties tādu finanšu instrumentu tālākieķīlāšanā, kurus darījuma partneri vai personas, kas nav darījuma partneri, ir snieguši par nodrošinājumu.”

“Šajā regulā paredzēti noteikumi par darījuma partneriem atklājamo informāciju par nodrošinājuma tālākieķīlāšanu tālākizmantošanu, un tiem nevajadzētu liegt piemērot nozaru noteikumus, kas pielāgoti konkrētiem tirgus dalībniekiem, struktūrām un situācijām. Tāpēc šajā regulā paredzētie noteikumi par nodrošinājuma tālākieķīlāšanu tālākizmantošanu būtu jāpiemēro, piemēram, fondiem un reģistriem tikai tiktāl, ciktāl ieguldījumu fondiem piemērojamā regulējumā attiecībā uz tālākieķīlāšanu tālākizmantošanu nav vēl stingrāku noteikumu, kuri veido lex specialis un kam tiek piešķirta prioritāte salīdzinājumā ar šīs regulas noteikumiem. Jo īpaši šai regulai nevajadzētu skart nevienu noteikumu, kas ierobežo partneru spēju iesaistīties tādu finanšu instrumentu tālākieķīlāšanā tālākizmantošanā, kurus darījuma partneri vai personas, kas nav darījuma partneri, ir snieguši par nodrošinājumu. Termina “tālākizmantošana” definīcija šajā regulā ir nepieciešama, lai nodrošinātu saskaņotību ar FSP ieteikumiem. Tālākizmantošanas definīcija ietver tālākieķīlāšanas jēdzienu saskaņā ar FSP ieteikumiem, neskarot nepieciešamību definēt šo terminu turpmāk ierosinātajos ES tiesību aktos.

Paskaidrojums

Šis grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu termina “tālākizmantošana” ieviešanu ierosinātajā regulā. Skatīt 10. grozījumu un šā atzinuma 2.3. punktu.

4. grozījums

Ierosinātās regulas 24. apsvērums

“Saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un ir lietderīgi nodrošināt pārredzamību noteiktām tirgus darbībām, piemēram, vērtspapīru finansēšanas darījumiem, nodrošinājuma tālākieķīlāšanai un, attiecīgā gadījumā, citām finansēšanas struktūrām un darīt iespējamu attiecīgo finanšu stabilitāti apdraudošo risku uzraudzību un identificēšanu. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai.”

“Saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un ir lietderīgi nodrošināt pārredzamību noteiktām tirgus darbībām, piemēram, vērtspapīru finansēšanas darījumiem, nodrošinājuma tālākieķīlāšanai tālākizmantošanai un, attiecīgā gadījumā, citām finansēšanas struktūrām un darīt iespējamu attiecīgo finanšu stabilitāti apdraudošo risku uzraudzību un identificēšanu. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai.”

Paskaidrojums

Šis grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu termina “tālākizmantošana” ieviešanu ierosinātajā regulā. Skatīt 10. grozījumu un šā atzinuma 2.3. punktu.

5. grozījums

1. pants

“Šajā regulā paredzēti noteikumi par vērtspapīru finansēšanas darījumu, citu finansēšanas struktūru un nodrošinājuma tālākieķīlāšanas pārredzamību.”

“Šajā regulā paredzēti noteikumi par vērtspapīru finansēšanas darījumu, citu finansēšanas struktūru un nodrošinājuma tālākieķīlāšanas tālākizmantošanas pārredzamību.”

Paskaidrojums

Šis grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu termina “tālākizmantošana” ieviešanu ierosinātajā regulā. Skatīt 10. grozījumu un šā atzinuma 2.3. punktu.

6. grozījums

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts

“d)

vērtspapīru finansēšanas darījuma partneri, kurš iesaistījies nodrošinājuma tālākieķīlāšanā un kurš veic uzņēmējdarbību:

1)

Savienībā, tostarp uz visām tā filiālēm, neatkarīgi no to atrašanās vietas;

2)

trešā valstī, jebkurā no šādiem gadījumiem:

i)

nodrošinājuma tālākieķīlāšana tiek veikta ES filiāles darbību gaitā;

ii)

tālākieķīlāšana attiecas uz finanšu instrumentiem, ko kā nodrošinājumu sniedzis darījuma partneris, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai darījuma partnera, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ES filiāle.”

