EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1130(01)

Projekts – ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāns 2013.–2016. gadam

OJ C 351, 30.11.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 351/1


PROJEKTS – ES NARKOMĀNIJAS APKAROŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS 2013.–2016. GADAM

2013/C 351/01

SATURS

Ievads

1.

Narkotiku pieprasījuma samazināšana

2.

Piedāvājuma samazināšana

3.

Koordinācija

4.

Starptautiskā sadarbība

5.

Informācija, pētniecība, uzraudzība un izvērtēšana

Pielikums 1 –

15. būtiskākie rādītāji ES rīcības plānā narkotiku apkarošanai 2013.–2016. gadam (esošie ziņošanas mehānismi)

Pielikums 2 –

Akronīmu glosārijs

Ievads

Nelegālu narkotiku izmantošana un vispār narkotiku ļaunprātīga lietošana ir ļoti būtiska problēma gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm, gan sabiedrībai kopumā visā Eiropā. Papildus ietekmei uz veselību un sabiedrību, ko rada narkotiku ļaunprātīga lietošana, nelegālu narkotiku tirgus ir būtisks noziedzīgu darbību elements visā Eiropas sabiedrībā un patiešām arī pasaules mērogā.

Padome 2012. gada decembrī Padome pieņēma ES Narkomānijas apkarošanas stratēģiju 2013.–2020. gadam. Stratēģijas mērķis ir veicināt narkotiku pieprasījuma un narkotiku piedāvājuma samazināšanu ES. Tās mērķis ir arī samazināt veselības un sociālo apdraudējumu un narkotiku izraisīto kaitējumu, īstenojot stratēģisku pieeju, ar ko atbalsta un papildina valstu politikas pasākumus, nodrošina sistēmu koordinētām un kopīgām darbībām un veido pamatu un politisko sistēmu ES ārējai sadarbībai šajā jomā. To panāks, īstenojot integrētu, līdzsvarotu un uz pierādījumiem balstītu pieeju.

Stratēģijas mērķi ir:

sniegt ieguldījumu narkotiku lietošanas, atkarības no narkotikām un ar narkotikām saistītu veselības un sociālo risku un kaitējuma izmērāmā samazinājumā,

sniegt ieguldījumu nelegālo narkotiku tirgus sagraušanā un nelegālo narkotiku pieejamības izmērāmā samazināšanā,

veicināt koordināciju, īstenojot aktīvu diskusiju un notikumu un problēmu analīzi narkotiku jomā ES un starptautiskā līmenī,

vēl vairāk stiprināt dialogu un sadarbību starp ES un trešām valstīm, starptautiskām organizācijām un forumiem jautājumos par narkotikām,

veicināt labāku izpratni par narkotiku parādības visiem aspektiem un par iejaukšanās ietekmi, lai panāktu pamatotu un visaptverošu pierādījumu bāzi politikai un rīcībai.

Līdzīgi ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijai šis ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāns ir balstīts uz ES tiesību pamatprincipiem, un tajā ir ievērotas pamatvērtības, uz kurām balstīta Savienība – cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, solidaritātes, tiesiskuma un cilvēktiesību respektēšana. Tas balstās arī uz ANO konvencijām, kas nodrošina starptautisku tiesisko regulējumu, lai vērstos inter alia pret nelegālu narkotiku izmantošanu, kā arī uz Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju.

Plānā ir izklāstītas darbības, kuras īstenos, lai sasniegtu stratēģijas mērķus. Darbības ir izklāstītas saskaņā ar stratēģijas divām politikas jomām:

narkotiku pieprasījuma samazināšana un

narkotiku piedāvājuma samazināšana,

un stratēģijas trim vispārējām tēmām:

koordinācija,

starptautiskā sadarbība un

informācija, pētniecība, uzraudzība un izvērtēšana.

Darbības ir saskaņotas ar mērķiem, kas izklāstīti ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā 2013.–2020. gadam. Izstrādājot darbības, tika ņemts vērā, ka tām jābalstās uz pierādījumiem, tām jābūt zinātniski pamatotām, reālistiskām, ar noteiktu termiņu un izmērāmām, tām jābūt skaidrai saiknei ar ES, un tām jāsniedz papildu vērtība. Šajā rīcības plānā ir norādīti grafiki, atbildīgās puses, rādītāji un datu vākšanas/izvērtēšanas mehānismi.

Pamatojoties uz esošajiem ziņošanas mehānismiem, 1. pielikumā izklāstīti vairāki būtiskākie rādītāji. Minētie rādītāji palīdz izmērīt šā ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna vispārējo efektivitāti, un tie nerada papildu ziņošanas slogu. Visā plānā attiecīgos gadījumos ir minētas atsauces uz vairākiem no minētājiem rādītājiem. Turklāt visā plānā ir minēti rādītāji, kuros izmantoti programmas, izvērtējuma un citu datu avoti. Šo rādītāju izmantošana ir atkarīga no datu vākšanas procesa katrā dalībvalstī vai ES iestāžu līmenī.

Saskaņā ar stratēģijas noteikumu, ka detalizēta tās īstenošana būtu jāizklāsta divos secīgos rīcības plānos, šis rīcības plāns attiecas uz četriem gadiem laikposmā no 2013. līdz 2016. gadam. Otrs rīcības plāns 2017.–2020. gadam tiks sagatavots līdz 2016. gadam pēc ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijas ārējas vidusposma izvērtēšanas, ņemot vērā visas citas attiecīgās stratēģijas un izvērtējumus.

1.   Narkotiku pieprasījuma samazināšana

Sniegt ieguldījumu nelegālu narkotiku lietošanas, problemātisku narkotiku lietošanas, atkarības no narkotikām un ar narkotikām saistīta veselības un sociāla kaitējuma izmērāmā samazinājumā

Mērķis

Darbība

Grafiks

Atbildīgais

Rādītājs(-i)

Datu vākšanas/izvērtējuma mehānismi

1.

Novērst narkotiku lietošanu un, otrkārt, palielināt vecumu, kurā sāk lietot narkotikas

1.

Uzlabot profilakses pasākumu pieejamību un efektivitāti, ņemot vērā:

a)

tādus iedzīvotāju riska faktorus kā vecums, dzimums, kultūras un sociālie faktori;

b)

tādus situāciju riska faktorus kā bezpajumtniecība, narkotiku lietošana naktsdzīves un atpūtas vietās, darba vietā un transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vielu ietekmē;

c)

tādus individuālus riska faktorus kā garīgā veselība, problemātiska uzvedība un psihosociāla attīstība, un citi zināmi faktori, kas ietekmē atsevišķas personas neaizsargātību pret narkotiku lietošanu, piemēram, ģenētiska ietekme un ģimenes apstākļi

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Būtiskākie rādītāji Nr. 1, 12

Tas, kādā līmenī dalībvalstīs tiek veikti uz pierādījumiem balstīti vispārēji un vides jomā īstenoti profilakses pasākumi

Tas, kādā līmenī dalībvalstīs tiek veikti mērķtiecīgi profilakses pasākumi, tostarp uz ģimeni un sabiedrību pamatoti pasākumi

Tas, kādā līmenī dalībvalstīs tiek veikti norādēm atbilstoši profilakses pasākumi

EMCDDA ziņojums

Reitox valstu ziņojumi

Dalībvalstu ziņojums par pasākumu rezultātiem

2.

Papildus narkotiku lietošanas novēršanai stiprināt un mērķtiecīgāk īstenot profilakses un novirzīšanas pasākumus, lai palielinātu vecumu, kurā pirmo reizi tiek lietotas nelegālas narkotikas

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Būtiskākie rādītāji Nr. 1, 5, 12

Tas, kādā līmenī dalībvalstīs tiek veikti uz pierādījumiem balstīti profilakses un novirzīšanas pasākumi, kas vērsti uz jauniešiem ģimenēs, sabiedrībā un formālas/neformālas mācīšanās vidē

EMCDDA ziņojums

Dalībvalstu ziņojums par pasākumu rezultātiem

3.

Plašāk informēt par nelegālu narkotiku un citu psihoaktīvu vielu lietošanas bīstamību un sekām

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Komisija

EMCDDA

Būtiskākie rādītāji Nr. 5, 12

Tas, kādā līmenī iedzīvotāji kopumā un jaunieši ir informēti par veselīgu dzīvesveidu un nelegālu narkotiku un citu psihoaktīvu vielu lietošanas bīstamību un sekām

EMCDDA ziņojums

Eurobarometer apsekojums

ESPAD

HBSC

4.

