EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(02)

Paziņojums par starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam

OJ C 71, 9.3.2012, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/10


Paziņojums par starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam

2012/C 71/07

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) atbilstīgi 11. panta 3. punktam un 13. panta 4. punktam Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (turpmāk “pamatregula”), pēc savas ierosmes ir pieņēmusi lēmumu sākt starpposma pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam.

1.   Ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas šī pārskatīšanas izmeklēšana, ir divriteņi un citi velosipēdi (ieskaitot kravas trīsriteņus, bet neieskaitot vienriteņus) bez motora (turpmāk “ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana”). Ražojums, ko saskaņā ar iepriekšējiem konstatējumiem pārdod par dempinga cenām (2), ir Ķīnas Tautas Republikas (turpmāk “attiecīgā valsts”) izcelsmes ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana un kuru patlaban klasificē ar KN kodiem 8712 00 30 un ex 8712 00 70.

2.   Spēkā esošie pasākumi

Padome ar Regulu (EEK) Nr. 2474/93 (3) Ķīnas Tautas Republikas (turpmāk “ĶTR”) izcelsmes velosipēdu importam noteica galīgo antidempinga maksājumu 30,6 % apmērā.

Pēc izmeklēšanas, kas saskaņā ar pamatregulas 13. pantu tika veikta pasākumu apiešanas novēršanai, šis maksājums ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 (4) tika attiecināts arī uz konkrētu ĶTR izcelsmes velosipēdu detaļu importu. Turklāt tika nolemts, ka būtu jāizveido atbrīvojuma shēma, pamatojoties uz pamatregulas 13. panta 2. punktu. Tiesiskais regulējums atbrīvojuma shēmas darbībai tika izstrādāts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 (5). Lai saņemtu atbrīvojumu no plašāk attiecinātā maksājuma, Savienības velosipēdu ražotājiem jāievēro tas, ka izmantoto Ķīnas izcelsmes velosipēdu detaļu proporcijai jābūt mazākai par 60 % vai visu izmantoto detaļu vērtība jāpaaugstina par vairāk nekā 25 %. Šobrīd atbrīvojumu izmanto vairāk nekā 250 uzņēmumi.

Pēc starpposma pārskatīšanas izmeklēšanas atbilstīgi pamatregulas 11. panta 3. punktam Padome ar Regulu (EK) Nr. 1095/2005 (6) nolēma spēkā esošo antidempinga maksājumu palielināt līdz 48,5 % (turpmāk “starpposma pārskatīšana, pēc kuras izdarīti grozījumi”).

Pēc pārskatīšanas, kas attiecās uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam noteiktā antidempinga maksājuma, attiecināšanu arī uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu detaļu importu un kas notika atbilstīgi pamatregulas 11. panta 3. punktam un 13. panta 4. punktam, Padome ar Regulu (EK) Nr. 171/2008 (7) nolēma saglabāt pret apiešanu vērstos pasākumus.

Pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi pamatregulas 11. panta 2. punktam Padome ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2011 (8) nolēma, ka minētie pasākumi būtu jāsaglabā.

3.   Pārskatīšanas pamatojums

Komisijas rīcībā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, ka, ciktāl tas attiecas uz dempingu un kaitējumu, varētu būt mainījušies apstākļi, kuru dēļ tika noteikti spēkā esošie pasākumi, un ka šīs pārmaiņas varētu būt ilglaicīgas.

Informācija, kas ir Komisijas rīcībā, jo īpaši liecina, ka eksporta kvotu sistēma, ko piemēroja velosipēdu ražotājiem ĶTR un kas starpposma pārskatīšanā, pēc kuras izdarīti grozījumi, traucēja piešķirt ražotājiem eksportētājiem tirgus ekonomikas režīmu, 2011. gada janvārī ir atcelta.

Turklāt ir mainījusies Savienības ražošanas nozares struktūra. Proti, vairāki Savienības ražotāji ir pārgājuši no pilna ražošanas cikla uz (daļējas) salikšanas darbībām, izmantojot importētas detaļas.

Turklāt ar ES paplašināšanos 2004. un 2007. gadā Savienības velosipēdu ražošanas nozarei pievienojās ievērojams ražotāju skaits. Vairāki ražotāji, kas ietilpa ES ražošanas nozarē, pirms abām paplašināšanās kārtām pārvietoja savas ražotnes vai izveidoja jaunas ražotnes jaunajās dalībvalstīs. Tādēļ varētu būt mainījies Savienības ražošanas nozares izmaksu līmenis.

