EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC0719(03)

Pamatnostādnes par Izraēlas vienību un šo vienību darbību teritorijās, ko Izraēla okupējusi kopš 1967. gada jūnija, atbilstību ES finansētām dotācijām, godalgām un finanšu instrumentiem, sākot ar 2014. gadu

Information about publishing OJ not found, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/9


Pamatnostādnes par Izraēlas vienību un šo vienību darbību teritorijās, ko Izraēla okupējusi kopš 1967. gada jūnija, atbilstību ES finansētām dotācijām, godalgām un finanšu instrumentiem, sākot ar 2014. gadu

(2013/C 205/05)

A iedaļa.   VISPĀRĒJI JAUTĀJUMI

1.

Šajās pamatnostādnēs ir izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Komisija īsteno galvenās prasības ES atbalsta piešķiršanai Izraēlas vienībām vai to darbībām teritorijās, ko Izraēla okupējusi kopš 1967. gada jūnija. To mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tiktu ievērotas ES nostājas un saistības, atbilstoši kurām ES neatzīst Izraēlas suverenitāti pār teritorijām, ko Izraēla okupējusi kopš 1967. gada jūnija. Šīs pamatnostādnes neskar citas ES tiesību aktos noteiktās prasības.

2.

Teritorijas, ko Izraēla okupējusi kopš 1967. gada jūnija, ir Golānas augstiene, Gazas josla un Rietumkrasts, tostarp Austrumjeruzaleme.

3.

ES neatzīst Izraēlas suverenitāti pār nevienu no 2. punktā minētajām teritorijām un neuzskata, ka tās ietilpst Izraēlas teritorijā (1), neatkarīgi no to tiesiskā statusa saskaņā ar Izraēlas tiesību aktiem (2). ES ir skaidri norādījusi, ka tā neatzīs nekādas izmaiņas robežās, kādas pastāvēja līdz 1967. gadam, izņemot izmaiņas, par kurām vienojušās Tuvo Austrumu miera procesa (TAMP) puses (3). ES Ārlietu padome ir uzsvērusi, ka ir svarīgi ierobežot ar Izraēlu noslēgto nolīgumu piemērošanu, tos attiecinot vienīgi uz ES atzīto Izraēlas teritoriju (4).

4.

Šīs pamatnostādnes nepiemēro ES atbalstam, ko sniedz kā dotācijas, godalgas vai finanšu instrumentus, palestīniešu vienībām vai to darbībām 2. punktā minētajās teritorijās, ne arī šajā nolūkā izvirzītiem atbilstības nosacījumiem. Šīs pamatnostādnes jo īpaši nepiemēro nolīgumiem, ko noslēgusi ES, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizācija vai Palestīniešu pašpārvalde, no otras puses.

B iedaļa.   ATBILSTĪGĀS VIENĪBAS

5.

Šīs pamatnostādnes piemēro ES atbalstam, ko sniedz kā dotācijas, godalgas vai finanšu instrumentus Finanšu regulas (5) VI, VII un VIII sadaļas izpratnē, ko var piešķirt Izraēlas vienībām vai to darbībām teritorijās, kuras Izraēla okupējusi kopš 1967. gada jūnija. Šo pamatnostādņu piemērošana neskar īpašus atbilstības nosacījumus, kas var būt noteikti attiecīgajā pamataktā.

6.

Šīs pamatnostādnes piemēro:

a)

attiecībā uz dotācijām – visiem pieteikumu iesniedzējiem un labuma guvējiem neatkarīgi no viņu statusa (vienīgais labuma guvējs, koordinators vai viens no labuma guvējiem). Tas ietver vienības, kas darbībā piedalās, neradot izmaksas (6), un vienības, kas ir saistītas ar labuma guvēju Finanšu regulas 122. panta 2. punkta izpratnē. Tas neietver līgumslēdzējus vai apakšlīgumslēdzējus, ko dotāciju labuma guvēji izraudzījušies saskaņā ar publiskā iepirkuma noteikumiem. Attiecībā uz Finanšu regulas 137. pantā minētajām trešajām personām gadījumos, kad šādām trešajām personām sniegta finanšu atbalsta izmaksas ir pieļautas uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, atbildīgais kredītrīkotājs vajadzības gadījumā drīkst uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus un dotāciju nolīgumos vai dotāciju lēmumos īpaši norādīt, ka šajās pamatnostādnēs izklāstītos atbilstības kritērijus piemēro arī personām, kas varētu saņemt finanšu atbalstu no labuma guvējiem;

b)

attiecībā uz godalgām – visiem konkursu dalībniekiem un uzvarētājiem;

c)

attiecībā uz finanšu instrumentiem – specializētiem ieguldījumu instrumentiem, finanšu starpniekiem un pakārtotajiem starpniekiem un galasaņēmējiem.

7.

Šīs pamatnostādnes piemēro dotācijām, godalgām un finanšu instrumentiem, ko attiecīgi pārvalda Komisija, izpildaģentūras (tieša pārvaldība) vai saskaņā ar Finanšu regulas 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu budžeta izpildei pilnvarotās vienības (netieša pārvaldība).