Palīdzēt informētākā veidā reaģēt uz recepšu un bezrecepšu opioīdu un citu psihoaktīvu zāļu ļaunprātīgas lietošanas problēmu

2014–2016

Dalībvalstis

HDG

EMA

EMCDDA

Dalībvalstu līdz 2014. gada beigām veikta datu vākšana par līmeņiem un veidiem, kādos tiek izrakstītas psihoaktīvas zāles

Iniciatīvu skaits, kuras galvenokārt vērstas uz to, lai veicinātu recepšu un bezrecepšu opioīdu un citu psihoaktīvu zāļu pareizu lietošanu

Dalībvalstu ziņojumi

Alice RAP projekta ziņojums

2.

Pastiprināt efektīvāku ārstēšanos pret atkarību no narkotikām un rehabilitāciju, tostarp pakalpojumus cilvēkiem ar blakusslimībām, lai samazinātu nelegālu narkotiku lietošanu, problemātisku narkotiku lietošanu, narkotiku atkarības izplatību un ar narkotikām saistītus veselības un sociālus apdraudējumus un kaitējumus un atbalstīt problemātisko un no narkotikām atkarīgo lietotāju atveseļošanos un sociālo reintegrāciju

5.

Izstrādāt un paplašināt visaptverošu un integrētu ārstēšanas pakalpojumu dažādību, pieejamību, pārklājumu un piekļuvi, tostarp attiecībā uz pakalpojumiem, kas vērsti uz vairāku narkotiku lietošanu (legālo un/vai nelegālo vielu, tostarp alkohola, kombinētu lietošanu)

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Būtiskākie rādītāji Nr. 1, 6, 11

Tas, cik lielā mērā dalībvalstu līmenī tiek veikti dažādi visaptveroši un integrēti ārstēšanas pakalpojumi, tostarp pakalpojumi, kas vērsti uz vairāku narkotiku lietošanu

Dalībvalstu dati par ārstēšanās izraisītu atturēšanos un ārstēšanās rezultātiem

EMCDDA ziņojums

Reitox valstu ziņojumi

EMCDDA paraugprakses portāls

6.

Paplašināt rehabilitācijas/atveseļošanās pakalpojumu sniegšanu, liekot uzsvaru uz pakalpojumiem, kas:

a)

galvenokārt sniedz nepārtrauktu aprūpi, īstenojot lietu pārvaldību un sadarbību starp aģentūrām attiecībā uz atsevišķiem cilvēkiem;

b)

galvenokārt atbalsta sociālo reintegrāciju (tostarp nodarbināmību) problemātiskiem un no narkotikām atkarīgiem lietotājiem;

c)

stiprina diagnostikas procesu un ārstēšanu no psihiatriskām un fiziskām blakusslimībām saistībā ar narkotiku lietošanu

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Būtiskākais rādītājs Nr. 11

Dalībvalstu dati par to:

cik lielā mērā pieaudzis to rehabilitācijas/atveseļošanās pakalpojumu skaits, kuros izmanto lietu pārvaldību un starpaģentūru pieejas,

cik lielā mērā pieaudzis to programmu skaits, kas īpaši vērstas uz narkotiku lietotājiem ar blakusslimībām un kas ietver partnerības starp gan garīgās veselības, gan narkotiku rehabilitācijas/atveseļošanās pakalpojumiem,

kādā līmenī un cik ilgi no nelegālu un/vai legālu narkotiku patērēšanas atturas cilvēki, kas beidz ārstēšanos no narkotikām,

cik pieejami ir ārstēšanās varianti, lai apmierinātu to cilvēku vajadzības, kas piedzīvo narkotiku lietošanas recidīvu

EMCDDA ziņojums

Dalībvalstu ziņojums par pakalpojumu rezultātiem

7.

Nodrošināt, ka ārstēšanas un ielu sociālie pakalpojumi iekļauj lielāku piekļuvi apdraudējuma un kaitējuma samazināšanas iespējām, lai mazinātu narkotiku lietošanas negatīvās sekas un lai būtiski samazinātu nāves gadījumu skaitu, kas tieši un netieši ir saistīti ar narkotikām, un asinīs pārnēsājamās infekcijas, kas saistītas ar narkotiku lietošanu, bet ne tikai tādas, HIV un vīrusu hepatītu, kā arī seksuāli transmisīvās slimības un tuberkulozi

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Būtiskākie rādītāji Nr. 2, 3, 4, 11

Tas, cik lielā mērā pieaugusi uz pierādījumiem balstītu apdraudējuma un kaitējuma mazināšanas pasākumu pieejamība dalībvalstīs un piekļuve tiem

EMCDDA ziņojums

Reitox valstu ziņojumi

Dalībvalstu ziņojums par pakalpojumiem

8.

Kāpināt to pasākumu izstrādi, pieejamību un pārklājumu, kas vērsti uz narkotiku lietotājiem cietumā un pēc atbrīvošanas no tā, lai sasniegtu tādu aprūpes kvalitātes līmeni, kas līdzvērtīgs aprūpes līmenim sabiedrībā kopumā

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Būtiskākais rādītājs Nr. 10

Tas, cik pieejami ir pakalpojumi narkotiku lietotājiem cietumā un cik lielā mērā cietumu veselības aprūpes politika un prakse izmanto aprūpes modeļus, kas ietver paraugpraksi attiecībā uz cietumnieku vajadzību izvērtējumu un nepārtrauktu aprūpi ieslodzījuma laikā

Cik lielā mērā ir mazinājušās ar narkotikām saistītas fiziskās un garīgas veselības problēmas cietumnieku vidū

Cik lielā mērā cietumos un sabiedrībā veikti pakalpojumi nodrošina cietumniekus ar nepārtrauktu aprūpi pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma, liekot īpašu uzsvaru uz narkotiku pārdozēšanas novēršanu

EMCDDA ziņojums

Reitox valstu ziņojumi

Dalībvalstu ziņojums par pakalpojumiem

3.

Ietvert saskaņotu paraugpraksi un kvalitatīvas pieejas narkotiku pieprasījuma samazināšanā

9.

Saskaņot un sākt īstenot ES minimālos kvalitātes standartus, kas palīdz novērst neatbilstību starp zinātni un praksi, attiecībā uz:

a)

vides, vispārējiem, selektīviem un norādēm atbilstošiem profilakses pasākumiem;

b)

agrīnas atklāšanas un iejaukšanās pasākumiem;

c)

apdraudējuma un kaitējuma samazināšanas pasākumiem;

d)

ārstēšanu, rehabilitāciju, sociālās integrācijas un atveseļošanās pasākumiem

2014–2016

Padome

HDG

Dalībvalstis

Komisija

EMCDDA

Dalībvalstu vienprātība par minimālajiem kvalitātes standartiem, pamatojoties uz iepriekšējiem ES sagatavošanās pētījumiem

EMCDDA paraugprakses portāls

Komisijas divgadu progresa ziņojums

2.   Narkotiku piedāvājuma samazināšana

Sniegt ieguldījumu ievērojamā nelegālu narkotiku pieejamības un piedāvājuma samazinājumā Eiropas Savienībā

Mērķis

Darbība

Grafiks

Atbildīgais

Rādītājs(-i)

Datu vākšanas/izvērtējuma mehānismi

4.

Pastiprināt efektīvu tiesībaizsardzības koordināciju un sadarbību Eiropas Savienībā, lai apkarotu darbības ar nelegālām narkotikām, attiecīgajos gadījumos atbilstīgi ES politikas ciklā paredzētajām attiecīgajām darbībām

10.

Visefektīvāk izmantot pieejamos izlūkošanas datu un informācijas apmaiņas tiesībaizsardzības instrumentus, kanālus un saziņas rīkus, kurus izmanto, lai apkopotu un analizētu ar narkotikām saistītu informāciju

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Eiropols

Eurojust

COSI

Būtiskākais rādītājs Nr. 7

Cik lielā mērā augstas ietekmes darbības, kuru pamatā ir izlūkdati, un mērķtiecīgi pasākumi, kopīgas izmeklēšanas grupas un pārrobežu sadarbības iniciatīvas ir galvenokārt vērstas uz noziedzīgām organizācijām, kas veic darbības ar nelegālām narkotikām

Eiropola ar narkotikām saistītas informācijas apmaiņas, analīzes un ekspertu sistēmas aktīvāks izmantojums

EMPACT projektos un divpusējās un daudzpusējās iniciatīvās gūtie rezultāti

EMCDDA ziņojums

ES aģentūru ziņojumi

EMPACT vadītāju ziņojumi

11.

