EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013BP0530

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD))

OV C 468, 15.12.2016, p. 228–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 468/228


P7_TA(2013)0530

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana – Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD))

(2016/C 468/44)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0706 – C7-0358/2013),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (2) (EGF regula),

ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusējo sarunu procedūru,

ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0408/2013),

A.

tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.

tā kā saskaņā ar Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lēmumu pieņemšanā par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

C.

tā kā Vācija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/003 DE/First Solar, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 959 darbinieku atlaišanas uzņēmumā First Solar Manufacturing GmbH pārskata periodā no 2012. gada 15. novembra līdz 2013. gada 15. martam, prasot piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus 875 atlaistajiem darbiniekiem;

D.

tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.

piekrīt Komisijai, ka ir ievēroti EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi un ka līdz ar to Vācija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.

norāda, ka Vācijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2013. gada 12. aprīlī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2013. gada 16. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — 6 mēnešu laikā;

3.

norāda, ka, uzņēmumam First Solar Manufacturing GmbH veicot darbinieku atlaišanu, bezdarba līmenis pieaug par 4 procentu punktiem, bet attiecīgajā teritorijā — Brandenburgas federālajā zemē — bezdarba līmenis jau pārsniedz vidējo rādītāju (11,3 % salīdzinājumā ar valsts vidējo rādītāju 7,4 % 2013. gada februārī);

4.

uzskata, ka darbinieku atlaišana no darba uzņēmumā First Solar Manufacturing GmbH, kurš darbojas saules enerģijas ražošanas jomā, ir saistīta ar pasaules tirdzniecības modeļu lielām strukturālām izmaiņām, ņemot vērā to, ka fotoelementu pārprodukcija Ķīnā un pieprasījuma samazināšanās visā pasaulē ir likusi samazināt cenas par 40 % salīdzinājumā ar pagājušo gadu un ka tādēļ minētais uzņēmums 2013. gadā bija spiests slēgt divas ražotnes;

5.

ņem vērā, ka minētā darbinieku atlaišana ir daļa no plaša pārstrukturēšanās plāna, saskaņā ar kuru uzņēmuma First Solar Manufacturing GmbH kopējo darbinieku skaitu ir paredzēts samazināt par 30 % nolūkā krasi samazināt kopējo ražošanas jaudu un saskaņā ar kuru tika slēgtas divas ražotnes Vācijā; uzsver EGF pievienoto vērtību, reaģējot uz darbinieku atlaišanu, kuras iemesls ir negaidītas ar globalizāciju saistītas tirgus izmaiņas;

6.

atzinīgi vērtē to, ka Vācijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem, individualizēto pasākumu īstenošanu nolēma sākt 2013. gada 1. janvārī— labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam; norāda, ka pirms piedalīšanās EGF finansētajos pasākumos atlaistie darbinieki jau ir saņēmuši atbalstu arī no ESF; atzinīgi vērtē to, ka Vācijas iestādes ir apstiprinājušas — ir veikti nepieciešamie drošības pasākumi, lai izvairītos no Savienības līdzekļu dubultas izmantošanas;

7.

norāda, ka līdzfinansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotajā kopumā ir ietverti pasākumi 875 atlaisto darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū, piemēram, mācības kvalifikācijas iegūšanai, mācību pārvaldība, darbsemināri un līdzinieku grupas, atbalsta pakalpojumi un starptautiski darba meklējumi, padziļinātas uzņēmējdarbības izveides konsultācijas, darba meklēšana, pabalsts iesaistīšanai darba tirgū, turpmāka rīcība un pēcaprūpe, dienas nauda;

8.

norāda, ka vairāk nekā puse no EGF atbalsta tiks izmantota pabalstiem — tiek norādīts, ka 875 atlaistie darbinieki laikā, kad viņi aktīvi piedalīsies organizētajos pasākumos, saņems iztikas pabalstu (aprēķinātās izmaksas ir EUR 2 714 vienam darbiniekam deviņu mēnešu garumā); turklāt norāda, ka pieteikumā ir paredzēts vienreizējs pabalsts iesaistīšanai darba tirgū EUR 1 869 apmērā 200 atlaistajiem darbiniekiem, kas bez papildu palīdzības pēc pasākumu beigām ātri atradīs darbu;

9.

atgādina, ka atbalsts no EGF pirmām kārtām jāpiešķir apmācībai un darba meklēšanai, kā arī mācību programmām, nevis tiešā veidā jāizmanto pabalstu izmaksai; atzīmē, ka ja šādus pabalstus izmanto saskaņoto pakalpojumu kopuma finansēšanai, tam jābūt papildinošam un tam nekādā gadījumā nevajadzētu aizstāt pabalstus, par kuriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem atbild dalībvalstis vai uzņēmumi; šajā sakarībā uzsver, ka jaunajā EGF regulā 2014.–2020. gadam finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņoto pakalpojumu kopumā tiks ierobežota un nepārsniegs 35 % no pasākumu kopējām izmaksām un ka neproporcionāls pabalstu apjoms saskaņā ar jauno regulu netiks pieļauts;

10.

atzinīgi vērtē to, ka sociālie partneri pieņēma sociālo plānu uzņēmuma First Solar Manufacturing GmbH atlaistajiem darbiniekiem un ka pārejas uzņēmums izstrādās un pārvaldīs individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu; ņem vērā, ka tā darbību pirmo sešu mēnešu laikā, izmantojot federālo programmu, apmaksās uzņēmums First Solar Manufacturing GmbH un ESF un ka pārejas uzņēmuma pakalpojumus pagarinās, ietverot jaunus EGF finansētus pasākumus; ņem vērā, ka EGF izmantošanas dažādos posmos un attiecībā uz piekļuvi EGF līdzekļiem tiks piemērota dzimumu līdztiesības politika un nediskriminēšanas princips;

11.

atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darbinieku nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darbinieku profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

12.

norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar Eiropas struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver — Vācijas iestādes ir apstiprinājušas, ka darbības, kas tiesīgas saņemt atbalstu, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētie pakalpojumi nevarētu tikt sniegti divreiz;

13.

prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai pilnveidotu ar procedūru saistītos noteikumus, kas varētu nodrošināt ātrāku EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtu kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; pauž cerību, ka jaunajā EGF regulā (2014–2020) procedūra tiks vēl vairāk uzlabota un ka tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un atpazīstamība;

14.

uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atgriezties stabilā darbā konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

15.

atzinīgi vērtē Padomē panākto vienošanos par to, ka EGF regulā 2014.–2020. gadam tiek no jauna iekļauts ar krīzi saistīts kritērijs, kas ļauj sniegt finansiālu atbalstu ne vien tiem darbiniekiem, kuri atlaisti saistībā ar izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišana ir pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes rezultāts;

16.

apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

17.

uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18.

uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.


(1)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2013/789/ES.)


Top