“d)

vērtspapīru finansēšanas darījuma partneri, kurš iesaistījies nodrošinājuma tālākieķīlāšanā tālākizmantošanā un kurš veic uzņēmējdarbību:

1)

Savienībā, tostarp uz visām tā filiālēm, neatkarīgi no to atrašanās vietas;

2)

trešā valstī, jebkurā no šādiem gadījumiem:

i)

nodrošinājuma tālākieķīlāšana tālākizmantošana tiek veikta ES filiāles darbību gaitā;

ii)

tālākieķīlāšana tālākizmantošana attiecas uz finanšu instrumentiem, ko kā nodrošinājumu sniedzis darījuma partneris, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai darījuma partnera, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ES filiāle.”

Paskaidrojums

Šis grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu termina “tālākizmantošana” ieviešanu ierosinātajā regulā. Skatīt 10. grozījumu un šā atzinuma 2.3. punktu.

7. grozījums

2. panta 2.a punkts

Nav teksta.

Šo regulu nepiemēro darījumiem, kuru partneri ir 2. punktā minētās iestādes.

Paskaidrojums

ECBS locekles subjektīvs atbrīvojums no ierosinātās regulas piemērošanas nav pietiekams, lai nodrošinātu, ka darījumi, kuros ECBS locekles ir partneri, arī ir atbrīvoti no ziņošanas un pārredzamības pienākumiem. Tāpēc ir nepieciešams šis jaunais apakšpunkts. Skatīt šā atzinuma 2.1. punktu.

8. grozījums

2. panta 3. punkts

“Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27. pantu, lai grozītu šā panta 2. punktā iekļauto sarakstu.”

“Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27. pantu, lai grozītu šā panta 2. punktā iekļauto sarakstu, un jo īpaši paplašināt 2. punkta piemērošanas jomu uz trešo valstu centrālajām bankām.

Šim nolūkam ne vēlāk kā [12 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to darījumu apkalpošanu, kuri noslēgti ar trešo valstu centrālām bankām, šajā ziņojumā:

a)

nosakot noteikumus, kas ir piemērojami attiecīgajās trešās valstīs attiecībā uz centrālo banku darījumu, tostarp ECBS locekļu darījumu trešās valstīs, tiesību aktos paredzēto atklāšanu, tostarp to darījumu atklāšanu, kurus šajās trešajās valstīs veica ECBS locekles; un

b)

novērtējot tiesību aktos paredzēto atklāšanas prasību iespējamo ietekmi Savienībā uz trešo valstu centrālo banku darījumiem.

Ja ziņojumā ir secināts, ka 2. punktā paredzētais atbrīvojums ir vajadzīgs attiecībā uz darījumiem, kuru partneris ir trešās valsts centrālā banka, kas īsteno monetāro politiku, valūtas maiņas un finanšu stabilitātes operācijas, Komisija nodrošina, ka minētais atbrīvojums tiek piemērots minētajai trešās valsts centrālajai bankai.”

Paskaidrojums

Šā redakcionālā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 9. punktu. Skatīt šā atzinuma 2.2. punktu.

9. grozījums

3. panta 6. punkta trešais ievilkums

““vērtspapīru finansēšanas darījums” ir:

(..)

jebkurš darījums, kam ir līdzvērtīga ekonomiskā ietekme un kas rada līdzīgus riskus, jo īpaši pirkums-atpārdevums vai pārdevums-atpirkums,”

““vērtspapīru finansēšanas darījums” ir:

(..)

jebkurš darījums, kam ir līdzvērtīga ekonomiskā ietekme un kas rada līdzīgus riskus, jo īpaši pirkums-atpārdevums vai pārdevums-atpirkums vai nodrošinājuma mijmaiņas darījums,”

Paskaidrojums

Vērtspapīru finansēšanas darījumu definīcija jāpaplašina, iekļaujot tajā nodrošinājuma pārvedumus darījuma partneru starpā. Tas atvieglo ziņošanu par šādiem darījumiem un to kontroli saskaņā ar ierosinātās regulas 4. pantu, kas ir svarīgi no makroprudenciālās uzraudzības viedokļa, jo šādi darījumi var palielināt sistēmisko risku veidošanos.