Apzināt un noteikt prioritātes visbūtiskākajiem apdraudējumiem, ko ietver ar narkotikām saistīta noziedzība

2014

Padome

COSI

Eiropols

Dalībvalstis

Komisija

Izveidots ES politikas cikls un prioritātes noziedzības apkarošanas jomā 2014.–2017. gadam

Padomes secinājumi par ES politikas ciklu

ES SOCTA

EMPACT novērtējums

12.

Stiprināt CEPOL mācības tiesībaizsardzības amatpersonām attiecībā uz nelegālu narkotiku ražošanu un kontrabandu, jo īpaši apmācības metodes un paņēmienus:

a)

lai cīnītos pret jaunu komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu nelegālu narkotiku ražošanā un kontrabandā;

b)

palielināt līdzekļu konfiskāciju;

c)

apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;

d)

atklāt un likvidēt nelegālas slepenas laboratorijas un kaņepju audzēšanas vietas

2014–2016

Dalībvalstis

CEPOL

Eiropols

COSI

Komisija

Līdz 2014. gada beigām jāveic apmācības novērtējums

Attiecīgu apmācības kursu pieejamība un īstenošana

Apmācīto un pēc tam efektīvi norīkoto tiesībaizsardzības amatpersonu skaits

Komisijas divgadu progresa ziņojums

CEPOL gada ziņojums

CEPOL mācību programmas

EMPACT novērtējums

13.

Uzlabot pret narkotikām vērstas darbības, stiprinot un uzraugot reģionālo informācijas apmaiņas platformu un reģionālo drošības apmaiņas platformu efektivitāti ar mērķi apkarot un novērst jaunus apdraudējumus, ko rada narkotiku kontrabandas ceļu izmaiņas

Pastāvīgi

Komisija

Dalībvalstis

Eiropols

COSI

Reģionālas informācijas apmaiņas platformas

Reģionālas drošības apmaiņas platformas

Būtiskākais rādītājs Nr. 7

To darbību skaits, kuru pamatā ir izlūkdati un kuru rezultātā tiek apkaroti un izjaukti narkotiku kontrabandas ceļi

Tas, kādā līmenī notiek informācijas apmaiņa, izmantojot sadarbības koordinatoru tīkla efektīvu darbību

EMCDDA ziņojums

Drošības/informācijas apmaiņas platformas un novērtējuma ziņojums

ES SOCTA

EMPACT novērtējums

14.

Stiprināt darbības, lai novērstu narkotiku prekursoru un pirmsprekursoru novirzīšanu izmantošanai narkotiku nelegālā ražošanā

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Eiropols

Komisija

CUG

COSI

Apturētu vai atsavinātu nelegālai izmantošanai paredzētu prekursoru sūtījumu apjoms un gadījumu skaits

EMPACT projektos gūtie rezultāti

Pirmseksporta paziņošanas (PEN) tiešsaistes sistēmas izmantošana un Prekursoru incidentu saziņas sistēmas (PICS) aktīvāka izmantošana

Kopīgu turpmāku sanāksmju un citu, ar prekursoru un pirmsprekursoru novēršanu un novirzīšanu saistītu darbību skaits

ES un dalībvalstu tiesībaizsardzību aģentūru ziņojumi

EMPACT novērtējums

Vadītāju ziņojumi

15.

Apkarot narkotiku pārrobežu kontrabandu un uzlabot robežu drošību jo īpaši ES jūras ostās, lidostās un sauszemes robežšķērsošanas punktos, veicot aktīvākus centienus, tostarp informācijas un izlūkdatu apmaiņu starp attiecīgajām tiesībaizsardzības aģentūrām

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Eiropols

CCWP

COSI

Lielāks skaits daudzdisciplīnu/daudzu aģentūru kopīgi veiktu operāciju un pārrobežu sadarbības iniciatīvu

Efektīvu saprašanās memorandu (MOU) skaits, par kuriem vienojušās tiesībaizsardzības aģentūras un attiecīgās struktūras, piemēram, aviosabiedrības, aviācijas kurjerpasta uzņēmumi, kuģošanas sabiedrības, ostu iestādes un ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi

EMPACT projektos gūtie rezultāti

Labāka izlūkošanas datu un informācijas apmaiņa attiecībā uz narkotiku pārrobežu kontrabandu, izmantojot inter alia pieejamas robežu uzraudzības sistēmas

Komisijas divgadu progresa ziņojums

EMPACT novērtējums un vadītāju ziņojumi

Dalībvalstu ziņojumi

16.

Izstrādāt un pakāpeniski īstenot svarīgus narkotiku piedāvājuma rādītājus, standartizējot, uzlabojot un vienkāršojot datu vākšanu šajā jomā, pamatojoties uz pašlaik pieejamiem datiem

2013–2016

Komisija

Dalībvalstis

Padome

HDG

EMCDDA

Eiropols

Izstrādāts un saskaņots ceļvedis attiecībā uz svarīgu narkotiku piedāvājuma rādītāju īstenošanu

Panākta dalībvalstu vienošanās par svarīgiem narkotiku piedāvājuma rādītājiem

Pārskats par dalībvalstīs esošo piegādes datu vākšanu

EMCDDA ziņojums

Komisijas divgadu progresa ziņojums

5.

Stiprināt tiesu efektīvu sadarbību un tiesību aktus Eiropas Savienībā

17.

Stiprināt tiesu sadarbību, vēršoties pret narkotiku pārrobežu kontrabandu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un konfiscējot ar narkotikām saistītas organizētas noziedzības līdzekļus

2013–2016

Padome

Komisija

Dalībvalstis

Eurojust

Saskaņotu ES pasākumu un tiesību aktu pieņemšana un savlaicīga īstenošana attiecībā uz: a) noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju un atgūšanu; b) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; c) pārkāpumu narkotiku kontrabandas jomā un ar tiem saistīto sankciju tuvināšana visā ES

Lielāks skaits finanšu izmeklēšanu un konfiskāciju attiecībā uz līdzekļiem, kas gūti ar narkotikām saistītas organizētas noziedzības rezultātā, izmantojot ES tiesu sadarbību

Savlaicīga un efektīva reaģēšana uz lūgumiem pēc savstarpējas palīdzības un Eiropas apcietināšanas orderiem saistībā ar nelegālu narkotiku kontrabandu

Eurojust ziņojums

Komisijas divgadu progresa ziņojums

18.

Ieviest un pieņemt jaunus ES tiesību aktus, lai vērstos pret jaunu psihoaktīvu vielu parādīšanos, izmantošanu un strauju izplatīšanos

2013–2016

Komisija

Padome

HDG

Dalībvalstis

ES tiesību aktu ieviešana

ES tiesību aktu īstenošana dalībvalstīs

Komisijas divgadu progresa ziņojums

19.

Pastiprināt ES tiesību aktus attiecībā uz narkotiku prekursoriem, lai novērstu to novirzīšanu, neradot šķēršļus likumīgai tirdzniecībai

Pastāvīgi

Padome

Komisija

Dalībvalstis

Pieņemtas un īstenotas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par narkotisko vielu prekursoriem, ar kurām groza gan Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, gan Regulu (EK) Nr. 273/2004

Komisijas divgadu progresa ziņojums

ES gada ziņojums par narkotisko vielu prekursoriem

20.

Apkarot dažu farmakoloģiski aktīvu vielu (kā definēts ES Direktīvā 2011/62/ES) izmantošanu nelegālo narkotiku atšķaidīšanai

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Komisija

EMA

EMCDDA

Eiropols

Nelegālo narkotiku atšķaidīšanai izmantoto aktīvo vielu atsavināšanu skaits

Savlaicīgi īstenotas jaunas ES tiesību aktu prasības, ar kurām paredzēts nodrošināt aktīvo vielu piegādes ķēdi saskaņā ar Direktīvu 2011/62/ES – Viltoto zāļu direktīvu

CCWP un CUG ziņojumi

Dalībvalstu ziņojumi

21.

Dalībvalstīm attiecīgos gadījumos un saskaņā ar to tiesisko regulējumu nodrošināt ar piespiedu sankcijām saistītas alternatīvas (piemēram, izglītošanu, ārstēšanu, rehabilitāciju, vēlāku aprūpi un sociālu reintegrāciju) attiecībā uz likumpārkāpējiem, kuri lieto narkotikas

2015

Dalībvalstis

Vairāk pieejamas un īstenotas tiem likumpārkāpējiem, kuri lieto narkotikas, paredzētas ieslodzījuma alternatīvas izglītošanas, ārstēšanas, rehabilitācijas, vēlākas aprūpes un sociālās reintegrācijas jomā

Ar piespiedu sankcijām saistītu alternatīvu aktīvāka uzraudzība, īstenošana un izvērtēšana

Reitox valstu ziņojumi

6.

