EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2012. gada 11. decembris ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 70/2


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2012. gada 11. decembris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2012. gada 11. un 18. septembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūgumus sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (1) (tālāk tekstā – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosinātā regula satur noteikumus, kas skar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu sniegt palīdzību tādas politikas sekmīgā īstenošanā, kas attiecas uz finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 5. punktā. ECB Padome šo atzinumu pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

ECB atzinīgi vērtē ierosināto regulu, kuras mērķis ir nodrošināt mazumtirdzniecības ieguldījumu produktu caurredzamību un nodrošināt, ka mazie ieguldītāji spēj saprast ieguldījumu produktu pamatīpašības un riskus un salīdzināt dažādus produktus. Pienācīga informācijas atklāšana uzlabo patērētāju aizsardzību, kurai ir būtiska loma finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanā.

Īpaši komentāri

1.   Atbilstība citām Eiropas Savienības likumdošanas iniciatīvām

1.1.

Informācijas atklāšanas prasības jāpapildina pienācīgām uzraudzības pilnvarām gan nacionālajā, gan Savienības līmenī, lai aizliegtu vai ierobežotu noteiktu finanšu instrumentu piedāvāšanu, izplatīšanu vai pārdošanu, ja tie apdraud finanšu tirgu normālu darbību, finanšu sistēmas stabilitāti kopumā vai daļēji vai ieguldītāju aizsardzību (2). ECB uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt, ka Savienības tiesību akti finanšu pakalpojumu jomā Eiropas Uzraudzības iestādēm (EUI) un nacionālajām kompetentajām iestādēm piešķir atbilstošas iejaukšanās pilnvaras. Jo īpaši banku un apdrošināšanas uzraudzības iestādes varētu saņemt iejaukšanās pilnvaras, kas ir līdzīgas tām, kuras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un nacionālajām kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (turpmāk – “ierosinātā MiFIR”) (3).

1.2.

Papildu ierosinātajā regulā noteiktajai pirmskontrakta informācijas saskaņošanai ECB iesaka saskaņot arī tirgus ētikas prasības attiecībā uz finanšu produktu pārdošanu dažādās finanšu pakalpojumu nozarēs, kur iespējams izmantojot jau ierosinātos pasākumus (4).

1.3.

Visbeidzot jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi dažādiem ieguldījumu produktiem, lai novērstu regulējuma vietas izvēli par sliktu ieguldījumu produktiem, uz kuriem neattiecas ierosinātā regula, piemēram, nesarežģītiem finanšu instrumentiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem noteiktās informācijas atklāšanas prasības citām finanšu produktu kategorijām jāpapildina ar standartizētu pamatinformācijas dokumentu (PID), kas ieviests ar ierosināto regulu. Tas jo īpaši var attiekties uz produktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darbības sākšanu un veikšanu (Maksātspēja II) (6).

2.   Atbildība par PID izstrādi

Ierosinātā regula atbildību par PID izstrādi nosaka ieguldījumu produkta izveidotājam, kurš arī nes atbildību, pamatojoties uz sniegto informāciju (7). Tomēr mazie ieguldītāji tieši kontaktējas ar izplatītājiem un nevis ieguldījumu produktu izveidotājiem. Tādēļ par arī ieguldījumu produkta izplatītājam jāatbild par to, ka tiek nodrošināts, ka mazajam ieguldītājam ir efektīva iespēja iesniegt sūdzību par izveidotāju saistībā ar PID un uzsākt kompensācijas procedūru. Turklāt ECB uzskata, ka ierosinātajai kārtībai jāparedz efektīva kompensācijas procedūra arī pārrobežu strīdu gadījumos, jo īpaši gadījumā, ja izveidotājs atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

3.   PID saturs

ECB iesaka ierosinātajā regulā nepārprotami pieprasīt, ka PID tiek iekļauti šādi elementi: i) darījuma partnera, operacionālie un likviditātes riski, kas ietekmē ieguldījumu produktu, ii) tas, kā produkta rezultātus ietekmē efektīvi stresa scenāriji, un iii) produkta aizņemto līdzekļu komponente, ciktāl šī komponente var vairot piemērojamos riskus. Šāda papildu informācija nodrošinās, ka PID neļauj ieguldītājiem pārāk paļauties uz vēsturiskajiem rezultātiem un ka tas sniedz ar ieguldījumu produktu saistīto risku pilnīgu un godīgu raksturojumu.

4.   Administratīvie sodi un pasākumi

ECB iesaka ierosināto regulu grozīt, lai nodrošinātu tās saskaņotību ar citiem ierosinātajiem Savienības tiesību aktiem (8), ieviešot administratīvos sodus, jo īpaši iekļaujot normas par administratīvajiem naudas sodiem.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajās regulās, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 11. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 final.