Visbeidzot, pašreizējais kaitējuma novēršanas līmenis tika aprēķināts velosipēdiem, kas ražoti no tērauda, taču šķiet, ka šobrīd lielāko daļu velosipēdu ražo no alumīnija sakausējumiem. Visas šīs pārmaiņas ir ilglaicīgas, un tādēļ konstatējumi par kaitējumu ir jāpārskata.

Turklāt to uzņēmumu skaits, kuri izmanto atbrīvojuma shēmu, strauji pieaug, taču pati shēma nav mainīta kopš tās ieviešanas 1997. gadā. Tāpat arī no antidempinga pasākumiem atbrīvoto detaļu importa uzraudzības sistēma ir kļuvusi ļoti sarežģīta un apgrūtinoša, un tas varētu ietekmēt tās efektivitāti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, šķiet, ka pasākumu turpmāka piemērošana pašreizējā līmenī vairs nav piemērota kaitējumu radošā dempinga seku neitralizēšanai.

4.   Procedūra

Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato starpposma pārskatīšanas izmeklēšanas sākšanu, Komisija ar šo sāk pārskatīšanas izmeklēšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu un 13. panta 4. punktu.

Pārskatīšanas izmeklēšanā tiks izvērtēts, vai pasākuma turpmāka piemērošana dempinga neitralizēšanai vēl ir nepieciešama, un vai būtu iespējama kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās, ja pasākumu atceltu vai mainītu, kā arī tas, vai esošais pasākums ir vai vairs nav pietiekams, lai neitralizētu dempingu, kas izraisa kaitējumu.

Pārskatīšanas izmeklēšanā tādējādi tiks noteikts, vai spēkā esošie pasākumi ir jāturpina, jāatceļ vai jāgroza.

Tāpat pārskatīšanas izmeklēšanā tiks izvērtēta atbrīvojuma shēma un tās darbība un tiks noteikts, vai tajā ir vajadzīgas izmaiņas.

4.1.    Procedūra attiecībā uz dempingu  (9)

Komisijas pārskatīšanas izmeklēšanā tiek aicināti piedalīties ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, ražotāji eksportētāji (10) attiecīgajā valstī, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika grozīti un saglabāti spēkā esošie pasākumi.

4.1.1.   Izmeklēšana attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem

4.1.1.1.   Procedūra to attiecīgās valsts ražotāju eksportētāju atlasei, uz kuriem attieksies izmeklēšana

a)   Atlase

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits attiecīgās valsts ražotāju eksportētāju, un lai pārskatīšanas izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo ražotāju eksportētāju skaitu, no pietiekama skaita ražotāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi ražotāji eksportētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, minētajām personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma A pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu ražotāju eksportētāju atlasei, tā sazināsies arī ar attiecīgās valsts iestādēm un var sazināties ar visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad ražotājus eksportētājus var atlasīt, ņemot vērā uz Savienību eksportēto lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams izmeklēt. Visiem zināmajiem ražotājiem eksportētājiem, attiecīgās valsts iestādēm un ražotāju eksportētāju apvienībām vajadzības gadījumā ar attiecīgās valsts iestāžu starpniecību Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir atlasīti.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem, visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām un attiecīgās valsts iestādēm.

Visiem izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par ražotāju eksportētāju uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, tā ražošanas izmaksām, pārdošanu attiecīgās valsts iekšzemes tirgū un Savienībā.

Uzņēmumus, kuri piekrituši iespējamai iekļaušanai izlasē, taču tajā nav iekļauti, uzskata par uzņēmumiem, kas sadarbojās (turpmāk “neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās”). Neskarot šā punkta b) apakšpunktu, antidempinga maksājums, kuru varētu piemērot importam, ko veikuši neatlasītie ražotāji eksportētāji, kuri sadarbojās, nepārsniegs vidējo svērto dempinga starpību, kura noteikta atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem (11).

