Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AA0007

Atzinums Nr. 7/2014 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu un LESD 322. panta 2. punktu) par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

OJ C 459, 19.12.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 459/1


ATZINUMS Nr. 7/2014

(saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu un LESD 322. panta 2. punktu)

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

(2014/C 459/01)

SATURS

 

Punkts

Lappuse

IEVADS

1.

2

PAŠU RESURSI ES BUDŽETA FINANSĒŠANAI

2.

2

PVN/NKI ATLIKUMU UN PIELĀGOJUMU APRĒĶINĀŠANA UN BUDŽETA GROZĪJUMI

3.–6.

2

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

7.–9.

3

APSVĒRUMI

10.–25.

3

SECINĀJUMS

26.

4

EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 287. panta 4. punkta otro daļu un 322. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1),

ņemot vērā, ka 2014. gada 13. novembrī Revīzijas palāta saņēma Padomes lūgumu sniegt atzinumu par iepriekš minēto priekšlikumu,

ņemot vērā atzinumus, ko Revīzijas palāta sniegusi iepriekš par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (2),

ņemot vērā Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 11/2013 (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU.

Ievads

1.

Komisija 2014. gada 12. novembrī pieņēma priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 (4), ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom (5) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu. Tajā ir ierosināts grozīt pašreizējos noteikumus un sniegt dalībvalstīm iespēju, ja rodas īpaši apstākļi, pašu resursu summas, kas radušās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un nacionālā kopienākuma (NKI) atlikumu un pielāgojumu rezultātā, nodot pēc pašlaik noteiktā termiņa.

Pašu resursi ES budžeta finansēšanai

2.

Ikgadējās budžeta procedūras ietvaros PVN un NKI balstītos pašu resursus aprēķina, piemērojot vienotu likmi dalībvalstu prognozētajiem datiem. Šos līdzekļus nodod, katru mēnesi iemaksājot vienu divpadsmito daļu (6) no summas, un tos iegrāmato budžeta 1. sadaļā “Pašu resursi”. Uz NKI balstīto pašu resursu mērķis ir ES budžeta ex ante līdzsvarošana.

PVN/NKI atlikumu un pielāgojumu aprēķināšana un budžeta grozījumi

3.

Pēc tam, kad dalībvalstis ik gadus ir nodevušas pārskatītos PVN un NKI datus attiecīgi 31. jūlijā (7) un 22. septembrī (8), Komisija aprēķina atlikumus un pielāgojumus (9) saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4.–7. punktu un tos iesniedz NKI komitejai, kas formulē atzinumu par NKI datu atbilstību pašu resursu vajadzībām. Šo atzinumu parasti sniedz oktobra beigās.

4.

PVN un NKI atlikumu un pielāgojumu rezultātā radušās summas dalībvalstis nodod tā paša gada decembra pirmajā darbdienā (10). Šis termiņš ir jāievēro obligāti.

5.

PVN un NKI atlikumi un pielāgojumi izraisa grozījumus budžeta ieņēmumu daļā. Summas, kas veidojas no šīm pozitīvajām vai negatīvajām variācijām (11), var pārnest uz nākamo gadu, tādējādi samazinot vai palielinot dalībvalstu iemaksas N + 1 gadā.

6.

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 16. pantu kopējo neto summu, kas iegūta no PVN un NKI atlikumiem un pielāgojumiem, var kompensēt arī, ar budžeta grozījumu palīdzību samazinot vai palielinot pašreizējā N gada pašu resursu ieņēmumus. Budžeta grozījumi ir ierasta prakse, ko Komisija izmanto, lai absorbētu šo atlikumu un pielāgojumu radītās variācijas (12).

Komisijas priekšlikums

7.

Priekšlikumā mainīt Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 noteikumus ir ierosināts īpašos gadījumos, ja maksājamās summas ir ārkārtīgi augstas (13), sniegt iespēju dalībvalstīm no pielāgojumiem radušos summu (PVN un NKI atlikumi) nodot jebkurā laikā no decembra pirmās darbdienas līdz nākamā gada septembra pirmajai darbdienai.

8.

Dalībvalstu pienākums ir līdz decembra pirmajai darbdienai paziņot Komisijai savu lēmumu un datumu (vai datumus), kuros tiks iemaksātas attiecīgās summas. Par jebkādu dalībvalsts kavējumu nodot šos resursus piemēro procentus saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 11. pantu.

9.

Šo priekšlikumu Komisija iesniedza tāpēc, ka saskaņā ar 2014. gada oktobrī veikto PVN un NKI atlikumu un pielāgojumu aprēķinu varēja rasties stāvoklis, kad saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem par pašu resursiem būtu jānodod ārkārtīgi lielas summas. 2014. gadā šāds stāvoklis radās tāpēc, ka dažas dalībvalstis būtiski pārskatīja NKI datus, jo bija mainījušies avoti un metodes un tika veikti pasākumi saistībā ar Komisijas formulētajām spēkā esošajām NKI atrunām (14), kuru dēļ tika atjaunināti dati, sākot ar 2002. gadu (15).