8.

Šīs pamatnostādnes piemēro dotācijām, godalgām un finanšu instrumentiem, ko finansē no 2014. finanšu gada un turpmāko gadu apropriācijām un kas ir apstiprināti ar finansēšanas lēmumu, kurš ir pieņemts pēc šo pamatnostādņu pieņemšanas.

C iedaļa.   IZRAĒLAS VIENĪBU ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

9.

Attiecībā uz Izraēlas vienību galveno darbības vietu:

a)

dotāciju un godalgu gadījumā par atbilstīgām uzskata tikai tās Izraēlas vienības, kuru galvenā darbības vieta ir Izraēlas teritorijas robežās, kas noteiktas līdz 1967. gadam;

b)

finanšu instrumentu gadījumā par atbilstīgiem galasaņēmējiem uzskata tikai tās Izraēlas vienības, kuru galvenā darbības vieta ir Izraēlas teritorijas robežās, kas noteiktas līdz 1967. gadam.

10.

Galvenā darbības vieta ir juridiskā adrese, kur attiecīgais subjekts ir reģistrēts, par ko liecina precīza adrese, kas atbilst konkrētai fiziskai atrašanās vietai. Izmantot pasta abonenta kastīti nav atļauts.

11.

Prasības, kas noteiktas C iedaļā:

a)

piemēro šādām juridiskām personām: Izraēlas reģionālajām vai vietējām iestādēm un citām valsts struktūrām, valsts vai privātiem uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām un citiem privāto tiesību subjektiem, tostarp nevalstiskām bezpeļņas organizācijām;

b)

nepiemēro Izraēlas iestādēm valsts līmenī (ministrijām un valsts aģentūrām vai iestādēm);

c)

nepiemēro fiziskām personām.

D iedaļa.   IZRAĒLAS OKUPĒTAJĀS TERITORIJĀS ĪSTENOTO DARBĪBU ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

12.

Attiecībā uz Izraēlas vienību darbībām/operācijām:

a)

dotāciju un godalgu gadījumā Izraēlas vienību darbības, kas veiktas ES finansētu dotāciju un godalgu ietvaros, uzskata par atbilstīgām, ja tās daļēji vai pilnībā netiek īstenotas 2. punktā minētajās teritorijās;

b)

finanšu instrumentu gadījumā Izraēlas vienības uzskata par atbilstīgiem galasaņēmējiem, ja tās ES finansētu finanšu instrumentu ietvaros vai citā sakarā nedarbojas 2. punktā minētajās teritorijās.

13.

Jebkādu darbību vai tās daļu (7), kas ietverta pieteikumā ES dotācijas vai godalgas saņemšanai un neatbilst 12. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām, uzskata par neatbilstīgu un turpmākajā novērtējumā neņem vērā kā pieteikuma daļu.

14.

Prasības, kas noteiktas D iedaļā:

a)

piemēro 12. punktā norādītajām darbībām, ko īsteno šādas juridiskās personas: Izraēlas reģionālās vai vietējās iestādes un citas valsts struktūras, valsts vai privāti uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības un citi privāto tiesību subjekti, tostarp nevalstiskas bezpeļņas organizācijas;

b)

piemēro arī 12. punktā norādītajām darbībām, ko īsteno Izraēlas iestādes valsts līmenī (ministrijas un valsts aģentūras vai iestādes);

c)

nepiemēro 12. punktā norādītajām darbībām, ko īsteno fiziskas personas.

15.

Neatkarīgi no 12.–14. punkta D iedaļā noteiktās prasības nepiemēro darbībām, kuras tiek īstenotas 2. punktā minētajās teritorijās, taču to mērķis ir radīt labumu saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām aizsargātām personām, kuras dzīvo šajās teritorijās, un/vai sekmēt Tuvo Austrumu miera procesu saskaņā ar ES politiku (8).

E iedaļa.   ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

16.

Ikviena Izraēlas vienība, kas ir norādīta 11. panta a) un b) apakšpunktā un 14. panta a) un b) apakšpunktā un kas iesniedz pieteikumu par ES dotāciju, godalgu vai finanšu instrumentu, iesniedz šādu apliecinājumu ar godavārdu:

a)

dotāciju un godalgu gadījumā apliecinājumā norāda, ka Izraēlas vienības pieteikums atbilst šo pamatnostādņu 9. punkta a) apakšpunktā un 12. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām, turklāt ņemot vērā šo pamatnostādņu 15. punkta piemērošanu (9). Attiecībā uz dotācijām šādu deklarāciju sagatavo saskaņā ar Finanšu regulas 131. panta 3. punktu;

b)

finanšu instrumentu gadījumā apliecinājumā norāda, ka Izraēlas vienības kā galasaņēmēja pieteikums atbilst šo pamatnostādņu 9. punkta b) apakšpunktā un 12. punkta b) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

17.