Efektīvi reaģēt uz pašreizējām un jaunām tendencēm darbībās ar nelegālām narkotikām

22.

Apzināt stratēģiskas atbildes, lai aplūkotu jaunu komunikācijas tehnoloģiju un saistīto tīmekļa vietņu izmitināšanas nozīmi nelegālu narkotiku, tostarp kontrolēto jauno psihoaktīvo vielu, ražošanā, tirdzniecībā, pirkšanā un izplatīšanā

Pastāvīgi

Padome

Komisija

HDG

Dalībvalstis

Eiropols

COSI

Rezultāti, kas gūti tiesībaizsardzības jomā veiktās darbībās, ar kurām apkaro ar narkotikām saistītu noziedzību, izmantojot internetu

Lielāks skaits kopīgi veiktu operāciju un pārrobežu sadarbības iniciatīvu

ES politikas cikla prioritāšu progresa pārskats

EMPACT novērtējums un vadītāju ziņojumi

Dalībvalstu ziņojumi

ES aģentūru ziņojumi

3.   Koordinācija

Dalībvalstu un ES veikta narkomānijas apkarošanas politikas efektīva koordinācija

Mērķis

Darbība

Grafiks

Atbildīgais

Rādītājs(-i)

Datu vākšanas/izvērtējuma mehānismi

7.

Nodrošināt efektīvu ES sadarbību narkotiku jomā

23.

Pastiprināt informācijas apmaiņu starp HDG un citām attiecīgajām Padomes darba grupām

Pastāvīgi

Prezidentvalsts

Padome

EĀDD

HDG

Tas, cik lielā mērā ES Narkomānijas apkarošanas stratēģiju / rīcības plānu ņem vērā citu Padomes darba grupu, tostarp COAFR, COASI, COEST, COLAT un COWEB, programmās

Padomes darba grupu ziņojumi

24.

Katra prezidentvalsts var sasaukt valstu narkomānijas apkarošanas koordinatoru un attiecīgos gadījumos citu grupu sanāksmes, lai aplūkotu jaunākās tendences, efektīvu iejaukšanos un citus politikas jaunumus, kas dod papildu vērtību ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijai

Reizi divos gados

Prezidentvalsts

Dalībvalstis

Tas, cik lielā mērā valstu narkomānijas apkarošanas koordinatoru sanāksmes darba kārtība ataino notikumu attīstību, tendences un jaunas atziņas politikas atbildēs un nodrošina labāku komunikāciju un informācijas apmaiņu

Prezidentvalsts ziņojums

25.

HDG veicina a) rīcības plāna īstenošanas uzraudzību, izmantojot tematiskas debates, un b) ikgadēju dialogu par situāciju narkotiku jomā Eiropā

a)

Reizi divos gados

b)

Reizi gadā

Prezidentvalsts

HDG

Dalībvalstis

Komisija

EMCDDA

Eiropols

Tas, cik lielā mērā tiek īstenots rīcības plāns

Savlaicīgi veikts dialogs Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupā par jaunākajām tendencēm narkotiku jomā un datiem

Prezidentvalsts ziņojums

26.

Nodrošināt konsekventas un nepārtrauktas dalībvalstu un ES darbības, vienai prezidentvalstij nomainot citu, lai stiprinātu integrētu, līdzsvarotu un uz pierādījumiem balstītu pieeju narkotiku jomā Eiropas Savienībā

Reizi divos gados

Prezidentvalsts

Triju prezidentvalstu komanda

Dalībvalstis

Komisija

HDG

EMCDDA

Eiropols

Tas, cik lielā mērā tiek veiktas konsekventas un nepārtrauktas darbības, vienai prezidentvalstij nomainot citu

Tas, cik lielā mērā ir īstenotas ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijas prioritātes, vienai prezidentvalstij nomainot citu

Prezidentvalsts ziņojums

27.

Nodrošināt ES narkomānijas apkarošanas politiku un atbilžu koordināciju, lai atbalstītu starptautisku sadarbību starp ES, trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

Pastāvīgi

EĀDD

Komisija

HDG

Dalībvalstis

Cik lielā mērā konsekventi un saskaņoti ir mērķi, gaidāmie rezultāti un paredzamie pasākumi ES veiktajās darbībās narkotiku jomā

Ar narkotikām saistītu prioritāšu iekļaušana attiecīgo ES struktūru stratēģijās

Ciešāka sadarbība starp HDG un ģeogrāfiskām/reģionālām darba grupām, tostarp COAFR, COASI, COEST, COLAT un COWEB

EĀDD gada ziņojums HDG

Komisijas divgadu progresa ziņojums

28.

Panākt koordinētu un piemērotu resursu apjomu ES līmenī un dalībvalstu līmenī, lai izpildītu ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijas prioritātes

Reizi gadā

Dalībvalstis

Komisija

EĀDD

Padome

HDG

Būtiskākais rādītājs Nr. 14

Finansējuma apjoms ES līmenī un vajadzības gadījumā dalībvalstu līmenī

Cik lielā mērā starp Padomes darba grupām tiek koordinētas finanšu programmas narkotiku jomā

EMCDDA ziņojums

Komisijas divgadu progresa ziņojums

8.

Nodrošināt narkomānijas apkarošanas politikas efektīvu koordināciju valstu līmenī

29.

Koordinēt narkomānijas apkarošanas politikas darbības starp valdības departamentiem/ministrijām un attiecīgajām aģentūrām dalībvalstu līmenī un nodrošināt pienācīgu daudzdisciplīnu pārstāvību vai ieguldījumu HDG delegācijās

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Būtiskākais rādītājs Nr. 14

Tas, cik efektīvs ir narkomānijas apkarošanas horizontālās politikas koordinācijas mehānisms dalībvalstu līmenī

Ar narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanu saistītu vispārēju darbību skaits, kas veiktas dalībvalstu līmenī

EMCDDA ziņojums

Reitox valstu ziņojumi

Komisijas divgadu progresa ziņojums

Dalībvalstu ziņojumi

9.

Nodrošināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību narkomānijas apkarošanas politikā

30.

Sekmēt un atbalstīt dialogu ar pilsonisko sabiedrību un zinātniskajām aprindām un palīdzēt tās iesaistīt narkomānijas apkarošanas politikas izstrādāšanā un īstenošanā dalībvalstu un ES līmenī

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Komisija

HDG

Prezidentvalsts

Savlaicīgi dialogi starp ES pilsoniskās sabiedrības forumu narkomānijas jautājumos un HDG katras prezidentūras laikā

ES pilsoniskās sabiedrības foruma iesaistīšanās ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna īstenošanas pārskatīšanā

Tas, cik lielā mērā pilsoniskā sabiedrība iesaistās dalībvalstu un ES narkomānijas apkarošanas politikas izstrādāšanā un īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot narkotiku lietotāju, ar narkomāniju saistītu pakalpojumu saņēmēju un jauniešu iesaistīšanai

Savlaicīgi dialogi starp zinātniskajām aprindām (dabas un sociālās zinātnes, tostarp neirozinātne un uzvedības pētniecība) un HDG

Komisijas divgadu progresa ziņojums

ES pilsoniskās sabiedrības foruma narkomānijas jautājumos un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dalībvalstu līmenī sniegtā informācija

Dalībvalstu ziņojumi

Zinātnisko aprindu EMCDDA zinātniskajā komitejā sniegtā informācija

4.   Starptautiskā sadarbība

Visaptverošā un līdzsvarotā veidā stiprināt dialogu un sadarbību narkotiku jautājumos starp ES un trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

Mērķis

Darbība

Grafiks

Atbildīgais

Rādītājs(-i)

Datu vākšanas/izvērtējuma mehānismi

10.

Integrēt ES Narkotiku apkarošanas stratēģiju ES kopējās ārpolitikas ietvarā kā daļu no visaptverošas pieejas, kas pilnībā izmanto dažādas ES rīcībā esošās politikas un diplomātiskos, politiskos un finanšu instrumentus saskaņotā un koordinētā veidā

31.

Nodrošināt ES ar narkotikām saistīto politiku iekšējo un ārējo aspektu saskaņotību un pilnībā integrēt ar narkotikām saistītos jautājumus politiskajos dialogos un pamatnolīgumos starp ES un tās partneriem un ES aizstāvētajās nostājās attiecībā uz globāliem jautājumiem vai izaicinājumiem.

