Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX1224(02)

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – E-BOOKS ( Penguin ) (COMP/39.847)

OJ C 378, 24.12.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 378/23


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Šī lietas izskatīšana attiecas uz konkrētām iespējamām saskaņotām darbībām saistībā ar e-grāmatu pārdošanu patērētājiem.

(2)

Komisija 2012. gada 12. decembrī pieņēma lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 (2) 9. pantu attiecībā uz četru izdevēju (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3), kā arī Apple rīcību saistībā ar e-grāmatu pārdošanu patērētājiem. Ar lēmumu tika padarītas saistošas četru izdevēju un Apple piedāvātās saistības un izbeigts process attiecībā uz šiem uzņēmumiem (4).

(3)

Tā kā Pearson, kas ir Penguin group  (5) mātesuzņēmums, nepiedāvāja saistības, Komisija turpināja izmeklēt Pearson rīcību un tās atbilstību LESD 101. pantam un EEZ līguma 53. pantam.

(4)

Penguin – uzņēmuma Pearson group e-grāmatu pārdevējs – 2013. gada 16. aprīlī iesniedza Komisijai saistības, reaģējot uz 2013. gada 1. marta sākotnējā vērtējumā paustajām bažām (6).

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī2013. gada 19. aprīlī tika publicēts paziņojums, kurā sniegts lietas un ierosināto saistību kopsavilkums un aicinājums ieinteresētām trešām personām viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas iesniegt novērojumus par minētajām saistībām (7). Attiecīgi novērojumi netika saņemti. Tādēļ Komisija uzskatīja, ka attiecībā uz šīs lietas izskatīšanas pirmo daļu pret četriem izdevējiem un Apple saistības ir piemērotas, lai novērstu bažas par konkurenci.

(6)

Komisija ar lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu, nosaka Penguin piedāvātās saistības par saistošām un secina, ka, ņemot vērā piedāvātās saistības, Komisijas rīcībai vairs nav pamata, un tādēļ šīs lietas izskatīšana būtu jāizbeidz.

(7)

Es neesmu saņēmis pieprasījumus vai sūdzības no šajā lietas izskatīšanas otrajā daļā iesaistītajām pusēm (8). Ņemot to vērā, es uzskatu, ka ir ievērota efektīva visu šajā lietā iesaistīto pušu procesuālo tiesību īstenošana.

Briselē, 2013. gada 28. jūnijā

Michael ALBERS


(1)  Saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra Lēmumā 2011/695/ES par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (OV L 275, 20.10.2011., 29. lpp.).

(2)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. un HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG un Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd un Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Komisijas 2012. gada 12. decembra Lēmums, kas publicēts ar numuru C(2012) 9288 un pieejams tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf Skatīt arī uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojumu, OV C 73, 13.3.2013., 15.. lpp., pieejams tīmekļa vietnē http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):LV:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. un Dorling Kindersley Holdings Limited, to tiesībpārņēmēji un pilnvarotās personas, un attiecīgie meitasuzņēmumi, nodaļas, grupas un partnerības, turpmāk “Penguin”.

(6)  Penguin piedāvātās saistības ir pieejamas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Komisijas paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā COMP/39847/E-BOOKS, OV C 112, 19.4.2013., 9. lpp.

(8)  Saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 15. panta 1. punktu procesa puses, kuras piedāvā uzņemties saistības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, var vērsties pie uzklausīšanas amatpersonas jebkurā procedūras stadijā, lai nodrošinātu savu procesuālo tiesību efektīvu īstenošanu.


Top