EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2014. gada 22. janvāris ) par priekšlikumu regulai par migrācijas uz SEPA termiņa atlikšanu (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2014. gada 22. janvāris)

par priekšlikumu regulai par migrācijas uz SEPA termiņa atlikšanu

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2014. gada 14. janvārī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu un Eiropas centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 3.1. pantu, jo ierosinātajā regulā iekļautas normas, kas ir ECB kompetencē, jo īpaši saistībā ar Līguma 127. panta 2. punktā noteikto Eurosistēmas pamatuzdevumu veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību. ECB Padome saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu ir pieņēmusi šo atzinumu.

Ierosinātās regulas mērķis un saturs

2014. gada 9. janvārī Eiropas Komisija publicēja ierosināto regulu, kura grozītu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 260/2012 (2), nosakot sešu mēnešu papildu pārejas periodu. Saskaņā ar ierosināto regulu izņēmuma klauzula ļaus bankām un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem līdz 2014. gada 1. augustam apstrādāt Regulai (ES) Nr. 260/2012 neatbilstošus maksājumus, lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki, kas 2014. gada 1. februārī netbilst Regulai (ES) Nr. 260/2012, var turpināt veikt maksājumus, kā arī lai neradītu neērtības patērētājiem.

1.    Vispārīgi apsvērumi

1.1.

Tūlīt pēc ierosinātās regulas publicēšanas Eurosistēma savā paziņojumā (3) atzina euros ieinteresēto personu ievērojamos un veiksmīgos centienus migrācijas nodrošināšanā. Paziņojumā minēts, ka vienotās euro maksājumu telpas (single euro payments area; SEPA) dalībnieku jaunākā informācija liek domāt, ka migrācijas temps ir ātrs un ka tas paātrinās, norādot, ka lielākā daļa ieinteresēto personu migrāciju pabeigs savlaicīgi.

1.2.

Ierosinātā regula radījusi tirgos neskaidrību par migrācijas termiņu, un tādēļ steidzami vajadzīgi skaidri norādījumi. Turklāt bažas rada juridiskās noteiktības trūkums gadījumā, ja ierosinātā regula tiks pieņemta tikai pēc pašreizējā termiņa, t. i. 2014. gada 1. februāra, iestāšanās. Šīs bažas daļēji varētu novērst priekšlikums ierosināto regulu piemērot ar atpakaļejošu spēku, t. i. no 2014. gada 31. janvāra. Cik iespējams, jānovērš situācija, kurā līdz ierosinātās regulas pieņemšanai tiek piemērots pašreizējais migrācijas termiņš, šajā laikā tirgos valdot neskaidrībai par ierosinātās regulas pieņemšanu.

1.3.

Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi atjaunot juridisko noteiktību, mazināt neskaidrību tirgos un snieg tiem skaidrus norādījumus par migrācijas termiņu. Šos uzdevumus vislabāk izpildīt, Padomei un Parlamentam ātri pieņemot ierosināto regulu un neveicot turpmākus grozījumus tās galvenajās sastāvdaļās.

2.    Īpaši apsvērumi

Paturot prātā iepriekš minētos uzdevumus un ciktāl to atļauj paātrinātā likumdošanas procedūra, ECB ierosina grozījumus, kuru mērķis ir a) precizēt ierosinātās regulas piemērošanas jomu (papildu pārejas posma noteikšana, paredzot izņēmumu) un tās pamatojumu (maz ticams, ka SEPA migrācija tiks pilnībā pabeigta līdz 2014. gada 1. februārim); b) saskaņot ierosinātajā regulā lietotos terminus ar Regulas (ES) Nr. 260/2012 terminiem; un c) nodrošināt, ka ir skaidras pārejas perioda sekas attiecībā uz sodu uzlikšanu.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajā regulā, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 22. janvārī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).

(3)  2014. gada 9. janvāra paziņojums presei. Pieejams ECB interneta vietnē http://www.ecb.europa.eu


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

6. apsvērums

“(6)

No 2014. gada 1. februāra bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji savu juridisko saistību dēļ būs spiesti atteikties apstrādāt SEPA prasībām neatbilstošus kredīta pārvedumus vai tiešā debeta maksājumus, lai gan, kā tas jau ir šobrīd, tiem tehniski būtu iespējams apstrādāt minētos maksājumus, paralēli SEPA kredīta pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem arī turpmāk izmantojot esošās iepriekšējās maksājumu shēmas. Ja nenotiks pilnīga migrācija uz SEPA kredīta pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem, nevar izslēgt, ka ar maksājumu veikšanu saistītu problēmu rezultātā minētie maksājumi netiks veikti novēloti. Tas var skart visus maksājumu pakalpojumu lietotājus un jo īpaši MVU un patērētājus.”

“(6)

No 2014. gada 1. februāra bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji savu juridisko no Regulas (ES) Nr. 260/2012 izrietošo saistību dēļ būs spiesti atteikties apstrādāt SEPA prasībām neatbilstošus kredīta pārvedumus vai tiešā debeta maksājumus, lai gan, kā tas jau ir šobrīd, tiem tehniski būtu iespējams apstrādāt minētos maksājumus, paralēli SEPA kredīta pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem arī turpmāk izmantojot esošās iepriekšējās maksājumu shēmas. Ja nenotiks pilnīga migrācija uz SEPA kredīta pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem, nevar izslēgt, ka ar maksājumu veikšanu saistītu problēmu rezultātā minētie maksājumi netiks veikti novēloti. Tas var skart visus maksājumu pakalpojumu lietotājus un jo īpaši MVU un patērētājus.”