10. grozījums

3. panta 7. punkts

““tālākieķīlāšana” nozīmē, ka darījuma partneris, kas ir nodrošinājuma saņēmējs, izmanto kā nodrošinājumu saņemtos finanšu instrumentus savā vārdā un uz sava rēķina vai uz cita darījuma partnera rēķina;”

““tālākieķīlāšana tālākizmantošana” nozīmē, ka darījuma partneris, kas ir nodrošinājuma saņēmējs, izmanto kā nodrošinājumu saņemtos finanšu instrumentus savā vārdā un uz sava rēķina vai uz cita darījuma partnera rēķina;”

Paskaidrojums

Šā redakcionālā priekšlikuma mērķis ir atspoguļoti šīs plašās definīcijas saskaņotību ar terminu “tālākizmantošana” saskaņā ar FSP ieteikumiem. Skatīt šā atzinuma 2.3. punktu.

11. grozījums

4. panta 7. punkts

“Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI, cieši sadarbojoties ar Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) un ņemot vērā savas vajadzības, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, precizējot informāciju attiecībā uz dažādu veidu vērtspapīru finansēšanas darījumiem, kurā norāda vismaz:

a)

vērtspapīru finansēšanas darījuma līguma puses un no tā radušos tiesību un pienākumu saņēmēju, ja tie atšķiras;

b)

nodrošinājuma pamatsummu, valūtu, veidu, kvalitāti un vērtību, nodrošinājuma sniegšanai izmantoto metodi, ja tas ir pieejams tālākieķīlāšanai — vai tas ir ticis tālākieķīlāts, jebkuru nodrošinājuma aizstāšanu, atpirkuma likmi vai aizdevuma maksu, darījuma partneri, diskontu, valutēšanas dienu, termiņu un pirmo dienu, kad var veikt pieprasīšanu.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”

“Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI, cieši sadarbojoties ar Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) un ņemot vērā savas vajadzības, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, precizējot informāciju attiecībā uz dažādu veidu vērtspapīru finansēšanas darījumiem, kurā norāda vismaz:

a)

vērtspapīru finansēšanas darījuma līguma puses un no tā radušos tiesību un pienākumu saņēmēju, ja tie atšķiras;

b)

atsevišķus aktīvus, ko izmanto kā nodrošinājumu vai saistībā ar vērtspapīru vai preču aizdošanu vai aizņemšanos, tostarp atsevišķus aktīvus gadījumos, kad darījumi ir nodrošināti ar aktīvu kopumu. Lai atvieglotu ziņošanu, tehniskajos standartos ņem vērā aktīvu kopumu tehniskās īpatnības.

b) c)

atsevišķo aktīvu, kas izmantoti kā nodrošinājuma nodrošinājums, pamatsummu, valūtu, veidu, kvalitāti un vērtību, nodrošinājuma sniegšanai izmantoto metodi, ja tas ir pieejams tālākieķīlāšanai tālākizmantošanai vai tas ir ticis tālākieķīlāts tālākizmantots, jebkuru nodrošinājuma aizstāšanu, atpirkuma likmi vai aizdevuma maksu, darījuma partneri, diskontu, valutēšanas dienu, termiņu un pirmo dienu, kad var veikt pieprasīšanu, un tirgus segmentu. Lai atvieglotu ziņošanu, tehniskajos standartos ņem vērā aktīvu kopumu tehniskās īpatnības.

Izstrādājot tehniskos standartus, EVTI ņem vērā starptautiski saskaņotas izmaiņas un standartus.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu pietiekamu standartizācijas līmeni un atvieglotu šādas informācijas izmantošanu ECBS uzdevumu izpildei, ir nepieciešams skaidri noteikt informāciju par dažādiem VFD veidiem, kas jāziņo darījumu reģistriem, ņemot vērā starptautiski saskaņotas izmaiņas un standartus. Tehniskajiem standartiem jānodrošina visaptveroša ziņošana par nodrošinājumu, tostarp informācija par atsevišķiem aktīviem, ja darījumi ir nodrošināti ar aktīvu kopumu – tādi kā, piemēram, uz portfeļa pamata vai caur trīspusēju finanšu nodrošinājuma pārvaldīšanas pakalpojumu. Tehniskajos standartos jāņem vērā šādu aktīvu kopumu tehniskās īpatnības un to dinamisks raksturs, attiecīgi koriģējot ziņošanas prasības. Skatīt šā atzinuma 2.4. punktu.

12. grozījums

4. panta 8. punkts

“Lai nodrošinātu vienādus 1. punkta piemērošanas nosacījumus, EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS un ņemot vērā savas vajadzības, izstrādā īstenošanas tehniskos standartu projektus, kuros nosaka 1. un 3. punktā minēto ziņojumu formātu un biežumu dažādu veidu vērtspapīru finansēšanas darījumiem;

EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”

“Lai nodrošinātu vienādus 1. punkta piemērošanas nosacījumus, EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS un ņemot vērā savas vajadzības, izstrādā īstenošanas tehniskos standartu projektus, kuros nosaka 1. un 3. punktā minēto ziņojumu formātu un biežumu dažādu veidu vērtspapīru finansēšanas darījumiem;.