b)   Individuālā dempinga starpība neatlasītajiem uzņēmumiem

Neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu var pieprasīt, lai Komisija tiem noteiktu individuālo dempinga starpību (turpmāk “individuālā dempinga starpība”). Ražotājiem eksportētājiem, kuri vēlas pieprasīt individuālo dempinga starpību, jāpieprasa anketa un citas izmantojamās veidlapas un pienācīgi aizpildītas tās jānosūta termiņā, kas norādīts nākamajā teikumā un 4.1.2.2. punktā. Atbildes uz anketas jautājumiem jāiesniedz 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi. Jāuzsver, ka Komisija var noteikt individuālo dempinga starpību minētajiem ražotājiem eksportētājiem valstī, kura nav tirgus ekonomikas valsts, tad, ja ir pierādīts, ka tie atbilst kritērijiem tirgus ekonomikas režīma (turpmāk “TER”) vai vismaz individuālā režīma (turpmāk “IR”) piešķiršanai, kā norādīts šā paziņojuma 4.1.2.2. punktā.

Tomēr ražotājiem eksportētājiem, kuri pieprasa individuālo dempinga starpību, jāzina, ka Komisija var pieņemt lēmumu noraidīt individuālās dempinga starpības pieprasījumu, ja, piemēram, ražotāju eksportētāju skaits ir tik liels, ka šāda noteikšana būtu pārmērīgi apgrūtinoša un kavētu laikus pabeigt pārskatīšanas izmeklēšanu.

4.1.2.   Papildu procedūra attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem attiecīgajā valstī, kura nav tirgus ekonomikas valsts

4.1.2.1.   Tirgus ekonomikas trešās valsts izvēle

Ievērojot 4.1.2.2. punkta noteikumus, normālo vērtību importam no attiecīgās valsts nosaka saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu, pamatojoties uz cenu vai salikto vērtību tirgus ekonomikas trešā valstī. Tāpēc Komisija izraugās piemērotu tirgus ekonomikas trešo valsti. Komisija ir provizoriski izvēlējusies Meksiku, kas tika izvēlēta arī tajās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika grozīti un saglabāti spēkā esošie pasākumi ražojuma, uz ko attiecas pārskatīšana, importam no attiecīgās valsts. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas 10 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī izteikt piezīmes par šīs izvēles atbilstību.

4.1.2.2.   Režīms ražotājiem eksportētājiem attiecīgajā valstī, kura nav tirgus ekonomikas valsts

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu attiecīgajā valstī atsevišķi ražotāji eksportētāji, kas uzskata, ka, ražojot un pārdodot ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, tiem pārsvarā jāievēro tirgus ekonomikas nosacījumi, saistībā ar šo var iesniegt pienācīgi pamatotu pieprasījumu (turpmāk “TER pieprasījums”). Tirgus ekonomikas režīmu piešķirs, ja, izvērtējot TER pieprasījumu, tiks apstiprināts, ka ir izpildīti pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktie kritēriji (12). Dempinga starpību ražotājiem eksportētājiem, kuriem piešķirts TER, aprēķinās, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu izmantojot viņu pašu normālo vērtību un eksporta cenas, ciktāl tas iespējams un neskarot pieejamo faktu izmantošanu atbilstīgi pamatregulas 18. pantam.

Turklāt atsevišķi attiecīgās valsts ražotāji eksportētāji var pieprasīt IR vai pieprasīt to kā alternatīvu. Lai šiem ražotājiem eksportētājiem piešķirtu IR, tiem jāpierāda, ka tie atbilst pamatregulas 9. panta 5. punktā izklāstītajiem kritērijiem (13). Dempinga starpību ražotājiem eksportētājiem, kuriem piešķirts IR, aprēķinās, pamatojoties uz viņu pašu eksporta cenām. Ražotājiem eksportētājiem, kam piešķirts IR, normālo vērtību aprēķinās pēc vērtībām, kuras noteiktas tirgus ekonomikas trešai valstij, kura izraudzīta, kā noteikts iepriekš.

Svarīga papildinformācija atrodama šā paziņojuma 9. punktā.

a)   Tirgus ekonomikas režīms (TER)

Komisija nosūtīs TER pieprasījuma veidlapas visiem atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem attiecīgajā valstī un neatlasītajiem ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās un kas vēlas pieprasīt individuālo dempinga starpību, visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām, kā arī attiecīgās valsts iestādēm.