Pastāvīgi

Komisija

EĀDD

Prezidentvalsts

HDG

Dalībvalstis

Būtiskākais rādītājs Nr. 13

Narkotiku apkarošanas politikas prioritātes arvien vairāk atspoguļotas ES ārpolitikā un rīcībā

Ar narkotikām saistītu prioritāšu iekļaušana ES stratēģijās attiecībā uz trešām valstīm un reģioniem

Izstrādāto nolīgumu, stratēģiju dokumentu, rīcības plānu skaits

EĀDD ziņojumi

ES Narkotiku apkarošanas stratēģijas vidusposma pārskatīšana

Komisijas divgadu progresa ziņojums

32.

Nodrošināt, ka politikas prioritātes un līdzsvars starp pieprasījuma un piedāvājuma samazinājumu tiek pienācīgi atspoguļoti politikas alternatīvās un ārējās palīdzības programmēšanā un īstenošanā, jo īpaši izcelsmes valstīs un tranzītvalstīs, caur projektiem, kas saistīti ar:

a)

integrētu, līdzsvarotu un uz pierādījumiem balstītu narkotiku politiku izstrādi;

b)

piedāvājuma mazināšanu;

c)

narkotiku prekursoru un pirmsprekursoru novirzīšanas novēršanu;

d)

narkotiku pieprasījuma mazināšanu un

e)

alternatīvās attīstības pasākumiem

Pastāvīgi

Komisija

Dalībvalstis

EĀDD

Pakāpe, kādā ES narkotiku politikas prioritātes, īpaši līdzsvars starp pieprasījuma un piedāvājuma mazināšanu, tiek atspoguļots finansētās prioritātēs un projektos

Līmenis, kādā koordinētas rīcības ir īstenotas rīcības plānos starp ES un trešām valstīm un reģioniem

Trešo valstu stratēģiju un rīcības plānu, kas ietver integrētas narkotiku apkarošanas politikas, skaits

Komisijas pusgada progresa ziņojums

EĀDD ziņojums par programmēšanu

Dalībvalstu uzraudzība un izvērtējums

33.

Uzlabot ES delegāciju kapacitāti un stiprināt to lomu, lai dotu iespēju tām proaktīvi iesaistīties narkotiku apkarošanas politikas jautājumos

2013–2016

EĀDD

Komisija

Dalībvalstis

ES delegācijām sniegtās attiecīgās ekspertzināšanas, apmācība un norādes politikas jomā

Stiprināta reģionālo sakaru veidošana starp ES delegācijām narkotiku apkarošanas jautājumos

Pastiprināta koordinācija ar dalībvalstīm

EĀDD ziņojums par ES delegācijām

34.

Nodrošināt atbilstīgu ES un dalībvalstu finansējuma līmeni un ekspertzināšanas, lai papildus stiprinātu un atbalstītu trešo valstu centienus ar lauku attīstības pasākumu palīdzību vērsties pret un novērst nelegālo narkotiku kultūru audzēšanu, lai risinātu to radītos izaicinājumus sabiedrības veselībai, drošumam un drošībai

Pastāvīgi

Dalībvalstis

EĀDD

Komisija

Tādu trešo valstu politiku, stratēģiju un rīcības plānu skaits, kuros iekļauta integrēta pieeja nelegālo narkotiku kultūru audzēšanas problēmai

Uzlabojumi tautas attīstības rādītājos narkotiku audzēšanas reģionos

ES un dalībvalstu fondēto lauku attīstības projektu un programmu skaits reģionos, kuros notiek nelegālu kultūru audzēšana vai kuri pakļauti nelegālu kultūru audzēšanas riskam

Ziņojums par nelegālu kultūru audzēšanas vietēju samazinājumu ilgtermiņā

ES un dalībvalstu projektu un programmu uzraudzības un izvērtējuma sistēmas un ziņojumi

UNDP pārskati par tautas attīstību

Trešo valstu ziņojumi

35.

Veicināt un īstenot ES pieeju alternatīvai attīstībai (kas saskaņota ar ES Narkotiku apkarošanas stratēģiju 2013.–2020. gadam, ES pieeju alternatīvai attīstībai un ANO Alternatīvas attīstības pamatprincipiem 2013. gadam) sadarbībā ar trešām valstīm, ņemot vērā cilvēktiesības, cilvēku drošību un īpašus pamatnosacījumus, tostarp:

a)

iekļaujot alternatīvu attīstību dalībvalstu vispārējā darba kārtībā, mudinot trešās valstis, kas to vēlas, integrēt alternatīvo attīstību to valstu stratēģijās;

b)

atbalstot iniciatīvas, kuru mērķis ir samazināt nabadzību, konfliktus un neaizsargātību, veicinot ilgtspējīgu, legālu un dzimumu respektējošuiztiku cilvēkiem, kuri iepriekš bija vai šobrīd ir iesaistīti nelegālā narkotiku ražošanā

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Komisija

EĀDD

Tādu trešo valstu politiku, stratēģiju un rīcības plānu skaits, kas ietver:

integrētas pieejas nelegālu kultūru audzēšanas problēmai un

efektīvi organizētas alternatīvās attīstības iniciatīvas

Tādu izvērtēto projektu skaits, kuros ir pozitīvi rezultāti attiecībā uz ilgtspējīgu, legālu un dzimumu respektējošu iztiku

Uzlabojumi tautas attīstības rādītājos

Trešo valstu ziņojumi par valstu narkotiku apkarošanas stratēģiju īstenošanu

ES un dalībvalstu projektu un programmu uzraudzības un izvērtējuma sistēma un ziņojums

UNDP pārskati par tautas attīstību

36.

Atbalstīt trešās valstis, tostarp pilsonisko sabiedrību šajās valstīs, lai izstrādātu un īstenotu riska un kaitējuma samazināšanas iniciatīvas, jo īpaši ja pieaug apdraudējums izplatīties ar narkotikām saistītiem ar asinīm pārnēsātiem vīrusiem, tostarp, bet ne tikai, HIV un vīrusa hepatītam, kā arī seksuāli transmisīvajām slimībām un tuberkulozei

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Komisija

EĀDD

Izstrādāto riska un kaitējuma samazināšanas iniciatīvu skaits un kvalitāte

Ar narkotikām saistītu nāves gadījumu un ar narkotikām saistītu ar asinīm pārnēsātu vīrusu, tostarp, bet ne tikai, HIV un vīrusa hepatīta, kā arī seksuāli transmisīvo slimību un tuberkulozes, izplatība trešās valstīs

Trešo valstu ziņojumi

Komisijas divgadu progresa ziņojums

Pasaules veselības organizācijas (PVO) ziņojums

37.

Atbalstīt trešās valstis cīņā pret organizēto noziedzību, kas saistīta ar narkotikām, tostarp to kontrabandu, šādos veidos:

a)

apmaiņa ar izlūkošanas informāciju un paraugpraksi;

b)

narkotiku apkarošanas spējas stiprināšana un izcelsmes valstu un tranzītvalstu ekspertzināšanu attīstīšana;

c)

darbs ar starptautiskajiem partneriem, lai vērstos pret narkotiku kontrabandu veicinošajiem faktoriem, piemēram, korupcija, vājas institūcijas, vāja pārvaldība un finanšu regulatīvās kontroles trūkums;

d)

sadarbības stiprināšana aktīvu identificēšanas un atgūšanas jomā, jo sevišķi veidojot īpašas valstu platformas; un

e)

reģionālās un starpreģionālās sadarbības pastiprināšana

Pastāvīgi

Dalībvalstis

EĀDD

Komisija

Eiropols

Projektu un programmu skaits un efektivitāte

Narkotiku kontrabandas ilglaicīgs samazinājums

Komisijas divgadu progresa ziņojums

Dalībvalstu ziņojumi

Eiropola ziņojumi

EĀDD ziņojumi

UNODC gada ziņojums par situāciju narkotiku apkarošanas jomā pasaulē

38.