(2)  Sk. 12.1. punktu ECB 2012. gada 22. marta Atzinumā CON/2012/21 par i) priekšlikumu direktīvai par finanšu instrumentu tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK, ii) priekšlikumu regulai par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu (ETIR) par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem, iii) priekšlikumu direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā un iv) priekšlikumu regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (OV C 161, 7.6.2012., 3. lpp.). Visi ECB atzinumi tiek publicēti ECB tīmekļa vietnē http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 galīgā redakcija, sk. 31. un 32. pantu.

(4)  Sk., piemēram, noteikumus par ieguldījumu sabiedrību piedāvāto izpildes pakalpojumu pieļauto apjomu, kas iekļauti 25. panta 3. punktā priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu instrumentu tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK, COM(2011) 656 galīgā redakcija (turpmāk – “ierosinātā MiFID”).

(5)  OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

(6)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp. Sk. jo īpaši 183.–185. pantu.

(7)  Sk. ierosinātās regulas 5. pantu.

(8)  Sk. ierosinātās MiFID 75. panta 2. punkta e) un f) apakšpunktu. Sk. arī 99.a panta 2. punkta e) un f) apakšpunktu, ko Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.) iekļaus ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politiku un sankcijām groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), COM(2012) 350 final, (turpmāk – “ierosinātā PVKIU V direktīva”).


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

25. pants

“25. pants

1.   Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu praktisko piemērošanu, ņemot vērā izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. Attiecībā uz PVKIU, kā tie definēti Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, pārskatīšanā novērtē, vai pārejas noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu pagarina, vai arī – pēc visu nepieciešamo pielāgojumu identificēšanas – vai Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju vajadzētu aizstāt ar šīs direktīvas noteikumiem par pamatinformācijas dokumentu vai tie uzskatāmi par līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs regulas darbības jomas iespējamu paplašināšanu, attiecinot to uz citiem finanšu produktiem.

2.   Pēc apspriešanās ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar tiesību akta priekšlikumu.”

“25. pants

1.   Pēc šīs regulas spēkā stāšanās Komisija izskata Savienības tiesību aktus finanšu pakalpojumu jomā, lai izvērtētu, vai ir lietderīgi: saskaņā ar regulas noteikumiem ieviestos standartizētos pamatinformācijas dokumentus ieviest attiecībā uz finanšu instrumentu veidiem, uz kuriem šī regula neattiecas, jo īpaši attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2003/71/EK un Direktīva 2009/138/EK; ii) ieviest tirgus ētikas saskaņotas prasības attiecībā uz finanšu produktu pārdošanu; un iii) piešķirt Eiropas Uzraudzības iestādēm un nacionālajām kompetentajām iestādēm pilnvaras iejaukties saistībā ar noteiktu kategoriju finanšu produktiem, t.sk. izmantojot produktu aizliegumus ieguldītāju aizsardzības un finanšu stabilitātes nolūkā, šajā sakarā ņemot vērā pilnvaras, kas ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes [datums] Regulu (ES) Nr. xx/xx par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (2) .

1 2.   Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu praktisko piemērošanu, ņemot vērā izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. Attiecībā uz PVKIU, kā tie definēti Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, pārskatīšanā novērtē, vai pārejas noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu pagarina, vai arī – pēc visu nepieciešamo pielāgojumu identificēšanas – vai Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju vajadzētu aizstāt ar šīs direktīvas noteikumiem par pamatinformācijas dokumentu vai tie uzskatāmi par līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs regulas darbības jomas iespējamu paplašināšanu, attiecinot to uz citiem finanšu produktiem.

2 3.   Pēc apspriešanās ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar tiesību akta priekšlikumu.”

Paskaidrojums

Jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi dažādiem ieguldījumu produktiem, lai novērstu regulējuma vietas izvēli par sliktu ieguldījumu produktiem, uz kuriem neattiecas ierosinātā regula, piemēram, nesarežģītiem finanšu instrumentiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem noteiktās informācijas atklāšanas prasības citām finanšu produktu kategorijām jāpapildina ar PID, kas ieviests ar ierosināto regulu. Līdzīgi saskaņotā veidā attiecībā uz plaši definētu produktu loku jāievieš tirgus ētikas prasības saistībā ar finanšu produktu pārdošanu. EUI un nacionālajām kompetentajām iestādēm jāpiešķir pilnvaras iejaukties saistībāar noteiktu kategoriju finanšu produktiem, t.sk. izmantojot to aizliegumus ieguldītāju aizsardzības un finanšu stabilitātes nolūkā. Šajā sakarā jāņem vērā pašlaik notiekošie likumdošanas procesi, kuros šādas tirgus ētikas prasības un uzraudzības iestāžu iejaukšanās pilnvaras tiek ieviestas ar ierosinātās MiFIR palīdzību.