Apsvērumi

10.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir sniegt lielāku rīcības brīvību dalībvalstīm, lai tās varētu atlikt maksājumus, ja tām ir jānodod ārkārtīgi lielas summas, kas radušās PVN un NKI atlikumu un pielāgojumu rezultātā.

11.

Savos atzinumos Nr. 2/2012, Nr. 2/2008 un Nr. 2/2006 Palāta pauda bažas par to, ka pašlaik un turpmāk spēkā esošā pašu resursu sistēma ES budžeta finansēšanai ir sarežģīta un nepārredzama.

12.

Īpašajā ziņojumā Nr. 11/2013 tā uzsvēra nepilnības pašreizējās pašu resursu sistēmas piemērošanā, kas dažās dalībvalstīs izraisa budžeta nenoteiktību. Konkrēti, tā konstatēja, ka ilgais pārbaužu process un pārmērīgs skaits Komisijas formulētu vispārēju atrunu nozīmē, ka dalībvalstu NKI datus var koriģēt vairāk nekā 10 gadus pēc attiecīgā gada.

13.

Lai gan ierosinātais grozījums nerisina jautājumu par dalībvalstu budžeta nenoteiktību, kas joprojām rada risku pašreizējā pašu resursu sistēmā, Palāta atzīst, ka PVN un NKI atlikumi un pielāgojumi var veidot ārkārtīgi lielas summas, kā tas notika 2014. gadā, un pieņem zināšanai Komisijas pieeju, kura ļauj dalībvalstīm atlikt šo summu maksājumu saskaņā ar jauno 7.a punktu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. pantā.

14.

Grozījuma priekšlikumā Komisija ir formulējusi divus attiecināmības kritērijus, kas jāievēro, lai valstij atļautu atlikt maksājumus uz vēlāku laiku – tie ir pienācīgi, lai gan daļēji pārklājas (16) (sk. 7. punktu).

15.

Ierosināto grozījumu var piemērot saskaņā ar spēkā esošo Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par pašu resursu sistēmu. Padome 2014. gada 26. maijā pieņēma Lēmumu 2014/335/ES, Euratom (17), ar kuru aizstāja minēto 2007. gada lēmumu. Kad būs stājies spēkā jaunais lēmums (18), tiks atcelta Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 un, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, ar atpakaļejošu spēku tiks piemērota Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 (19).

16.

Palāta vērš uzmanību uz to, ka ierosinātais Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 grozījums būtu jāatspoguļo arī minētajā regulā. Ir svarīgi nodrošināt, lai ierosinātais Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 grozījums būtu pieņemts, pirms stājas spēkā Lēmums 2014/335/ES, Euratom.

17.

Palāta apzinās, ka šā priekšlikuma pieņemšanas grafiks ir saspringts, tomēr uzskata, ka pašreizējie Komisijas noteikumi būtu jāpapildina saskaņā ar Palātas formulētajiem apsvērumiem (sk. 20., 23. un 25. punktu), lai izveidotu pilnvērtīgu mehānismu saistībā ar jaunās Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 stāšanos spēkā.

18.

Ierosinātais noteikums attiecas vienīgi uz termiņa pārcelšanu uz vēlāku laiku gadījumos, kad dalībvalstu pienākums ir nodot Komisijai ārkārtīgi lielas summas, kas radušās no “pozitīviem” PVN un NKI atlikumiem un pielāgojumiem.

19.

Ja dalībvalstīm rodas lieli “negatīvi” PVN un NKI atlikumi un pielāgojumi, Komisijai nāksies iekasēt papildu ieņēmumus ar budžeta grozījumu palīdzību (sk. 5–6. punktu). Tas var izraisīt budžeta nenoteiktību, līdzīgi, kā tas notika 2014. gada oktobrī.

20.

Lai nodrošinātu to, ka visas dalībvalstis konsekventi piemēro Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. pantu, ir jādod tiesības arī Komisijai atlikt uz vēlāku laiku to summu atmaksu, kuras radušās no šādiem “negatīviem” atlikumiem un pielāgojumiem.

21.

Pamatojoties uz esošajiem noteikumiem, Komisija aprēķina summas, kas radušās no PVN un NKI atlikumiem un pielāgojumiem, N gada oktobrī. Ja nepieciešams, tā sāk budžeta grozījumu procedūru, lai to varētu apstiprināt līdz tā paša gada beigām. Komisijas priekšlikumā ir ieteikts nodot šīs summas no decembra sākuma N gadā līdz septembra sākumam N + 1 gadā, ja ir ārkārtas apstākļi (sk. 7. punktu).

22.

Tā kā dalībvalstīm ir jāpieņem lēmums par atliktā maksājuma termiņu(-iem) līdz decembra pirmajai darbdienai, pastāv risks, ka Komisija varēs noteikt grozītā budžeta galīgo summu ļoti vēlā procedūras posmā.

23.