Pastiprināt sadarbību un atjaunināt un īstenot dialogus, deklarācijas un ES Narkotiku apkarošanas rīcības plānus ar partneriem, tostarp:

a)

valstīm, kas pievienojas, kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm,

b)

Eiropas Kaimiņattiecību politikas valstīm,

c)

Amerikas Savienotajām Valstīm, Krievijas Federāciju

d)

citām prioritārajām valstīm vai reģioniem, tostarp:

Afganistānu un Pakistānu,

Vidusāzijas valstīm,

Ķīnu,

Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm (CELAC),

Āfriku, jo īpaši Rietumāfriku

Pastāvīgi

Triju prezidentvalstu komanda

Komisija

EĀDD

Dalībvalstis

Būtiskākais rādītājs Nr. 13

Pastiprināta sadarbība narkotiku apkarošanas jomā ar būtiskajiem partneriem

Organizēti dialogi

Pieņemtas deklarācijas

Īstenotas programmas un rīcības plāni

EĀDD ziņojumi

ES Narkotiku apkarošanas stratēģijas vidusposma pārskatīšana

Komisijas divgadu progresa ziņojums

ES ziņojumu matricas

Attiecīgo rīcības plānu īstenošanas ziņojumi

39.

Uzlabot Dublinas grupas konsultatīvo mehānismu ar intensificētu ES koordināciju un līdzdalību, labāku īstenošanu un Dublinas mini grupas ziņojumos pausto ieteikumu izplatīšanu

Pastāvīgi

Dublinas grupa

Komisija

EĀDD

Dalībvalstis

Darbības līmenis Dublinas grupas struktūrās, tostarp efektīvi īstenoto Dublinas grupas ieteikumu skaits

Dublinas grupas ziņojumi

40.

Noorganizēt ikgadēju dialogu par ES un dalībvalstu ar narkotikām saistītu palīdzību trešām valstīm, sagatavojot rakstisku jaunāko informāciju

No 2014. gada

Komisija

EĀDD

Dalībvalstis

Noorganizēts ikgadējais dialogs par finansējumu

Komisijas divgadu progresa ziņojums

Dalībvalstu ziņojumi

EĀDD ziņojumi

Projektu un programmu uzraudzības un izvērtējuma sistēma un ziņojums

41.

Nodrošināt, ka cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība ir pilnībā iekļauta politiskajos dialogos un attiecīgo ar narkotikām saistīto programmu un projektu plānošanā un īstenošanā, tostarp izstrādājot norāžu un ietekmes izvērtējuma instrumentu cilvēktiesību jomā

Pastāvīgi

Komisija

EĀDD

Dalībvalstis

Cilvēktiesības ir efektīvi iekļautas ES ārējā narkotiku apkarošanas darbībā

Izstrādāts un īstenots cilvēktiesību norāžu un izvērtējuma instruments

Komisijas divgadu progresa ziņojums

COHOM gada ziņojums par cilvēktiesībām

Dalībvalstu ziņojumi

11.

Uzlabot ES pieejas saskaņotību un ES ietekmi Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) un stiprināt ES koordināciju ar starptautiskajām struktūrām, kas saistītas ar narkotiku jomu

42.

Dot savu pienesumu starptautiskajai narkotiku apkarošanas politikas rīcības programmai, tostarp šādos veidos:

a)

ES un dalībvalstu delegāciju darbība ANO Ģenerālajā asamblejā un Narkotiku komisijā (CND);

b)

ES kopējo nostāju, kā arī kopējo deklarāciju ANO Ģenerālajā asamblejā un CND, gatavošana, koordinācija un pieņemšana un rūpēšanās par to, lai šajos un citos starptautiskajos forumos izskanētu vienota, ietekmīga ES balss;

c)

2009. gada ANO Politiskās deklarācijas un rīcības plāna par starptautisko sadarbību, kas vērsta uz integrētu un līdzsvarotu stratēģiju narkomānijas apkarošanai pasaulē, vidusposma pārskatīšanas process;

d)

2016. gada ANO Ģenerālās asamblejas speciālā narkotiku apkarošanai veltītā sesija

Pastāvīgi

EĀDD

Prezidentvalsts

Dalībvalstis

Komisija

Padome

HDG

Būtiskākais rādītājs Nr. 13

ES politiku ANO, tostarp CND, efektīva veicināšana

Tādu ES kopējo nostāju skaits, ko atbalsta citi reģioni un starptautiskās struktūras

Tas, cik bieži starptautiskajos forumos un dialogos ar trešām valstīm skan vienota, ietekmīga ES balss

Tas, cik lielā mērā ANO, tostarp CND, tiek veiksmīgi pieņemtas ES rezolūcijas

2009. gada ANO Politiskās deklarācijas un rīcības plāna par starptautisko sadarbību, kas vērsta uz integrētu un līdzsvarotu stratēģiju narkomānijas apkarošanai pasaulē, vidusposma pārskatīšanas procesa iznākums

ES Kopējās nostājas dokumenta pieņemšana saistībā ar 2016. gada UNGASS un ES nostāju atspoguļojums UNGASS rezultātos

EĀDD ziņojumi

ES Narkotiku apkarošanas stratēģijas vidusposma pārskatīšana

Komisijas divgadu progresa ziņojums

Konverģences rādītājs

Vidusposma pārskats

UNGASS rezultāti

43.

Stiprināt partnerības ar UNODC, PVO, UNAIDS un citām nozīmīgām ANO aģentūrām, starptautiskajām un reģionālajām struktūrām un organizācijām un iniciatīvām (piemēram, Eiropas Padome un Parīzes pakta iniciatīva)

Pastāvīgi

Padome

EĀDD

Komisija

Prezidentvalsts

HDG

Būtiskākais rādītājs Nr. 13

Starp ES un attiecīgajām starptautiskajām un reģionālajām struktūrām un organizācijām veiktās informācijas apmaiņas gadījumu, kā arī darbību un iniciatīvu skaits

Ar attiecīgajām struktūrām izveidoto partnerību efektivitāte

EĀDD ziņojumi

ES Narkotiku apkarošanas stratēģijas vidusposma pārskatīšana

Komisijas divgadu progresa ziņojums

12.

Atbalstīt valstu, kas pievienojas, kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu pielāgošanos un pieskaņošanos ES acquis narkotiku apkarošanas jomā, tostarp sniedzot mērķtiecīgu palīdzību un veicot uzraudzību

44.

Sniegt mērķtiecīgu tehnisko palīdzību un cita veida palīdzību un nepieciešamo atbalstu valstīm, kas pievienojas, kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, lai veicinātu to pielāgošanos un pieskaņošanos ES acquis narkotiku apkarošanas jomā

Pastāvīgi

Komisija

Dalībvalstis

EMCDDA

Eiropols

Eurojust

FRONTEX

EĀDD

Lielāka valstu atbilstība ES acquis

Pabeigto projektu skaits un kvalitāte

Izveidotas valstu narkotiku apkarošanas stratēģijas un valstu narkotiku apkarošanas koordinējošās struktūras

Komisijas divgadu progresa ziņojums

Valstu, kas pievienojas, kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu ziņojumi

5.   Informācija, pētniecība, uzraudzība un izvērtēšana

Veicināt labāku izpratni par narkotiku parādības visiem aspektiem un par pasākumu ietekmi, lai panāktu pamatotu un visaptverošu pierādījumu bāzi politikām un rīcībām

Mērķis

Darbība

Grafiks

Atbildīgais

Rādītājs(-i)

Datu vākšanas/izvērtējuma mehānismi

13.

Nodrošināt pienācīgus ieguldījumus, pētniecībā, datu vākšanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un informācijas apmaiņā par narkotiku parādības visiem aspektiem

45.

Veicināt pienācīgu ES līmeņa finansējumu ar narkotikām saistītai daudzdisciplinārai pētniecībai un pētījumiem, tostarp izmantojot ar ES saistītas finanšu programmas 2014.–2020. gadam

2014–2016

Dalībvalstis

Komisija

EMCDDA

Dažādām programmām un projektiem piešķirtais ES finansējuma apjoms un veids

Komisijas divgadu progresa ziņojums

46.

Nodrošināt, ka ES atbalstītos projektos:

a)

ņem vērā ES Narkotiku apkarošanas stratēģijas un rīcības plāna prioritātes;

b)

ņem vērā nepilnības politikas formulējumos;

c)

gūst skaidru pievienoto vērtību un nodrošina saskaņotību un sinerģiju; un

d)

izvairās no dubultošanās ar pētījumiem citās programmās un struktūrās

e)

tiek ņemta vērā neirozinātnes un uzvedības pētniecības nozīmība

2014–2016

Komisija

EMCDDA

ES Narkotiku apkarošanas stratēģijas un rīcības plāna prioritāšu iekļaušana ar narkotikām saistītu ES finansētu pētījumu finansējumā un izvērtējumā

Ar narkotikām saistītu ES finansētu pētījumu, dotāciju un piešķirto līgumu skaits, ietekme, komplementaritāte un vērtība

Tādu ar narkotikām saistītu ES finansētu rakstu un pētījumu ziņojumu skaits, kas publicēti ietekmīgos profesionālapskates žurnālos

Ikgadējas diskusijas HDG ietvaros par ES finansētiem pētniecības projektiem, kas saistīti ar narkotikām

Komisijas divgadu progresa ziņojums

Pētniecības projektu ziņojums

EMCDDA Zinātniskās komitejas ieteikumi par pētniecības prioritātēm

Zinātnes citēšanas indekss un līdzīgi bibliometriski instrumenti

Stratēģisko pētījumu programma un no ERA-NET izrietoši projekti par narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanu

47.