Visiem ražotājiem eksportētājiem, kuri pieprasa TER, 21 dienas laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu vai pieņemts lēmums neveidot izlasi, ja vien nav norādīts citādi, jāiesniedz aizpildīta TER pieprasījuma veidlapa.

b)   Individuālais režīms (IR)

Lai pieprasītu IR, atlasītajiem ražotājiiem eksportētājiem attiecīgajā valstī un neatlasītajiem ražotājiem eksportētājiem, kuri sadarbojās un kuri vēlas pieprasīt individuālo dempinga starpību, 21 dienas laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi, jāiesniedz pienācīgi aizpildīta TER pieprasījuma veidlapa, norādot IR noteikšanai būtisko informāciju.

4.1.3.   Izmeklēšana attiecībā uz nesaistītiem importētājiem  (14)  (15)

Komisijas pārskatīšanas izmeklēšanā tiek aicināti piedalīties nesaistīti importētāji, kas Savienībā importē ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika grozīti un saglabāti spēkā esošie pasākumi.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits nesaistītu importētāju, un lai pārskatīšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo nesaistīto importētāju skaitu, no pietiekama skaita nesaistīto importētāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi nesaistītie importētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma B pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu nesaistītu importētāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad importētājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdoto ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem nesaistītajiem importētājiem un importētāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem nesaistītajiem importētājiem un visām zināmajām importētāju apvienībām. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi. Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, un tā pārdošanu.

4.2.    Procedūra attiecībā uz kaitējumu  (16) un izmeklēšana attiecībā uz Savienības ražotājiem

Komisijas pārskatīšanas izmeklēšanā tiek aicināti piedalīties ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, ražotāji Savienībā, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika grozīti un saglabāti spēkā esošie pasākumi.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā ir iesaistīts liels skaits Savienības ražotāju, un lai pārskatīšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija ir nolēmusi ierobežot izmeklējamo Savienības ražotāju skaitu, veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlase notiek saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi Savienības ražotāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma C pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu Savienības ražotāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām Savienības ražotāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad Savienības ražotājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdotā ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem Savienības ražotājiem un/vai ražotāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem Savienības ražotājiem un visām zināmajām Savienības ražotāju apvienībām. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi. Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, finanšu stāvokli, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas izmeklēšana, tā ražošanas izmaksām un pārdošanu.

4.3.    Savienības interešu novērtēšanas procedūra

Saskaņā ar pamatregulas 21. pantu tiks pieņemts lēmums, vai antidempinga pasākumu saglabāšana, grozīšana vai atcelšana būtu pretrunā Savienības interesēm. Savienības ražotāji, importētāji un apvienības, kas tos pārstāv, lietotāji un apvienības, kas tos pārstāv, un organizācijas, kas pārstāv patērētājus, tiek aicinātas pieteikties 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi. Lai piedalītos pārskatīšanas izmeklēšanā, organizācijām, kas pārstāv patērētājus, šajā pašā termiņā jāparāda, ka starp to darbībām un ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, pastāv objektīva saikne.

Personas, kas piesakās iepriekš minētajā termiņā, 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi, var sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Šo informāciju var sniegt brīvā formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu. Katrā ziņā informācija, kas iesniegta saskaņā ar pamatregulas 21. pantu, tiks ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem.

4.4.    Procedūra attiecībā uz atbrīvojuma shēmu

Neskarot šīs pārskatīšanas rezultātus, ieinteresētās personas ar šo tiek aicinātas izteikt piezīmes par atbrīvojuma shēmas pašreizējo darbību un iespējamo nākotnes modeli. Šīm piezīmēm jo īpaši būtu jāattiecas uz atbrīvojuma shēmas darbību un pārvaldību tās pašreizējā veidā. Šajā pārskatīšanā īpaša uzmanība tiks pievērsta problēmām, ar ko šajā kontekstā saskaras mazie un vidējie uzņēmumi.

Ieinteresētās personas piezīmes par atbrīvojuma shēmu var iesniegt Komisijai 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

4.5.    Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.6.    Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar pārskatīšanas izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar attiecīgajām personām.

4.7.    Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo – CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstītus apliecinājumus un to atjauninājumus, ko pievieno TER vai IR pieprasījuma veidlapām vai atbildēm uz anketas jautājumiem, iesniedz uz papīra, t. i., nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona dokumentus un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss +32 22985353

E-pasts: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(ĶTR eksportētājiem, saistītiem importētājiem, apvienībām un pārstāvjiem, kā arī ražotājiem tirgus ekonomikas trešā valstī) un

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(Savienības ražotājiem, nesaistītiem importētājiem, lietotājiem, patērētājiem un apvienībām).