Lai gan termiņš, kad dalībvalstīm jāpieņem lēmums atlikt to summu nodošanu, kas radušās PVN un NKI atlikumu un pielāgojumu dēļ, tika noteikts tā, lai jauno noteikumu varētu piemērot jau šajā 2014. gadā, minētais termiņš, sākot ar 2015. gadu, būtu jānosaka ātrāk, proti, novembra sākumā. Līdz ar to ir jāmaina atsauces datums, ko izmanto, lai aprēķinātu robežlielumus attiecināmības kritērijiem saistībā ar atliktu maksājumu (proti, līdz 15. novembrim).

24.

Palāta uzskata, ka Komisijas priekšlikums, iespējams, padarīs vēl sarežģītāku pašu resursu sistēmu (sk. 11. punktu) un palielinās Komisijas administratīvo slogu, kad tā iekasēs pašu resursus.

25.

Grozītajā regulā tādējādi jāparedz kopējs iepriekš noteikts atlikto maksājumu grafiks, lai samazinātu nenoteiktību attiecībā uz termiņiem, iemaksu skaitu un summām.

Secinājums

26.

Palāta pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu ļaut dalībvalstīm atlikt PVN un NKI atlikumu un pielāgojumu rezultātā radušos summu maksājumu, ja ir radušies ārkārtas apstākļi. Tā vērš uzmanību uz apstākli, ka šis noteikums var padarīt vēl sarežģītāku pašu resursu sistēmu un palielinās dalībvalstu budžeta nenoteiktību. Tāpēc Palāta uzskata, ka šis priekšlikums ir jāpapildina, lai atrisinātu jautājumus, ko tā ir minējusi saistībā ar jaunās Regulas (ES, Euratom) Nr. 609/2014 stāšanos spēkā.

Šo atzinumu Revīzijas palāta pieņēma 2014. gada 27. novembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  COM(2014) 704 final, 2014. gada 12. novembris.

(2)  Atzinums Nr. 2/2012 (OV C 112, 18.4.2012., 1. lpp.), Atzinums Nr. 2/2008 (OV C 192, 29.7.2008., 1. lpp.), Atzinums Nr. 2/2006 (OV C 203, 25.8.2006., 50. lpp.), Atzinums Nr. 4/2005 (OV C 167, 7.7.2005., 1. lpp.) un Atzinums Nr. 7/2003 (OV C 318, 30.12.2003., 1. lpp.).

(3)  “Nacionālā kopienākuma (NKI) datu precizitāte: strukturētāka un mērķtiecīgāka pieeja uzlabotu Komisijas veikto pārbaužu efektivitāti” (http://eca.europa.eu).

(4)  OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2009. gada 26. janvāra Regulu (EK, Euratom) Nr. 105/2009 (OV L 36, 5.2.2009., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.).

(6)  Sk. Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 3. punktu.

(7)  Sk. 7. panta 1. punktu un 9. panta 1. punktu Padomes 1989. gada 29. maija Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.).

(8)  Sk. 2. panta 2. punktu Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula) (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.).

(9)  Uz N gadu attiecināmos atlikumus un pielāgojumus aprēķina, salīdzinot dalībvalstu PVN un NKI balstītās iemaksas, kas nodotas N – 1 gadā, ar maksājumiem, kuri aprēķināti, izmantojot pašreizējos un atjauninātos datus par minētajām kopsummām.

(10)  Sk. Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. pantu.

(11)  Kopš 2005. gada šo atlikumu un pielāgojumu koprezultāts bija pozitīvs, atskaitot 2009., 2010. un 2013. gadu.

(12)  Kopš 2005. gada PVN un NKI atlikumus un pielāgojumus katru gadu iekļāva pēdējos budžeta grozījumos, atskaitot 2010. un 2013. gadu.

(13)  Ja tās pārsniedz divas divpadsmitās daļas no konkrētās dalībvalsts maksājamās kopsummas (atsevišķa robežvērtība) vai pusi no divpadsmitās daļas no visu dalībvalstu kopējās iemaksas (vispārējā robežvērtība).

(14)  Noteikumi par pašu resursu aprēķinu paredz iespēju pārskatīt attiecīgā finanšu gada PVN un NKI datus līdz N + 4 gada attiecīgi 31. jūlijam un 30. septembrim. Šo četru gadu termiņu var pagarināt, ja Komisija un/vai dalībvalstis uzskata, ka dažos aspektos ir jāuzlabo datu kvalitāte attiecīgajā finanšu gadā.

(15)  Atskaitot vienu īpašu atrunu, kas attiecas uz 1995.–2001. gada periodu.

(16)  Pamatojoties uz Komisijas novērtējumu par laikposmu kopš 2004. gada, abi kritēriji būtu ievēroti 2007. un 2014. gadā, ja būtu bijis spēkā ierosinātais noteikums.

(17)  OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

(18)  Kad to būs ratificējušas visas dalībvalstis saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām.

(19)  Padomes 2014. gada 26. maija Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (OV L 168, 7.6.2014., 39. lpp.).


Top