Veicināt politiku un intervenču zinātnisku izvērtējumu valstu, ES un starptautiskā līmenī

2013–2016

Komisija

Dalībvalstis

EMCDDA

Būtiskākais rādītājs Nr. 14

Regulāri progresa pārskati Padomei un Eiropas Parlamentam par stratēģijas un rīcības plāna īstenošanu

Ārējs vidusposma izvērtējums stratēģijai/rīcības plānam līdz 2016. gadam

Publicētas Eiropas pamatnostādnes attiecībā uz valstu narkotiku apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu izvērtēšanu

Īpašu pētījumu veikšana par ES un starptautisko narkotiku apkarošanas politiku efektivitāti un ietekmi

Pabeigts izvērtējums par to, kā tiek īstenots 2003. gada Padomes ieteikums par tādu veselības kaitējumu profilaksi un mazināšanu, kas saistīti ar narkotiku atkarību

EMCDDA ziņojums

Komisijas divgadu progresa ziņojums

ES Narkotiku apkarošanas stratēģijas vidusposma izvērtējums

EMCDDA ziņojums

EMCDDA zinātniskās komitejas ziņojumi

Alice RAP un LINKSCH un ERA-NET ziņojumi

Reitox valstu ziņojumi

14.

Uzturēt sakarus un sadarbību un attīstīt kapacitāti saistībā ar ES zināšanu infrastruktūru attiecībā uz narkotisko vielu, jo īpaši nelegālo narkotisko vielu, informāciju, pētniecību, uzraudzību un izvērtējumu

48.

Sadarbībā ar attiecīgajām pusēm turpināt veikt visaptverošu analīzi par:

a)

situāciju ES narkotiku jomā;

b)

narkotiku lietošanas dinamiku sabiedrībā kopuma un mērķgrupās;

c)

reakciju uz narkotiku lietošanu

Pastāvīgi

EMCDDA

Eiropols

Dalībvalstis

Būtiskākie rādītāji Nr. 1-15

Pašreizējās nepilnības izveidotajā zināšanu bāzē un ES līmeņa sistēmā, kas radīta, lai maksimizētu analīzi no pašreiz rīcībā esošajiem datiem

Ar situāciju narkotiku apkarošanas jomā saistīto pārskatu un tematisko analīžu skaits

EMCDDA ziņojums

Dalībvalstu ziņojumi

49.

Veicināt apmācību tiem, kas iesaistīti reaģēšanā uz narkotiku fenomenu

2014–2016

Dalībvalstis

EMCDDA

CEPOL

Tādu dalībvalstu un ES līmeņa iniciatīvu skaits, kuras paredz apmācīt profesionāļus narkotiku pieprasījuma samazināšanas un narkotiku piedāvājuma samazināšanas aspektos

Tādu īstenoto dalībvalstu un ES līmeņa iniciatīvu skaits, kurās apmāca profesionāļus kā vākt datus par narkotiku pieprasījuma samazināšanu un narkotiku piedāvājuma samazināšanu un ziņot par tiem

Dalībvalstu ziņojumi

EMCDDA apmācību ziņojumi

CEPOL gada ziņojums

Reitox gada ziņojumi

50.

Veicināt datu vākšanu, izpēti, analīzi un ziņošanu attiecībā uz:

a)

narkotiku pieprasījuma mazināšanu;

b)

narkotiku piedāvājuma mazināšanu;

c)

jaunajām tendencēm, piemēram, vairāku narkotiku lietošana un kontrolēto recepšu zāļu nepamatota lietošana, kas rada riskus veselībai un drošībai;

d)

asinīs pārnēsātiem vīrusiem, kas saistīti ar narkotiku lietošanu, tostarp, bet ne tikai, HIV un vīrusa hepatītu, kā arī seksuāli transmisīvajām slimībām un tuberkulozi;

e)

garīgajām un fiziskajām blakusslimībām;

f)

narkotiku problēmām starp cietumniekiem un narkotiku pieprasījuma samazināšanas intervenču un cietuma vidē pieejamu pakalpojumu pieejamību un tvērumu;

g)

citām ar narkotikām saistītām sekām

Pastāvīgi

Dalībvalstis

Komisija

EMCDDA

Eiropols

ECDC

EMA

Uz pierādījumiem balstītu un zinātniski pamatotu rādītāju par narkotiku piedāvājuma samazināšanu un narkotiku pieprasījuma samazināšanu lielāka pieejamība un biežāka īstenošana

Tas, cik lielā mērā dalībvalstu līmenī tiek uzsākta jauna pētniecība par jaunajām tendencēm, piemēram, vairāku narkotiku lietošanu un kontrolēto recepšu zāļu nepamatotu lietošanu; asinīs pārnēsātām slimībām, kas saistītas ar narkotiku lietošanu, tostarp, bet ne tikai, HIV un vīrusa hepatītu, kā arī seksuāli transmisīvajām slimībām un tuberkulozi; garīgām un fiziskām blakusslimībām un citām ar narkotikām saistītām sekām

ES mēroga pētījums par ar narkotikām saistītu sabiedrības iebiedēšanu un šādas iebiedēšanas ietekmi uz vairāk skartajiem indivīdiem, ģimenēm un kopienām, kā arī efektīvu reakciju uz to

Uz pierādījumiem balstītu un zinātniski pamatotu rādītāju par ieslodzīto personu narkotiku problēmām pieņemšana

EMCDDA ziņojums

Dalībvalstu ziņojumi

Saskaņotu datu ziņojumi no ES struktūrām, tostarp EMCDDA

ES SOCTA

51.

Uzlabot spēju konstatēt, izvērtēt un efektīvi reaģēt uz jaunu psihoaktīvo vielu parādīšanos un lietojumu un uzraudzīt to, cik lielā mērā šādas jaunas vielas ietekmē lietotāju skaitu un profilu

Pastāvīgi

Komisija

Dalībvalstis

EMCDDA

Eiropols

Būtiskākais rādītājs Nr. 6

Apmērs, kādā ir uzsākti jauni epidemioloģiskie, farmakoloģiskie un toksikoloģiskie pētījumi par jaunām psihoaktīvām vielām un apmērs, kādā tos atbalsta dalībvalstu un ES pētniecības programmas

Informācijas, paraugprakses un izlūkdatu apmaiņas apmērs

Apmērs, kādā toksikoloģijas laboratorijas un pētniecības institūti apmainās ar informāciju par toksikoloģijas un veselības datu analīzi par jaunām psihoaktīvām vielām

EMCDDA ziņojums

EMCDDA un Eiropola īstenošanas ziņojums

Laboratoriju un pētniecības institūtu ziņojumi

Reitox valstu ziņojumi

52.

Stiprināt centienus kopīgot kriminālistikas datus, tostarp laboratorijas atsauces standartus, par jaunām psihoaktīvām vielām, veicinot sadarbību pastāvošajos sakaru tīklos, piemēram Eiropas Kriminālistikas institūtu tīkla Darba grupā narkotiku jautājumos, saistībā ar TI padomes secinājumiem par Eiropas kriminālistikas redzējumu 2020. gadam

2016

Komisija

Dalībvalstis

EMCDDA

Būtiskākais rādītājs Nr. 15

Apmērs, kādā tiek kopīgoti kriminālistikas dati par psihoaktīvām vielām

Tas, cik viegli kriminālistikas laboratorijām un institūtiem ir piekļūt laboratorijas atsauces standartiem

EMCDDA un Eiropola ziņojumi

Komisijas divgadu progresa ziņojums

53.

Uzlabot spēju dalībvalstu un ES līmenī konstatēt, izvērtēt un reaģēt uz a) uzvedības izmaiņām narkotiku patēriņā un b) epidēmiskiem uzliesmojumiem

Pastāvīgi

Dalībvalstis

EMCDDA

ECDC

EMA

Izstrādātu un īstenotu jaunu, ar narkotikām saistītu sabiedrības veselības iniciatīvu skaits

To esošo iniciatīvu skaits un efektivitāte, kuras tiek grozītas, lai ņemtu vērā narkotiku patēriņu vai epidēmiskus uzliesmojumus

Agrīno brīdināšanas ziņojumu, riska novērtējumu un brīdinājumu skaits un ietekme

Reitox valstu ziņojumi

Agrīnās brīdināšanas sistēmas ziņojumi

EMCDDA ziņojums

15.