5.   Nesadarbošanās

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu pagaidu vai galīgus apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

6.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar pārskatīšanas izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar ieinteresētajām personām.

Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti par jautājumiem, kas cita starpā attiecas uz dempingu, kaitējumu, cēloņsakarību un Savienības interesēm, uzklausīšanas amatpersona nodrošinās arī iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Pārskatīšanas izmeklēšanas grafiks

Pārskatīšanas izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu tiks pabeigta 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8.   Personas datu apstrāde

Šajā pārskatīšanas izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (17).

9.   Svarīga informācija ražotājiem eksportētājiem Ķīnas Tautas Republikā: PTO Apelācijas institūcijas ziņojuma “EK antidempinga pasākumi savienotājelementiem” (WT/DS397) saistība ar veidu, kādā Komisija veiks šo pārskatīšanas izmeklēšanu

Visus ražotājus eksportētājus no attiecīgās valsts, kura tiek uzskatīta par valsti, kas nav tirgus ekonomikas valsts, Komisija rosina, ņemot vērā pamatregulas 2. panta 7. punkta noteikumus, 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī pieteikties, ja tie ir ieinteresēti sadarboties un maksāt individuālo antidempinga maksājumu, pat ja tie uzskata, ka neatbilst IR piešķiršanas kritērijiem. Komisija vērš to uzmanību uz turpmāko (18).

Ziņojumā “EK – Konkrēti dzelzs un tērauda savienotājelementi no Ķīnas” (WT/DS397) PTO Apelācijas institūcija cita starpā secināja, ka pamatregulas 9. panta 5. punkts nav saderīgs ar konkrētiem PTO Antidempinga nolīguma noteikumiem un PTO nolīguma XVI:4. panta noteikumiem.

Padomes 2001. gada 23. jūlija Regulā (EK) Nr. 1515/2001 par pasākumiem, kurus Kopiena drīkst veikt aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu pēc ziņojuma, ko pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija (19) (turpmāk “pilnvarojuma regula”), 2. pantā paredzēts, ka Eiropas Savienības Padome, ja uzskata par lietderīgu, lai ņemtu vērā juridiskās interpretācijas, kas iekļautas ziņojumā, kuru pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija jeb Strīdu izšķiršanas padome attiecībā uz pasākumu, kas nav apstrīdēts, cita starpā var grozīt saskaņā ar pamatregulu pieņemtos Savienības pasākumus.

Tāpēc Komisija uzskata – ja ar šo paziņojumu par procedūras sākšanu sāktās pārskatīšanas izmeklēšanas rezultātā tiktu grozīti spēkā esošie antidempinga pasākumi, tad iepriekšminētais 2. pants būtu juridiskais pamats, lai ievērotu juridiskās interpretācijas, ko iepriekšminētajā strīdā izstrādājusi Apelācijas institūcija. Praktiski tas nozīmētu, ka, gadījumā ja ražotājs eksportētājs iepriekš šajā paziņojumā noteiktajā termiņā pieteiktos un pilnībā sadarbotos, sniedzot visu attiecīgo informāciju, bet nepieteiktos uz IR, vai pieteiktos, bet tiktu secināts, ka tas neatbilst kritērijiem, iepriekšminētais pilnvarojuma regulas 2. pants pienācīgi pamatotos gadījumos varētu būt juridiskais pamats, lai ražotājam eksportētajam noteiktu individuālo maksājumu. Pārbaudot šo jautājumu, Komisija ņems vērā PTO Apelācijas institūcijas apsvērumus iepriekšminētajā strīdā, jo īpaši minētā ziņojuma 371.–384. punktā aplūkotos elementus.

Uzņēmumiem, kam, pamatojoties uz šo daļu paziņojumā par procedūras sākšanu, nosaka individuālo maksājumu, jāapzinās, ka konstatējumu dēļ var noteikt lielāku maksājumu nekā tad, ja individuālais maksājums netiktu noteikts.