Paskaidrojums

Termins “juridiskās saistības” ir nenoteikts, un tādēļ jāatsaucas uz Regulu (ES) Nr. 260/2012.

2.     grozījums

7. apsvērums

“(7)

Būtiski ir izvairīties no nevajadzīgām problēmām saistībā ar maksājumiem, ko radītu tas, ka līdz 2014. gada 1. februārim migrācija uz SEPA nebūtu pilnībā pabeigta. (..) Tādēļ, lai varētu turpināt šādu paralēlu maksājumu apstrādi dažādos formātos, būtu jāievieš pārejas periods. (..) Pārejas periodā dalībvalstīm būtu jāatturas no sankciju piemērošanas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri apstrādā prasībām neatbilstošus maksājumus, un maksājumu pakalpojumu lietotājiem, kuri vēl nav migrējuši.”

“(7)

Būtiski ir izvairīties no nevajadzīgām problēmām saistībā ar maksājumiem, ko radītu tas, ka ir maz ticams, ka līdz 2014. gada 1. februārim migrācija uz SEPA nebūtu būs pilnībā pabeigta. (..) Tādēļ, lai varētu turpināt šādu paralēlu maksājumu apstrādi dažādos formātos, būtu jāievieš papildu pārejas periods. (..) Jāprecizē, ka p Pārejas periodā dalībvalstīm būtu jāatturas no sankciju piemērošanas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri apstrādā prasībām neatbilstošus maksājumus, un maksājumu pakalpojumu lietotājiem, kuri vēl nav migrējuši.”

Paskaidrojums

Frāze “tas, ka līdz 2014. gada 1. februārim migrācija uz SEPA nebūtu pilnībā pabeigta” ir pretrunā 5. apsvērumam, kurš apgalvo, ka “ļoti maz ticams, ka visi tirgus dalībnieki līdz 2014. gada 1. februārim būs izpildījuši SEPA prasības”. Šie apsvērumi savstarpēji jāsaskaņo. Turklāt konsekventi jāizmanto termins “papildu pārejas periods”. Visbeidzot, juridiskās noteiktības dēļ skaidri jānorāda, ka papildu pārejas perioda dēļ tā piemērošanas laikā netiks noteikti sodi.

3.     grozījums

1. panta 1. punkts

“1.   Neskarot 6. panta 1. un 2. punktu, MPS var turpināt līdz 2014. gada 1. augustam apstrādāt maksājumu darījumus euro tādos formātos, kas atšķiras no tiem, kuri nepieciešami SEPA kredīta pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem.”

“1.   Neskarot Atkāpjoties no 6. panta 1. un 2. punktu a, MPS var turpināt līdz 2014. gada 1. augustam apstrādāt maksājumu darījumus euro tādos vēsturiskajos formātos, kas atšķiras no tiem, kuri nepieciešami SEPA kredīta pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem saskaņā ar šo regulu.”

Paskaidrojums

Termins “atkāpjoties no” tiek izmantots Regulā (ES) Nr. 260/2012, un tas ir juridiski precīzs. Termini “SEPA kredīta pārvedumi” un “SEPA tiešā debeta maksājumi” nav definēti Regulā (ES) Nr. 260/2012. Juridiskās noteiktības dēļ, atkāpes piemērošanas jomai jābūt skaidri noteiktai.

4.     grozījums

1. panta 1. punkta otrā daļa

“Dalībvalstis noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par 6. panta 1. un 2. punkta pārkāpumiem un noteiktas saskaņā ar 11. pantu, piemēro tikai no 2014. gada 2. augusta.”

“Dalībvalstis noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par 6. panta 1. un 2. punkta pārkāpumiem un noteiktas saskaņā ar 11. pantu, piemēro tikai no 2014. gada 2. augustaun tikai attiecībā un maksājumu darījumiem, kas sākti 2014. gada 2. augustā vai vēlāk.”

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, skaidri jānorāda, ka papildu pārejas perioda laikā apstrādātajiem maksājumiem sodi netiek piemēroti.

5.     grozījums

1. panta 1. punkta trešā daļa

“Atkāpjoties no 6. panta 1. un 2. punkta, dalībvalstis var atļaut MPS līdz 2016. gada 1. februārim sniegt MPL pārveidošanas pakalpojumus attiecībā uz iekšzemes maksājuma darījumiem, ļaujot MPL, kas ir patērētāji, pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā maksājumu konta identifikatora vietā turpināt lietot BBAN ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta sadarbspēja, tehniski un droši pārveidojot maksātāja un maksājuma saņēmēja BBAN par attiecīgo pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā noteikto maksājumu konta identifikatoru. (..)”

“Atkāpjoties no 6. panta 1. un 2. punkta, dalībvalstis var atļaut MPS līdz 2016. gada 1. februārim sniegt MPL pārveidošanas pakalpojumus attiecībā uz iekšzemes maksājuma darījumiem, ļaujot MPL, kas ir patērētāji, pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā maksājumu konta identifikatora vietā turpināt lietot BBAN ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta sadarbspēja, tehniski un droši pārveidojot maksātāja un maksājuma saņēmēja BBAN par attiecīgo pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā noteikto maksājumu konta identifikatoru. (..)”

Paskaidrojums

Saskaņošana ar Regulā (ES) Nr. 260/2012 lietotajiem terminiem.


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.


Top