Izstrādājot tehniskos standartus, EVTI ņem vērā starptautiski saskaņotas izmaiņas un standartus. Ziņojumu formātā it īpaši un cita starpā jāiekļauj tālāk minētie starptautiskie standarti vai citi līdzvērtīgi standarti, kas tiek izstrādāti laika gaitā:

a)

globālais juridiskās personas identifikators (global legal entity identifier (LEI)) vai pagaidām pre-LEI;

b)

starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs (international securities identification numbers (ISIN));

c)

unikāls darījuma identifikators katram darījumam.

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS un konsultējoties ar tirgus dalībniekiem, nosaka unikālu darījuma identifikatoru izstrādes, piešķiršanas un uzturēšanas nosacījumus, ņemot vērā starptautiskos notikumus, ja tas ir nepieciešams.

EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu pietiekamu standartizācijas līmeni un atvieglotu šādas informācijas izmantošanu ECBS uzdevumu izpildei, ir nepieciešams skaidri noteikt vairākus aspektus attiecībā uz darījumu reģistriem iesniedzamo ziņojumu saturu un formātu, ņemot vērā starptautiskus identifikatorus, tādus kā LEI un ISIN, lai nodrošinātu to, ka kompetentās iestādes saņem par darījumiem informāciju, kas satur nepieciešamos datu raksturlielumus un ir sagatavota atbilstošā nosūtīšanas formātā. Turklāt EVTI jādod uzdevums izstrādāt Eiropas līmeņa unikālo darījumu identifikatoru, ja nav vienota regulējuma starptautiskajā līmenī. Skatīt šā atzinuma 2.4. punktu.

13. grozījums

5. panta 6. punkts

“EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, precizējot 4. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā sniedzamos datus.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”

“EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, precizējot 4. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā sniedzamos datus.

Tehniskajos noteikumos var noteikt procedūras, ko piemēro darījumu reģistri, lai pārbaudītu informācijas, kas tiem ziņota saskaņā ar 4. panta 1. punktu, pilnību un pareizību, ja EVTI uzskata šādas procedūras par nepieciešamām šīs regulas ievērošanas nodrošināšanai.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”

Paskaidrojums

EVTI jābūt iespējai noteikt procedūras, ko piemēro darījumu reģistri, lai pārbaudītu informācijas, kas tiem ziņota saskaņā ar ierosinātās regulas 4. panta 1. punktu, pilnību un pareizību, ja EVTI uzskata to par nepieciešamu un atbilstošu. Skatīt šā atzinuma 2.4. punktu.

14. grozījums

12. panta 2. punkts

“Darījumu reģistrs vāc un saglabā vērtspapīru finansēšanas darījumu datus un nodrošina, ka Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā minētajām struktūrām, Eiropas Banku iestādei (EBI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI) ir iespējama tieša un tūlītēja piekļuve šiem datiem, lai varētu izpildīt savus pienākumus un pilnvaras.”

“Darījumu reģistrs vāc un saglabā vērtspapīru finansēšanas darījumu datus un nodrošina, ka Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā minētajām struktūrām, tostarp ECB, izpildot tās uzdevumus Vienota uzraudzības mehānisma ietvaros saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013, Eiropas Banku iestādei (EBI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI) ir iespējama tieša un tūlītēja piekļuve šiem datiem, lai varētu izpildīt savus pienākumus un pilnvaras.”

Paskaidrojums

Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punkts iekļauj “attiecīgās ECBS locekles”. Lai arī šis termins ietver ECB, tiesiskās noteiktības nolūkos nepieciešama skaidra atsauce uz ECB lomu Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM).

15. grozījums

12. panta 3. punkts

“Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS un ņemot vērā šā panta 2. punktā minēto struktūru vajadzības, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, precizējot:

a)

1. punktā minēto pozīciju kopsavilkuma publicēšanas biežumu un sniedzamos datus un 2. punktā minētos vērtspapīru finansēšanas darījumu datus;

b)

darbības standartus, kuri vajadzīgi, lai apkopotu un salīdzinātu darījumu reģistru datus;

c)

sīkākas norādes par informāciju, kas ir pieejama 2. punktā minētajām struktūrām.