2.     grozījums

8. panta 2. punkts

“2.   Pamatinformācijas dokumentā iekļauj šādu informāciju:

a)

iedaļā dokumenta sākumā – ieguldījumu produkta nosaukums un ieguldījumu produkta izveidotāja identitāte;

b)

iedaļā “Kāds ir šis ieguldījums?” – ieguldījumu produkta raksturs un galvenās iezīmes, tostarp:

i)

ieguldījumu produkta veids;

ii)

tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi;

iii)

norāde par to, vai ieguldījumu produkta izveidotājs vēlas sasniegt konkrētus vides aizsardzības, sociālus vai pārvaldības mērķus vai nu saistībā ar savu darbību, vai saistībā ar ieguldījumu produktu, un, ja tas tā ir, norāde par plānotajiem rezultātiem un par to, kā tos plānots sasniegt;

iv)

ja ieguldījumu produkts piedāvā apdrošināšanas atlīdzību, informācija par šo apdrošināšanas atlīdzību;

v)

ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir zināms;

vi)

darbības rezultātu prognozes, ja tas ir atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

c)

iedaļā “Vai es varētu zaudēt naudu?” – īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla zaudējumi, tostarp:

i)

par to, vai ir nodrošinātas jebkādas garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī par jebkuriem garantiju vai kapitāla aizsardzības ierobežojumiem;

ii)

par to, vai uz ieguldījumu produktu attiecas kompensācijas vai garantiju sistēma;

d)

iedaļā “Kā tas darbojas?” – norāde par produkta ieteicamo minimālo turēšanas periodu un paredzamo likviditātes profilu, tostarp par ieguldījumu atsaukšanas pirms termiņa iespēju un nosacījumiem, ņemot vērā ieguldījumu produkta riska un ienesīguma profilu un tirgus attīstību, uz ko tas ir vērsts;

e)

iedaļā “Kādi ir riski un ko es varētu iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un ienesīguma profils, tostarp profila summārais rādītājs un brīdinājumi attiecībā uz jebkuriem konkrētiem riskiem, kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā rādītājā;

f)

iedaļā “Kādas ir izmaksas?” – ar ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

g)

iedaļā “Kā produkts ir darbojies pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā produkta raksturu un tā darbības ilgumu;

h)

pensiju produktiem iedaļā “Ko es varētu iegūt, kad pensionēšos?” – iespējamo nākotnes rezultātu izklāsts.”

“2.   Pamatinformācijas dokumentā iekļauj šādu informāciju:

a)

iedaļā dokumenta sākumā – ieguldījumu produkta nosaukums un ieguldījumu produkta izveidotāja identitāte;

b)

iedaļā “Kāds ir šis ieguldījums?” – ieguldījumu produkta raksturs un galvenās iezīmes, tostarp:

i)

ieguldījumu produkta veids;

ii)

tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi;

iii)

norāde par to, vai ieguldījumu produkta izveidotājs vēlas sasniegt konkrētus vides aizsardzības, sociālus vai pārvaldības mērķus vai nu saistībā ar savu darbību, vai saistībā ar ieguldījumu produktu, un, ja tas tā ir, norāde par plānotajiem rezultātiem un par to, kā tos plānots sasniegt;

iv)

ja ieguldījumu produkts piedāvā apdrošināšanas atlīdzību, informācija par šo apdrošināšanas atlīdzību;

v)

ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir zināms;

vi)

darbības rezultātu prognozes, ja tas ir atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

c)

iedaļā “Vai es varētu zaudēt naudu?” – īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla zaudējumi, tostarp:

i)

par to, vai ir nodrošinātas jebkādas garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī par jebkuriem garantiju vai kapitāla aizsardzības ierobežojumiem;

ii)

par to, vai uz ieguldījumu produktu attiecas kompensācijas vai garantiju sistēma;

d)

iedaļā “Kā tas darbojas?” – norāde par produkta ieteicamo minimālo turēšanas periodu un paredzamo likviditātes profilu, tostarp par ieguldījumu atsaukšanas pirms termiņa iespēju un nosacījumiem, ņemot vērā ieguldījumu produkta riska un ienesīguma profilu un tirgus attīstību, uz ko tas ir vērsts;

e)

iedaļā “Kādi ir riski un ko es varētu iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un ienesīguma profils, tostarp profila summārais rādītājs un brīdinājums, ka produkta atdevi var negatīvi ietekmēt riski, aprakstot:

i)