Saskaņā ar 16. punktu sniegtie apliecinājumi neskar nevienu citu apliecinošo dokumentu, kas ir pieprasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, konkursu nolikumos vai uzaicinājumos finanšu starpnieku vai specializētu ieguldījumu instrumentu atlasei. Šos apliecinājumus ietver pieteikuma dokumentu kopumā, kas iesniedzams atbilstoši attiecīgajam uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, konkursa nolikumam vai uzaicinājumam finanšu starpnieku vai specializētu ieguldījumu instrumentu atlasei. Šo apliecinājumu tekstu pielāgo katrai ES dotācijai, godalgai vai finanšu instrumentam piemērojamajām prasībām.

18.

Ja saskaņā ar 16. punktu sniegtā apliecinājumā ir nepareiza informācija, to var uzskatīt par informācijas sagrozīšanu vai nopietnu pārkāpumu, un sekojoši var piemērot:

a)

dotāciju gadījumā – Finanšu regulas 131. panta 5. punktā un 135. pantā noteiktos pasākumus;

b)

godalgu gadījumā – Finanšu regulas piemērošanas noteikumu (10) 212. panta 1. punkta viii) apakšpunktā noteiktos pasākumus;

c)

finanšu instrumentu gadījumā – Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 221. panta 3. punktā noteiktos pasākumus.

19.

Komisija šīs pamatnostādnes īsteno pilnā apmērā un skaidrā un saprotamā veidā. Komisija C un D iedaļā izklāstītos atbilstības nosacījumus paziņo darba programmās (11) un/vai finansēšanas lēmumos, uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, konkursu nolikumos un uzaicinājumos finanšu starpnieku vai specializētu ieguldījumu instrumentu atlasei.

20.

Komisija nodrošina, ka C un D iedaļā izklāstītie atbilstības nosacījumi tiek paziņoti darba programmās, uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, konkursu nolikumos un uzaicinājumos finanšu starpnieku vai specializētu ieguldījumu instrumentu atlasei, ko publicē netiešas pārvaldības ietvaros budžeta izpildei pilnvarotās vienības.

21.

Lai skaidri norādītu ES saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, ņemot vērā attiecīgos ES politikas virzienus un nostājas, Komisija cenšas šo pamatnostādņu saturu atspoguļot starptautiskos nolīgumos vai to protokolos vai saprašanās memorandos ar Izraēlas partneriem vai citām pusēm.

22.

Lai Izraēlas vienībām vai to aktivitātēm sniegtu ES atbalstu, ko piešķir kā dotācijas, godalgas vai finanšu instrumentus, ir nepieciešama sadarbība ar 11. un 14. punktā minētajām Izraēlas vienībām, piemēram, organizējot sanāksmes, apmeklējumus vai pasākumus. Šādu sadarbību neveic 2. punktā minētajās teritorijās, izņemot, ja tā ir saistīta ar 15. punktā norādītām darbībām.


(1)  Attiecībā uz ES un Izraēlas asociācijas nolīguma teritoriālo piemērošanu skatīt Tiesas 2010. gada 25. februāra spriedumu lietā C-386/08 Brita, Krājums I-1289, 47. un 53. punkts.

(2)  Saskaņā ar Izraēlas tiesību aktiem Austrumjeruzalemi un Golānas augstieni ir anektējusi Izraēlas valsts, bet Gazas josla un Rietumkrasts tiek sauktas par “teritorijām”.

(3)  Citastarp skatīt Ārlietu padomes 2009. gada decembra, 2010. gada decembra, 2011. gada aprīļa un 2012. gada maija un decembra secinājumus par TAMP.

(4)  Ārlietu padomes 2012. gada 10. decembra secinājumos par TAMP norādīts, ka “visos starp Izraēlas valsti un ES noslēgtos nolīgumos tiks nepārprotami un skaidri norādīts, ka tie netiek piemēroti attiecībā uz teritorijām, ko Izraēla okupēja 1967. gadā”.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(6)  Šādā gadījumā Izraēlas vienība savu dalību finansē no citiem avotiem, tomēr tiek uzskatīta par labuma guvēju, un tāpēc tai var sniegt piekļuvi zinātībai, pakalpojumiem, sadarbības tīkliem un citām iespējām, ko, pateicoties ES dotācijai, izstrādā pārējie labuma guvēji.

(7)  Piemēram, šādas darbības varētu būt Izraēlā īstenojami valsts mēroga projekti, kas ietver gan darbības teritorijas robežās, kas noteiktas līdz 1967. gadam, gan darbības teritorijā ārpus šīm robežām (piemēram, apmetnēs).

(8)  Piemēram, tās varētu būt darbības Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta, Pilsoniskās sabiedrības kaimiņattiecību instrumenta un/vai programmas “Partnerattiecības mieram” ietvaros.

(9)  Attiecībā uz Izraēlas valsts līmeņa iestādēm (ministrijām un valsts aģentūrām/iestādēm), deklarācijā ietver adresi saziņai, kas ir Izraēlas teritorijā robežās, kas noteiktas līdz 1967. gadam, un kas atbilst 10. punktam.

(10)  Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

(11)  Atkarībā no komitejas procedūras iznākuma, kas varētu būt paredzēta attiecīgajā pamataktā.


Top