Šie regulatīvie tehniskie standarti nodrošina, ka informācija, kas publicēta saskaņā ar 1. punktu, ir tāda, pēc kuras nav iespējams identificēt neviena vērtspapīru finansēšanas darījuma puses.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”

“Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS un ņemot vērā šā panta 2. punktā minēto struktūru vajadzības, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, precizējot:

a)

1. punktā minēto pozīciju kopsavilkuma publicēšanas biežumu un sniedzamos datus un 2. punktā minētos vērtspapīru finansēšanas darījumu datus;

b)

darbības standartus, kuri vajadzīgi, lai vāktu, apkopotu un salīdzinātu darījumu reģistru datus pilnībā automatizētā veidā;

c)

sīkākas norādes par informāciju, kas ir pieejama 2. punktā minētajām struktūrām, ņemot vērā nepieciešamību pēc pieejas pilnīgiem, detalizētiem datiem standartizētos formātos.

Šie regulatīvie tehniskie standarti nodrošina, ka informācija, kas publicēta saskaņā ar 1. punktu, ir tāda, pēc kuras nav iespējams identificēt neviena vērtspapīru finansēšanas darījuma puses.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [12 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.”

Paskaidrojums

Lai ECBS varētu pildīt savus uzdevumus un veikt finanšu tirgu un finanšu aktivitāšu kontroli, tai nepieciešams apkopot augstas kvalitātes statistisko informāciju. Tāpēc tehnisko noteikumu projektā jānodrošina, ka informācija, ko darījuma reģistri sniedz ECBS loceklēm, ir pilnīga, detalizēta un pieejama visiem darījumu reģistriem standartizētā formātā. Skatīt šā atzinuma 2.4. punktu.

16. grozījums

15. pants

“V nodaļa

Nodrošinājuma tālākieķīlāšanas pārredzamība

15. pants

Finanšu instrumentu, kas saņemti kā nodrošinājums, tālākieķīlāšana

1.

Darījumu partneriem ir tiesības uz nodrošinājuma tālākieķīlāšanu, ja ir izpildīti vismaz visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

darījuma partneris, kas ir nodrošinājuma saņēmējs, ir pienācīgi rakstiski informējis darījuma partneri, kas ir nodrošinājuma sniedzējs, par riskiem, kas var būt saistīti ar piekrišanas sniegšanu, kā minēts b) apakšpunktā, jo īpaši par iespējamajiem riskiem saņēmēja partnera saistību nepildīšanas gadījumā;

b)

darījuma partneris, kas ir nodrošinājuma sniedzējs, ir iepriekš skaidri paudis piekrišanu, ko apliecina nodrošinājuma sniedzēja paraksts rakstiskā nolīgumā vai līdzvērtīgā alternatīvā mehānismā.

2.

Darījuma partneri īsteno tiesības veikt nodrošinājuma tālākieķīlāšanu, ja ir izpildīti vismaz visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

nodrošinājuma tālākieķīlāšanu veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 1. punkta b) apakšpunktā minētajā rakstiskajā nolīgumā;

b)

finanšu instrumentus, kas saņemti kā nodrošinājums, pārved uz saņēmēja partnera vārdā atvērtu kontu.

3.

Šis pants neskar stingrākus nozaru tiesību aktus, jo īpaši Direktīvu 2011/61/ES un 2009/65/EK.”

“V nodaļa

Nodrošinājuma tālākieķīlāšanas tālākizmantošanas pārredzamība

15. pants

Finanšu instrumentu, kas saņemti kā nodrošinājums, tālākieķīlāšana tālākizmantošana

1.

Darījumu partneriem ir tiesības uz nodrošinājuma tālākieķīlāšanu tālākizmantošanu, ja ir izpildīti vismaz visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

darījuma partneris, kas ir nodrošinājuma saņēmējs, ir pienācīgi rakstiski informējis darījuma partneri, kas ir nodrošinājuma sniedzējs, par riskiem, kas var būt saistīti ar piekrišanas sniegšanu, kā minēts b) apakšpunktā, jo īpaši par iespējamajiem riskiem saņēmēja partnera saistību nepildīšanas gadījumā;

b)

darījuma partneris, kas ir nodrošinājuma sniedzējs, ir iepriekš skaidri paudis piekrišanu, ko apliecina nodrošinājuma sniedzēja paraksts rakstiskā nolīgumā, līdzvērīgā am alternatīvā am mehānismā am vai īpašumtiesību nodošanai, kā noteikts Direktīvas 2002/47/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

2.