Veicināt uzraudzības, izpētes un izvērtējuma rezultātu izplatīšanu ES un valstu līmenī

54.

Dalībvalstis turpina atbalstīt ES uzraudzību un informācijas apmaiņas centienus, tostarp sadarbību ar un pienācīgu atbalstu Reitox valstu koordinācijas centriem

Pastāvīgi

Dalībvalstis

EMCDDA

Izplatītu ES finansētu pētījumu rezultātu brīva pieejamība

Tas, cik lielā mērā Reitox valstu koordinācijas centru finansējums un citi resursi atbilst prasībām

Reitox valstu koordinācijas centru izplatīšanas iniciatīvu skaits un efektivitāte

Izplatīšana tīmeklī, tostarp OpenAire, Cordis

EMCDDA tīmekļa vietne

Reitox valstu ziņojumi


1 PIELIKUMS

Piecpadsmit būtiskākie rādītāji ES rīcības plānā narkotiku apkarošanai 2013.–2016. gadam (esošie ziņošanas mehānismi)

1.

To iedzīvotāju īpatsvars, kuri pašlaik (pēdējā mēneša laikā) lieto narkotikas, nesen (pēdējā gada laikā) lietoja narkotikas un kuri jebkad (mūžā) lietojuši narkotikas, iedalījumā pa narkotiskajām vielām un vecuma grupām (EMCDDA vispārējs sabiedrības apsekojums)

2.

Problēmas izplatības aprēķinātās tendences un intravenozo narkotiku lietotāju skaits (EMCDDA problemātisko narkotiku lietotāju skaits)

3.

Narkotiku izraisītu nāves gadījumu skaita un narkotiku lietotāju mirstības tendences (saskaņā ar valstu definīcijām) (EMCDDA ar narkotikām saistītu nāves gadījumu skaits)

4.

Ar narkotiku lietošanu saistītu infekciju slimību, tostarp HIV un vīrusa hepatīta, seksuāli transmisīvo slimību un tuberkulozes, izplatība un biežums intravenozo narkotiku lietotāju vidū (EMCDDA ar narkotikām saistītas infekciju slimības)

5.

Pirmās pamēģinātās nelegālās vielas lietotāju vecuma tendences (Eiropas skolu pētījuma par alkoholu un narkotikām projekts (ESPAD), skolas vecuma bērnu ar veselību saistīti paradumi (HBSC) un vispārējs sabiedrības apsekojums saistībā ar narkotiku lietošanu (EMCDDA galvenais epidemioloģiskais rādītājs))

6.

No narkotiku atkarības ārstēto pacientu skaita tendences (EMCDDA pieprasījums pēc ārstēšanas) un aprēķinātais kopējais no narkotiku atkarības ārstēto pacientu skaits (EMCDDA pieprasījums pēc ārstēšanas un veselības un sociālās aprūpes sistēmas reakcija)

7.

Izņemto nelegālo narkotiku skaita un kvantitātes tendences (EMCDDA narkotiku izņemšana: kaņepes, tostarp kaņepju augi, heroīns, kokaīns, kreka kokaīns, amfetamīns, metamfetamīns, ekstazī, LSD un citas vielas)

8.

Nelegālo narkotiku mazumtirdzniecības cenas un tīrības tendences (EMCDDA cena un tīrība: kaņepes, tostarp kaņepju augi, heroīns, kokaīns, kreka kokaīns, amfetamīns, metamfetamīns, ekstazī, LSD un citas vielas)

9.

Pirmreizējo ziņojumu par ar narkotikām saistītiem likumpārkāpumiem skaita tendences, pa narkotiku veidiem un pārkāpumu veidiem (piegāde, lietošana/glabāšana) (EMCDDA ar narkotikām saistīti likumpārkāpumi)

10.

Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzīto personu vidū (EMCDDA narkotiku izplatība cietumos)

11.

Pakalpojumu un intervenču pieejamība, tvērums un kvalitāte profilakses, kaitējuma samazināšanas, sociālās integrācijas un ārstēšanas jomā (EMCDDA veselības un sociālās aprūpes sistēmas reakcija)

12.

Uz pierādījumiem balstītas intervences profilakses, ārstēšanas, sociālās integrācijas un atgūšanās jomā un to paredzētā ietekme uz narkotiku lietošanas izplatību un problemātisko narkotiku lietošanu (EMCDDA paraugprakses portāls)

13.

Ciešs dialogs un sadarbība narkotiku apkarošanas jomā ar citiem reģioniem, trešām valstīm, starptautiskajām organizācijām un citām pusēm (stratēģijas/rīcības plāna ārējs vidusposma izvērtējums; EĀDD ziņojumi)

14.

Valstu narkotiku apkarošanas stratēģiju, izvērtējumu, likumdošanas, koordinācijas mehānismu un publisko izdevumu aplēšu attīstība ES dalībvalstīs (EMCDDA)

15.

Agrīnā brīdināšanas sistēma par jaunām psihoaktīvām vielām (EMCDAA/Eiropols)


2. PIELIKUMS

Akronīmu glosārijs

Alice RAP

Atkarības un dzīvesveidi mūsdienu Eiropā – Atkarību pārveides projekts

ASEAN

Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija

MSDG

Eiropas Savienības Padome – Muitas sadarbības jautājumu darba grupa

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopiena)

CEPOL

Eiropas Policijas akadēmija

CICAD

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Amerikas Narkotiku kontroles komisija)

CND

ANO Narkotisko vielu komisija

COAFR

Eiropas Savienības Padome – Āfrikas jautājumu darba grupa

COASI

Eiropas Savienības Padome – Āzijas un Okeānijas jautājumu darba grupa

COEST

Eiropas Savienības Padome – Austrumeiropas un Vidusāzijas jautājumu darba grupa

COHOM

Eiropas Savienības Padome – Cilvēktiesību jautājumu darba grupa

COLAT

Eiropas Savienības Padome – Latīņamerikas jautājumu darba grupa

Komisija

Eiropas Komisija

COSI

Eiropas Savienības Padome – Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos

COWEB

Eiropas Savienības Padome – Rietumbalkānu reģiona jautājumu darba grupa

CUG

Eiropas Savienības Padome – Muitas savienības jautājumu grupa

ECDC

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

ECOWAS

Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopiena

EĀDD

Eiropas Ārējās darbības dienests

EMA

Eiropas Zāļu aģentūra

EMCDDA

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

EMPACT

Eiropas daudznozaru platforma pret noziedzības draudiem

ENFSI

Eiropas Kriminālistikas institūtu tīkls

ERA-net

Eiropas Pētniecības telpas tīkls

ESPAD

Eiropas skolu izpētes projekts par alkoholu un citām narkotikām

ES SOCTA

ES smagas un organizētas noziedzības draudu izvērtējums

FRONTEX

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

HBSC

Skolēnu veselību ietekmējošo paradumu pētījums

HDG

Eiropas Savienības Padome – Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa

INCB

Starptautiskā narkotiku kontroles pārvalde (ANO)

TI

Tieslietas un iekšlietas

LINKSCH

LINKSCH projekts ir divu būtisku narkotisko vielu – kaņepju un heroīna – tirgu salīdzinošs pētījums, kurā aplūkoti tranzītceļi starp Vidusāziju un ES, kā arī starp Ziemeļāfriku un ES.

Dalībvalstis

ES dalībvalsts

PEN

UNODC/INCB izstrādāta pirmseksporta paziņošanas tiešsaistes sistēma

PICS

Prekursoru incidentu saziņas sistēma

Prezidentvalsts

Eiropas Savienības Padomes rotējošā prezidentvalsts

Triju prezidentvalstu komanda

Eiropas Savienības Padomes trīs secīgu rotējošo prezidentvalstu grupa

Reitox

Eiropas narkotiku un narkomānijas informācijas tīkls (Réseau Européen d’Information sur les Drogues et les Toxicomanies)

SOCTA

Smagas un organizētas noziedzības draudu izvērtējums

ANO

Apvienoto Nāciju Organizācija

UNAIDS

Apvienoto Nāciju Organizācijas Kopējā HIV/AIDS apkarošanas programma

UNGASS

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas speciālā sesija

UNODC

Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs

PMO

Pasaules Muitas organizācija

PVO

Pasaules Veselības organizācija (ANO)


Top