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  Dempings ir ražojuma (turpmāk “attiecīgais ražojums”) pārdošana eksportam par cenu, kas zemāka par tā normālo vērtību. Par normālo vērtību parasti pieņem līdzīgā ražojuma salīdzināmo cenu attiecīgās valsts iekšzemes tirgū. Ar terminu “līdzīgais ražojums” saprot ražojumu, kas visos aspektos ir analogs attiecīgajam ražojumam, vai, ja tāda nav, ar to saprot citu ražojumu, kurš ir ļoti līdzīgs attiecīgajam ražojumam.

(3)  OV L 228, 9.9.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 16, 18.1.1997., 55. lpp.

(5)  OV L 17, 21.1.1997., 17. lpp.

(6)  OV L 183, 14.7.2005., 1. lpp.

(7)  OV L 55, 28.2.2008., 1. lpp.

(8)  OV L 261, 6.10.2011., 2. lpp.

(9)  Skat. 2. atsauci.

(10)  Ražotājs eksportētājs ir attiecīgās valsts uzņēmums, kas ražo ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, un tieši vai ar trešās personas starpniecību eksportē to uz Savienības tirgu, ieskaitot visus saistītos uzņēmumus, kas piedalās attiecīgā ražojuma ražošanā, pārdošanā iekšzemes tirgū vai eksportēšanā.

(11)  Saskaņā ar pamatregulas 9. panta 6. punktu neņem vērā nulles un de minimis starpības, kā arī pamatregulas 18. pantā minētajos apstākļos konstatētās starpības.

(12)  Ražotājiem eksportētājiem konkrēti jāpierāda, ka: i) ar uzņēmējdarbību un izmaksām saistīti lēmumi tiek pieņemti, reaģējot uz tirgus apstākļiem un bez valsts nozīmīgas iejaukšanās; ii) uzņēmumiem ir viena, skaidri saprotama grāmatvedības pamatuzskaite, kuru saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem revidē neatkarīgs revidents un kuru izmanto visiem nolūkiem; iii) nav nozīmīgu izkropļojumu, kas mantoti no agrākās sistēmas, kurā nebija tirgus ekonomikas; iv) tiesību akti par bankrotu un īpašuma tiesībām garantē juridisku noteiktību un stabilitāti un v) valūtas maiņa notiek atbilstīgi valūtas kursam tirgū.

(13)  Ražotājiem eksportētājiem konkrēti jāpierāda, ka: i) tie, ja firmas vai kopuzņēmumi pilnīgi vai daļēji pieder ārvalstniekiem vai kopuzņēmumiem, var brīvi repatriēt kapitālu un peļņu; ii) eksporta cenas un daudzumi, un pārdošanas noteikumi ir brīvi noteikti; iii) vairākums akciju pieder privātpersonām. Valsts ierēdņi, kas ir valdē vai ieņem galvenos amatus vadībā, ir mazākumā, vai arī ir jāpierāda, ka uzņēmējsabiedrība tomēr ir pietiekami neatkarīga no valsts iejaukšanās; iv) valūtas maiņas kursu pārrēķina atbilstīgi tirgus likmei un v) valsts iejaukšanās nepieļauj pasākumu apiešanu, ja individuālajiem eksportētājiem piemēro dažādas maksājuma likmes.

(14)  Atlasīt var tikai ar ražotājiem eksportētājiem nesaistītus importētājus. Importētājiem, kas ir saistīti ar ražotājiem eksportētājiem, ir jāaizpilda šiem ražotājiem eksportētājiem paredzētais anketas I pielikums. Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) kādai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.). Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(15)  Nesaistīto importētāju sniegto informāciju var izmantot arī saistībā ar citiem šīs izmeklēšanas aspektiem, ne tikai dempinga konstatēšanu.

(16)  Ar terminu “kaitējums” saprot Savienības ražošanas nozarei nodarītu būtisku kaitējumu vai iespējamu būtisku kaitējumu, vai šādas ražošanas nozares veidošanās būtisku aizkavēšanu.

(17)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(18)  Ja tiks uzskatīts, ka nepieciešama ražotāju eksportētāju atlase, šiem ražotājiem eksportētājiem individuāls antidempinga maksājums tiks noteikts tikai tad, ja i) tie būs atlasīti iekļaušanai izlasē vai ii) tiem saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu noteikta individuāla dempinga starpība.

(19)  OV L 201, 12.1.2001., 10. lpp.


A PIELIKUMS

Image

Image


B PIELIKUMS

Image

Image


C PIELIKUMS

Image

Image


Top