Darījuma partneri īsteno tiesības veikt nodrošinājuma tālākieķīlāšanu tālākizmantošanu, ja ir izpildīti vismaz visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

nodrošinājuma tālākieķīlāšanu tālākizmantošanu veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 1. punkta b) apakšpunktā minētajā rakstiskajā nolīgumā;

b)

finanšu instrumentus, kas saņemti kā nodrošinājums, pārved uz saņēmēja partnera vārdā atvērtu kontu.

3.

Šis pants neskar stingrākus nozaru tiesību aktus, jo īpaši Direktīvu 2011/61/ES un 2009/65/EK.”

Paskaidrojums

Šis grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu termina “tālākizmantošana” ieviešanu ierosinātajā regulā. Skatīt šā atzinuma 10. grozījumu un 2.3. punktu.

17. grozījums

17. panta 2. punkts

“Šīs regulas 16. pantā minētās kompetentās iestādes un EVTI cieši sadarbojas ar attiecīgajām ECBS loceklēm, ja tas vajadzīgs to pienākumu pildīšanai, jo īpaši saistībā ar 4. pantu.”

“Šīs regulas 16. pantā minētās kompetentās iestādes un EVTI cieši sadarbojas ar attiecīgajām ECBS loceklēm, tostarp ar ECB, kas pilda savus uzdevumus Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ja tas vajadzīgs to pienākumu pildīšanai, jo īpaši saistībā ar 4. pantu.”

Paskaidrojums

Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punkts iekļauj “attiecīgās ECBS locekles”. Lai arī šis termins ietver ECB, tiesiskās noteiktības nolūkos nepieciešama skaidra atsauce uz ECB lomu Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM).

18. grozījums

20. panta 4. punkta d) apakšpunkts

“Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir kompetentajām iestādēm pilnvaras piemērot vismaz turpmāk norādītas administratīvās sankcijas un citus pasākumus, ja notikuši šā panta 1. punktā minētie pārkāpumi:

(..)

d)

anulēt vai apturēt atļauju;”

“Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem piešķir kompetentajām iestādēm pilnvaras piemērot vismaz turpmāk norādītas administratīvās sankcijas un citus pasākumus, ja notikuši šā panta 1. punktā minētie pārkāpumi:

(..)

d)

anulēt vai apturēt tādu darījuma partneru atļauju, kas nav kredītiestādes, kurām atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES;

d.a)

atļauju anulēšana. Šīs tiesības ECB ir saskaņā ar tās ekskluzīvo kompetenci anulēt kredītiestāžu atļaujas saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu;”

Paskaidrojums

ECB ir ekskluzīva kompetence anulēt kredītiestāžu atļaujas saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 14. panta 5. punktu. Tāpēc ierosinātajā regulā skaidri jānosaka, ka iesaistītajās dalībvalstīs dibinātu kredītiestāžu atļauju anulēšana ir ECB ekskluzīva kompetence. Turklāt, lai nodrošinātu VUM stabilu darbību un integritāti, kompetentām iestādēm nav jāuztic pilnvaras apturēt kredītiestāžu atļaujas saskaņā ar ierosināto regulu.

19. grozījums

20. panta 5. punkts

“Šīs regulas 4. pantā paredzēto noteikumu pārkāpums neietekmē vērtspapīru finansēšanas darījumu noteikumu spēkā esību vai iespēju pusēm izpildīt finansēšanas darījumu noteikumus. 4. pantā paredzēto noteikumu pārkāpums nav pamats kādas vērtspapīru finansēšanas darījuma puses tiesībām uz kompensāciju.”

“Šīs regulas 4. vai 15. pantā paredzēto noteikumu pārkāpums neietekmē vērtspapīru finansēšanas darījumu noteikumu spēkā esību vai iespēju pusēm izpildīt finansēšanas darījumu noteikumus. 4. pantā paredzēto noteikumu pārkāpums nav pamats kādas vērtspapīru finansēšanas darījuma puses tiesībām uz kompensāciju.”

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu, ka līgumiskās pārredzamības prasības saskaņā ar ierosināto regulu nejauši neizraisa nodrošinājuma ķēžu finanšu stabilitātes riskus, skaidri jānosaka, ka 15. pantā noteikto pārredzamības prasību pārkāpums neaizskar VFD spēkā esamību vai izpildāmību. Skatīt šā atzinuma 2.3. punktu.


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.


Top