Darījuma partnera, operacionālos un likviditātes riskus, kas ietekmē produktu;

ii)

to, kā produkta rezultātus ietekmē efektīvi stresa scenāriji;

iii)

produkta aizņemto līdzekļu komponenti, ciktāl šī komponente var vairot piemērojamos riskus;

iv)

un brīdinājumi attiecībā uz jebkuriem konkrētiem riskiem jebkurus konkrētus riskus, kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā rādītājā;

f)

iedaļā “Kādas ir izmaksas?” – ar ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

g)

iedaļā “Kā produkts ir darbojies pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā produkta raksturu un tā darbības ilgumu, iekļaujot brīdinājumu, ka rezultāti pagātnē negarantē ieguldījumu rezultātus nākotnē un ka citās PID iedaļās minētie riski var būtiski negatīvi ietekmēt ieguldījumu;

h)

pensiju produktiem iedaļā “Ko es varētu iegūt, kad pensionēšos?” – iespējamo nākotnes rezultātu izklāsts.”

Paskaidrojums

Ierosinātā papildu informācija nodrošinās, ka PID neļauj ieguldītājiem pārāk paļauties uz vēsturiskajiem rezultātiem un ka tas sniedz ar ieguldījumu produktu saistīto risku pilnīgu un godīgu raksturojumu.

3.     grozījums

14. pants

“14. pants

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido atbilstīgas procedūras un kārtību, kas nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir iesnieguši sūdzību saistībā ar pamatinformācijas dokumentu, saņem atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā veidā.”

“14. pants

Ieguldījumu produkta izveidotājs un izplatītājs izveido atbilstīgas procedūras un kārtību, kas nodrošina to, ka i) mazajiem ieguldītājiem ir efektīva iespēja iesniegt sūdzību par ieguldījumu produkta izveidotāju un tā uzsākt kompensācijas procedūru; ii) privātie ieguldītāji, kas ir iesnieguši sūdzību saistībā ar pamatinformācijas dokumentu, saņem atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā veidā; un iii) efektīva kompensācijas procedūra ir pieejama arī pārrobežu strīdu gadījumos, jo īpaši gadījumā, ja ieguldījumu produkta izveidotājs atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.”

Paskaidrojums

Ierosinātā regula atbildību par PID izstrādi nosaka ieguldījumu produkta izstrādātājam, kurš arī nes atbildību, pamatojoties uz sniegto informāciju. Tomēr mazie ieguldītāji tieši kontaktējas ar izplatītājiem un nevis ieguldījumu produktu izstrādātājiem. Tādēļ par arī ieguldījumu produkta izplatītājam jāatbild par to, ka tiek nodrošināts, ka mazajam ieguldītājam ir efektīva iespēja iesniegt sūdzību par izstrādātāju saistībā ar PID un uzsākt kompensācijas procedūru. Kompensācijas procedūrai ir jābūt efektīvai arī pārrobežu strīdu gadījumos, jo īpaši gadījumā, ja ieguldījumu produkta izveidotājs atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

4.     grozījums

19. panta 2. punkts

“2.   Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentās iestādes būtu pilnvarotas piemērot vismaz šādus administratīvos pasākumus un sankcijas:

a)

rīkojums, kas aizliedz ieguldījumu produkta laišanu tirgū;

b)

rīkojums, kas aptur ieguldījumu produkta laišanu tirgū;

c)

brīdinājums, kas tiek publiskots un kurā ir identificēta atbildīgā persona un pārkāpuma būtība;

d)

rīkojums par pamatinformācijas dokumenta jaunas versijas publicēšanu.”

“2.   Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentās iestādes būtu pilnvarotas piemērot vismaz šādus administratīvos pasākumus un sankcijas:

a)

rīkojums, kas aizliedz ieguldījumu produkta laišanu tirgū;

b)

rīkojums, kas aptur ieguldījumu produkta laišanu tirgū;

c)

brīdinājums, kas tiek publiskots un kurā ir identificēta atbildīgā persona un pārkāpuma būtība;

d)

rīkojums par pamatinformācijas dokumenta jaunas versijas publicēšanu;

e)

juridiskās personas gadījumā – administratīvo soda naudu līdz 10 % apmērā no šīs juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā darbības gadā; ja juridiskā persona ir mātesuzņēmuma meitasuzņēmums attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējas gada apgrozījums, kas izriet no galvenā mātesuzņēmuma konsolidētā pārskata iepriekšējā darbības gadā;

f)

fiziskās personas gadījumā – administratīvo soda naudu līdz EUR 5 000 000, vai dalībvalstīs, kuru oficiālā valūta nav euro, līdz attiecīgajai summai nacionālajā valūtā šīs regulas spēkā stāšanās dienā.

Paskaidrojums

Ierosinātie grozījumi nodrošinās administratīvo naudas sodu uzlikšanas saskaņotību ar citiem ierosinātajiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ierosināto MiFID un ierosināto PVKIU V direktīvu.


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  OV L …, …, … lpp.


Top